Програма за управление на отпадъците регион пазарджик за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септемвристраница1/28
Дата21.01.2018
Размер3.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК

2016-2020г.


РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА БАТАК

ОБЩИНА БЕЛОВО

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЩИНА РАКИТОВО

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалната програми за управление на отпадъците за РЕГИОН ПАЗАРДЖИК се разработва въз основа на член 52, ал. 6 от ЗУО и реализира възможността кметовете на общините – Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември включени в Регионалната система за управление на отпадъците, да разработят обща програма, с ясно определени задължения, отговорности и мерки, засягащи отделните общини, включени в РСУО.

Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните обстоятелства:

• промяна в нормативната уредба;

• промяна на фактическата обстановка - приемане на нови членове в сдружението, отпадане на член на сдружението;

• при промяна на обхвата на регионалната система

по препоръка на компетентните органи;

• по инициатива на член на сдружението;

• при конкретизация на инвестиционните проекти;


Чрез Регионалната програма за управление на отпадъците, общините от региона ще разпределят отговорностите за постигането на целите по управление на отпадъците и ще определят рамката за ефективно управление на общите съоражения и инсталации за отпадъци.

 1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Стратегическата цел на настоящата програма е да се постигне високо ниво на защита на околната среда в регион Пазарджик, чрез законово регламентирано, екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците в РЕГИОН ПАЗАРДЖИК и постигане на следните основни цели:
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците
Настоящата програма обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на РЕГИОН ПАЗАРДЖИК и общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е главно насочена към:

 • Разработване на системи за събиране и извозване на смесени битови отпадъци;

 • Разделно събиране на „зелени” отпадъци (паркови и градински отпадъци) с цел тяхното компостиране;

 • Система за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита и други отпдъци в т.ч едрогабаритни отпадъци, които не се обичайните неопастни битови отпадъци;

 • Предварително третиране и рециклиране на отпадъци;

 • Депониране на неопастни отпадъци; 1. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Регионалната програма за управлението на отпадъците, включва 9 от общо 12 общини от Пазарджишка област, а именно: община Пазарджик, община Батак, община Белово, община Брацигово, община Велинград, община Лесичово, община Пещера, община Ракитово и община Септември.

Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип на 08.07.2010г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Пазарджик с водеща община – община Пазарджик.

Регионалната система ще обслужва население от около 230 664 души, съгласно данни за броя на населението към 31.2015 г. от НСИ и разпределени по общини както следва:


Община


Населени места (бр.)


Население на общината

(бр.)


Население на града

Пазарджик

32

110302

69384

Батак

3

5616

2981

Белово

8

8187

3595

Брацигово

7

9037

3939

Велинград

21

34511

21692

Лесичово

7

5456

-

Пещера

3

18338

16337

Ракитово

3

14706

12077

Септември

15

24511

10502

ОБЩО

99

230 664

140 507

Източник: НСИ

Времевия обхват на Регионалната програмата е 2016-2020г.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА

Характеристиката на територията е представена за всяка община по отделно и за региона като цяло, както следва:А) ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 • Местоположение

Община Пазарджик е разположена в Южна България в централната част на Горнотракийската низина, на север от Родопите по поречието на река Марица. Общината е част от област Пазарджик и Южен централен район. Граничи със седем общини от Пазарджишка област – Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири общини от Пловдивска област – Съединение, Стамболийски, Марица и Родопи.

Територията на общината има предимство да се обслужва от трансевропейските коридори №4, №8 и №10, а Пазарджишка област от коридор №9. Летище Пловдив е само на 35 км от града, Пристанище Бургас на 310 км, а столицата София на 108 км.

Община Пазарджик заема 14.3% от територията на област Пазарджик, 2.8% от територията на Южен централен район и 0.58% от територията на страната.

В състава на общината се включва административния център – гр. Пазарджик и 31 села в т.ч. с. Алеко Константиново, с. Априлци, с. Братаница, с. Величково, с. Гелеменово, с. Главиница, с. Говедаре, с. Дебръщица, с. Добровница, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Паталеница, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Синитево, с. Топли дол, с. Хаджиево, с. Цар Асен, с. Црънча, с. Черногорово, с. Юнаците.Фиг.1. Географско местоположение на Община Пазарджик • Природно-географска характеристика

Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370м., като надморската височина на гр. Пазарджик е 205 м. От двете страни на р. Марица и притоците й, се е образувала ниска, но широка незаливна тераса. Равнинният релеф и наличните водни ресурси (реките Марица, Тополница и Луда Яна), способстват за развитието на селското стопанство, както и за добив на електроенергия от ВЕИ.

Климатът за община Пазарджик е благоприятен умерено-континентален. Пролетта настъпва рано, а есента обикновено е топла и къса. Лятото е сухо, а зимата – мека до умерена. Характерни за Пазарджишкото поле са и честите летни засушавания.

Водните ресурси на общината са богати. Главен водосборен басейн е р. Марица и нейните по-големи притоци – реките Тополница и Луда Яна. Река Марица е най-пълноводна през зимата и пролетта и е най-слаба именно в летните и есенните месеци, когато е нужна за напояване. Наличните в близост язовири се намират в област Пазарджик. Това са язовирите „Батак“, „Голям Беглик“, „Малък Беглик“, „Белмекен“, „Широка поляна“, „Доспат“, „Тополница“ и др. които се използват за напояване и ВИЕ.


 • Демографска и социално-икономическа характеристика

Демографското състояние на община Пазарджик е в резултат от действието на фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р. България, а от друга са специфични за територията на общината. Демографското състояние на община Пазарджик е представено в следващата таблица.

Населени места

2013

2014

2015

общо

В градове

В села

общо

В градове

В села

общо

В градове

В села

брой

Област Пазарджик

269287

168024

101263

266549

166560

99989

263630

164445

99185

Община Пазарджик

112373

70728

41645

111551

70321

41230

110302

69384

40918

Източник: НСИ

Община Пазарджик е на първо място по брой на населението в региона, като към 2015г. населението на общината наброява 110302 души. Преобладаващата част от населението е концентрирано в общинския център – гр. Пазарджик. Характерно е, че отрицателния прираст е по-висок при мъжете, в сравнение с този при жените, което е обусловено главно от възрастовата структура и по-голяма средна продължителност на живот при жените. Като цяло текущата демографска ситуация в общината се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.Икономическа характеристика

Икономическата структура на предприятията в община Пазарджик е фрагментирала, но се открояват водещи отрасли по концентрация на брой фирми в тях. Основните отрасли в община Пазарджик по брой участници са търговията на дребно с 39% дял, услугите с 16%, търговия на едро с 10%, преработваща промишленост с 9% и ресторантьорство с 8% дял.

Според размера на нетните приходи от продажби на предприятията по данни от НСИ на първо място е отрасъл търговия (46% от приходите са от него), следван от преработващата промишленост (37% от приходите), строителство (7%), транспорт (6%) и здравеопазване (4%).

Фиг.2 Водещи отрасли на икономиката в Община ПазарджикБ) ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 • Местоположение

Община Пещера е разположена в подножието на незначителните по височина северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна котловина на площ – 135,4 кв2. Град Пещера е център на Общината, в която влизат селата Радилово и Капитан Димитриево. По дефилето на пещерската р. Стара река минава пътят, който свързва Общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна" и "Доспат".

Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница