Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница4/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1.5.Принцип на съседство (близост)


Изискването на чл. 31 (5) от ЗЛО: „Националните програми за управление на отпадъците отнасящи се към член 28 (1) трябва също да включват мерки за създаване на мрежа от инсталации и съоръжения, осигуряващи третирането на отпадъци:

„2. ...инсталациите/съоръженията трябва да са в близост до източника на образуване на отпадъците и да се използват най-подходящите методи и технологии, за да се осигури високо ниво на защита на здравето на населението и околната среда.

Новите инсталации за третиране на отпадъците трябва да са разположени възможно най-близо до източника на отпадъците, отчитайки аспектите свързани с околната среда, здравето на населението и технологиите, като се отчита и финансовата пригодност.

Чл. 31, параграф 2, точка 8 въвежда изискването за разполагането на инсталации за третиране и оползотворяване, на отпадъците, да бъдат част от програмите за управление на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците като цяло трябва да отчита всички потоци отпадъци – от генерирането до третиране, обезвреждане и депониране.


1.6.Най-добри налични техники (НДНТ), неизискващи прекомерни разходи


Принципът се позовава на изискванията на Директивата на Европейския Съвет 96/61/EC и Закона за опазване на околната среда.

НДНТ са резултат от систематичен и консултативен процес за вземане на решения във фазата на планиране и кандидатстване за разрешение, като се акцентира върху защитата на околната среда. НДНТ установява пакет от цели, при които избора или комбинацията от няколко цели, осигурява най-малка вреда върху околната среда като цяло и имат приемливи стойности за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Чрез чл. 31, ал.5, т.1 на ЗУО се въвеждат изискванията за изпълнение на НДНТ, които не изискват прекомерни разходи за развитието на мрежа от инсталации и съоръжения в Националната програма за управление на отпадъците.

НДНТ е най – ефективният и най-напредналият етап в развитието на дейностите и методите за тяхната реализация, показващи техническата пригодност на съответните техники за осигуряването по принцип на основата на съответните норми за допустими емисии и проектирани с цел предотвратяване и в случаите, когато това е практически невъзможно – за намаляване на емисиите и въздействието им върху околната среда в нейната цялост:


  • “Техники” е използваната технология и начинът на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и ликвидиране на инсталацията;

  • “Наличните техники” са техниките, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл при жизнени в икономически и технически смисъл условия и отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това, дали те се използват или произвеждат във въпросната държава членка при условие, че са достъпни в разумна степен за оператора;

  • “Най-добри техники” са най-ефективните техники за постигане на висока степен на опазване на околната среда в нейната цялост.

Емисиите от инсталациите в околната среда следва да бъдат редуцирани във възможно най-висока степен и по възможно икономически най-ефективен начин.

1.7.„Замърсителя плаща” и в частност „отговорност на производителя”


Принципът „Замърсителят плаща” означава, че лицето, което замърсява, трябва да плати за отстраняване на замърсяването. Що се отнася до управление на отпадъците, генераторът на отпадъци трябва да поеме стойността за третиране и обезвреждане на отпадъците. Принципът обикновено изисква прилагането на схеми от типа ''заплати за колкото изхвърляш'', отчитащи обема или теглото на отпадъците, въз основа на които се определя такса „битови отпадъци”

Лицата, които образуват отпадъци или производителите на продукти, след употребата на които се образуват отпадъци, трябва да покрият пълните разходи за третиране на тези отпадъци.

Прилагането на този принцип задължава потребителите да заплащат пълните разходи както по производството и потреблението на продукцията, така и свързаните с тях разходи за опазване на околната среда.

Чрез таксите, които се прилагат се постига намаляване на количеството на изхвърлените отпадъци, стимулиране на разделното събиране, насърчаване на рециклирането и употребата на рециклирани изделия, намаляването на употребата на първични ресурси и пр. При неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, пълната отговорност предполага заплащането на глоби.

Контролът над прилаганите икономически регулатори и административни разпоредби е елемент на настоящата програма.

1.8.Разширена отговорност на производителя


Стойността за третиране на отпадъците трябва да се поеме от:

  • собственика на отпадъка, който е отговорен за събирането или третирането на отпадъка; и/или

  • предишния собственик или производител на продукти, от който са се генерирали отпадъци.

„Производителят на продукти’’ може да се разглежда като „замърсител’’.

Постановени са няколко наредби, в които „производителите на продукти” са отговорни за събирането, рециклирането и третирането на продуктите, които се превръщат в отпадъци. Относно управлението на битовите отпадъци, следните продукти са определени като отговорност на производителя:  • опаковки;

  • отпадъци от електрически и електронни съоръжения;

  • излезли от употреба автомобили;

  • отпадъци от масла и нефтопродукти;

  • излезли от употреба батерии и акумулатори.

Идеята на принципа е, че по време на определянето на предназначението и производството на отпадъка, „производителите на продукти” трябва да вземат такива решения относно състава на продукта, че когато продукта се превърне в отпадък, до голяма степен да бъдат определени количеството на генерираните отпадъци и възможностите за управлението им.

1.9.Участие на обществеността


Жителите имат отношение към политиката по отпадъците и като постоянни причинители на отпадъци, и като субект на вредното им въздействие.

Населението е основен участник в управлението на отпадъци, тъй като то самото е генератор и трябва да е добре информирано за въздействието върху околната среда при третиране на генерираните отпадъци. Участието на обществеността в проблемите дава възможност да се отчете общественото мнение и да се вземат под внимание предложенията по въпросите, свързани с правилното управление на отпадъците. Съзнанието и културата на населението предопределят до голяма степен чистотата на населените места, а така също и състоянието на депата за ТБО.

Необходимо е системно и целенасочено хората да се запознаят с вредното въздействие на отпадъците върху здравето на човека, да се убедят ,че неконтролируемото изхвърляне на същите на произволни места уврежда природата и рефлектира обратно върху тях.

Важни партньори на държавните институции и местни власти за ангажиране на обществеността с решаване на проблемите на отпадъците са неправителствените организации.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница