Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница7/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

1.13.Социално демографска характеристика

1.13.1.Население


Населението на община Твърдица възлиза на 15 468 души. Разпределението на жителите по населени места е неравномерно. В гр. Твърдица и гр. Шивачево живее 80% населението на общината. Възрастовата и образователната структура на населението са около средните за страната.

В таблицата по - долу е дадено населението за периода 2005 – 2008 г .Населено място
2005

2006

2007

2008

%

Население община Твърдица

жители

15708

15604

15510

15468
Население гр. Твърдица

жители

6539

6482

6438

6409

41%

Население в селата

жители


9059

59%

Количество отпадъци

тон


4052
Наблюдава се общо застаряване като основна част са на възраст 20-60 г. Има трайна тенденция на намаляване на населението на община Твърдица. Това се дължи главно на изселването и влошената възрастова структура за всички— населени места в общината. Миграцията също е насочена основно извън общината и е свързана най - вече с безработицата в региона.

Данните по основните демографски показатели в община Твърдица за последните години като раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст са разнопосочни, като се колебаят в отрицателна и положителна посока. Като цяло причините за негативните тенденции се коренят в общото за страната, региона и общината влошаване на основни социални и икономически параметри, които рефлектират върху демографските процеси.

Етническият състав на населението на община Твърдица, освен българите, включва основно две малцинствени групи - роми и турци.

Същевременно, относителният дял на ромското население в община Твърдица е нараснал точно четири пъти за същия период - от 5.2% на 20.8%. Сравнително стабилен остава делът на турското население в общината в рамките на 10-11%.

В последните години все по-голяма част от населението търси своята реализация извън общината. Доходите са едни от най-ниските за в областта, което определя ниската покупателна способност на населението. Увеличава се делът на социалните доходи, което говори за нарастваща зависимост от системата за социална защита. Висок е и делът на доходите от домашното стопанство, което отразява една тревожна тенденция на натурализация.

В таблицата по-долу е дадено населението по населени места:

Населено място

Жители

1.

гр. Твърсица

6342

2.

с. Близнец

81

3.

с. Боров дол

619

4.

с. Бяла паланка

1027

5.

с. Жълт бряг

404

6.

с. Оризари

588

7.

с. Сборище

1999

8.

с. Сърцево

37

9.

с. Червенаково

227

10.

гр. Шивачево

3960

В таблицата по-долу е показано демографското изменение на населението за последните 5 години. Данните отразяват ситуацията в края на съответната година. Тенденциите за развитие са изчислени с цел да се извърши прогноза на демографското развитие на населението.

Година

2004

2005

2006

2007

2008

България, Бр. жители

7 761 049

7 718 750

7 679 290

7 640 238

7 606 551

Изменение%
99.45%

99.49%

99.49%

99.56%

Тренд %

100%

99.45%

98.95%

98.44%

98.01%

Регион Стара Загора,

Бр. жители400 024

397 417

394 458

391 530

388 344

Изменение%
99.35%

99.26%

99.26%

99.19%

Тренд %

100.00%

99.35%

98.61%

97.88%

97.08%

Община Твърдица,

Бр. жители15 736

15 708

15 604

15 510

15 468

Изменение%
99.82%

99.34%

99.40%

99.73%

Тренд %

100.00%

99.82%

99.16%

98.56%

98.30%

Град Твърдица,

Бр. жители6 541

6 539

6 482

6 438

6 409

Изменение%

 

99.97%

99.13%

99.32%

99.55%

Тренд %

100.00%

99.97%

99.10%

98.43%

97.98%

Тенденцията за демографско развитие на населението на национално ниво се променя от 99,45% през 2005г. до 98,01% през 2008г. – т.е. тенденцията на национално ниво е отрицателна.

Статистическите данни за регион Стара Загора показват подобни тенденции – данните варират от 99,35% през 2005 до 97,08% през 2008г.

Статистическите данни за общината и за общинския център показват намаляване на населението както следва:

Община Твърдица – от 99,82% през 2005 до 98,30% през 2008 г.;

Град Твърдица – от 99,97% през 2005до 97,98% през 2008 г.

1.13.2.Прогноза за брой на населението в средносрочен и дългосрочен аспект


Тенденцията за намаляване на населението в община Твърдица е постоянна. Средният процент на изменение на населението за текущата спрямо предходната година за Община Твърдица е 99,57%.

Изменение на населението спрямо предходната година

2008-2012

2012-2017

2017-2022

2022-2032

2032-2042

България

99.56%

99.56%

100%

100%

100%

Регион Стара Загора

99.26%

99.26%

100%

100%

100%

Община Твърдица

99.57%

99.57%

100%

100%

100%

Тенденцията за демографско изменение на населението показано по-горе е прогнозирано на база на годишно намаляване броя на населението с 0.43% до 2017 г. и последващо задържане до съответното ниво.

Прогнозата за изменение на населението (брой жители) на община Твърдица е дадена в таблицата по-долу.Община

2008

2012

2017

2022

2027

2032

2042

Твърдица

15468

15205

14882

14882

14882

14882

14882

Наблюдава се лек спад в тенденцията за намаляване на населението на национално, регионално и общинско ниво.

Прогнозата за изменение на населението на всяко едно населено място в общината е дадена в таблицата по-долу.Населено място/ Година

2008

2012

2017

2022

2027

2032

2042

гр. Твърдица

6409

6300

6166

6166

6166

6166

6166

с. Близнец

82

81

79

79

79

79

79

с. Боров дол

622

611

598

598

598

598

598

с. Бяла паланка

1040

1022

1001

1001

1001

1001

1001

с. Жълт бряг

403

396

388

388

388

388

388

с. Оризари

595

585

572

572

572

572

572

с. Сборище

2014

1980

1938

1938

1938

1938

1938

с. Сърцево

38

37

37

37

37

37

37

с. Червенаково

233

229

224

224

224

224

224

гр. Шивачево

4032

3963

3879

3879

3879

3879

3879

Община Твърдица

15468

15205

14882

14882

14882

14882

14882

1.13.3.Трудова заетост


Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в продължаващия процес на остаряване, което естествено води до нарастване на показателя за средната възраст на населението. Сега средната възраст на населението общо за страната е 41.5 г. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 39.9 г., а в селата той е 45.4 г.

Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст оказва както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

Характерна особеност за всички общини и за областта като цяло е нарастване относителния дял на заетите в частния сектор, което е обяснимо с настъпилите промени в социално-икономическото развитие, преструктурирането на икономиката и преминаването на по-голямата част от икономическата активност в стопански субекти с частен характер.

Броят на безработните лица в общината през последните три години намалява, което се дължи най-вече на предприетите активни мерки от държавата. Равнището на безработицата към месец май 2007 година е 14,5 % или около 940 лица, а през май 2004 год. е била 24 %.

Равнището на безработицата към 31.07.2008 год. е 10.30% - 667 лица, от които 601 лица са без квалификация. От тях 190 лица са на възраст над 29 години. В структурата на безработните лица тревожна тенденция е нарастването дела на регистрираните младежи до 29 г., както и броят на продължително безработните лица. Трайно на пазара на труда в общината преобладават регистрираните без квалификация и ниско образование. Най-голям дял от тази група се пада на ромите от населените места Твърдица, Шивачево и Сборище.

На първичния трудов пазар движението на свободни работни места е относително нисък, най-често има търсене на работници в шивашката промишленост и лесо-културните дейности.По-често свободни работни места се обявяват в различните програми за временна заетост.

1.13.4.Усреднени показатели за доходите


Социално-икономическия профил на общината е очертан въз основа на резултатите от анализа на обективната статистическа информация както и на данните получени от общинската администрация и събрани по време на направените проучвания на място. Използваната информация е систематизирана и представена в нагледен вид в следващата таблица

Приходи на домакинствата

2008 (действ.)

2012

2017

2022

2027

2032

2042

Доход на домакинствата в България (в лв. годишно)

8604

9988

12152

14643

17561

21059

29705

Доход на домакинствата в Региона (в лв. годишно)

8553

9930

12081

14557

17457

20935

29531

Доход на глава от населението в България (в лв. годишно)

3471

4029

4902

5907

7084

8495

11984

Доход на глава от населението в Региона (в лв. годишно)

3390

3935

4788

5769

6918

8296

11703

Предполага годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за периода 2032 - 2042 г.

1.13.5.Процентно разпределение на селско и градско население


В градовете Твърдица и Шивачево е съсредоточено 70% от населението на общината. Останалите 30% от населението в общината живеят в селата. Населението в с. Близнец и с. Сърцево е по 100 жители.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница