Програма за управление на отпадъците. Процесът на подготовката на Плана за развитие на Общината премина през следните етапистраница1/16
Дата01.02.2018
Размер1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Проект


ОБЩИНСКИ ПЛАН

ЗА

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
2006-2013 г.

Март 2005г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


Индикативна финансова таблицаИзпълнение, наблюдение и актуализация на общинския план за развитие

Изпълнение по плана

Мониторинг/ наблюдение, оценка и актуализация

УВОД


на Общинския план за развитие на oбщина Пещера 2006 – 2013 г.
Настоящият план за развитие се изготви на база План за развитие на Община Пещера за периода 2000-2006 година. Съобразен е със ЗРР, НПР, НОПРР, РПР на ЮЦР, ЗОС, Областна стратегия за развитие, Общинска стратегия за енергийна ефективност, Общинска стратегия за социално приобщаване на ромите, Общинска стратегия за развитие на туризма и програма за управление на отпадъците.
Процесът на подготовката на Плана за развитие на Общината премина през следните етапи:

1. Кметът на Общината внесе предложение в ОбС за разработване на ОПР.

2. ОбС прие предложението и избра представители за участие в работните групи и определи бюджет за разработването на ОПР.

3. Със заповед на кмета се определиха работните групи, техните ръководители и начина им на работа.

4. Заседанията на определените работни групи бяха насочени към определяне на социално-икономическото състояние на Общината, в точно формулиране на мисията, целите и приоритетите на Община Пещера в периода 2006-2013 година.

5. Последващите заседания на работните групи определиха проектите, с които ще се постигнат набелязаните цели на плана.

6. Съставена беше обединена работна група, която написа проект на ОПР.

7. Изготвеният ОПР е съгласуван с експерти от всички сфери на Общината.

8. След разглеждане от постоянните комисии на ОбС, ще бъде предложен за гласуване в ОбС в законоустановения срок.

9. След приемането на ОПР от ОбС, Кметът ще определи работна група за наблюдение на изпълнението на Плана.

Поставените цели и задачи в Плана за развитие 2006-2013 година определят конкретната визия на Общината.
Принципите при разработването на Общинския план за развитие са:


  • Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяването на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на Плана за развитие.

  • Концентрация на ресурсите за постигане целите, включени в Плана за общинско развитие.

  • Координация и съгласуване на дейностите с отделите в Общината, с ведомства на над общинско равнище, НПО и други организиции в процеса на изготвяне на Общинския план за развитие.

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1.1. Географско разположение и инфраструктура

Община Пещера е разположена в подножието на не­значителните по височина северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна котловина на площ - 135.4 кв.км. Град Пещера е център на общината, в която влизат и селата Радилово и Капитан Димитриево.

По дефилето на пещерската р. Стара река минава пътят, който свързва общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".

На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.

На 16 км от гр. Пещера се намира летовище "Свети Константин", известно със своя благоприятен климат и красива природа. Построените там ски-влекове създават условия за развитие на зимните спортове, а близкият яз. "Батак" - за летен плаж и риболов.

Община Пещера се намира в южната част на Пазарджишка област и попада в Южен централен район за планиране.

По територия тя е най-малката в областта, заема едва 3% от площта й.Климат

Климатът в общината е умерен, без резки температурни колебания. Средната надморска височина на град Пещера е 461 м. Средната годишна температура е 12.6 оС. Валежите са сравнително добри - от 670 до 680 л/кв.м. годишно.

Релефът е хълмисто-планински. Средната надморска височина е 461 м. Общината обхваща южните склонове на Бесапарските ридове на Западните Родопи, северните склонове от Баташкия дял на Западните Родопи и югоизточните склонове на западнородопския рид Къркария (Снежанка). Няма открити находища на полезни изкопаеми.

Климатът е умереноконтинентален, с черти на планински. Средногодишната температура е 12.6 oС. Валежите са от 670 до 680 л/кв.м. годишно.

Преобладаващите типове почви са канелено-горски и алувиално ливадни. Земеделските земи са 38 % от територията на общината. Почвените и климатични условия благоприятстват развитието на зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и тютюнопроизводството. От земеделския фонд 78 % е от обработваеми земи. Животновъдството е многоотраслово. Горският фонд възлиза на 53 % от територията на общината, а растителността е предимно широколистна. Значителният запас определя възможност за развитие на дърводобива, дървопреработването и ловния туризъм. На територията на общината има няколко важни защитени територии:

Транспортната инфраструктура включва пътища ІІ, ІІІ и ІV клас и участък от жп линия Пловдив – Пещера. Социалната инфраструктура е с общинско значение. В гр.Пещера са разположени районен съд, МБАЛ – обслужваща три общини, десет училища,

седем детски заведения.

Водни ресурси

На територията на общината съществуват осем гравитачни кладенеца с минимален дебит 20 1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни кладенци с дебит 30 1/8 и един карстов извор с дебит 12 - 30 1/8.

Водните ресурси в община Пещера са достатъчни за 100 % водоснабдяване на населението.

През територията на общината протича р. Стара река.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница