Програма за управление на отпадъците златарица 2006 с ъ д ъ р ж а н и е въведениестраница2/8
Дата19.07.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Останалите 14 населени места в общината имат само околовръстни полигони.  • Зелени площи и площи за отдих на територията на общината / в декари и % от територията /

На територията на Община Златарица има 80 декара площи за отдих, което е 0,034 % от нейната територия.
  • Защитени територии

В общината защитени територии представляват 5 дка гори в местността “Борков връх” в землището на град Златарица. Не са регистрирани нарушения в този район. Има незначителна екологична значимост.
  • Функционално-териториална структура – зони за труд, обитаване и отдих

На територията на община Златарица са обособени следните промишлени зони:

Наименование

Площ / дка /

Използваемост / % /

1. Складове при ЖП гара

110

10 %

2. Подстанция, м. “Баждермен”

30

100 %

3. “ Столеком “ АД – гр. Златарица 1

70

30 %

4. “ Столеком “ Ад – гр. Златарица 2

10

20 %

5. “ Фондрима и Ко “ООД, гр. Златарица, м. “ Сената “

10

80 %

6. “ Метал инвест “ЕООД, гр. В. Търново, м. “ Белият дом”

19

90 %

В общината има отредени 15 вилни имота с построени 14 вили с площ 12 декара, находящи се в с. Разсоха.

Населените места на гр. Златарица са наследили една естествена и целесъобразна организация на градообразуващите компоненти. По разположение и структура на населеното място гр. Златарица може да бъде определен като линеарен град със свободна планировка. Проведена е улична мрежа, състояща се от главни, второстепенни и напречни улици. Гръбнакът на транспорта са улиците “Стефан Попстоянов” – “Димитър Палев” – “ проф. Васил Златарски” и “ Завоя”. В приземните нива на жилищните сгради са изградени обекти на комплексно обществено обслужване – заведения за обществено хранене, магазини, ателиета за услуги и сгради със социални, административни и културни функции. Обособени са контактни зони, формиращи среда за сградите – паметници на културата. С действащия застроителен план на гр. Златарица се предвижда запазване характерната за града ни структура, съставена от индивидуални парцели за малкоетажно жилищно строителство и доразвиване инфраструктурата и системата от градски централни пространства и обекти с обслужващ характер.


    1. Територия
  • Геостратегическо положение

Местоположението на общината е в Северен централен район в непосредствена близост до областния център Велико Търново. През община Златарица преминава удобна пътна мрежа, свързваща ни със съседните общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Елена. През Златарица премивана ж.п. линия, свързваща Горна Оряховица, Златарица и Елена, която не функционира.

Корените на селищата от общината водят от дълбока древност. Това е съвсем естествено предвид благоприятното им географско и териториално местоположение.
  • Количествени характеристики на ресурсите (гори, води, обработваема земя и др.)

Територията на община Златарица обхваща землището на град Златарица и още 10 землища на съставни села. Съгласно баланса на земята по видове територии и начин на ползване общата територия е 232 676 дка, от която:

земеделски територии

119 781 дка

горски територии

100 262 дка

населени места и други урбанизирани територии

9 678 дка

водни течения и водни площи

1 877 дка

територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци

9 дка


територии за транспорт и инфраструктура 1 069 дка


  • Качествени характеристики на ресурсите от гледна точка на възможностите за тяхната икономическа реализация

Гори

Горите са 100262 дка., което е 43,1 % от цялата територия на общината.Разпределението на общата площ на горския фонд по вид на горите е следното:
Вид на горите

Площ в дка

%

1

Иглолистни гори

14 623

14,58

2

Широколистни гори високостеблени

21 686

21,63

3

Нискостеблени гори

3 830

3,82

4

Гори за реконструкция

25 519

25,45

5

Издънкови гори

31 424

31,34

6

Клек

-

-

7

Горски пасища

-

-

8

Голини, сечища, пожарища

1 130

1,13

9

Поляни

1 180

1,18

10

Ливади

5

-

11

Ниви- в т.ч. дивечовъдни

77

0,08

12

Трайни насаждения

32

0,03

13

Дворни места

45

0,05

14

Горски пътища

260

0,26

15

Просеки

40

0,04

16

Горски разсадници

10

0,01

17

Кариери

50

0,05

18

Сметища

-

-

19

Скали, сипеи, ями, пясъци и др.

351

0,35
ВСИЧКО

100 262

100,00

Горите общинска собственост са в размер на 11 567,60 дка., което представлява 11,54 % от горския фонд на общината, които се намират в следните землища:


З Е М Л И Щ Е

П Л О Щ – дка.

1

Горско Ново село

477,90

2

Дединци

5 420,90

3

Родина

11,90

4

Росно

3 056,90

5

Сливовица

2 600,00

Разпределението на горите общинска собственост по землища е видно от следната графика:Произходът на горите общинска собственост е издънков. По тази причина общината ще работи в насока за подобряване качеството и. Необходимо е да се наблегне на залесяването на изсечените площи и залесяването на нови горски площи с ценни дървесни видове.

Разпределението на предвидената площ за залесяване и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове по Лесоустроиствен Проект на ДЛ Елена, за горите общинска собственост за периода 2005 – 2014 г. е следното:
Дървесен вид

Залесяване в зрели насаждения Ха

При котл. След. При Постепен. Гола оконч

Други - Ха
ново залес.

Планови залесявания – Ха
всичко планови

Посадъчен материал на Ха
фиданки фиданки на 1 Ха всичко

хиляди броя

Благун

-

7.1

7.1

10.0 71.0

Зимен дъб

-

10.8

10.8

10.0 108.0

Цер

-

18.3

18.3

10.0 183.0

Всичко залесяване

-

36.2

36.2

10.0 362.0

Лесоустройственият проект на ДЛ Елена осигурява добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд на територията на общината. Основните насоки на организация на горското стопанство, предвидени в проекта, са съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно функциите им.

Горските територии следва да бъдат оценявани и от гледна точка на потенциала им за развитие на някои алтернативни форми на туризъм, както и на екологичното им въздействие.
Води

На територията на общината има 1877 дка. водни площи – 0,8% от общото територия на общината. Водните течения имат посока юг-север реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен,като пълноводието им е през пролетния сезон.

Водните ресурси на територията на общината представляват поречията на реките: Златаришка ( Бързица ), Бебровска, Веселина, Стара река и микроязовирите.

На територията на общината са изградени и 10 микроязовира, които служат предимно за рибоотглеждане и риборазвъждане. Потенциално опасни и определени за бракуване са два / в с. Росно – 1 бр. и в с. Родина – 1 бр./.

Липсват системи и канали за напояване на земеделските земи.

Факторите влияещи върху повърхностните води са предимно залесеността, количеството на падналите валежи и антропогенното въздействие върху тях.


Земеделски територии

Земеделските територии са 51,48 % от цялата територия на общината.


Обработваема земя

Съгласно баланса на земята по видове територии и начин на ползване обработваемата земя е 105 539 дка, което представлява 88,11 % от земеделските територии и 45,36 % от цялата територия на общината.


Урбанизираните територии

Урбанизираните територии обхващат 4,16 % от общата територия на общината.


Съоръжения на транспорта

На територията на общината е развита система от транспортни артерии в задоволителен обхват, разположена на 0,46 % от общата площ.


2. Анализ на икономическото състояние на общината
2.1. Развитие на стопанския сектор

Икономическите условия в общината са под средните за страната. Предприятията не работят с пълния си капацитет. Индексът на произведения брутен вътрешен продукт от тях е 0,549, който е по-нисък с 0,099 от индекса за област Велико Търново – 0,648 Фактор за устойчивото развитие на общината е по-нататъшното стимулиране развитието на сектора на малките и средни предприятия, развитието на местното предприемачество и укрепване на частния сектор.

Броят на регистрираните и активни фирми към 31.12. за общината и област Велико Търново за периода 2000 – 2003 г. е както следва:
Регистрирани фирми


2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


Рица

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


рица

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


рица

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


рица

20639

201

21870

201

27602

216

28346

220


Активни фирми


2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


Рица

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


рица

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


рица

Област

Велико


Търново

Община

Злата-


рица

8767

92

8803

97

8748

86

9042

92

От направеният анализ, се вижда, че за разглеждания период от общо регистрирани 201 – 220 фирми, реално действащи са 86 – 97. Броят им варира несъществено. Активните фирми от община Златарица представляват около 1 – 1,1 % от същите за област Велико Търново.

Броят на регистрираните фирми към 31.12. на територията на общината по форма на собственост за периода 2000 – 2003 г. е:ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Държавна

1

1

1

2

Общинска

36

24

23

23

Частна

164

176

192

195

Всичко:

201

201

216

220

Това е видно и от следната диаграма:


В общината преобладава частната форма на собственост на регистрираните фирми /81,6 % - 88,9 %/.

Разпределението на фирмите в зависимост от броя на персонала е дадено по години за общината и областта: 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Област

В.Т-во


Община Златарица

Област

В.Т-во


Община Златарица

Област В.Т-во

Община Златарица

Всичко единици

8169

81

8013

70

8299

72

в това число :Микро до 10 заети

7499

78

7321

67

7545

69

От справката е видно, че от всички фирми /единици/, 96 % са с персонал до десет заети лица.За периода 1999 – 2003 г. най-голям е делът на активните фирми в отрасъл “Търговия и ремонт” – 27,37 % - 33,72 %, следван от фирмите от отрасъл “Хотели и обществено хранене” – 13,40 % - 19,57 % и отраслите “Преработваща промишленост”, “Селско, горско стопанство и риболов” и “Транспорт и съобщения”. Сравнение за разпределението по отрасли на активните фирми за общината по години е показано в следващата таблица:


1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Селско, горско стопанство и риболов

12

11

12

11

7

Добивна индустрия

0

0

0

0

0

Преработваща индустрия

11

6

6

8

9

Електроенергия, газ и вода

0

2

0

3

4

Строителство

0

1

1

0

1

Търговия и ремонт

26

29

36

29

31

Хотели и обществено хранене

17

18

13

12

13

Транспорт и съобщения

11

7

10

8

9

Финанси, кредит, застраховки

0

0

0

0

0

Операции с имущество и бизнес услуги

1

2

0

0

0

Държавно управление

1

1

2

2

3

Образование

7

6

4

3

4

Здравеопазване

2

6

5

5

5

Други услуги

7

6

8

5

6

Всичко:

95

92

97

86

92

Важен показател за развитието на фирмите от общината са нетните приходи от продажби. Наблюдава се устойчивост на НПП за периода 2000 – 2003 г.


Община Златарица


Област Велико Търново


Разпределението на нетните приходи от продажби /НПП/ по отрасли за 2003 г. е показано на следващата диаграма:
В следващата таблица е дадено разпределението по отрасли и години:

/х.лв./


Нетни приходи от продажби

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Селско, ловно и горско стопанство

219

388

485

250

Производство

2427

1863

2096

1543

Търговия; ремонт и техн.обсл.

931

1131

1032

1165

Хотели и ресторанти

128

104

94

127

Транспорт, складиране и съобщения

343

313

582

585

Други

52

86

64

404

Всичко

4100

3885

4353

4074

Увеличението на НПП е характерно за отраслите “Търговия, ремонт и техническо обслужване”, “Транспорт, складиране и съобщения” и “Други”. Съществен спад на НПП се наблюдава в отрасъл “Производство”.

Данни за сравнение по основните показатели за дейността на фирмите в общината и областта са дадени в следващата таблица:

/х.лв./


 

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

 

Област

В.Т-во


Община


Златарица

Област

В.Т-во


Община

ЗлатарицаОбласт

В.Т-во


Община

ЗлатарицаОбласт

В.Т-во


Община

ЗлатарицаБруто продукция

881229

2256

970233

2901

1205271

3414

1202063

2945

Приходи от дейността

1600758

4271

1728878

4134

2019607

4367

2089148

4098

НПП

1511556

4100

1649337

3885

1975058

4353

2038365

4074

Разходи за дейността

1564888

4237

1685903

4079

1986151

4464

2056633

4031

Печалба

35733

94

46668

125

68605

83

64719

205

Загуба

40247

111

47509

153

49955

215

-48425

-167

Заети лица

57999

278

55827

301

58145

307

59664

300

Наети лица

50070

207

47856

231

49904

241

50861

226

Средства за заплати

115936

299

116158

367

137647

427

140535

441

Инсталирани ДМА

439603

1139

464329

1093

620349

1183

676997

1203

След анализа на данните се налага извода, че в разпределението на печалбата и загубата на фирмите се наблюдава положителна тенденция на нарастване на печалбата за 2003 г. спрямо 2000 г. със 111 хил. лв. и на снижаване на загубата.

Обемът на произведената бруто продукция през 2002 г. е нарастнал спрямо 2000 г. и 2001 г., но е намалял през 2003 г. спрямо 2002 г. за разлика от обема на произведената бруто продукция за област Велико Търново, който бележи непрекъснато нарастване през последните години (увеличение с 19,3 % през 2003 г. спрямо 2001 г.).

Има незначително увеличение на инсталираните ДМА със 64 хил. лв. през 2003 г. спрямо 2000 г. и това в много малка степен съответства на общата тенденция на нарастване за областта. От това следва извода, че са необходими значителни инвестиции за обновление на производствените мощности особено в структуроопределящите предприятия, което ще доведе и до повишаване на качеството и конкурентоспособността на произведената продукция.2.1.1. Промишленост

Секторът работи с една трета от капацитетните си възможности.

Развит е най-вече отрасъла металолеене, металообработване, сортиране и пакетиране на отпадъци и отломки от черни и цветни метали. В този отрасъл функционират 3 промишлени фирми – “Столеком” АД гр. Златарица, “Фондрима и КО” гр. Златарица и “Метал инвест” ЕООД гр. Велико Търново. Предприятията са със старо и амортизирано оборудване и има опасност да не могат да се справят с изискванията на Европейския съюз за такъв вид производство. Това може да доведе до увеличаване равнището на безработица на територията на общината.
2.1.2. Селско и горско стопанство

От Баланса на земята по видове територии и начин на трайно ползване, общата площ на територията на общината е 232676 дка, от които земеделски земи – 118763 дка и горски територии – 106522 дка. Обработваемата земя е 105663 дка и представлява 45,4 % от общата площ на общината.

Горските територии по начин на трайно ползване са 45,8 % от цялата територия на общината. Горите са 100 262 дка. По форма на собственост са разпределени, както следва: държавни – 73590 дка; общински – 11 567 дка; частни – 14 911 дка; на религиозни организации – 92 дка и други – 102 дка.

Географското разположение на общината – обхваща предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и отдалечеността на голяма част от земеделските земи. Преобладават малките лични стопанства. От тях – 80% обработват земя в размер до 10 дка. В 70 % - се отглежда по 1 – 2 крави и в 45 % от 3 до 5 бр. овце. Селскостопанската техника е недостатъчна, амортизирана и неефективна.

В растениевъдството работят три земеделски кооперации, арендатори и много частни стопани.

В разпределението на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури. Произведеното количество хлебно зърно от есенниците гарантира до голяма степен хлебния баланс на общината и задоволяването на личните стопанства. Засетите площи с пшеница и ечемик са, както следва:
Засети площи

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Пшеница - дка

4940

12200

15765

Ечемик – дка

1190

1586

1100

Средните добиви от тези култури варират в различни граници в зависимост от климатичните условия /за селскостопанската 2003 / 2004 г. средния добив пшеница е 391 кг и ечемик – 321 кг/ . От техническите култури слънчогледът заема площ от около 8000 дка, а царевицата за зърно е разположена на площ от около 3000 дка.

Зеленчукопроизводството е изцяло в частния сектор.

По Програма “САПАРД” фирма “Бобова могила” създаде и отглежда лозов масив от около 100 дка в землището на село Горско Ново село. Фирмата предвижда разширяване на лозовия масив до 170 – 300 дка.

По силно е развит подотрасъл животновъдство, в който е застъпено предимно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и в по-малка степен - свиневъдство и птицевъдство, който е изцяло в частния сектор. Към 01.01.2005 г. говедата са 1 450 бр., в т.ч.: крави – 1 000 бр. овцете – 4 540 бр., козите – 2 035 бр., свинете – 1 000 бр. и птиците – 23 700 бр.

Пчеларството е специфичен сектор от животновъдството, който се характеризира с национално покритие, семеен характер на бизнеса и изключително широко разпространение. Към настоящия момент на територията на общината пчелните семейства са 1250. Благоприятните климатични условия, наличието на богата растителност и големия опит на пчеларите, комбинирани с подходящи програми за подпомагане и стимулиране ще доведат до увеличаване на произведената продукция и до превръщането на подотрасъла в сериозна възможност за получаване на добри доходи от населението.

Значителна част от селското население в общината се занимава със селскостопански дейности /най-вече животновъдство/ в полунатурални, семейни стопанства, необхванати от Агростатистиката на Република България. Регистрираните земеделски производители в общината за периода 2002 – 2005 г. са:


Регистрирани земеделски производители


2002 г.


2003 г.


2004 г.


2005 г.

Животновъди

49

117

145

127

Растениевъди

10

10

10

17

Смесени

71

43

15

8

Общ брой

130

170

170

152

Разпределението на регистрираните земеделски производители за периода 2002 – 2005 година се вижда на следващата диаграма:


От справката е видно, че много малък брой от земеделските производители имат регистрация.

Ангажираните в отрасъла не са запознати с принципите на Общата Селскостопанска политика на Европейския съюз и в голяма степен има опасност да не отговорят на изискванията за подпомагане на фермерите след 2007 година.

Необходимо е обединяване на земеделските стопани в асоциации и сдружения за защита на техните интереси пред различните държавни институции.

Горското стопанство се явява стратегически резерв на важни за развитието на общината дейности, като: туризъм, лов и риболов, събиране и преработка на билки, гъби, горски плодове и др., дърводобив и в известна степен – дървообработване.

С връщането на горите на техните собственици се осигурява допълнителен доход за развиване на базата на собствен ресурс.

Годишното ползване в общинските гори е 191 куб. м. строителна дървесина и 1 480 куб. м. пл. за дърва за огрев по Лесоустройствен Проект на ДЛ.Елена.

За десетилетието Община Златарица ще има ползване от нейни гори 16 710 куб. м. пл.. С добива на дървесина от своите гори, общината може да снабдява една голяма част от населението си с дървесина.

Интерес представляват страничните горски продукти, над 1500 ботанически вида /диворастящи лечебни растения, горски плодове и гъби/. Като видове със стопанско значение могат да се определят глогът, шипката и капината, чиито узрели плодове и листа се събират от местното население за преработка и консумация. От лечебните растения, често срещани в диворастящо състояние са различни видове липа, жълт кантарион, лазаркиня, иглика –лечебна, кисел трън, лудо биле и др. Събирането на диворастящи плодове и билки осигуряват основно препитание на значителна част от населението на общината /предимно ромското население/.

И този добив често се осъществява без спазване нормите на екологосъобразност и по начин не съответстващ на правилата за добри практики прилагани на територията на Европейския съюз.2.1.3. Туризъм

Туристически интерес на територията на общината представляват природните дадености, културните и исторически забележителности, етнографското и фолклорно богатство на района.

Община Златарица има сравнително благоприятно туристическо-географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се свързва с важен туристически център за страната /Велико Търново/, както и магистралата София – Варна. Преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в лошо състояние, което затруднява достъпа до общината, особено при зимни условия и влияе негативно на посещаемостта в района.

Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните дадености – една от които е т.н. “Лунна долина” в местността “Рибарци” - Средноселския балкан, истинска атракция, правят общината привлекателно място за туризъм. Стига се трудно и най-лесно пеша. Тази прекрасна местност е известна на тесен кръг археолози като лятната резиденция на търновските царе. Тук турският ятаган идва половин век по-късно след падането на Търново. Разкопки обаче не са правени. Започна реализацията на проект “Изграждане на екопътека по поречието на р.Стара река между общините Златарица и Антоново” по програма “ФАР – Развитие на българския екотуризъм”, който е част от регионален продукт “Средна Янтра”, създаден с участието на общините Стражица, Антоново /област Търговище/, Златарица, Павликени, Кметство Хотница /община В. Търново/ и Област Велико Търново. Осигурено е финасиране в размер 247500 евро.

Като потенциална туристическа атракция в района може да се приеме и жп линията Горна Оряховица – Елена, която преминава през общината със съществуващите планове за нейната туристическа експлоатация.

Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен и устойчив туризъм в общината. Това би дало възможност за комбиниране на почивката с хоби-занимания, придобиване на умения и задоволяване на нуждата от емоционални преживявания и впечатления.

Сериозен проблем за развитието на туризма е липсата на настанителна база в общината, както и липсата все още на готовност за развитие на малък туристически семеен бизнес сред населението.

Туристическото развитие е желана алтернатива, но съществува риск от нереалистични очаквания и неправилно разбиране на принципите, на които то следва да се подчинява. Основен белег на алтернативните видове туризъм е цялостен/комплексен подход и дългосрочна ориентация, които са трудно приложими в условията на търсене на краткосрочни икономически изгоди.
ІІ.ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница