Програма за втори етап списък на колектива и финансово разпределение с обосновка. Необходими документи за участие в конкурсаДата23.10.2018
Размер35.33 Kb.

бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63

e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bgКОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 ГОДИНА
А. КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

Документите се представят в 3 екземпляра

1. Необходими условия за участие в конкурса:

1.1 Ръководител на научноизследователския или творческия проект може да бъде преподавател от УАСГ, който притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

1.2. За участие в конкурса за финансиране на втори етап е необходимо, да е предаден и приет отчет от първия етап и приета статия с положителна рецензия за публикуване в Годишника на УАСГ. Да бъдат представени в 3 екземпляра Работна програма за втори етап списък на колектива и финансово разпределение с обосновка.

2. Необходими документи за участие в конкурса:

2.1. Анотация (описание на предлаганата научна разработка, цел, очаквани резултати, научна стойност, капацитет, изпълнение, въздействие) в обем до 10 стр. съгласно изискванията на предложената нова форма на Приложения.

2.2. Декларация от ръководителя на колектива за участие на членове от колектива в предишни или текущи разработки със сходна тематика.

2.3. Работна програма по етапи – до 2 години, като за първата година се дава и подробна работна програма (в работната програма се описват само научните дейности и резултати без техническите дейности съпътстващи научната разработка).

2.4. Състав на колектива.

2.5. CV на ръководителя на проекта, преподавател от УАСГ, който притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

2.6. Финансово разпределение (необходимо оборудване включително програмни продукти-дълготрайни материални активи, за командировки и такси правоучастие в конференции в страната или чужбина, без право на заплащане на труд, разходи за обслужване на договора – минимум 10% от общата стойност на проекта.

Сумата за втора или трета година се записват без да се дава разпределение по пера.

2.7. Аргументирана обосновка за исканите средства по пера.

2.8. Исканията за закупуване на ДМА на стойност над 5000 лв., трябва да бъдат придружени с минимум 3 броя оферти.

2.9. График във времето за изразходване на средствата в рамките на календарната година (до 15.11.2018 г.).

2.10. Предварителен рамков договор (ако се предвижда такъв) с външен възложител включващ условията и очаквания размер на допълнително финансиране.Б. КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ИМ ТРУД:

Документите се представят в 3 екземпляра

1. Необходими условия за участие в конкурса:

1.1. Ръководител на научноизследователския или творческия проект може да бъде преподавател от УАСГ, който притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

1.2. За участие в конкурса за финансиране на втори етап е необходимо, да е предаден и приет отчет от първия етап и приета статия с положителна рецензия за публикуване в Годишника на УАСГ. Да бъдат представени в 3 екземпляра Работна програма за втори етап списък на колектива и финансово разпределение с обосновка.

2. Необходими документи за участие в конкурса:

2.1. Анотация (описание на предлаганата научна разработка, цел, очаквани резултати, научна стойност, капацитет, изпълнение, въздействие, да се посочи частта от дисертационния труд, която ще бъде разработена) в обем до 10 стр. съгласно изискванията на предложената нова форма на Приложения.

2.2. Копие от индивидуалния план на докторанта.

2.3. Справка от деканата на факултета за вид и статус на докторантурата.

2.4. Работна програма съгласно индивидуалния план на докторанта по етапи до 2 години, като за първата година се дава и подробна програма.

2.5. Състав на колектива.

2.6. CV на ръководителя на проекта, преподавател от УАСГ, който притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

2.7. Финансово разпределение (необходимо оборудване включително програмни продукти-дълготрайни материални активи, за командировки и такси правоучастие в конференции в страната или чужбина, без право на заплащане на труд, разходи за обслужване на договора – минимум 10% от общата стойност на проекта.

Сумата за втора или трета година се записват без да се дава разпределение по пера.

2.8. Аргументирана обосновка за исканите средства.

2.9. Исканията за закупуване на ДМА на стойност над 5000 лв., трябва да бъдат придружени с минимум 3 броя оферти.

2.10. График във времето за изразходване на средствата в рамките на календарната година (до 15.11.2018 г.).11. Предварителен рамков договор /ако се предвижда такъв/ с външен възложител включващ условията и очаквания размер на допълнително финансиране.1


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница