Програма за управление на отпадъците златарица 2006 с ъ д ъ р ж а н и е въведениестраница8/8
Дата19.07.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

V. ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Приоритетите на Общинска администрация относно ефективното управление на отпадъците до 2010 година са:


1.Изграждане на система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в населените места на територията на Община Златарица не обхванати към момента.

2.Създаване на система за разделно събиране на битови отпадъци в град Златарица.

3.Изготвяне на програма за работа с обществеността и подрастващите по проблемите на управлението на отпадъците.

4.Въвеждане в експлоатация на “Регионално депо за битови, отпадъци между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

5.Въвеждане на система за събиране на едрогабаритни отпадъци от бита – излезли от употреба битови домакински уреди, електронна техника и др.

6.Създаване на система за управление на масово разпространени опасни отпадъци като батерии, оловно-кисели акумулатори, отработени масла, луминесцентни лампи и части от излезли от употреба МПС.

7.Работа с обществеността и подрастващите по проблемите на управлението на отпадъците, съгласно утвърдената програма.

8.Закриване и рекултивация на депата за отпадъци в населените места на територията на общината включително последващ мониторинг.VІ. решения за управление на дейностите по отпадъцитеСъздаване на система за организирано сметосъбиране в населените места на територията на община Златарица.

Целта е да се въведе система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на общината, която да бъде ефективна в екологично, санитарно-хигиенно и техническо отношение, както и съобразена със специфичния бит на населението в селските райони. Заедно с нейното въвеждане трябва да се въведе и система за разделно събиране на битовите, животинските, растителните отпадъци, пепелта и сгурията. От друга страна системата трябва да бъде социално и икономически поносима, както за общината, така и за обслужваното население, независимо, че преминаването към Регионално съоръжение за обезвреждане ще повиши разходите за транспортиране и инвестициите.

С въвеждането в експлоатация на “Регионално депо” ще се прекрати депонирането на отпадъци на депото, намиращо се на територията на гр. Златарица.
Организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Златарица

Разделното събиране ще бъде насочено към отпадъците, които подлежат на рециклиране и за които съществуват мощности за преработка на територията на страната. Към момента това са хартиените и картонетните отпадъци (ХКО), пластмасовите отпадъци, стъклените отпадъци и отпадъците от черни и цветни метали. Изискванията към събираните отпадъци, по-горе са както следва:Хартиени и картонени отпадъци

Според произхода и предназначението на хартиите и картоните, получените от тях отпадъци могат да бъдат групирани както следва: • Отпадъци от вълнообразен картон, като транспортни опаковки (каси, кашони) с укрепващи и уплътняващи елементи – решетки, околожки, капаци и др.; други кутии и опаковки и съпътстващите ги включвания пак от вълнообразен картон; тави, капаци за комбинирани транспортни опаковки или палетизирани товари и други;

 • Отпадъци от гладък картон (целулозен, от отпадъчна хартия – сив, от комбинирани влакнести материали, многослоен). Разпространен е основно като: картонени опаковки за хранителни продукти, бонбони, цигари, предмети за бита, инструменти и др., както и в полиграфията за корици на книги, тетрадки, папки и др.;

 • Отпадъци от хартии за писане и печат – разпространени като: тетрадки, хартия за ксерокс, принтер, книги, списания, документация, нагледни материали и др.;

 • Стари вестници;

 • Опаковъчна хартия за торби – торби за цимент, строителни материали, брашно, хранителни продукти и др. с отсранени остатъци от товара и влагоизилиращи пластове от полиетилен или друг полимерен материал;

 • Опаковъчна хартия за пликове, пакетиране, обвиване и др. без наличие на нехартиени включвания, като фолийни материали от пластмаса или алуминий, без тетрапак опаковки и други подобни;

 • Лят амбалаж – това се овоцеловите табла за яйца и други по рядко срещани опаковъчни изделия от този материал.

Отпадъци от хартия и картон, които следва да бъдат изключени от организираното събиране са: силно замърсени или омазнени хартии, хартии и картони с пластмасово покритие, индигирани хартии, изолационни хартии. В началния етап хартиените чашки от безалкохолни напитки също ще бъдат изключени от системата.

Пластмасови отпадъци

Основните видове отпадъци от пластмаси включват: • Отпадъци от полиетилен /ПЕ/ - ниска и висока плътност.

Полиетиленът се среща в две основни форми:

 • като фолиен материал или изделия от фолио – фолио за оранжерии и др., термосвиваемо фолио за опаковане на палетизирани товари, термосвиваемо фолио за комбинирани транспортно опаковъчни единици /бутилирани течности или продукти, поставени върху тава от вълнообразан картон и опаковани с термосвиваемо фолио/, пликове, торби и др.;

 • като твърд полиетилен /ниска плътност/ - каси за опаковани течности в бутилки, кофички или буркани; бидони; туби; бутилки и др.

 • Отпадъци от полиетилен терефталат /ПЕТ/

 • Това са бутилките за безалкохолни напитки, преобладаващите бутилки за минерална вода, пластмасовите бутилки за бира и олио, пластмасови опаковки на препарати от битовата химия и др. Полиетилентерефталатът е прозрачен, безцветен или оцветен материал.

 • Отпадъци от полипропилен /ПП/

 • Среща се като фолиен материал /заместител на целофана/ - използван за опаковка на бонбони, бисквити и длуги опакования; опакования с по-дебело фолио или като твърд материал – използва се за опаковки и опаковъчни изделия като бутилки, туби, бидони, капачки, каси, чаши; предмети за бита; играчки и др.;

 • Отпадъци от полистирол /ПС/

 • Полистиролът намира разпространение като: кофички за кисело мляко /с отделено алуминиево фолио/, пластмасови чаши за еднократна употреба и др. Не е препоръчително събирането на екструдиран полистирол, предназначен за строителни цели, както и за укрепващи и уплътняващи форми при опаковането.

 • Отпадъци от поливинилхлорид /ПВЦ/

Среща се като мек материал, влаган в някои изкуствени кожи, тапети за баня, изкуствен фурнир и др. и твърд ПВЦ при някои опаковки, строителни материали (тръби за ВиК); различни предмети за бита и др.

Предвижда се в началния етап разделното събиране да бъде насочено основно към отпадъците от полиетилен, за които има съществуващи мощности за преработка в страната и отпадъците от полиетилен терефталат. Предвид това системата следва да включва различните фолийни материали, празни пластмасови бутилки и кутии, торби и чували от полиетилен висока плътност.

Силно замърсените пластмси, ненапълно изпразнени от съдържанието им опаковки, опаковките от опасни вещества и др. не следва да бъдат събирани разделно.

Стъклени отпадъци

Събирането на стъклени отпадъци ще бъде насочено към различните стъклени опаковки. Желателно е предварително да бъдат отделени различните метални и неметални части /капачки, етикети/.

Не се допуска разделното събиране на стъклени опаковки, неизпразнени (непочистени) от съдържанието им, както и на опаковки, в които са били съхранявани силно възпламеними или опасни вещества (разтворители, препарати за растителна защита и др.)

Не следва да бъдат изхвърляни бутилки за многократна употреба, за които функционира система за събиране (изкупуване) в общината.Метални отпадъци

Металните отпадъци, образувани в домакинствата са предимно от повредени уреди, негодни за употреба метални изделия и предмети като: брави, панти, обков, пружини, оградни мрежи, домакински инструменти и множество други; дефеткирали части от инвентар и техника; метални опаковки от бира, консервни кутии, капачки, дебели фолийни материали и други.

Не се допуска събиране на метални опаковки, използвани за опаковане на опасни отпадъци – предимно киселини, основи, препарати за растителна защита или за борба с вредни насекоми, някои лекарствени средства и др.

Металните опаковки трябва да са почистени и да не съдържат остатъци.

За едрогабаритните отпадъци, които не могат да бъдат поставени в контейнерите, ще бъде създадена общинска система за разделното им събиране.
Техническо и организационно решение за разделно събиране и тарнспортиране на ТБО

Разделното събиране може да бъде организирано в общинския център - гр. Златарица и да е насочено единствено към отпадъците, за които съществуват мощности за преработка в страната. Към момента това са хартия, пластмаси, стъкло и метали. Предвижда се събирането на отпадъците за рециклиране да става при източника на генериране (домакинството) в разноцветни чували.

Всички разделно събрани отпадъци, поставени в различните по цвят чувалите се изхвърлят в общ контейнер.

Предимствата на избрания вариант за разделно събиране на отпадъци са: • той е икономически рентабилен т.к. използва наличния контейнерен и автомобилен парк на фирмата концесионер и не се нуждае от допълнителни инвестиции и разходи.

 • дава възможност за мобилност при разширяване на обхвата, както на видовете разделно събрани отпадъци – добавят се допълнителни и различни по цвят чували, така и на системата – обхващане на търговските обекти, учрежденията, стопанските субекти а в по-дългосрочна перспектива и населените места на територията на цялата община.VІІ. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ


Депо за отпадъци

Европейската комисия е утвърдила проект за изграждане на 54 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци, на територията на Република България, следвайки регионалния принцип.

Нашият регион е избран като потенциален бъдещ ИСПА проект ”Регионално управление на отпадъците - Велико Търново” на Сдружение ”За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Стражица, 75 % от средствата за изграждането са осигурени по линия на предприсъединителните фондове на Европейския съюз – програма ИСПА. На Управителен съвет на Сдружението община Горна Оряховица е избрана за водеща община относно комуникацията с МОСВ и останалите общини.

Програма ИСПА отпуска под формата на грант средства, насочени към финансирането на мярката - Номер на мярката: 2000/BG/16/P/PE/002

Мярката отговаря изискванията на следните Директиви на Европейския съюз:


 • Рамкова Директива за отпадъци 75/442 поправена с Директива на ЕС 91/556;

 • Директива на ЕС за опасни отпадъци 91/689;

 • Директива на ЕС за депа за отпадъци 1999/31.

Мярката ще постигне следните цели:

 • затваряне и рехабилитация на някои от най-старите и замърсени депа за отпадъци;

 • възстановяване на площи, използвани за депониране на отпадъци;

 • подобряване състоянието на околната среда в региона;

 • подобряване здравето на хората, живеещи в общините, обслужвани от депата;

 • подобряване на мониторинга и контрола на Регионалното депо.

Въпреки, че ползите от тази мярка са трудни за количествено определяне, предполагаемите екологични и социални ползи са значителни и ще са следните:

 • ще има значителни подобрения на околната среда и човешкото здраве на местно ниво чрез намаляване на екологичното замърсяване от твърди /и опасни/ отпадъци;

 • очаква се намаляване на замърсяването на подпочвените води и почвите, както и ограничаване на потенциалните щети върху биоразнообразието в региона.

 • проекта ще помогне България да отговори на изискванията за присъединяване към ЕС, запознавайки се със законодателството на ЕС в областта на околната среда, и в крайна сметка ще има положително въздействие върху макроикономическия растеж;

Предложени са няколко терена за бъдеща площадка за изграждането на “Регионалното депо” на Сдружение ”За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Площадките които за предложени са: Мерданя юг и Мерданя югоизток, които се слети и образуват една площадка, обозначена като № 8/9 на която са извършени геоложки, инженерно геоложки и хидроложки проучвания от ГеоКомплекс ООД София по поръчка на МОСВ по реда на ЗОП, находище”Танова могила” в землищета на община Лясковец и терен в местността Корнежа около 300 дка, в землището на община Златарица.

Депонирането на битови и производствени неопасни отпадъци ще се извършва в общи клетки, а строителните отпадъци ще се депонират в отделна клетка. Дейностите по депонирането ще се извършват в следния технологичен ред: • подготовка на клетката за депониране;

 • разтоварване на отпадъците;

 • разстилане на отпадъците;

 • уплътняване;

 • полагане на междинен изолиращ слой;

При достигане на проектното ниво на депото се изпълнява горния изолиращ екран.

Изграждането на депото ще се извършва и експлоатира съгласно изискванията на действащото законодателство.


Изграждане на инсталация за сепариране и

компостиране на отпадъци
Ще започне изграждане на “Регионално депо за битови отпадъци”, което ще обслужва шесте общини - членки на Сдружението “За чисти селища”, като срока за въвеждането му в експлоатация е 2009 година. За напълно завършване на цикъла се предвижда в краткосрочен план започване на действия по изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на отпадъци. Предвижда се теренът за нейното разполагане да е в непосредствена близост до бъдещото Регионалното депо, което няма да доведе до съществени промени в системата за транспортиране на отпадъците. В инсталацията ще постъпват чувалите с разделно събраните отпадъци от града. Ще се извършва сепариране на отпадъците от чувалите по вид, раздробяване на стъклото и пластмасата и предаване на краен преработвател. Нерециклируемите отпадъци ще бъдат транспортирани за обезвреждане на Регионалното депо.

VІІІ. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Достъпът до информация, повишаването на създанието и културата на обществото, участието му при вземане на решения и привличането му като партньор в процеса на управление на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен успешната реализация на програмата. • Информиране и проучване на мнението на обществеността

 • Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички предстоящи действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците.

 • Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране на предприетите действия.

 • Обучение на обществеността

 • Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации свързани с третирането на отпадъците от ученици и младежи.

 • Подготовка и разпространение на материали насърчаващи минимизирането, рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на опаковките.

 • Подготовка на материали за обучение за пряко участие в разделното събираяне на отпадъците, чрез онагледяване на процесите

 • Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на районите в и около училищата и детските градини.

 • Провеждане на конкурси в различни области на изкуството за творби свързани с управлението на отпадъците.

 • Подготовка на материали за вредата от опасните отпадъци от бита

 • Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и общинската администрация за по-ефективно решаване на проблемите.

 • Привличане на обществеността за участие в различни инициативи за почистване на града.

 • Подобряване на работата между общинската администрация и неправителствените организации в областта на управление на отпадъците.

 • Повишаване на взаимодействието с медиите:

 • своевременно отразяване на кампаниите проведени с участие на обществеността;

 • своевременно отразяване на действията на Общината по приоритетни проекти свързани с управлението на отпадъците.


Іх. система за отчетност и контрол на

изпълнението


Програмата за управление на дейностите по отпадъците е неразделна част от общинската програма за околна среда.

Програмата за опазване на околната среда се приема и контролира от Общински съвет-Златарица. Кметът на общината ежегодно внася в Общински съвет-Златарица отчет за изпълнението на програмата за околната среда, а при необходимост – и предложения за нейното допълване и актуализация. Годишният отчет се представя в РИОСВ-Велико Търново до 31 март следващата година за информация.

х. Система за оценка на резултатите и за актуализация на програмитеСистема за оценка на резултатите

Оценката ще се извършва съгласно плана за действие, като пред Общински съвет – Златарица ще се отчита изпълнението му.Актуализация се извършва при промяна на фактическите и/или нормативните условия. Всяко допълване и актуализация на Програмата за околната среда се внася в Общински съвет – Златарица и се утвърждава с решение.

хІ. Информация за връзка с упълномощените лица, отговорни за управлението на отпадъците

Изпълнението на Общинската програма по управление на отпадъците, координирането и ръководството на конкретните действия в нея ще се осъществява от Дирекция «Специализирана администрация» при Община Златарица.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница