Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница3/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1.1.Устойчиво развитие


Устойчиво е развитието, което отговаря на нуждите на настоящето без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени потребности. Това е основна, всеобхващаща цел на Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността. Устойчивото развитие обединява следните основни стремежи на обществото:

  • свеждане на употребата на естествени ресурси до минимум,

  • постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;

  • увеличаване на дейностите по предотвратяване образуването, обезвреждането и рециклирането на отпадъците и осъществяване на третиране и депониране на отпадъците с минимално въздействие върху околната среда, което да запазва доколкото е възможно повече ресурсите и да съхранява околната среда за бъдещите поколения;

  • опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

Принципа на устойчивото развитие изисква нуждите на настоящето да не ограничават и нарушават способността и възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени потребности. Обединява два основни стремежа на обществото за постигане на икономическото развитие, осигуряващ нарастващ жизнен стандарт и опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

1.2.Принцип на предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците


Принципът на предотвратяването е въведен на конференцията на Обединените Нации по околна среда и Развитие през 1992 г. в Рио де Жанейро. Декларацията от Рио за Околна среда и Развитие определя принципа, както следва: „Където съществува заплаха от сериозни необратими щети, липсата на пълно научно обяснение не трябва да се използва като причина за отлагане на ценово-ефективните мерки за защита на околната среда от деградацията”.

Тези превантивни мерки ще бъдат взети под внимание за защита на околната среда от въздействието на отпадъците, което означава, че трябва да бъдат използвани такива мерки, които в най-малка степен увреждат околната среда.

Този принцип се състои в ограничаване до минимум на използването на природни ресурси и намаляване на количествата и съдържанието на опасни вещества в образуваните отпадъци. Предотвратяването и образуването на отпадъците трябва да бъде разглеждано като основен приоритет, следвано от оползотворяването и от безопасното обезвреждане.

Йерархията на управлението на отпадъците е определена в Закона за управление на отпадъците (ЗЛО), позовавайки се на изискванията на чл. 5 от отменената Директива 75/442/EEC11 за отпадъците. Член 4 (1) от ЗУО определя йерархията, както следва:

„Всяко лице, чиято дейност включва образуването и/или третиране на отпадъци, трябва да предприеме мерки в следната йерархична последователност по:  • предотвратяване или намаляване образуването на отпадъците и вредното им въздействие;

  • рециклирането, повторната употреба и/или извличането на вторични сурови материали, енергийното оползотворяване от отпадъците, за което образуването на отпадъци не може да бъде предотвратено;

  • окончателно депониране на отпадъците, в случай, че предотвратяване образуването на отпадъците, намаляване и/или оползотворяването са невъзможни.

При прилагането на тази йерархия трябва да бъде търсено най-доброто решение от гледна точка на опазване на околната среда, като се отчитат различните икономически и социални фактори. Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление на отпадъците, като прилагането й в посочената последователност ще доведе до създаването на устойчива политика по управление на отпадъците и ще се постави акцент върху предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъците.

Дейностите по оползотворяване са определени в допълнителните разпоредби на ЗУО §1 (17), а дейностите по депонирането са определени в §1 (8). Определенията напълно отговарят на изискванията на Анекс II A и Анекс II B от Директива 75/442/EEC.


1.3.Принцип на превантивността


Предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващото отстраняване на вредите, причинени от него.

Насочва се вниманието предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъците на най-ранен етап. Дава се предимство на предотвратяването на замърсяването пред последващото отстраняване на вредите, причинени от него като по този начин се подпомага предотвратяването на риска за околната среда и човешкото здраве. (Закон за опазване на околната среда).


1.4.Принцип на самостоятелността при управлението на отпадъците


Изискванията на Чл. 5 (1) от Директива 2006/12/EC11 (Рамкова Директива за отпадъците) са: „Страните членки на ЕС трябва да предприемат подходящи мерки в сътрудничество с другите страни членки на ЕС, където е необходимо или препоръчително, за да се установи интегрирана и подходяща мрежа за инсталациите за депониране, взимайки под внимание най-добрата налична технология, без излишни разходи.

Мрежата трябва да позволява на Общността като цяло, да бъде отговорна за депонирането на отпадъците, индивидуално да подпомага страните членки, взимайки под внимание географските условия или нуждите от конкретни инсталации за определени видове отпадъци, т.е всяка страна членка на ЕС трябва да въведе необходимите капацитети за третиране на отпадъците, за да осигури третиране на собствените си отпадъци.

Принципът изисква отпадъците да бъдат обезвреждани в най-близко разположените подходящи инсталации. Цели се ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, свързани с транспортирането на отпадъците. Важно е да бъде отчитан при изграждането на системи за управление на отпадъците на отпадъците на регионално, национално и международно ниво. Прилагането на принципа зависи от вида и количеството на отпадъците, начините за ориентиране и потенциалното въздействие върху околната среда на методите за третиране. Необходимо е да се отчете баланса между принципа на близостта и подобряването на икономическите показатели с повишаването на капацитета на съоръженията за третиране.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница