Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница9/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

1.15.Екологична характеристика


Екологичните условия на община Твърдица се формират от взаимодействието и взаимното влияние на определени природни и антропогенни фактори.

Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на околната среда на общината са: промишлеността, транспорта, бита, употребата на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство. Тези фактори влияят върху състоянието на атмосферния въздух, водите и почвите.

Комплексната оценка на отделните групи фактори, влияещи върху качеството на средата показва, че община Твърдица се характеризира с добро качество на околната среда. Природните и климатични дадености на територията са с благоприятни екологични характеристики. Липсват крупни производствени замърсители на атмосферата, водите и почвата. Проблеми със замърсяването на атмосферата създават автомобилният транспорт и битовият фактор - прахта от непочистените и неблагоустроени улици. Акустичното натоварване на средата от средствата на транспорта е значително поради високите шумови нива, високата интензивност на транспортните потоци, състоянието на настилките, организацията на движението, неотчитането на фактора шум при избора на застрояването.

Опазването на чистотата на въздуха и водите в общината имат определен приоритет. Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за управление на околната среда, приети през последните години за сближаване със законодателството на ЕС.


1.15.1.Качество на атмосферния въздух


На територията на Община Твърдица не се провеждат системни наблюдения върху качествата на атмосферния въздух и лабораторни анализи за нивото на фоновото замърсяване не се извършват периодично, тъй като района не спада към екологично застрашените зони, така наречените горещи точки.

По тази причина не съществуват пунктове за контрол на качеството на въздуха, включени в националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

В община Твърдица няма промишлени обекти значими източници на замърсители на въздуха в резултат на това не са констатирани екстремни ситуации или други данни за замърсяване на приземния атмосферен слой.

Проследени са концентрациите в динамиката на следните инградиенти: озон; серен диоксид; азотни оксиди; прах РМ 10; въглероден оксид; сероводород; амоняк; метан; и шест метереологични фактори.

Обследването не дава данни за превишаване на пределно допустимите концентрации /Приложение № 1/ съгласно Наредба № 14, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми за ПДК на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

Постоянни източници на емисии във въздуха на територията на общината са автомобилния транспорт и комините на жилищните сгради. Около 95% от домакинствата ползват дърва като средство за отопление през зимния сезон.

Географското разположение и климатичната характеристика не определят съществуващите неблагоприятни метеорологични условия по отношение възможности за дифузия или друго развитие на самопречистващи процеси в атмосферния въздух.

1.15.2.Качество на водите


Водният ресурс на територията на общината се формира от няколко реки и микроязовири. Речните площи са 121 дка и включват реките: Твърдишка, Козаревска, Блягорница, Боровдолскаи Долап дере и Беленска. Реките се използват за напояване и отчасти за водоснабдяване.

Река Твърдишка се образува от Топлата и Студената реки, които водят началото си от билните части на планината и малко над града се сливат. Минималният отток на реката в засушливия период е около 100 л/сек.

Град Твърдица е най-големият източник на отпадни води в Общината: промишлени и битови.

Извършено е пробонабиране на отпадъчна вода на „Аглика" АД - гр. Твърдица, преди заустване в р. Твърдишка. Спрямо категорията на водоприемника - II категория за река Твърдишка, отпадните води не надвишават нормите по показатели: активна реакция /рН/, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, разтворени вещества, неразтворени вещества, ХПК, БПК 5, амониев азот, сулфати, хлориди, манган, хром.

За гр. Твърдица към настоящият момент няма изградена градска пречиствателна станция за отпадни води същите се заустват директно в реката и представляват опасност от възникване на епидемии. Има изготвен проект за Пречиствателна станция за отпадни води със следните подобекти - площадкови и довеждащи комуникации, ЕЛ., КИП и автоматика. Уточнена е площадката от 10 дка. за ПСОВ в южната част на града - местността „Дърварски път".

Съществуващата градска канализационна мрежа е заустена в преливник (септична яма), изграден в централната градска част и прелива директно в реката.

Водоснабдяването на населените места се осъществява от местни водоизточници.

Съществуващите водни запаси осигуряват нормално водопотребление и са достатъчни за задоволяване на битовите и производствените нужди на общината, но през летния сезон дебитът на част от водоизточниците значително намалява.

Водата е с добри питейни качества съгласно периодичните изследвания, провеждани от РИОКОЗ гр. Сливен.

За устойчивото използване и управление на водните ресурси в общината е необходимо да се извършва контрол върху потреблението на води и източниците на тяхното замърсяване. При новите икономически условия и изисквания от страна на ЕС, това управление на национално и регионално ниво изисква много средства и хора със съответната квалификация. Управлението на водните ресурси и в частност на речните поречия и контролът върху качествата на водите се осъществява съвместно от Басейновите дирекции и Регионалните инспекции по околна среда.

Дифузен източник на замърсяване на повърхностните и подпочвени води са нелегалните сметища, особено в деретата на реките, фекалните води от животновъдните обекти, както и използваните в земеделието торове и препарати за растителна защита.

Опазването на повърхностните и подпочвените води от замърсяване изисква прилагането на следните мерки:почистване на речните дерета от отпадъци и недопускане на повторното им замърсяване;правилно съхранение и оползотворяване на органичните отпадъци от селското стопанство и домакинствата;правилно съхранение и транспортиране на различните торове и препарати в растениевъдството. В настоящия момент не се извършва организиран контрол на водите от язовирите, предназначени за напояване и рибовъдство

Съществуват много нерешени проблеми при управлението и опазването на водите, свързани с неефективна законова база, упадък на общественото съзнание, остаряла и амортизирана техника, ограничени финансови възможности, безразборно вкарване на непречистени отпадъчни води във водоприемниците и др.

1.15.3.Почви


Почвите са приемник на всички вредни въздействия в околната среда и като такива създават потенциален риск за здравето на населението.

Основни източници за замърсяване на почвите са промишлеността, транспортът, неправилната употреба на химични средства за растителна защита, напояването със замърсени води.

Почвите са едни от основните елементи на природната среда и основно средство за производството на селскостопанска продукция. Връщането на обработваемата земя на собствениците до голяма степен ще урегулира използването на изкуствени торове и пестициди. Високите цени на препаратите и все по- интензивното използване на органични торове доведи до постепенно нормализиране на почвения състав.

През дългите години на интензивната обработка на селскостопанските площи поради употребата на големи количества препарати за растителна защита, горене на стърнища и прекомерно торене с изкуствени торове без поливане, почвите до голяма степен са изтощени, със занижено съдържание на органична материя.

Почвата представлява сложна полифункционална динамична структурна система в повърхностната част на земната кора. Изменението на произволен компонент води до изменение на останалите компоненти и установяване на ново динамично равновесие.

На територията на Община Твърдица локални замърсявания на почвите не се наблюдават. Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите. Важен проблем е събирането и безопасното съхраняване на залежали и негодни пестициди и такива с неизвестен произход, тъй като тези препарати не се стопанисват правилно.

В последните години в частните земеделски стопанства се употребяват пестициди; които са бързо разграждащи се и без остатъчни ефекти.

Реакцията на почвата оказва съществено влияние върху почвообразувателния процес и върху почвеното плодородие. От нея зависят до голяма степен жизнената дейност на микроорганизмите, посоката на биохимичните процеси и достъпността на хранителните вещества за растенията.

Прието е, че най-благоприятна за растенията е слабо киселата и неутрална реакция на почвата.

• Във връзка с мониторинга на почви по програма на НАСЕМ се извършва наблюдение на вкислени почви в землището на с. Сборище.


1.15.4.Шум


Развитието на промишленото производство, интензивното развитие на пътническите, товарните и въздушните транспортни средства и масовият градски транспорт, са източници на шум, които предизвикват сериозни смущения върху хората.

Източници на шум от транспорт

Основните източници на шум в града са транспортните средства. Интензивния автомобилен трафик е основният фактор, който влияе върху акустичната среда на града.

Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани от него.

Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни, и тези на масовия градски транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на автомобили предимно “втора употреба” автомобилният парк е основно подменен. Въпреки че повечето от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е значително по-ниско от използваните преди това, но същевременно техният брой се увеличава интензивно. Най-високи нива на шума, макар и импулсни, се предизвикват от средствата на масовия градски транспорт, особено от много остарелите автобуси, от товарните камиони и др. такива.

В границите на населените места на общината няма предприятия източници на наднорменно излъчване на шум.

Към настоящия момент Общината няма изготвена цялостна стратегия за ограничаване на шума;


1.15.5.Радиационна обстановка


На територията на община Твърдица до момента не са установени наднормени стойности на йонизиращи лъчения, както и няма източници на радиационно замърсяване.

Не всички източници на нейонизиращи лъчения на територията на Общината са известни, както и няма информация за нивото на излъчваните от тях енергийни потоци.


1.15.6.Зелени площи в населените места


Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху дървета, храсти и треви се утаява около 70% от въздушния прах, а същите поглъщат около 60% от серния двуокис. Необходимостта от увеличаване на уличните дървета се мотивира и с наблюденията, че над зелените насаждения се образуват низходящи въздушни течения, утаяващи праха. С увеличаване броя на дърветата би се увеличила относителната влажност на въздуха.

Зелените площи в града са основно тревни площи с дървета и храсти. Основните видове дървета, използвани в озеленяването са: липа, кестен, американски ясен, бреза, каталпа и др.

Поддръжката на озеленените площи е комплекс от манипулации извършвани в тях осигуряващи добрия им вид в съответствие със сезонните изисквания и биологичните особености на растителността.

Поддържането на чистотата в зелените площи се изразява в следните видове дейности:  • Метене, оборка, извозване на отпадъците до депото както и други дейности;

  • Извършване на ежегодни санитарни и подмладяващи резитби в озеленени площи на всички дървета на които се налага.

Предприетите мерки за поддържане на зелените площи и други обществени територии и в голяма част от останалите населени места в общината е възможно главно чрез използване програмите за временна заетост към Бюрото по труда.

1.15.7.Екологични проблеми в общината свързани с третирането на отпадъците


Динамичното развитие на човешкото общество особено остро поставя проблемите на отпадъците като резултат от неговата дейност. Различните видове отпадъци са един от недостатъчно проучените източници на замърсяване на околната среда, с негативно влияние върху природата и населението.

Отпадъците са пряк замърсител на компонентите на околната среда и носят непосредствен риск за здравето и живота на хората.

Основни източници на битовите отпадъци са домакинствата, учрежденията и отпадъци от уличната и дворната растителност.

Предвид това, че населените места в общината са предимно със селски характер преобладават растителните и животински отпадъци, а през зимата и пепел от битовото отопление.

Отчита се и факта, че почти всяко семейство има лично стопанство и голяма част от кухненските отпадъци се оползотворяват от домакинствата.

Строителните отпадъци /СО/ се формират от строителство, ремонт и реконструкция на сгради и други обекти.

До момента не съществува система, която да гарантира наличието на достоверна информация за количествата на образуваните строителни отпадъци и начините за тяхното третиране.

Единственият метод за обезвреждане на отпадъците е депониране (смесено депониране и периодично запръстяване), което се осъществява на едно сметище, намиращо се в землището на гр. Твърдица. На това сметище се депонират предимно битови отпадъци и малко строителни отпадъци. Депото не отговаря на съвременните изисквания за депониране и съхранение на отпадъци, поради което предстои неговото поетапно закриване.Отпадъците се депонират на куп и от време на време се уплътняват с булдозер. Няма инсталации или мерки за осигуряване защита на околната среда. Няма мерки за ограничаване на достъпа на животни и хора до площадката

Екологичните проблеми в общината свързани с третирането на отпадъците, основно са свързани с


  • Съществуващото депо не отговаря на съвременните нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на депо за ТБО;

  • Понякога има пожари на депото и постоянното отделяне на неприятни миризми в околната среда;

  • Няма мероприятия за предпазване от разнасяне от вятъра на пластмасови торбички на големи площи около депото за да се избегне замърсяване на околната среда в близост;

  • Най-сериозен недостатък на съществуващото депо е риска от замърсяване на водите;

  • На площадката няма каквито и да е съоръжения за измерване и събиране на инфилтрата преди изпускането му в околната среда. Няма изградени дренажни системи за улавяне и събиране на повърхностните води преди депото, което увеличава количеството на генерирания инфилтрат;

Определено е депото да се използва до изграждане на РЦУО – Стара Загора.

За съществуващото депо за ТБО е изготвен проект за закриване.

РСУО – Стара Загора и община Твърдица са решили да се изгради ПС на територията на община Гурково. За ПС – Гурково има изготвен идеен и работен проект. Финансирането ще е по ОПОС.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница