Програма за устойчиво развитие на туризма в община сандански 2013 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница1/4
Дата11.01.2017
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4
ОБЩИНА САНДАНСКИПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА САНДАНСКИ
2013 – 2017 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ВЪВЕДЕНИЕ стр. 3 - 4
2. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В стр. 5 -19

ОБЩИНА САНДАНСКИ
3. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И ИНФРАСТРУКТУРА стр. 20-25 (СУПЕРСТРУКТУРА).
4. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ТУРИЗМА стр. 26-29
5. ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ стр. 29-35
6. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА стр. 35-39
7. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА стр. 39-46
8. ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА стр. 45
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ стр. 46

І. ВЪВЕДЕНИЕ
В световен мащаб туризмът се явява като най-бързо развиващата се икономическа дейност и като най-големият източник на приходи от износ. Той е водещ сектор в политиката на Европейския съюз и на Република България като целта е конкурентноспособността му да бъде на световно ниво чрез създаване условия за съхранение и поддържане на природното и културно-историческо наследство, баланс на икономическата активност и природосъобразния начин на живот, иновации в технологичен аспект, обмен на добри практики.

На местно ниво туризмът в община Сандански продължава да е водещ за икономиката, като привлича немалка част от приходите на общината и представлява основен поминък за част от местното население. Въпреки че гр. Сандански и гр. Мелник са познати и утвърдени като туристически дестинации, развитието им трябва да продължи в синхрон със съвременните изисквания на туристите и предизвикателствата, пред които се изправя Европейският съюз в икономическо отношение. Развитието и на други дестинации в община Сандански ще разнообрази предлагания туристически продукт и ще е от полза за по-голяма част от населението на общината.

Основната задача на Програмата за устойчиво развитие на туризма в Община Сандански за периода 2013 – 2017 г. е да послужи като ръководство за работа на Общинската администрация и другите заинтересовани страни в сферата на туризма.

Необходимо е конкретизиране и осъществяване на конкретни мерки, които да бъдат предпоставка за устойчивото развитие на туризма в региона като се осигури баланс на интересите на всички участници в туристическото обслужване – община Сандански, фирмите и организациите, ангажирани в сектора и местното население.

Настоящата програма за устойчиво развитие на туризма в община Сандански обхваща периода 2013 - 2017 година. Тя систематизира визията, целите, стратегиите, приоритетите, мерките и проектите по отношение на общинската територия, чиято реализация ще води до:


 • ефективно икономическо развитие на туризма в общината;

 • туристическа практика, която съхранява, опазва и възстановява природното и културно – историческото наследство за бъдещите поколения;

 • повишаване качество на живот на местното население в общината в икономически, социален и психологически аспект;

Програмата представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни в общината за усвояване на туристическия потенциал на общинската територия.

Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Сандански цели да посрещне нуждата от конкретизиране на проблемите в различните сфери на туризма, както и начините за справянето с тях. Тя се базира на разбирането за сложната икономическа ситуация на местно и световно ниво и стремежа тя да бъде преодоляна чрез използването на всички налични ресурси. Също така една от основните цели е да се развият видовете туризъм съществуващи на територията на община Сандански, като се инвестира и наблегне на развитието и популяризацията на СПА и здравния туризъм в община Сандански, като дестинация.

Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Сандански включва следните части: • Теоретична част.

В нея се систематизира теоретичната постановка на устойчивото развитие на туризма на общинско равнище.

 • Аналитична част.

Съдържа анализ на развитието на туризма в община Сандански. Предлага се оценка на туристическите ресурси, инфраструктурата, суперструктурата, действията на заинтересованите от туризма страни (субекти), маркетинговите позиции на общината като туристическа дестинация и въздействията на туризма на общинско равнище. Посредством формите на SWOT анализа се обобщават силните и слабите страни, заплахите и възможностите относно развитието на туризма в общината.

 • Програмна част.

Включва формулировката на визията, целите, стратегиите и приоритетите за устойчиво развитие на туризма в община Сандански. На тази основа са разработени конкретни, финансово обвързани проекти и действия относно развитието и усъвършенстването на отделните компоненти на дестинацията.

Бяха проведенени срещи и разговори с експерти от общинска администрация, хора работещи в туристическия сектор или имащи непряка връзка с него, като мнението им бе взето предвид при написването на настоящата програма.

Програмата е отворен документ, който периодично ще бъде допълван, съобразно евентуални промени в политиката на общината и в националното законодателство.

Основна роля при изпълнението на Програмата ще играе Консултативния съвет по въпросите на туризма съгласно чл.13, ал.1 от Закона за туризма.
ІІ. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В

ОБЩИНА САНДАНСКИ
1. Обща характеристика на община Сандански като туристическа дестинация.
Община Сандански (площ от 998,4 км2) е най-голямата в Благоевградска област, в Югозападния планов регион заема трето по големина място, а в Република България - девето. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 села. Разположена в подножието на Пирин планина и граничните с Р Гърция и БЮР Македония планини Славянка, Огражден и Малешевска, заемайки голяма част от обширната Санданска - Петричка котловина (долината на Средна Струма).
2. Туристически ресурси
2.1. Природни туристически ресурси
2.2. Географско разположение и релеф

Община Сандански, със своите 998,4 кв. км., е най-голямата община в Благоевградска област, на трето място в Югозападния планов регион и девета по големина в Република България. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 села. Разположена сред величествения Пирин и граничните с Гърция и Македония планини Славянка, Огражден и Малешевска, тя заема голяма част от обширната Санданско-Петричка котловина с живописната долина на Средна Струма.

Община Сандански се отличава с изключително разнообразен релеф – равнинен – по долината на река Струма, високопланински, среднопланински и предпланински в изброените по-горе планини. Това релефно многообразие предопределя и големите разлики в надморската височина - най-висока точка – в. Каменица (2822 м.) и най-ниска - долината на река Струма (малко над 100 м.).

Цялото това разнообразие предопределя и голямото богатство и туристически потенциал на региона с възможности за развитии на планински, еко, ловен и риболовен и др. видове туризъм.


2.3. Климат

Поради специфичното разположение на община Сандански и характерния релеф, в района се формира твърде своеобразен климат с влияние от континенталната и средиземноморска климатична област. С увеличаване на надморската височини климатът постепенно преминава в планински с ясно изразено вертикално зониране.

Средната годишна температура в гр. Сандански (200 м.н.в.) е 13.9°С, в Попина лъка (1203 м.н.в.) е 7,3°С. Средната относителна влажност на въздуха е най-ниската в страната – 66%. Броят на дните с валежи е от най-ниските в страната, а този на слънчевите дни – най-голям (2 506 часа). Малък е и броят на дните с мъгла – средно 5 на година.

Град Сандански е познат по целия свят като над-добрата естествена лечебница за бронхиална астма, именно благодарение на благодатния си климат, подходящ и за хронични алергични заболявания на дихателната система. Град Мелник е също много подходящ за климатолечение, тъй като е населеното място с най-ниско съдържание на алергени във въздуха. Планинският климат в средно и високопланинските части на Пирин и Славянка е подходящ за рекреационно и лечебно използване.

Изключително важно за общината е да запази благоприятния си климат и да използва природните дадености като алтернативни източници на енергия.
2.4. Води

Водите на Санданска община представляват неоценимо природно богатство. Голям е броят на реките и езерата, като ресурсите им се използват за водоснабдяване, напояване, добив на електроенергия и технически цели. От гледна точка на туризма, те са изключително важни за планинския и еко туризъм, както и за различни форма на алтернативен туризъм като лов и риболов, спорт и др.

Минералните извори в общината са характеристиката, привличала хората в региона още от древността. В наши дни балнеологията отново е водеща при формирането на туристическия облик на Сандански. В общината има над 20 извора с различни показатели, като най-целенасочено се използват тези в град Сандански. Минералните извори в града са следните: изворите на Турската баня, Мирото, Поленишката баня, Парилото и новия сондажен извор (от 1964 г.). Характеризират се като бистри, безцветни, без мирис и с приятен вкус: силициеви – 70-135 мг метасилициева киселина на литър, флуорни – до 6,5мг флуор на литър, хипертермални – от 42 до 810 С, слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви с лека алкална реакция. Минералната им вода е подходяща за лечение на следните заболявания: стомашно-чревни, обменни (подагра, уратна литиоза), дегенеративни ставни (артрозна болест), някои кожни и др. Водите се използват основно в СПА и балнео хотелите, санаториума, общинските плувни басейни, градската баня, има изградени и две чешми за питейни нужди.

Минерална вода има и в селата Левуново, Хотово, Катунци. Само в Катунци водата се използва пълноценно за бутилиране и за питейните нужди на населението.


2.5. Природни забележителности.


 • Националин парк „Пирин”

Национален парк "Пирин" е създаден през 1962 г. и обхваща над 40 000 хектара вековни гори, удивителни мраморни върхове-гиганти, изумрудни езера, мъхави еделвайси и бистри реки, които представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от редица животни като диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и др. НП "Пирин" е включен в програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. На територията на община Сандански се падат около 31% от територията на парка, като тя е обособена в два паркови района – Каменица и Трите реки.


 • Резерват „Али Ботуш”- Славянка планина

Славянка е шестата по височина планина в България, с най-висок Гоцев връх – 2212 м. Тя е една от най-безводните планини в България, но въпреки това, през пролетта се превръща в цветна градина. Считана е за ключов флористичен формообразувателен център на Балканския полуостров, със своите над 1400 вида растителност, 42 от тях - балкански ендемити и 20 – български, някои на възраст над 400 г. Тук се намира и най-голямото находище на черна мура на Балканския полуостров.

Фауната й включва освен характерните за страната ни сърна, дива свиня, лисица и др., също така над 1200 вида насекоми. От тях особено интересни са пеперудите, между които има нови за науката видове.Желанието за опазването на това разнообразие е причината за създаването на резервата „Алиботуш”, носещ старото име на планината. Той е обявен като такъв с Постановление №1171 на Главно управление на горите от 24.11.1951 г. и в момента обхваща територия от 1185,8 ха, което представлява по-голямата част от планината. На 01.03.1977г. Алиботуш е включени в листата на биосферните резервати по програма „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО като територия, служеща за запазване на световното природно наследство.


 • Защитена местност „Мелнишки скални пирамиди”

Мелнишките скални пирамиди са обявени за природна забележителност прз 1960 г. и обхващат площ от около 1 165,6 ха. Те са красиви пясъчни образувания, на места напълно вертикални, а по върховете им растат широколистни дървета и треви. Височината им достига до 100 м., а освен пирамидална форма имат и форма на гъби, конуси, игли и др. Това са едни от най-посещаваните от туристи скални пирамиди на територията на България. • Водопад – Попина лъка

Водопадът в м. Попина лъка се намира в Южен Пирин и е разположен по течението на река Башлийца, която заедно с река Сърчалийца, дава началото на преминаващата през гр. Сандански река Санданска Бистрица. Водопадът е с височина около 12 метра и е пълноводен през цялата година, което го прави изключително привлекателен туристически обект. Притежава два пада на водата, като между тях има водно пространство, удобно за скокове във вода. На 11 октомври 1965 година Попинолъшкия водопад е обявен за природна забележителност.


 • Водопад – с. Кашина

Познат още като „Скоко”, водопадът се намира се в района на гр. Мелник, на около 25 км югоизточно от Сандански и на около 1 час ходене от с. Кашина. Висок е 20 м. Местните жители го наричат “нашия малък Ниагара”. Водите му се спускат от Пирин и минават под високата над 100 м. Гарванова скала. • Карстов извор – с. Петрово

Изворът е трети по дебит на вода за цяла България. Формиран е около масивни мраморни скали, което определя изключително добрите му физични свойства и химичен състав. Неслучайно местното населението му е дало името „Бистрец”. До самият извор се стига като се премине през построен кът за отдих и почивка, представляващ заслон с дървени пейки и маси, скара и люлки за децата.


 • Други

Други интересни природни обекти, които биха могли да бъдат използвани като туристически забележителности са: Яворова дупка, Змейова дупка, водопад с. Пирин, водопади м. Казаните, язовир „Белия брег”.

3. Антропогенни туристически ресурси.
3.1. Археологически забележителности.


 • Епископска базилика

Архитектурно-строителен паметник на културата от античността. Тя е най-представителната и монументална сграда, откривана досега в античния град от периода V-VI в. и представлява класическа елинистична трикорабна базилика със скъсен наос, вероятни размери 22/36 м и ориентирана изток-запад. Притежава великолепни подови мозайки в стил "опус тесалатум" и "опус сектиле" и разкошна вътрешна архитектура с колонади в римо-коринтски стил, уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от Евангелието, запазени амвон и атрий. Епископската базилика е най-ценният обект на територията на античния град, чиято уникалност го превръща в паметник на културно-историческото наследство от световна величина. Има най-големи възможности за социализиране на открито и включване в туристически маршрути.

 • Базиликата на Йоан

Архитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално значение. Притежава великолепни подови мозайки в стил "опус вермикулатум" и "опус тесалатум", част от които с изображения на риби и птици. В центъра на притвора й се намира уникален за страната мозаечен строителен надпис /края на V - началото на VI в./ с ценни сведения за базиликата, в т.ч. че е построена от епископ Йоан, което пък доказва, че през ранновизантийския период града под дн. Сандански е бил епископско седалище с 5 базилики и главен културен, духовен и икономически център по долината на Средна Струма. Базиликата е открита през 1960 г. и е частично проучена. Най-подходяща е за туристически посещения, тъй като се намира в сградата на Археологическия музей - експонирани са различни видове мозайки, в т.ч. уникален строителен надпис.


Архитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално значение. Включва базилика, стоа и антична улица от V-VI в., които са експонирани на открито. Открити са и великолепни подови мозайки, съхраняващи се във фонда на Археологическия музей с възможност също да се експонират на открито. Комплексът е много подходящ за включване в туристическата обиколка из античния град. • Турски бани

Турските бани или т. н. Поленишки бани са построени малко след 1864 г. в землището на с. Поленица, откъдето носят и името си. Използвайки ресурсите на минералния извор около него, са били пострени три постройки с различини размери, от които днес са запазени две. Хамамите са обслужвали населението на селата Свети Врач и Поленица .Упадъкът им става след 1919 г., когато от щаба на ІІ Българска армия построяват съвремената градска баня.

Към настояща дата и двете сгради са в процес на разрушаване и се нуждаят от консервация и реставрация, което ще доведе до възможност за експонация на обекта.
 • Римски гимназиум

Разположен под сградата на днешния Градски универсален магазин, „in situ” в нейните подземни помещения. Запазени са колони, зидове, подови настилки и строителни фрагменти. Би могъл да се използва за фондохранилище към Археологически музей – Сандански.


 • Воден резервоар

Частично запазен – днес негови части са разположени в помещения за обществено предназначение на жилищна сграда и достъпа до тях може да бъде осъществяван и с туристическа цел. Представлявал е основно водоснабдително съоръжения за нуждите на римския град и показва неговото развитие и значимост за региона на град Сандански.


 • Гробница мавзолей

Гробница-мавзолей на аристократ от римската епоха /II-IV в./ - един от малкото подобни паметници на римската гробищна архитектура в България. Подходящ за социализация и включване в списъка на туристическите обекти в град Сандански.

 • Гробници на ул. „Горно броди”

Намира се в югозападната част на гр.Сандански, в т.н. квартал Архангел, който е разположен на западния скат на гр.Сандански. Най-голям интерес представляват три зидани сводести гробници:

 • Гробница – мавзолей – от нея е открита една трета с размери: 7.50 х 7.50 х3.50 м.,като останалата й част продължава под улицата. Става въпрос за монументално погребално съоръжение, датирано по ориентация към периода 1-3 век. Личат останките от горната камера, разположена на 0.80 м. над сводестите гробници под пода на камерата /най-вероятно 3/. Входа към тях е бил от юг с арка и високи стълби, по които се е влизало към трите камери извън горната камера предназначена за помени и поклонение.

 • Обикновена сводеста гробница с размери: 2.20 х 1.50 х 1.60 м. Забележителното при нея е изографисването й с осем раннохристиянски червени кръста.

 • Зидана гробница с две камери - с размери:4.50 х 2.20 х 1.60 м. Гробницата има обща фасада флангирана с останки от гранитни колони и два отделни входа за двете камери. Гробницата има нужда от финансиране за допроучване на целия обект и евентуална експозиция в парковата зона на Сандански.
 • Немски гробища

Гробищата са част от градския некропол. Там са погребани немски войници, участвали в Първата световна война на страната на България. Известно е, че в тогавашното село Свети Врач се е намирал щабът на армията. В близост е черквата „Кузма и Дамян” – един от най-старите православни храмове от Възраждането в района, построена е през 1864 г

 • Праисторическо селище – с. Ковачево (8-7 в. пр.н.е.)

Село Ковачево се намира на 35 км. югоизточно от гр. Сандански. Разположено е в югозападните разклонения на Пирин с надморска височина около 400 м. В м. Ковачевски подини са открити останки от праисторическо селище. На около 1,5 км. източно от селото има следи от антично селище – намерен е мраморен жертвеник с посвещение на Тракийския конник (162 г.). На 2 км. югозападно от селото се намира тракийска надгробна могила. Останки от средновековни селища са открити на много места край селото. В м. Дъбая личат останки от средновековен манастир, неколкократно опожаряван и възтановяван.


 • Праисторическо селище – с. Дамяница (8-7 в. пр.н.е.)

Дамяница се намира на 3 км. южно от гр.Сандански, край ж.п. линията София-Кулата-Атина. Разположено е в централната част на Санданска котловина, източно от Струма на надморска височина около 100 м.

До североизточния край на Дамяница, в м. Асеница има останки от голямо селище от късния период на новокаменната епоха и от каменно-медната епоха. Местността е населена и през елинистичната и римската епоха. Заедно с намерените материали при разкопките до с. Ковачево, би могло да представлява интересна атракция до бъдещата автомагистрала „Струма”.3.2. Паметници (исторически, нови и др.)


 • Комплекс – паметник на Спартак.

Историческата легенда разказва, че някъде в околностите на днешния град Сандански е роден и израсъл храбрият тракийски вожд Спартак. Днес този легендарен тракиец и неговият произход от тези земи са увековечни с мемориален комплекс „Спартак”, който посреща и изпраща гостите на Сандански на самия вход на града. Комплексът се нуждае от основни ремонтни дейности, почистване и облагородяване на района около него.

 • Гроб на Яне Сандански при църквата „Св. Св. Кирил и Методий”, Роженски манастир. • Гроб на Тодор Александров в двора на църквата „Св. Илия”, в близост до с. Сугарево. • Чешма-паметник на ІІ-а българска армия – с. Левуново. • Други паметници – в гр. Сандански:

Паметник на загиналите във войните, бюст-паметници на Яворов и ген. Тодоров, в гр. Мелник – бюст-паметници на Емануел Васкидович и Яне Сандански
3.3 Архитектурен резерват – гр. Мелник

Мелник е град-приказка с неповторимо очарование и романтика, съхранил в значителна степен старинната си архитектура от Средновековието и епохата на Българското Възраждане. Притежавайки уникални археологически и архитектурно-художествени забележителности, град Мелник е обявен за град-музей като част от културно-исторически резерват с международно значение и е от особена важност за развитието на туризма на територията на общината.


3.4. Археологически и архитектурни забележителности в района на Мелник

 • Деспотславова крепост

По време на управлението на Деспот Алекси Слав, губернатор на региона при царуването на Цар Калоян (1197-1207) град Мелник бележи своя най-голям възход - превръща се в цветущ град и непревземаема крепост. През този период градът се превръща в център на Мелнишкото художествено средище, известно не само с оригиналната си иконописна школа, но и с уникалната си сграфитокерамика. Тогава се изгражда и деспот Славовата крепост и комплекса от църкви и манастири в местността „Света Зона”. Има възможност крепостта да бъде напълно реставрирана, което ще я превърне в безценнен туристически и културен обект.

 • Турски конак

По неофициални данни, монументалната старинна обществена сградата е изградена през 1821 г. През османската епоха в нея се помещава градската и областна управа (Конак), а след 1913г., когато Мелник остава в пределите на България, тя е превърната в Правителствено здание. По-късно се ползва за училище, а след построяването в 1972 г. на новото училище в съседство, става ученически пансион. През 90-те години на ХХ в. и до днес сградата е изоставена и се нуждае от спешен ремонт.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница