Програма за управление на отпадъците златарица 2006 с ъ д ъ р ж а н и е въведениестраница7/8
Дата19.07.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.8. Система за разделно събиране на отпадъци


Към момента на територията на Община Златарица няма организирана общинска система за разделно събиране на отпадъците.

Съществуващата инфраструктура за рециклиране на отпадъци в страната се основава на мощности, въведени основно през 70-те – 80-те години.

Събирането на опасни отпадъци с цел рециклиране е ограничено до изкупуване на оловно-кисели акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти:


 • оловно-кисели акумулатори

 • “ОЦК” АД - гр. Кърджали

 • “МОНБАТ” АД - гр. Монтана

- отработени масла – “Лубрика” ООД – гр. Русе.

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в страната, и в частност на територията на Община Златарица, което е породено от една страна от ниската цена на земята, а от друга – поради необходимостта от високи инвестиционни капиталовложения в алтернативни съоръжения за обезвреждане на отпадъците – инсинератори.


3.9. ФИНАНСИРАНЕ


В системата на управлението на отпадъците в общината приходите се осигуряват от такса битови отпадъци, които зависят от размера на нейната събираемост. Начинът на събирането и събирането на тази такса зависи от размера й и се регламентира съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. Годишният размер на таксата се определя с решение на Общинският съвет за всяко населено място.

Определената такса смет може да се определи като справедлива, единствено ако е свързана с качеството и обема на предоставяните услуги. За да се покрият разходите по услугите свързани с битовите отпадъци е необходимо да се постигне пълна събираемост.

Разходите за управление на битовите отпадъци към 31.11.2005г. представляват 14,00 % от общите разходи за местни дейности на Община Златарица.

Таксата за битови отпадъци се определя ежегодно от Общински съвет Златарица въз основа на одобрената план-сметка и прогнозираните приходи от такса битови отпадъци и разходи за извършване на дейностите по осигуряване на съдове за смет, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и почистване на териториите за обществено ползване. Таксата се определя за всяка услуга поотделно на база промил върху данъчните оценки на недвижимите имоти на гражданите и отчетните стойности на имотите на фирмите, при спазване разпоредбите на ЗМДТ.

Общинският съвет е приел Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Златарица, в която наредба е указан реда за администриране и събиране на такса битови отпадъци.

Ежегодно в края на предходната година Кметът на Общината, на основание чл. 63 от ЗМДТ определя границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване във всички населени места от общината.ІV. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕРНА, МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Разширяване на обхвата на общинската система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци и включване на по-малките населени места е основна задача на общинската политика по управление на отпадъците. Развиването на тази система ще се извършва паралелно с въвеждането на системи за разделно събиране.

Системата за събиране на битови отпадъци ще се развива в зависимост от плътността на населението, количествата генерирани отпадъци и плановете за развитие на инфраструктурата. Усилията на общинските администрации ще бъдат насочени към: • Обхващане на всички населени места в системите за сметосъбиране и сметоизвозване;

 • Осигуряване на съвременни контейнери за събиране (вкл. разделно) на отпадъците и съответното транспортно оборудване;

 • Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци;

 • Въвеждане на практики и системи за разделяне на рециклируеми материали, биоразградими отпадъци, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци;

 • Информиране на обществеността.

Разработване и прилагане на системи за събиране на опасни отпадъци

Отчита се необходимостта от създаването на система за управление на масово разпространени опасни отпадъци като батерии, оловно-кисели акумулатори, отработени масла, луминесцентни лампи и части от излезли от употреба МПС.

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците компетентните органи трябва да пристъпят към преоценка на издадените разрешения за събиране и последващо третиране на опасни отпадъци. Целта на тази преоценка ще бъде да се гарантира, че всеки притежател на разрешение има в наличност необходимото качествено техническо оборудване, транспортни средства и квалифициран персонал, които да му позволяват да събира и третира отпадъците, без да се допуска увреждане на човешкото здраве и околната среда.
Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

Внедряването на системи за събиране на опасни отпадъци от бита (батерии, акумулатори, луминесцентни лампи, малограмажни химически отпадъци, лекарства и др.) ще намали общото количество на опасни вещества, съдържащи се в потока на битовите отпадъци. По този начин ще бъдат намалени рисковете от съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци.

Обезвреждането на отпадъците следва да бъде извършвано без риск за човешкото здраве и околната среда. Към момента на изготвяне на програмата депонирането е основен метод за обезвреждане на отпадъци не само на територията на община Златарица, но и в цялата страна.

Позицията на България по преговорите за глава “Околна среда” предвижда за съществуващите депа, които ще бъдат закрити до присъединяването ни в ЕС, да не се прилагат изцяло изискванията за повърхностно запечатване (т.3.3. от Анекс 1 от Директива 1999/31/ЕС, респективно т. ІІІ от Приложение №2 към Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотоворяване и обезвреждаане на отпадъци ) при условие, че не се допуска риск за човешкото здраве и околната среда. Съществуващите депа, които не съответстват на изискванията и не са закрити до 2007г. следва да бъдат закрити до 16.07.2009г., като в тези случаи се прилагат изцяло изискванията за повърхностно запечатване на депата.” [Писмо от МОСВ с изх. №05-08-2247/04.09.2003г.]


Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

Осигуряването на достатъчна и достоверна информация за образуването, съхранението, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е необходимо условие за осигуряване на планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците.

С въвеждането в експлоатация на Регионалното депо се очаква получаване на достоверна информация относно постъпващите за депониране битови отпадъци, тъй като на входа му ще бъде поставен кантар. В дългосрочен план /при въвеждане на система за разделно събиране на опасни отпадъци/ се очаква и получаване на надеждна информация относно количествата на масово разпространените опасни отпадъци /батерии, акумулатори, луминисцентни и др.лампи, съдържащи живак, отработени моторни масла, ИУМПС и др./
Участие на обществеността
Работата с обществеността по въпросите на управлението на отпадъците е необходима и полезна, защото концентрира вниманието на хората върху възникналите проблеми и може да доведе до подобряване на отношението и повишаване на общественото участие в реализацията на предлаганите проекти. Отчитайки факта, че занижената екологична култура е причина за отсъствие на гражданска позиция спрямо чистотата и състоянието на околната среда е необходимо да бъде разработена образователна и комуникационна програма по проблемите, свързане с управлението на отпадъците.
Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство

Луминисцентни лампи

Третирането и транспортирането им ще се извършва съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с Постановление на МС №260 от 05.12.2000г. Съгласно чл.5 от Наредбата дейностите по събирането, съхраняването, преработването и/или обезвреждането на излезли от употреба лампи се извършват от лица, притежаващи разрешение за дейности по управление на отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.Батерии и акумулатори

Предвид значителните количества на произведените и внасяните в страната оловно-кисели акумулатори, създаването на система за събиране и рециклиране на тези отпадъци ще бъде един от основните приоритети за периода на прилагане на ОПУДО.

Предвижда се поетапно създаването на схеми за събиране на малки батерии. Националната програма за управление на дейностите по отпадъците предвижда възможности да бъдат финансирани пилотни проекти за въвеждане на такива схеми на общинско ниво.

Прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба и реализацията на периодични кампании за събиране, ще бъдат използвани за постигане на по-високи нива на събиране на негодни за употреба батерии.


Излезли от употреба МПС

Прилагането на екологосъобразна система за управлението на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ще бъде допълнително затруднено през следващите години, поради вноса на голям брой автомобили втора употреба и дългия срок за използване на МПС.

Автомобилите ще се събират в площадките за временно съхранение, на територията на съответната община, и след това ще бъдат предавани в центровете за разкомплектоване, които ще бъдат съоръжени със специализирани инсталации за демонтаж.
Отработени масла

Съдържащите се в маслата опасни вещества, създават опасност за замърсяване на околната среда. Предотвратяването на тези вредни последици следва да се постигне чрез системен и адекватен контрол на материалните потоци и отделяните емисии.

Необходимо е въвеждането на ефективна система за контрол, включваща издаването на разрешения, прилагането на унифицирана документация за удостоверяване на предаването и приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Регенерирането на отработени масла е с по-висок приоритет пред използването им като гориво.


Отпадъци от опаковки

Опаковането играе важна роля в съвременното производство и предлагане на различни стоки, материали и продукти, което води след себе си до образуване на големи количества отпадъци в домакинствата, търговската сфера, администрацията и промишлеността.

Реализирането на тази цел може да се осъществи посредством:


 • Намаляване количеството на генерираните отпадъци от опаковки

 • Увеличаване на дела на опаковките, които се използват многократно

 • Нарастване на количествата оползотворявани и рециклирани отпадъци от опаковки


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница