Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница26/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Цел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

1.

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците
1.1.

Осигуряване на контейнери за сметосъбиране

2021

2030

Общината – кмет

427,899

Общински бюджет /Концесионер

1.2

Осигуряване на сметосъбиращ автомобил

2021

2030

Общината – кмет

425,000

Общински бюджет /Концесионер

2.

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци
2.1

Изграждане на последна фаза на ново РД на РЦУО- Стара Загора

2021

2030

Изпълнител

Кмет на общината

Отдел ООС

Рег. Сдружение528464

Общински бюджети на общините в сдружението

2.2

Закрито компостиране /МБТ – Етап І и Етап ІІ елемент на РЦУО

2016

2020

Изпълнител

Кмет на общината

Отдел ООС

Рег. сдружение46,092*

Общински бюджети на общините в сдружението

2.3

ЕГО – Мобилно оборудване

2021

2030

Изпълнител

Кмет на общината

Отдел ООС

Рег. Сдружение21,014*

Общински бюджети на общините в сдружението
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА


Изпълнението на програмата се контролира от Кмета на община Твърдица и кметовете на населените места.

Кметът на община Твърдица определя оторизирани лица за изпълнението на контролните функции по чл. 92, ал. 1, чл. 96 и чл. 97, ал. 2 от ЗУО.

Определените отговорници отчитат изпълнението на етапите на плана пред Кмета на Община Твърдица.

Годишните отчети по чл.32 от ЗУО се подготвят на базата на данните от фирмите, изпълняващи дейностите по третиране на отпадъците

Ежегодно се изготвя отчет за изпълнение на Програмата. Кметът на Общината внася в Общински съвет отчет за изпълнението на Програмата, а при необходимост и предложения за нейното допълване и актуализиране. Копие на отчета се представя на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, до 31 март на следващата година.

Подготовката на годишните отчети, обобщаването на резултатите и следенето на изпълнението на програмата се осъществява от оторизиран специалист от Общинската администрация.

Ежегодното докладване за конкретните дейности по изпълнение на Плана за действие към Програмата се изготвя съвместно с Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Стара Загора.

Оценка на резултатите и на работата на общинската администрация, по изпълнението на програмата се прави от ОбС при обсъждане на годишния отчет.


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА

1.34.Нормативни документи взети под внимание при изготвяне на програмата - опис


 • Закон за управление на отпадъците /ДВ бр.86/2003 г

 • Закон за опазване на околната среда /обн.ДВ,бр.91/25.09.2002 г./

 • Заповед № РД-323 на МОСВ и МЗ за определяне класификацията на отпадъците по смисъла на § 1,точка 1 от ДА на Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда /обн.ДВ,бр.120 / 1998 г./

 • Наредба № 3 / 01.04.2004г. на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците.

 • Наредба № 7 /24.08.2004г./ обн.ДВ бр.81 / 04 г./ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

 • Наредба № 8 /24.08.2004г./ обн.ДВ, бр.83 /04 г/ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и др.съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

 • Наредба № 9 /28.09.2004г./ обн.ДВ, бр.95 /04 г/ за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

 • Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки /ПМС № 41 /26.02.2004г./

 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /приета с ПМС № 53 от 19.03.99 г. / обн.ДВ, бр.29 / 1999 г/

 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /приета с ПМС № 230 / 01.11.2005 г./ обн.ДВ, бр.90 от 2005 г/.

 • Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори /приета с ПМС № 144 /2005 г./ обн.ДВ, бр.58 /2005 г/, в сила от 1.01.2006 г., изменена и допълнена бр. 53/2008, бр. 5/2009 в сила от 2009 г.

 • Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване/приета с ПМС № 82/10.04.2006, обн. ДВ. бр. 36/2006, изм. Бр. 57/2006, бр. 53/2008, бр. 5/2009, в сила от 2009 г.

 • Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС /приета с ПМС № 311 /17.11.2004 г.

 • Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда/приета с ПМС № 168/1708.1995 г, обн.ДВ, бр.75 / 95 г; изм.бр.72 и бр.106 / 96 г; бр.42 и бр.54 / 97г. бр.5 и бр.81/99 г; бр.48/2000 г; бр.4 и бр.6 /2001 г, 2002 г./

 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества,препарати и продукти /обн.ДВ,бр.10 /2000 ./ бр.91/02 /.

 • Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на ОС над допустимите норми/ обн.в ДВ,бр.69/2003 г./

 • Наредба № 2 / 05.03.03 г. за реда за извършване на ОВОС на националните, регионалните областни планове и програми за развитие, устройствени планове и техните изменения /обн.ДВ,бр.24 / 2003 г./

 • Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС върху ОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн.ДВ, бр.25 /2003 г/.

 • Закон за подземните богатства /обн.ДВ, бр.23 /99 г.; бр.28/2000 г.; бр.108/01г.; бр.47/02 г/.

 • Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата /обн.ДВ, бр.36/79 г; бр.5/96 г; бр.54/97; бр.21/2000 г; бр.39/2002 г/.

 • Закон за водите /обн.ДВ, бр.67/99 г; бр.81/2000 г; бр.34/2001 г бр.41/2001 г; бр.100/01г.; бр.47/02 г/.

 • Закон за устройство на територията /обн.ДВ, бр.1/01г; бр.41/01г; бр.110/01г; бр.43/02 г/.

 • Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България /обн.ДВ, бр.54 / 2001 г/.

 • ЗМДТ

 • ЗМСМА

1.35.Органи, отговорни за управлението на отпадъците: адреси, длъжности и имена


Община Твърдица

Катя Дойчева – Кмет на община Твърдица

Адрес:

гр. Твърдицаобл. Стара Загора

пл. „Свобода” № 1

тел. 0454/23 11

1.36.Име, длъжност и адрес за контакти на отговорника за изпълнението на програмата


Зам. Кмет – Любомир Леонов

Тел: 0454/23 10

Десислава Димитрова – “Еколог”

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Стара Загора

Адрес - гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” 1071 Само събиране.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница