Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница6/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1.12.Административно – териториална характеристика

1.12.1.Населени места


Община Твърдица обхваща в административните си граници 10 селища с население 15 468 души на територия 442 кв. км. от които 2 града - Твърдица и Шивачево и осем села.

Административен център на общината е град Твърдица, с 6 409 жители.

Гъстотата на населените места на територията на община Твърдица е 2.26 населени места на 100 кв.м.

Средната гъстота на населението е 26 души на ха, или средно по 373 кв.м. селищна територия на обитател.

Икономическият облик на селата е селскостопански с подчертан самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху арендувана земя, реализирано от външни стопански субекти, както и това в дребни стопанства за лична консумация. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнена кариера на млади хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително в гр. Твърдица и гр. Шивачево.

1.12.2.Институционална рамка


Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация са в съответствие със Закон за местното самоуправление и местната администрация (в сила от 17.09.1991 г. отразена деноминацията от 05.07.1999 г., Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991 г. изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010 г.).

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон.

В общината се избира общински съвет и кметове на общини и кметски наместници.

Населените места и кметстватаНаселено място

Административна единица

1.

гр. Твърдица

Административен център

2.

гр. Шивачево

Кметство

з.

с. Сборище

Кметство

4.

с. Бяла паланка

Кметство

5.

с. Боров дол

Кметство

6:

с. Оризари

Кметство

7.

с. Жълт бряг

Кметство

8.

с. Червенаково

Кметство

9.

с. Близнец

Наместничество

10.

с. Сърцево

Наместничество

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.

Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или сектори. Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в части от тях и определя функциите им.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:


 • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

 • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

 • образованието; здравеопазването; културата; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

 • благоустрояването и комуналните дейности;

 • социалните услуги;

 • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите определени със закон.

Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.Кметът на общината съгласно ЗУО, организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейната територия. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица на които е предоставено правото да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.

Кметът на общината отговаря за:

 • осигуряването на съдове за събиране и съхранение на битовите отпадъци – кофи, контейнери и др.;

 • събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване;

 • избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

 • разделното събиране на битовите отпадъци, вкл. отпадъците от опаковки, като определи местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране;

 • определянето на места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

 • организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съхраняващи живак,

 • организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;

 • предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;

 • определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;

 • определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори;

 • организирането на дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

 • осигуряването на информация на обществеността;

 • осигуряване изпълнението на мерките в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;

 • разделното събиране и временното съхраняване на биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

В допълнение към управлението на смесените битови отпадъци, кмета трябва да осигури необходимата подкрепа за осигуряване и насърчаване на разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които производителите имат съответните задължения. Кметът на общината осигурява организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им.

Кметът трябва да организира и контролира закриването и последващия мониторинг на депото за битови отпадъци, намиращо се на територията на общината.

Общинският съвет съгласно ЗУО приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци на своя територия. Общинският съвет, също така е задължен да определи размера на таксите за услугите по управление на отпадъците.

На теория кметът на общината е лично отговорен за изпълнение на дейностите по управление на отпадъците. На практика, тези дейности са делегирани на друг общински служител.

Ежедневната работа по мониторинга на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците е въз основа на местното прието.

Таблицата по-долу дава обобщена представа за управлението на отпадъците в община Твърдица:

Община

Ресорен кмет

Отговорни лица

Административно задължения

Твърдица

кмет

Заместник кмет

Сметосъбиране и сметоизвозване

Експерт

Във връзка с чл.16 от Закона за управление на отпадъците е издадена Заповед с която кмета възлага функциите си по чл.15 от ЗООС и чл. 92, ал. 1 от ЗУО на кметовете на кметства в общинаТвърдица.

Разработената Програма за управление на отпадъците е важен документ за прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво. Програмата е съобразено с изискванията на чл. 29 ал. 1 т. 1 от ЗУО и е неразделна част от общинската програма за околна среда.

Заложеният принцип „пълна отговорност на замърсителите” - „потребителите да заплащат пълните разходи както по производството и потреблението на продуктите, така и свързаните с тях разходи по опазване на околната среда; превръщането на разходите за околна среда във важен фактор при вземане на решения” се реализира чрез административни разпоредби и икономически регулатори. Най-често прилаганият икономически регулатор в контекста на принципа „замърсителят плаща” е въвеждането на различни такси, а при неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, пълната отговорност предполага заплащането на глоби.

Изпълнението на Програмата се контролира от кмета на община Твърдица кметовете на населените места и кметските наместници. Ежегодно изпълнението на програмата се отчита пред Общински съвет - Твърдица и отчетът се предоставя на РИОСВ.

Таксата за битови отпадъци се събира от органите на данъчната администрация.

1.12.2.1.Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Стара Загора


Създадено е Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Стара Загора, което обхваща общините Стара Загора, Казанлък, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Братя Даскалови, Чирпан, Николаево, Твърдица, Опан. С решение на общото събрание на сдружението от 09.06.2009 г общини Раднево и Павел Баня са приети за равноправни членове на сдружението.

С решение № 238 от 05 януари 2009 г. гр. Ст. Загора, Старозагорски Окръжния съд /Търговско отделение/ регистрира юридическо лице - Сдружение с нестопанска цел с наименование "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора". Мястото на изпълнение на дейността на сдружението е гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” 107.

Целите, определени в учредителния документ на Сдружението са:


 • Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране, и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнени на тях;

 • Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците;

 • Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях;

 • Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

 • Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците;

 • Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;

 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците.

Гореописаните цели ще се постигат чрез предоставяне на консултации на общините-членове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на отпадъците; организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, свързани с управлението на отпадъците; осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за изграждане на регионално депо за битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности, свързани с управлението на отпадъците; Организиране различни форми на обучение; разпространение на информация, свързана с управлението на отпадъците; провеждане на работни срещи, семинари и конференции; публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с дейността на сдружението; подпомагане на дейността на медиите при отразяване на проблемите на управление на отпадъците; подпомагане на дейността на органите на централната и местна власт чрез изработване на експертни становища, организиране на дебати и представяне на предложения за промени в нормативните актове, организиране на проучвания и осъществяване на изследователски проекти.

Сдружението е създадено в обществена полза.

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите отпадъци и на приравнените на тях отпадъци, строителните отпадъци и масово разпространени отпадъци и др.

Предметът на допълнителна стопанска дейност е всякакъв вид търговски сделки, не забранени от закона и свързани с предмета на основната дейност. Приходите от тази дейност следва да се разходват изцяло за постигане на целите на сдружението.

Органи на управление на Сдружението са - Общо събрание, Управителен съвет и Изпълнителен директор.

В състава на Управителният съвет са представител на Община Стара Загора, представител на Община Гурково и представител на Община Казанлък. Сдружението се представлява от председателя на Управителният съвет - представител на Община Стара Загора.

В Общото събрание участват всички общини - членове на сдружението. Всяка община е представена от упълномощен от съответния общински съвет представител на общината или преупълномощено от него лице. Общото събрание изменя и допълва Устава на сдружението, приема други вътрешни актове и взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението. Общото събрание решава относно включване или изключване на някои от членовете на сдружението, избира и освобождава членове на Управителния съвет, избира Председателя на Управителния съвет на сдружението, решава размера на членския внос и на целевите годишни имуществени вноски, решава за откриването и закриването на клонове, също така решава относно участието на сдружението в други организации или създаването на търговски дружества и други юридически лица; утвърждава основните насоки и програми за дейността на сдружението; одобрява бизнес плана на сдружението, бюджета на сдружението; и др.

Сдружението се управлява от Управителен съвет. Членовете на Управителния съвет се избират на Общо събрание за срок от 3 години. Управителният съвет се състои от представители на три лица членове на сдружението. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбрани.

Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание е законово, ако се явят представители на повече от две трети от всички членове. Всеки представител има право на участие в обсъжданията на Общото събрание. Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите членове, изисква се мнозинство 2/3 от присъстващите. За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документи, свързани със свикването на Общото събрание.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница