Програма за задължителна професионална подготовка по учебен модулДата29.07.2017
Размер109.09 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

З А П О В Е Д
РД 09 - 974/ 14.09.2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образованиеУ Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Програмиране за професия код № 523050 Техник на компютърни системи, специалност код № 5230501 Компютърна техника и технологии от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.


ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед РД 09 - 974/ 14.09.2006 г.

Учебен модул: ПРОГРАМИРАНЕ

Професионално направление:


код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

код № 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:код № 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

София, 2006 година


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по модул Програмиране е предназначена за професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - модулно обучение, професионално направление електроника и автоматизация.

Съдържанието на модула дава възможност на учениците да получат основни знания и умения по програмиране, използвайки езика Visual Basic. Учебното съдържание в програмата е структурирано в пет раздела:

- Разделът Основни понятия в Visual Basic. Форма включва знания за използването на основните възможности на езика Visual Basic, редактори, развойна среда, графичен интерфейс. Изучават се контроли, свойства и методи, типове променливи, константи, ключови думи. Разделът е свързан с придобиване на знания за визуално и събитийно програмиране.

- Разделът Контроли включва изучаване на контролите – свойства, методи, събития. Разглеждат се базовите структури и работата с тях. Придобиват се знания за връзките и взаимодействията между контроли, свойства и събития.

- Разделът Създаване на приложения дава знания и умения по създаването на приложения, библиотеки, модели и обектно ориентирани структури. Познанията, придобити в този раздел позволяват самостоятелното проектиране на графични и текстови приложения

- Разделът Обектно - ориентирано програмиране /ООП/ включва изучаване основите на ООП. Изгражда знания и умения за създаване на класове, работа с обекти и методи, създаване на подобрени графични приложения. На базата на ООП се придобиват знания за работа с OLE контроли и работа с класове и модули по приложен софтуер в Интернет.

- Разделът База данни дава знания и умения за управлението на бази данни, релации между тях, бизнес приложения. Придобитите знания позволяват създаване на програми за управление на бизнеса.

Обучението по модул Програмиране за професията ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ има затвърждаващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети “Информатика” и “Информационни технологии” от задължителната общообразователна подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с другите модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетенции по учебния модул е на основата на усвояването на специфични понятия от компютърната терминология, запознаването на теория и онагледяването на практика на базовите знания и умения на програмирането. Обучението по модул Програмиране развива логическото и алгоритмично мислене на учениците, развива у тях умения за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, съобразителност, умения за вземане на решения. Изгражда трайни навици да боравят с техническа литература, да следят най-новите постижения в областта на информационно-комуникационните технологии, в компютърните издания и Интернет.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА
Обучението по модула има за цел чрез усвояване на знания и умения учениците да придобият професионални компетенции по програмиране и създаване на приложен софтуер.

За постигане на основната цел на обучението по Програмиране е необходимо изпълнението на следните подцели: • придобиване на знания и умения за работа в интелигентни среди за развитие като например графичен потребителски интерфейс /ГПИ/;

 • придобиване на знания за различните типове данни;

 • придобиване на знания и умения за работа с обекти.

 • придобиване на знания и умения за работа със събития и тяхната обработка

 • придобиване на знания и умения за работа с контроли за обработка на текст и графика,за въвеждане и извеждане на информация.

 • придобиване на знания и умения за работа с база данни.

 • изграждане на нагласа за самостоятелна творческо - познавателна дейност с компютърна литература.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за изучаване на учебния модул Програмиране и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологиимодулно обучение.

Общият брой часове за модулното обучение по Програмиране се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.За постигане целите на обучение учителите определят броя на часовете за всяка тема в рамките на дадения раздел и разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.


Наименование на разделите

Учебни часове

 

 

I. Основни понятия във VisualBasic. Форма.

19

1. Среди за програмиране. Редактоди. Компилатори. IDE, GUI

 

2. Основи на визуалното програмиране. VisualBasic - Основни менюта.

3. Формуляр (Форма). Контроли. Основни понятия. Създаване на приложение.

4. Работа със свойствата на формата. Запознаване.

5. Типове данни. Деклариране на данни. Принципи при деклариране на данни.

6. Създаване на програмен код. Операции във VisualBasic. Аритметични, логически.

6.1. Събитийно програмиране. Основни понятия – събитие, обработка, източник, методи.

6.2. Файлове във VisualBasic. Файл за проект, форма, модули, класове. Понятие за пакет. Пакетиране на приложение.

7. Оператори за управление хода на програмата.

8.Контролни програми

 

II. Контроли.

17

1. Работа с контроли. Основни понятия.

 

2. Свойства на контролите.

3. Текстови и графични контроли.

4. Менюта.

5. Toolbox. Създаване на нови контроли.

6. Добавяне на контроли.

7. Структурно програмиране. Модули.

8. Работа с VIsualBasic, ApplicationWizard и ObjectBrowser.

9.Създаване на контролни програми

 

III. Създаване на приложения.

31

1. Създаване на *.dll файлове.
2. Библиотеки. Работа с библиотеки.

3. Създаване на ActivExe файлове. Приложения.

3.1. Работа с меню Project. Добавяне на библиотеки (*.dll).

3.2. Работа с Object Browser. Търсене на описания.

3.3. Читаемост на кода. Поставяне на коментари. Принципи, коментари и описания в модули и класове.

4. Графични модели във VisualBasic. Работа в графична среда.

5. Фокус. Основни понятия.

6. Drag & Drop. Управление на графики.

7. Въвеждане и извеждане на данни.

8. Работа с OLE контрола.

9. Създаване на макроси чрез VisualBasic.

10. Работа с файловата система във VisualBasic. Контроли DriveBox, FileBox и други.

11. Създаване на графични приложения.

12. Създаване на текстови приложения. Контрола RTF. Файлове RTF.*
IV. Обектно-ориентирано програмиране

25

1. Основи на ООП във Visual Basic.

 

2. Създаване на класове във VisualBasic. Работа с обекти и методи.

3. Работа с VisualBasic class Wizard. Декларации - Get, Set, Let.

4. Подобрения на графичния интерфейс. UTD, UserControl, UserFont, UserColors и други.

5. Работа с контролите за Date & Time. Календар.

6. Създаване на подобрени класове за управление на контролите (цвят, шрифт, граматична проверка).

7. Основи на Интернет Програмиране. Контроли за достъп до Интернет.

8. Класове и обекти за работа с OLE контроли. Създаване и редактиране на документ във Visual Basic.

9. Работа с класове и модули от приложен софтуер в Интернет. Свободен достъп до сорс кода.

 


V. База данни

16

1. База данни във Visual Вasic. Създаване.
2. Управление на база данни. Контроли и свойствата им, използвани за управление на базата.

3. Въвеждане и търсене. Създаване на формуляри.

4. Релационни бази данни.

5. SQL . Създаване на връзки.

6. Приложения, използващи бази данни от Visual Basic.

Общ брой часове:

108


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва:

да знаят:

 • основните прозорци на интелигентната среда за развитие (IDE);

 • основните менюта и ленти с инструменти;

 • основните елементи от работното пространство на програмните среди;

 • различните типове данни;

 • основните вградени функции при създаване на програми;

 • основни свойства на контролите;

 • основни методи използвани при работата с обекти;

 • основните връзки с ОС ;

 • да създава и познава обекти осигуряващи достъп до БД;

да могат:

 • да работят в ГПИ;

 • да създават програми;

 • да създават модули;

 • да създават класове;

 • да обработват данни в БД.


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични /ТТ/ и практически тестове /ТП/. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.и вид на теста
Раздели, които обхваща


Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
ТТ 1

Раздел І.

1 учебен час

10 %
ТП 1

Раздели І, ІІ.

2 учебни часа

20 %
ТТ 2

Раздел III.

1 учебен час

10 %
ТТ 3

Раздел IV.

1 учебен час

10 %
ТП 2

Раздели III, IV.

2 учебни часа

30 %
ТП 3

Раздел V.

2 учебни часа

20 %

Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на 3 теоретични и 3 практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържани отделни тестове за разделите.

4. Тестовете се считат за издържани, при положение, че ученикът е събрал поне 50 % от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след изчерпване на допълнителните явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, за годишна оценка се вписва “Слаб 2”.

6. Всяко оценяване независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

7. Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:
Брой точки

50 – 65

65,1 – 82

82,1 – 92

92,1 – 100

Оценка

Среден (3)

Добър (4)

Мн. добър (5)

Отличен (6)


VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. инж.Георги Василев Динински – СПГЕ “Джон Атанасов”

2. Мария Първанова Младенова – СПГЕ “Джон Атанасов”3. Жоржета Панайотова Пейчева –
Каталог: prof
prof -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
prof -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница