Програма за управление на отпадъците златарица 2006 с ъ д ъ р ж а н и е въведениестраница3/8
Дата19.07.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.1. ОБХВАТ

Програмата обхваща дейностите по поддържане на чистотата на обществените места, събиране, извозване, и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци и осъществяването на контрол върху тях и върху съхраняването и обезвреждането на промишлени и опасни отпадъци, образувани от дейността на предприятия на територията на община Златарица.2.2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на Община Златарица в сферата на управлението на отпадъците чрез целенасочени действия по: 1. намаляване или ограничаване на въздействията върху околната среда причинени от образуването на отпадъци;

 2. увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; подобряване ефективността на използваните ресурси;

 3. подобряване организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците максимална отговорност на замърсителите;

 4. екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.

 5. предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци;

 6. правно регулиране на отпадъците и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта;

 7. осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;

 8. участие на обществеността

 9. управление на специфични отпадъчни потоци в съответствие с изискванията на ЕС

Като индикатори за успешното осъществяване на поставените цели в настоящата програма могат да бъдат:

 • Отсъствие на несъбрани отпадъци по улиците и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

 • Приемливо определена такса “Битови отпадъци”;

 • Рециклиране, повторно използване или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците,

 • Екологосъобразно овезвреждане;

 • Минимизиране на отпадъците и депониране на предварително обезвредени отпадъци на депото за отпадъци

2.3. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата се основава на следните принципи за управление на отпадъците: • Чиста и здравословна среда;

 • Рационално използване на наличните суровинни ресурси;

 • Интегрирано управление на отпадъците;

 • Пълна отговорност на замърсителите;

 • Участие на обществеността.

Прилагането на принципа за чиста и здравословна околна среда трябва да осигурява здравословна среда за:

- градска среда - от особено значение за ограничаването на замърсяването в населените места е създаването на добра организа;ция за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането на отпадъците;

- природна среда - за да се опази природната среда е необходимо да се преустанови порочната практика отпадъците да бъдат изхвърляни безразборно навсякъде покрай нас; да се извършва безопасно депониране на отпадъците;

- жизнена среда - подобряването на параметрите на този показател ще се постигне по пътя както на подобряване на организацията за сметосъбиране, сметоизвозване така и за тяхното безопасно обезвреждане.

При прилагането на принципа на рационално използване на наличните ресурси ще доведе до изразходване на по-малко първични природни ресурси. Този принцип може да се прилага чрез предотвратяване на образуването на отпадъците /минимизиране чрез технологиите от една страна, и от друга чрез продуктите; и чрез оползотворяване. Прилагането на различните форми на оползотворяване на отпадъците зависи от икономическата целесъобразност.

Прилагането на интегрираното управление на отпадъците предполага вземане и реализация на управленски решения за постигане на ясно определени цели на основата на балансирана взаимообвързана система от законови, технически, организационни и икономически мерки, източници на ресурси и определени отговорности на страните, които участват в реализацията на поставените цели.

Интегрираното управление на отпадъците намира израз в разработването на програми на всички нива.

Всяко решение на общината относно управлението на отпадъците трябва да води до системи, които да отговарят на следните критерии:

- системите трябва да са в състояние да генерират необходимите приходи за да посрещне разходите. Необходимо е да се обвърже с разчета на приходите и разходите, включително-оперативните и капиталови разходи;

-да отговарят на нуждите на потребителите;

-да са удобни за ползване;да имат привлекателен, естетичен вид;

-да са с ниски капиталови разходи;

-да се финансират с минимален финансов риск;

Програма за периода 2006 2010 година е отворен документ, който се приема от Общински съвет – Златарица.

Кмета на общината внася ежегодно отчет за изпълнението на Програмата в Общинския съвет, а при необходимост – и предложение за нейното допълване и актуализиране. Годишните отчети се изпращат в РИОСВ - Велико Търново до 31.03 на следващата година. Тя е изготвена в съответствие с утвърдени от Министъра на околната среда и водите ”Указания за обхват и съдържание на програмите за управление на дейностите по отпадъците”.ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Генерирани отпадъци
Населено мястоСъбрани и депонирани отпадъци количество/година

в тона


1. Битови отпадъци

2004 г.

2005 г.

гр. Златарица

1569 т

1695 т

с. Горско Ново село, с. Родина, с. Сливовица, с. Росно

791 т

856 т

В С И Ч К О :

2360 т

2551 т

Община Златарица се сблъсква с почти пълната гама проблеми, свързани с управлението на отпадъците.

Един от проблемите за общината е депонирането на твърди битови отпадъци.

В момента битовите отпадъци от град Златарица се третират и обезвреждат организирано на сметище в местността «Гяур геч» до гр. Златарица и за селата Горско Ново село, Родина, Росно и Сливовица – сметище в местността «Сърта» в землището на село Горско Ново село. Депата не отговарят на действащата в страната нормативна уредба. Обслужването на сметищата и третирането на твърдите битови отпадъци в тях включва периодично разриване, заравняване и запръстяване с изолационен слой земна маса по одобрен график. За целта се използва верижна техника.

В околностите на селата, край пътищата и по поречията на реките и местните дерета са образувани множество микросметища и стари замърсявания от твърди битови, растителни и животински отпадъци. Старите замърсявания са резултат от несъобръзени с изискванията за опазване на околната среда дейности. Безразборно изхвърлените отпадъци са потенциални източници за замърсяване на въздуха, водите и почвите в района. Тези замърсявания нарушават ландшафта, излъчват неприятни миризми и са потенциален източник на зарази. Замърсяване от такъв тип представляват трудно оценим риск, който може да причини значителни финансови загуби, както и да ограничи земеползването.

В момента сметосъбирането и сметоизвозването в община Златарица, почистването на териториите за обществено ползване и поддръжка на депата в гр. Златарица и с. Горско Ново село се извършва от Звено за социални услуги и други дейности – гр. Златарица. За изпълнение на гореописаните дейности звеното използва следната техника:

- Специален контейнеровоз «ГАЗ-53», обслужващ контейнери с вместимост 2,5 м3;

- Специализиран сметосъбиращ автомобил «Шкода», обслужващ поцинковани кофи за смет.

Разположените съдове на територията на град Златарица и в населените места с организирано сметосъбиране и сметоизвозване са следните:

- Контейнери с вместимост 2,5 м3 – 88 бр.;

- Поцинковани кофи за смет – 236 бр.

Във връзка с предписание на РИОСВ гр. Велико Търново изх. № П-201 / 17.08.2005 година и съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците бе проведена процедура по ЗОП с предмет: «Сметосъбиране и сметозвозване, поддържане чистотата на обществените места, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Златарица». Фирмата, спечелила поръчката за срок от 10 година, със сключен договор от 01.102006 година е «ТИТАН – КЛИНЪР» ООД гр. Кърджали.

Фирмата ще работи с 1 бр. Сметосъбирач «ИВЕКО», с 1 бр. Самосвал «МАН».

Ще бъдат поставени общо 115 бр. Контейнери тип «Бобър» - 1,1 м3, от които в гр. Златарица – 80 бр., и за останалите населени места в общината – 35 бр, както и Кофи тип «Мева» - 110 л. – 100 бр. и 30 бр. Кошчета за смет.


Опасни отпадъци

Основен нерешен проблем при третирането им и тяхното преработване, обезвреждане и оползотворяване. В настоящия момент основен начин на обезвреждане е депонирането. Няма специални депа на територията на общината и областта за опасни отпадъци.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница