Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г и сега, една година по-късно, давам отчет за изпълнението й през първата година на моето управлениеДата25.02.2018
Размер200.57 Kb.
О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
«ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 ГОДИНА»
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Преди една година поех управлението на общината с ясното съзнание за цялата отговорност на кметския пост и заявих своята твърда решимост, заедно с екипа си, да работим и предприемем твърди стъпки напред и нагоре.

В изпълнение разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, на 27.01.2012 година представих пред Вас - Общински съвет – Криводол - своята Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г. и сега, една година по-късно, давам отчет за изпълнението й през първата година на моето управление.

2012 година премина в условията на тежка финансова криза, което рефлектира с пълна сила и върху нашата община.

Основните приоритети на общинското ръководство се основаваха на принципите на спазване на закона, открито и прозрачно управление, активно използване на европейските фондове и програми, гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетните средства.

Независимо от всички трудности, насочихме усилията си към финансово стабилизиране на общината чрез въвеждане на строга финансова дисциплина и повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на отдел „Местни приходи” по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, Закона за местни данъци и такси и Наредбите на Община Криводол. Изпълнението на събираемостта, в сравнение с предходната година, значително се увеличи и е, както следва:2011г.

2012г.

Данък върху недвижими имоти:

39 %

60.30 %

Такса битови отпадъци:

40 %

62.98 %

Патентен данък:

68 %

70.34 %

Данък върху превозните средства:

34 %

63.60 %

Събраните данъчни приходи и общински такси през 2012 г., в сравнение с 2011 г., са, както следва:2011 г.

2012 г.

Данъчни приходи

231 581. 36 лв.

397 149. 65 лв.

Общински такси

175 235. 45 лв.

228 323. 90 лв.

Други приходи /глоби, санкции/

730. 00 лв.

1 127. 00 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ:

407 546. 81 лв.

626 600. 55лв.

Като много важна стъпка, с цел увеличаване събираемостта, следва да отбележим факта, че от месец май 2012 година отдел „Местни приходи” работи с нов софтуерен продукт, финансиран на 100 % от Министерство на финансите, в размер на 14 988.00 лв.

Увеличената събираемост се дължи и на предприетите мерки от органите по приходи за принудително събиране на просрочени задължения – изпращане на покани за доброволно изпълнение, съставяне на актове за установяване на задължения по декларации, образуване на изпълнителни дела и предаване за събиране от частен съдебен изпълнител.

Темп на увеличение през 2012 година спрямо 2011 година се отчита и при местните приходите от административни и технически услуги:2011г.

2012г.

Приходи от административни услуги

12 374. 44лв.

15 746. 27лв.

Приходи от технически такси

15 380. 10лв.

37 706. 91лв.

Приходи от наеми

20 255. 52лв.

16 561. 65лв.

ОБЩО ПРИХОДИ:

48 010. 06лв.

70 014. 83лв.


Независимо от финансовите затруднения, Община Криводол търси и намира пътища за нормално протичане на работния процес. Твърдо сме решени да стопим задълженията и да търсим нови решения за добруването и обновяването на нашия общ дом.
Какво се реализира през 2012 година от приетите с Програмата приоритети, цели и мерки за развитието на община Криводол?
Приоритет І: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол
По направление: Реконструкция на транспортната инфраструктура в общината

През изминалата 2012 година се извърши основен ремонт на общински път VRC3068 с. Уровене в участъка от км. 0+000 до км.1+400, на стойност 50 624 лв. без ДДС, с изпълнител – „Строител - Криводол“ ЕООД.

По отношение рехабилитацията на уличната мрежа в гр. Криводол и в селата, Ви уведомявам, че със собствени средства във всички населени места се извърши изкърпване на дупките на уличната мрежа в регулация и на пътя между селата Фурен и Лесура.

В с. Добруша се направи основен ремонт на два моста, в с.Осен – ремонт на един мост. В с.Уровене се извърши частичен ремонт на площада в центъра на селото.

Относно довършване на започналите през 2011 година строително–ремонтни дейности по изграждане инфраструктурата на Ромска махала в с. Лесура – направа на бетонова настилка на улици: «Ропотамо», «Волга», «Неофит Рилски», «Цар Калоян» и «Кокиче», Ви информирам, че в момента Община Криводол е в процес на съдебни дела с фирмата–изпълнител за оспорване качеството на изпълнение. Назначена е съдебно-техническа експертиза. В зависимост от изхода на делото и решението на компетентния съд ще продължат/преустановят и строително-ремонтните работи на обекта.

Във връзка с усъвършенстване организацията за снегопочистване и опесъчаване през зимния период за поддържане на транспортната достъпност до всички селища на територията на общината, се проведе процедура за избор на изпълнител по направления:

1. Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища;

2. Снегопочистване и опесъчаване на Републиканска пътна мрежа в границите на град Криводол.

Спечелилата фирма - „Строител-Криводол“ ЕООД, с перфектна организация и техника успя да се справи с тежката зимна обстановка през 2012 година и не се допусна бедствено положение за нито едно от населените места на територията на община Криводол. Максималната стойност на договора с изпълнителя е: по позиция 1: 18 625 лв. без ДДС; по позиция 2: 9 368 лв. без ДДС.

По направление: Подобряване системата за управление на отпадъците, генерирани в общината и усъвършенстване организацията на сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища

През пролетта във всички населени места на територията на община Криводол се извърши почистване на нерегламентираните сметища.

Разработи се и проект “Закриване и рекултивация на градско депо за битови отпадъци град Криводол”, на стойност 671 992 лв. с ДДС, с период на изпълнение 2013-2014 година, който e внесен в ПУДООС в началото на 2013 г.

По направление: Реконструкция на водопроводната мрежа в гр.Криводол. Изпълнение на «Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Криводол»; Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013г.»; Приоритетна ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води»; Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”

През 2012 година сме внесли в МОСВ прединвестиционно проучване за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализация. Намираме се в резервния списък на проектите, чакащи за финансиране.По направление: Осветление и енергийна ефективност, рехабилитация на съществуващите и поставяне на допълнителни осветителни тела

През изминалата година процесът по рехабилитация на съществуващите и поставяне на допълнителни осветителни тела на територията на общината бе непрекъснат. В дванадесет от населените места (без селата Ракево и Уровене) часовниците за уличното осветление се подмениха с фотоклетки.

Разработиха се Общинска програма за енергийна ефективност на Община Криводол 2012 – 2022 г. и Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 2012 – 2022 г.

В процес на изпълнение е проект „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в Община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево” по договор №BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29.02.2012 г. между Община Криводол и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“. В момента сме на етап процедура за избор на изпълнител на СМР.По направление: Развитие на звената за здравеопазване и социални дейности и подобряване на достъпността на населението до центровете за Спешна медицинска помощ.

На 14 декември 2012 г. се откри Център „Домашни грижи” в Криводол. Центърът е по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”, с устойчивост три години и шест месеца и се осъществява от Българския Червен кръст в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарския Червен кръст, както и със съдействието на Община Криводол. Център „Домашни грижи” се помещава на първия етаж в сградата на поликлиниката. В него работят 4 медицински сестри и 6 домашни помощници и ще се осигурява редовно предоставяне на здравни грижи и социални услуги на 70 възрастни хора от гр. Криводол над 65 години с хронични заболявания и трайни увреждания.По направление: Развитие на масовия спорт и специализирани спортни дейности в общината

С Решение № 94/27.04.2012 г. на ОбС Криводол се прие Програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Криводол през 2012-2015 г.

През 2012 г. един от приоритетите на ръководството бе развитието на масовия спорт в общината. Проведоха се състезания, обхващащи всички възрастови групи:


 • общински турнир по футбол на малки вратички с отбори от населените места на общината и от съседни общини;

 • турнири за деца – футбол на малки вратички, турнири по тенис на маса, шах, спортен риболов, организирани за пълноценно и здравословно запълване свободното време на учениците.

АМК „Старт-Н”- Криводол отбележи поредното си постижение и се класира на трето място отборно - Авто крос и второ място отборно по рали крос от Националните шампионати. На пистата за рали и автокрос край Криводол, призната за трасе № 1 за рали крос в България, и през 2012 г. по традиция се проведоха кръгове от националните шампионати.

Към ФК „Ботев” - Криводол през изминалата година дейност развиваха две групи: подготвителна група, и деца и юноши старша възраст. В отборите са включени около 50 деца и младежи, които редовно участват в първенствата на област Враца.

С усилени темпове се изпълнява проект „Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” по договор №06/321/00053 от 11.05.2010 г. между Община Криводол и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Предстои неговото финализиране.
По Приоритет II: Постигане на постепенен преход към устойчиво икономическо и демографско развитие чрез задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст, нарастване раждаемостта и постигане положително миграционно салдо в общината.
По направление: Създаване на трудова заетост на населението от община Криводол

С оглед високата безработица в община Криводол, основна задача на Общинска администрация през 2012 г. бе създаване на трудова заетост сред населението. • По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през годината са назначени 197 човека, както следва:

 • Дейности с комунално-битов характер – 4 човека;

 • Дейности с траен характер – 30 човека;

 • Социални дейности и дейности с часов измерител – 13 човека;

 • Аварийни дейности – 150 човека. • По регионална програма за заетост – 10 човека.

 • По национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 5 човека.

 • По Проект „Подкрепа за заетост” от 01 септември във всички населени места от общината общо са назначени 45 човека като „охранители”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Осигурена заетост - 12 месеца.

 • По проект „Нов избор - развитие и реализация” се проведе обучение на трайно безработни лица и се осигури заетост за 12 месеца, както следва:длъжност

обучение по професия

брой

обучени

брой назначени

1.

Техник екология

Екология и опазване на околната среда

25

25

2.

Работник поддръжка на пътища

Помощник пътен строител (пътища, магистрали и съоръжения)

60

60

3.

Градинар

Озеленяване и цветарство

50

50

4.

Огняр

Огнярство

1

1

5.

Инкасатор – събирач на данъци и такси

Касиер

9

9

6.

Общ работник - подържане на сгради

Основни и довършителни работи

19

19

ОБЩО:

164

164

От тях 138 човека са назначени от Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” към Община Криводол, което започна да функционира през 2012 година.

С Решение на Общинския съвет се актуализира Наредбата за предоставяне на социални услуги „Домашен социален патронаж” и „Социален асистент” от Общинското предприятие. От услугата „Домашен социален патронаж” се ползват 265 човека. Към услугата „Социален асистент” се обслужват 8 възрастни лица с трайни увреждания.
По направление: Образование

В сферата на образованието през изминалата 2012 година се извършиха следните реформи:

- Оптимизиране училищната мрежа на община Криводол, като се закри началното училище в село Пудрия. Учениците се пренасочиха в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Краводер. За превоза е осигурен специализиран училищен автобус и столово хранене.

Основна цел за предприетите стъпки в тази насока бе кандидатстване за изпълнение на строително–монтажни работи в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Краводер по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа". Проектът бе одобрен от Министерство на образование през есента и е на стойност 225 000 лв. Оборудването е закупено. В момента процедурата по ЗОП по избор на изпълнител е пред финализиране и сключване на договор за изпълнение. • Оптимизиране на детските градини на територията на община Криводол.

Мотивите за това действие са преодоляване недостига на средства за разплащане на разходите, съгласно ЗДБРБ в делегираната от държавата дейност ЦДГ и намаляване на разходите в местните дейности.

Със спестените средства се направи основен ремонт на Детската градина в с. Лесура и освежителни ремонти на останалите детски градини на територията на общината.

В ОДЗ „Славейче” гр.Криводол се извършиха два основни ремонта:

- ремонт на кухненски блок, който от 01 септември 2012 година се регистрира като кухня – майка с кетъринг;

- ремонт на кухненски помещения във връзка с разкриване на Пункт за разливна храна за деца от 7–месечна до 3-годишна възраст (млечна кухня) според изискванията на Агенцията по храните за функционирането на този вид дейност.

По направление: Развитие и благоустрояване на средата за труд, обитаване и отдих

Изпълняват се два проекта: • проект „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, детски градини и съоръженията към тях – с. Краводер, Община Криводол“ по договор №06/322/00513 от 22.07.2011 г. между Община Криводол и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. В момента тече процедура за избор на изпълнител на СМР. Процедурата беше прекратявана два пъти.

 • проект „Залесяване на неземеделски земи” по договор №06/223/00143 от 07.06.2010 г. между Община Криводол и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г.

По направление: Координиране на управленската политика на общината със съседните общини – Враца и Монтана, за ефективно използване на предимствата, които имат в образователната система и реализирането на допълнителни инициативи и практики за младото население.

През 2012 година се разработи и подписа договор за изпълнение на проект “Оптимизиране на функциите и подобряване ефективността на oбщински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: Извършени функционални анализи в три общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Оптимизирани структури и преразпределени функции и дейности в общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Преработени Устройствени правилници на общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Преработени Вътрешни правила на общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Проведени семинари, работни срещи и обучения; Проведени кампании за информираност и публичност.

Към момента са проведени процедурите за избор на изпълнител на „Извършване на функционални анализи в Община Криводол, Община Хайредин и Община Бойчиновци“ и „Осигуряване на информация и публичност“ по проекта.По Приоритет ІІІ. Формиране на конкурентноспособна структура на общинската икономика и постепенен преход към устойчив темп на икономически растеж.
По направление: Организиране на епизодични научни конференции и изяви, посветени на културно–историческото наследство и природното многообразие и богатство.

През месец декември се проведе научно-практическа конференция, посветена на 130 години предучилищно възпитание в България. Децата от всички групи на детските градини от общината представиха пред своите родители и гости на конференцията богата концертна програма.

През месец декември, съвместно с НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1924” гр.Криводол, се проведоха и редица мероприятия, посветени на 5-годишнината от членството на страната ни в ЕС – Седмица «Европа – България», които завършиха с изключителен концерт–спектакъл «България в Европейския съюз» на самодейните състави от читалището.

.

По Приоритет ІV: Развитие и съхраняване на природното и културно-историческо наследство на територията на общината. Устойчиво и щадящо използване на околната среда.


По направление: Въвеждане на система за наблюдение /мониторинг/ и ефективен контрол от експерти, общински служители и неправителствени организации на природната среда, замърсяването на водите, почвите и въздуха.

Наблюдавайки статистиката от последните години във връзка с увеличаващия се брой горски пожари на територията на общината и търсейки начини за ефективна превенция на общински горски фонд от пожари, се разработи и внесе в Областна разплащателна агенция на ДФЗ – Враца проект «Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари» по Програмата за развитие на селските райони, мярка 226 «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности». В рамките на 14 месеца в горския фонд, собственост на община Криводол, ще се изградят:

- наблюдателни противопожарни кули – 3 броя;

- изкуствени водоеми – 3 броя;

- противопожарни депа със специализирани технически средства – оборудване за 4 противопожарни депа;

- доставка на оборудване за наблюдение и комуникация – 3 бинокъла и 16 радиостанции;

- доставка на защитно облекло за доброволните формирования – 30 комплекта.

Дейностите, които ще се извършват, отговарят на европейските норми за превенция на горски пожари и ще се финансират на 100% от Програмата за развитие на селските райони.По направление: Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища, почистване на речните корита и дерета.

През изминалата 2012 година, особено след тежката зима и обилните снеговалежи, действията на ръководството бяха акцентирани към предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения. Речните корита във всички населени места на територията на общината бяха почистени. В селата Ботуня и Уровене се направиха отводнителни канали.

Със собствени средства от местни приходи в размер на 5 292.00 лв. се направи предпазна дига в четвърти район на гр. Криводол, която ще предпазва 200 домакинства от наводнения.

Подписахме договор с МРРБ за изпълнението на проект «Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 – Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000»; Оперативна программа «Регионално развитие» 2007-2013 г.; Приоритетна ос 4: «Местно развитие и сътрудничество»; Операция 4.1. «Дребномащабни местни инвестиции». Проектът е на стойност 1 793 452 лв. Съфинансирането е в размер на 52 505.00 лв. Проектът се изпълнява. В момента сме на етап подготовка на документация за възлагане на обществените поръчки по проекта.По направление: Съхранение и популяризиране на културно-историческото и природното богатство на общината. Подпомагане и разширяване дейността и изявите на читалищата в общината - поддържане на фолклорни състави, организиране на прегледи на народни песни и танци, съвместно с училищата в общината.

На територията на общината са регистрирани единадесет Народни читалища.

Методическо ръководство над работата им осъществява Читалище „Н. Й. Вапцаров-1924” гр. Криводол.

Разнообразен и изпълнен с много събития и празници за поредна година бе културният календар на Община Криводол. С богати артистични програми бяха отбелязани всички мероприятия, залегнали в Годишната програма на общината за 2012 година: • 6 януари – 164 години от рождението на Христо Ботев – с. Осен;

 • Богоявление – хвърляне на кръста в река Лева гр. Криводол, с осигурени

парични награди за участниците;

 • Тодоровден – Конни надбягвания;

 • 1 март – Ден на любителското художествено творчество;

 • 3-ти март – Национален празник на Република България;

 • 8 март – Ден на жената;

 • Научно-практическа конференция, посветена на 130 години предучилищно възпитание в България;

 • Празник на буквите;

 • Лазаруване и кумичане – традиционни обичаи;

 • Великден – празничен концерт на самодейни състави от община Криводол;

 • Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Маратон на четенето;

 • „Хубост за бъдни векове” – Общински събор на народното творчество с участието на самодейни състави към читалищата в община Криводол - с. Баурене;

 • „Децата от Ботунския край – деца на Европа” – Общински събор на любителското художествено творчество – училища и детски градини;

 • Национална библиотечна седмица;

 • 24 май – Празничен концерт;

 • 1 юни – Ден на детето;

 • Филмово Дисни лято;

 • 29 август – Ден на Община Криводол и панаирни дни - Криводол;

 • 1 октомври – Ден на възрастните хора и световен ден на поезията и музиката;

 • 1 ноември – Ден на народните будители;

 • Ден на християнското семейство;

 • 100 години от Балканската война – среща с живи ветерани от войната;

 • Седмица „Европа-България”;

 • Коледно-новогодишни концерти;

 • Творчески срещи с писатели и поети.

Проведоха се следните конкурси за детски рисунки - Любими герои от приказките на баба и дядо”, „Децата на Ботунския край – деца на Европа”, „За чисто енергийно бъдеще”.

Във фоайето на читалищната сграда в Криводол се организираха и подредиха следните изложби:Мартенички, бели и червени” – Общинска изложба на мартеници, изработени от читалища, училища и детски градини, Изложба – живопис - „На Жените… с Любов!”, „Старите снимки разказват” – фото изложба, „Възкресението”- от приложно изкуство – икони, дърворезба, килимарство и тъкачество.

Културният календар за 2012 г. се допълва от незабравимите концерти и спектакли с участието на: танцов ансамбъл с ръководител Нешка Робева, Володя Стоянов, Годжи, Мира, Антонина, Ерик.
Приоритет V. Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на общината.
По направление: Усъвършенстване на административния капацитет при формиране на местната политика. Системни обучения на служителите в администрацията за развитие на умения и усвояване на нови инструменти за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса.
През 2012 година кандидатствахме с проект „Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение“, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОП „Административен капацитет“. Основната цел на проекта е повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация. Специфичните цели са: Подобряване уменията на служителите за работа с „Е-правителство“; Повишаване знанията на служителите, свързани с управление на човешките ресурси; Повишаване знанията на служителите по финансово и стопанско управление; Подобряване управленските умения в администрацията на община Криводол; Развиване/повишаване на разговорни умения по английски език на общински служители. Проекта чака одобрение.

Ръководството на Община Криводол, заедно с Общинската администрация, кметовете и кметските наместници на населените места, и с подкрепата на общинските съветници, ще продължим и през 2013 година да работим за реализиране на задачите, залегнали в Програмата за управление на община Криводол за периода 2011 – 2015 година.

Предстоящата година ще постави пред нас нови предизвикателства, нови изисквания. Към тяхната реализация ще подходим с чувство за отговорност, преди всичко пред гражданите на нашата община, в името на тяхното добруване, да отговорим на техните очаквания и изпълним поетите ангажименти.

Използвам възможността да благодаря на всички Вас – общинските съветници в Общински съвет – Криводол, за разбирането и подкрепата в съвместната ни работа през първата година на моето управление. Да благодаря и на кметовете и кметските наместници на населените места, на които им беше най-трудно да работят и управляват в условията на финансов дефицит.На всички желая успех и по-добри дни за гражданите на общината!


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница