Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"Дата16.09.2017
Размер302.64 Kb.
ТипПрограма

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2013г.

“ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА НА АСЕНОВГРАД”Настоящият отчет е изготвен на база предоставени обобщени данни от членовете на Комисията за детето към Община Асеновград, които са ангажирани участници по изпълнението на програмата.


ПРИОРИТЕТ 1: ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА.


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ/ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда.1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Асеновград за нарушаване правата на дете или дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.През изминалата 2013г. в Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”-Асеновград са постъпили 182 сигнала за деца в риск. За всеки един от подадените сигнали е извършена оценка, като е обобщавана информация по конкретните казуси от всички институции, имащи отношение към грижата за детето. В Отдел „Закрила на детето” постъпват сигнали от различни институции и граждани, като през 2013г. голям брой от сигналите са постъпили от МБАЛ – гр.Асеновград, лични лекари и лекари специалисти за непълнолетни момичета – бременни или вече родили. Подадените сигнали за деца в риск от насилие за годината са 12.


1.2. Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството на общинско ниво и механизъм за въвеждането им.

1.2.1.Приоритетна подкрепа на детето и семейството, чрез мерки за закрила в семейна среда или в близка до семейната среда, включително и чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността.

1.2.2. Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат.

1.2.3. Подкрепа доходите на родителите/осиновители и/или лицата полагащи грижи за деца с трайни увреждания, гарантирани с възможностите за социално подпомагане на действащото законодателство.
През изминалата година отдел „Закрила на детето” работи с над 200деца в риск, като по-голямата част от тях са настанени извън биологичното семейство. За 25 деца бе прекратено настаняването в специализираната институция ДДЛРГ „Гергана”, като за тях бе предприета нова мярка на закрила – настаняване в услуга от резидентен тип в ново утвърдените услуги – Центрове за настаняване от семеен тип, където децата получават грижа близка до семейната среда. Действащите социални услуги на територията на общината в общността – „Център за обществена подкрепа” и „Дневен център за деца с увреждане”, предоставят соц. услуги за деца и родители. През изминалата 2013г. към услугите на територията на община Асеновград са насочени 154деца/лица от Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград.

През 2013г. Община Асеновград, Градска библиотека и «Уницеф» - България реализираха проект «Работилница за родители – Да пораснем заедно!». Целта на проекта е в подкрепа на семейството за стимулиране на ранното детско развитие.


Към края на 2013г. в Д”СП”– Асеновград се подпомагат с месечни социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП към 711 лица и семейства, в това число и деца.

Към края на 2013 година в Д ”СП” – Асеновград са регистрирани общо 220 деца с увреждания, установени от компетентните органи. Децата се подпомагат със социални помощи по ЗИХУ и ЗСПД.
1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за закрила на детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез предоставяне на услуги по превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, чрез алтернативни услуги за деца, както и с предоставяне на финансови помощи.Случаите по превенция на изоставянето на деца през 2013г. са 16. За всички тях са реализирани мерки за закрила в семейна среда. При невъзможност за реализиране на мерки за закрила в семейна среда, се прилагат мерки за закрила извън семейната среда, а именно: настаняване на деца в семейства на роднини и близки за 2013г. са 4 нови случаи на деца и 2 случая на пренастаняване на деца; настаняване на деца в специализирана институция 2 случая; настаняване на деца в услуга от резидентен тип – 5 случая;

През 2013г. отдел „Закрила на детето” е работил с 75деца настанени в семейства на роднини и близки., 35деца настанени в специализирана институция и 25деца настанени в ЦНСТ.

През 2013г. от Отдел „Закрила на детето” са отпуснати 15 еднократни помощи за деца в риск и 68 месечни помощи за деца настанени в семейства на роднини и близки, както и месечни средства за отглеждане на 2 деца, настанени в приемни семейства.

За 2013г. 9 деца са реинтегрирани в биологични семейства и 9 в осиновителни семейства.

ЦОП – Асеновград е с капацитет 80 места. През 2013 са предоставяни следните социални услуги с цел превенция на изоставянето и реинтеграция на деца:


 1. Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция – 8 потребителя;

 2. Услуги, помагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции – 23 потребителя;

 3. Подкрепа и консултиране на семейства от общността – 45 потребителя;

1.4. Подкрепа работата по превенция на изоставянето на деца, чрез предоставяне на широк спектър от социални услуги от ЦОП и ДЦДУ. Разработване и реализиране на програми в тази насока – Програма „Бременност и риск” и Програма „Обучение за добро родителстване”.


Към края на 2013г. ОЗД при Д”СП” – Асеновград е издал общо 154 направления за ползване на социални услуги в общността, към следните доставчици на социални услуги:

 • Център за обществена подкрепа – гр. Асеновград – 119 направления.

 • Дневен център за деца с увреждане – гр.Асеновград,Пловдив – 30 направления.

 • КСУДС – гр. Пловдив – 2 направления.

 • Община Асеновград -3 направления.

1.5.Предоставяне на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата:

1.5.1. Развитие и популяризиране на услугата „приемна грижа” на територията на общината. Разпределение насоките за работа от ангажираните по приоритети, съобразно спецификата на дейност на всяка една от тях.


1.5.2. Работа по Проект „И аз имам семейство” – „Приеми ме”

1.5.3. Съгласно чл.5а, ал.3,т.2 от Наредбата за условията и реда за кандидатсване и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – за 2013г. планираме още 2 нови приемни семейства.

1.5.4. Подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на роднини и близки, чрез обучения и супервизии на семействата.


Община Асеновград реализира проект „И аз имам семейство”. Проектът е финансиран от Европейски съюз по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции или на деца от общността, в риск от изоставяне. До момента по проекта са постъпили 10 заявления от кандидати за приемни семейства, от които 1 семейство в последствие се отказа. Седем /7/ семейства са утвърдени като професионални приемни семейства , а в 3 от тях има настанени деца. Към момента 2 семейства са в процес на оценка и обучение.

През 2013г. по Проект „И аз имам семейство” са утвърдени общо 5 професионални приемни семейства.

През 2013г. от Отдел „Закрила на детето” са насочени 17 семейства на роднини и близки, при които са настанени деца за обучение и подкрепа в грижата за децата към Център за обществена подкрепа - гр.Асеновград. Три семейства на роднини и близки са насочени към Община Асеновград, за обучение и подкрепа от екипа по проект „И аз имам семейство”.
 1. Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции.2.1. Поетапно изпълнение на заложените дейности в изготвения проект за трансформиране на ДДЛРГ „Таню войвода”, във връзка с Националната визия за деинституционализация.


През 2013г. е изготвен архитектурен проект за преустройство и изграждане на две ЦНСТ-та с общ капацитет 27 места. През 2014г ще се търсят възможности за реализирането на проекта чрез европейски проекти, спонсори, НПО и др.


2.2. Реализиране на проект „Детство за всички”, чрез кандидатстване на Община Асеновград по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 5:”Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG151PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”,Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността.


През 2013г. Община Асеновград кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG151PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. На 27.08.2013г. е сключен договор с договарящия орган. Предоставянето на социалните услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждане – гр. Асеновград ще се реализират през 2014г


2.3. Реализиране на Проект за социално включване, насочен към подобряване на училищната готовност на деца от семейства с ниски доходи, деца от етническите малцинства, деца с увреждания на възраст до 7г. и др., чрез стартиране на услугите в Общностен център за деца и семейства.През 2013г. услугите в Общностен център за деца и семейства не са стартирали по независещи от нас причини.ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата1.1. Оптимизиране дейността на училищното здравеопазване, чрез иновативни подходи- провеждане на здравни беседи, тренинги и прожектиране на филми с цел повишаване на информираността на децата.

Във всички учебни заведения на територията на Община Асеновград се провеждат здравни беседи, тренинги и се прожектират филми с цел повишаване на информираността на децата. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са проведени 54 беседи, тренинги и прожектиране на филми. В ОУ „Отец Паисий” – Асеновград са проведени 40 беседи и са прожектирани 20 тематични филми. В ОУ „Никола Вапцаров” са проведени 24 здравни беседи и една здравна беседа с презентация от служител на РЗИ за половото съзряване и превенция за встъпване в ранни бракове.

През 2013г. по програма „Ваканция в библиотеката” 210 деца са взели участие в презентация на тема „Зъбките на Борко”, „Хигиена”, „Здравословно хранене” и др.


1.2. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и рисковите фактори свързани с него;

Във всички учебни заведения на територията на Община Асеновград в плановете за часа на класа, класните ръководители са включили тематични беседи за проблемите с наднорменото тегло и начините да се преодолее този проблем. Сред учениците се разясняват вредите от нездравословно хранене, което води до затлъстяване, ранно развитие на артериална хипертония и увеличени стойности на холестерол. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са проведени 30 кампании, а в ОУ „Отец Паисий” – Асеновград – 1 кампания. В ОУ „Ангел Кънчев” е проведена здравна беседа на тема: „Рационалното хранене, затлъстяването и болестите свързани с него”. В ОУ „Никола Вапцаров” са проведени здравни беседи по повод 19 май- Европейски ден за борба със затлъстяването, за здравословното хранене и рисковите фактори, свързани със затлъстяването. В ОУ „Панайот Волов” е проведено мероприятие с учениците за борба с наднорменото тегло и рисковете, които носи. За учениците с наднормено тегло са направени допълнителни консултации с лекари специалисти.

1.3. Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания.

За борбата с гръбначните изкривявания в ОУ „Ангел Кънчев” е проведена беседа на тема: «Профилактика на гръбначните изкривявания». На всички ученици са раздадени диплянки, обясняващи тежестта на посочения проблем. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са проведени 14 кампании. В ОУ «Петко Каравелов» и в ОУ «Климент Охридски»-с. Златовръх са проведении по една лекция за гръбначните изкривявания. В ОУ „Панайот Волов” е проведена здравна беседа за правилната стойка на ученика на чина и вредата от продължителното заседяване пред компютъра.

В останалите учебни заведения на територията на Община Асеновград в плановете за часа на класа, класните ръководители са включили тематични беседи за за борба с гръбначните изкривявания.1.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето.


През 2013г. членовете на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Асеновград взеха участие в 100 родителски срещи в училищата на територията на Община Асеновград. На родителите е разяснено, че пушенето от малолетни и непълнолетни следва да се третира като протовообществена проява, за която се налагат възпитателни мерки по отношение на децата и мерки по отношение на родителите съгласно чл.15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

На основание Разпореждане рег.№84/ 29.10.2012г на Районна прокуратура Асеновград, са извършени 7 проверки за спазване разпоредбата на чл.56а от Закона за здравето, с която се “забранява тютюнопушенето на прилежащи терени и тротоари на детски ясли, градини, училища, ученически общежития и местата където се предоставят социални услуги за деца и ученици, спортни обекти, летни кина театри – по време на спортни и културни прояви».

Още от началното училище се провежда активна кампания против тютюнопушенето. Тематични беседи за вредата от тютюнопушенето са заложени в часовете на класа. Изготвени са информационни табла за тютюнопушенето в някои от училищата. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са проведени 27 кампании, в ОУ „Отец Паисий” – 2 кампании, а в ОУ «Климент Охридски»-с. Златовръх – 1 кампания. В ОУ «Ангел Кънчев» на всички ученици от VІ и VІІ класс по график е изнесена беседа «Вредата от тютюнопушенето». В ОУ „Никола Вапцаров” по повод 31 май-Световен ден без тютюнопушене в часа на класа са проведени беседи за вредата от тютюнопушенето, употребата на алкохол и упойващи вещества.


 1. Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.


2.1. Ранно откриване на уврежданията при децата.


2.1.1. Обучение на личните лекари за ранно откриване уврежданията при децата.
2.1.2. Консултиране семействата от уязвимите групи.
2.1.3. Мобилна услуга по домовете на семейства с деца с увреждания.


Заложените дейности не са изпълнени, тъй като не са стартирали услугите в Общностен център за деца и семейства.

 1. Подобря­ване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст
3.1. Ранна интервенция на уврежданията при бебета и деца до 3 г.

3.1.1. Създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията към Общностен център за деца и семейства.Заложените дейности не са изпълнени, тъй като не са стартирали услугите в Общностен център за деца и семейства.
ПРИОРИТЕТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система.
1.1 Поддържане регистъра на необхванатите ученици в учебна дейност към община Асеновград.


В Община Асеновград за всяка учебна година се води “Електронна книга” на подлежащите и необхванатите в учебна дейност ученици. Проследяват се децата от подготвителните групи и подлежащите записани първокласници.

През учебната 2013/2014г. няма постъпили сигнали за деца, които са необхванати в образователната система.1.2 Създаване на възможност за допълнително обучение на отпадащите ученици с цел включване отново в образователната система, осигуряване допълнителна педагогическата работа с деца с риск от отпадане.


В повечето от учебните заведения на територията на Община Асеновград, допълнителната педагогическа работа се осъществява във вид на консултации по учебните предмети.

През учебната 2012/2013г. в ОУ „Никола Вапцаров” е приета програма за превенция на отпадането на ученици от образователната система. Педагогическият съветник с помощта на класните ръководители идентифицира и регистрира деца с риск от отпадане от училище. Съвместно осигуряват допълнителна педагогическа работа с учениците и техните родители.1.3.Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.


От представените отчети, по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” има обучени учители за работа в интеркултурна среда в следните училища:

 • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 3 бр. учителя;

 • ОУ „Христо Ботев” - 3 бр. учителя;

 • ОУ „Климент Охридски”-с.Златовръх - 2 бр. учителя;

 • ОУ „Отец Паисий” – 6 бр. учителя;

 • ОУ „Райна Княгиня” – 1 бр. учител;

 • СОУ „Св. Княз Борис І” – 1 бр. учител;

 • В ОУ „Никола Вапцаров” – 58 бр. учителя;

 • ОУ „Панайот Волов” – 1 бр. учител;

1.4. Предоставяне на социални услуги в ЦОП-Асеновград деца, при които има риск от отпадане от училище, както и за подкрепа на родителите им.


С цел превенция отпадане от училище, през 2013г. в ЦОП – Асеновград е предоставена социална услуга на 10 деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.

МКБППМН-Асеновград работи по проект «Учи и спечели», като бенефициенти по проекта са 50 деца от ромски произход, които не желаят да продължат образованието си или не желаят да ходят на училище и 50 родители от ромски произход, които нямат желание да стимулират децата си да посещават учебни занятия. Издадено е помагало за родители.
 1. Гарантиране на социалната интеграция на децата с увреждания и подобряване качеството на грижата за тях.
2.1.Осигуряване на ресурсни учители /придружители, лични асистенти/ за подпомагане на интегрираното обучение на децата в училище и в детските градини.


На територията на Община Асеновград работят ресурсни учители от Ресурсен център – гр. Пловдив, които подпомагат обучението и развитието на 38 деца, от които 8 в детските градини и 30 в училищата.

По проект „Включващо обучение” са включени 19 деца, с които също работят ресурсни учители от Ресурсен център – гр. Пловдив.2.2.Функциониране на „Дневен център за деца с увреждания” в общината. Подмяна оградата на дворното пространство, с оглед опазване живота и здравето на децата.


Дневен център за деца с увреждания - Асеновград осъществява дейността си и през 2013 г. като държавно делегирана дейност. Центърът е с капацитет 30 места. През 2013г. броят на децата, които са посещавали Дневен център за деца с увреждания- Асеновград е варирал между 26 и 32 деца за различни периоди през годината.

През 2013г. е изградена нова ограда – тридесетсантиметрова циментова основа, облицована с гранитогрес, над която бяха монтирани PVC пана.


ПРИОРИТЕТ 4: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА.


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Включване на децата в доброволчески дейности за формиране на положителна нагласа към доброволчеството.
1.1. Организиране на информационни кампании в училищата и разпространение на информационни материали за доброволчеството, организиране на конкурси на тема, свързана с доброволчеството.


От представените отчети е видно, че във всички училища в Община Асеновград е обсъждана темата за доброволчеството, като само в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са организирани 16 дейности, свързани с доброволчеството, в които са се включили 301 ученика.

През 2013г. се реализира проект «Поглед към Асеновград, Карлово и Тополово – едно успешно партньорство». Проектът е подкрепен от «Глобални библиотеки», а Община Асеновград и библиотеката в с. Тополово взеха участие в него като партньори. Той бе насочен към деца и младежи доброволци. Реализираните проектни дейности включваха – информационни кампании за набиране на доброволци в 3 направления.1.2. „Деца помагат на деца”- култивиране у децата на чувство за солидарност с връстниците им в неравностойно положение и участие в доброволчески дейности, улесняващи интеграцията им, участие на деца в доброволчески дейности в областта на културата.

Проведени доброволчески кампании в училищата на територията на Община Асеновград:

 • ОУ „Райна Княгиня”- Проведен е коледен базар, средствата от който са предоставени за лечение на бивш ученик на училището. Участвали са всички учители и ученици.

 • ОУ „Отец Паисий” – Проведена е дарителска кампания по инициатива на ученици от трети клас за децата от Детско онкологично отделение към МБАЛ – Пловдив. В кампанията са се включили ученици, учители и родители.

 • ОУ „Петко Каравелов” – През месец декември е проведен благотворителен пленер – живопис с мото „Да направим добро за малко щастие”. В него са взели участие 9 деца от VІ и VІІ клас. В училището е проведен Коледен базар в помощ на седемгодишно дете с ДЦП. В благотворителната кампания са се включили всички ученици и учители. Средствата, които са събрани и дарени са в размер на 2680.00 лв.;

 • СОУ „Св. Княз Борис І” – Организирана е благотворителна кампания за подпомагане на децата от Комплекс за социални услуги „Гергана”- с. Нареченски бани. Дарени са дрехи, играчки, книги и материални средства. Представители на БЧК са организирали информационна кампания за доброволчеството, в резултат на която 10 ученика са сформирали доброволчески отряд към БЧК- Асеновград и са взели участие в различни дейности. Организирана е кампания, посветена на Деня на доброволеца. В кампанията са обхванати учениците от начален и среден курс.

 • ОУ „Никола Вапцаров” – учениците са взели участие в доброволческа кампания по събиране на средства за лечение на дете.
 • ОУ „Панайот Волов” – Ученици от четвъртите класове са набирали финансови средства в помощ на децата от ДДЛРГ „Таню войвода”.


ПРИОРИТЕТ 5: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. По-добро гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес и на децата правонарушители.1.1.Защита на правата и законните интереси и малолетни и непълнолетни от представител на Дирекция „Социално подпомагане”- Асеновград при разглеждане на възпитателни дела, когато не е посочен доверен представител или адвокат.

Във всички възпитателни дела на МКБППМН, представител на Отдел „Закрила на детето” взема участие, като защитава правата и интересите на децата.


1.2. Провеждане на корекционно-възпитателна работа с децата, извършили противообществени прояви от МКБППМН, насочване на децата и техните родители към Консултативен кабинет към комисията, с оглед консултации от психолог и реализиране на индивидуална работа с детето.

През 2013г. МКБППМН-Асеновград, съвместно с Община Асеновград и ЦОП-Асеновград проведе Национална научно-практическа конференция на тема: «Класика и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца.» За самата конференция беше изготвен сборник с материали. На конференцията присъстваха 135 участника от цяла България.

За календарната 2013 година обществените възпитатели към МКБППМН-Асеновград са работили с 82 деца, извършили противообществените прояви.1.3. Насочване участието на децата с противообществени прояви към Клуб „Средновековен панаир”.

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград създаде клуб „Средновековен панаир”, в който участват деца, насочени съгласно чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН.

 1. Превенция на насилието и подкрепа за децата, преживели насилие.2.1.Функциониране и развитие на мултидисциплинарен екип на местно ниво за действие при случаи на деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.През изминалата 2013г. броят на подадените сигнали за насилие над деца в ОЗД при ДСП – Асеновград е 12. По 10 от сигналите е свикан екипа на местно ниво по кординационен механизъм в случай на деца преживели насилие или в риск от насилие. При констатирани рискове за децата по посочените сигнали е отворен случай в отдел «Закрила на детето» с планирани мерки по закрила на детето в семейна и извън семейната среда.

2.2. Периодични обходи за регистриране на скитащи и просещи деца.


Отдел «Закрила на детето» извършва периодични ежемесечни обходи съвместно с представител на РУП – Асеновград. На всеки три месеца в Д»СП» – Асеновград се изготвя предварителнен график с дати на планираните месечни обходи за регистриране на скитащи и просещи деца.

2.3. Насочване на деца, преживели насилие към кризисни центрове за деца, преживели насилие или към подходящи доставчици на социални услуги на територията на областта.

През изминалата 2013г. две деца, преживели насилие са настанени в Кризисен център за деца преживели насилие в гр. Пловдив, където да ползват социални услуги в общността.


2.4. Контрол на посещенията на питейни заведения и осигуряване на обществен ред и сигурност на обществените места, посещавани от деца.


През 2013г. са проведении 11 бр. специализирани полицейски операции. В питейните заведения не са установени непълнолетни лица в нарушение на нормативната уредба.


 1. Провеждане на активна превантивна дейност по опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата.
3.1. Разпространяване на подходящи за деца видеофилми и информационни материали, чиято превантивна цел е предоставяне на полезни съвети за деца и родители, разпространяване на положителни практики, водещи до намаляване броя на децата, жертви на ПТП.


През 2013г. са осъществявани дейности от инспектор ДПС и други служители на РУП – Асеновград, във връзка с провеждането на превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата в движението по пътищата, насочена към безопасността на децата на пътя, чрез провеждане на учебни часове по програмата „Работа на полицията в училищата”. Проведени са 10 беседи, разпространени са материали с превантивна цел, водещи до намаляване броя на децата, жертви на ПТП.

3.2. Повишаване знанията на децата, чрез провеждане на беседи, викторини, състезания и изложби.


През 2013г. Градска библиотека – Асеновград организира среща-дискусия с представители на КАТ. В срещата взеха участие 60 деца.

В училищата на територията на Община Асеновград са извършени следните дейности по опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата: • ОУ „Отец Паисий” – Прожектиран е учебен филм „На пътя е опасно”. Изработени и са поставени 14 информационни табла. Проведени са 45 беседи и 2 тематични презентации.

 • СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Прожектирани са тематични филми и е направена изложба с рисунки.

 • ОУ „Климент Охридски”- с. Златовръх – Проведени са три беседи и една викторина.

 • ОУ „Христо Ботев” – Проведени са 8 беседи в начален етап и 6 беседи в прогимназиален етап за всички паралелки. Учениците са изработили свои проекти, с които са организирали изложби. В тази дейност са обхванати всички 550 ученици.

 • ОУ „Петко Каравелов” – Направена е изложба от рисунки на тема: „С очите си видях бедата”.

 • ОУ „Ангел Кънчев” – Прожектирани са филми и са раздадени информационни материали. Обхванати са 287 деца.

 • ОУ „Никола Вапцаров” – Отбелязана е световната седмица на пътна безопасност, която през 2013г. бе посветена на безопасността на пешеходеца. Изготвени са дипляни, свързани с пътната безопасност и са раздадени на учениците от начален етап на обучение. Представени са презентации, свързани с пътната безопасност. През месец май 2013г. е проведена викторина, свързана с опазване на живота и здравето на учениците в движението по пътищата. Открита е изложба от произведения на ученици за безопасността на пешеходците.

 • ОУ „Панайот Волов” – Изработени са табла с полезни съвети за родители и ученици.

В останалите училища се провеждат беседи в часа на класа и се запознават с правилата за безопасно движение.ПРИОРИТЕТ 6: КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО.

 1. Достъп на всички децата до културни, спортни и туристически дейности и занимания.1.1. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институции и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли, концерти за деца.


Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград и Градска библиотека-Асеновград са подписали договор за съвместна работа по проект „Ваканция в библиотеката”. Съгласно чл.13, ал.1, т.3 „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” към Градска библиотека-Асеновград са насочени 5 деца, които участваха активно в дейностите на библиотеката.

Всички деца, срещу които има разгледани възпитателни дела, бяха поканени да участват в проект «Интеграция на деца в неравностойно положение чрез провеждане на графити стрийт батъл». В проекта се включиха 50 деца, извършили противообществени прояви.

МКБППМН-Асеновград, съвместно с РУП-Асеновград и ЦОП-Асеновград изработиха проект «Детска полицейска академия». Пилотно, проектът ще се реализира в ОУ»Петко Каравелов», като се работи с 20 деца. За по-голяма нагледност е създадено помагало, с което децата ще работят.

МКБППМН-Асеновград, съвместно с ЦОП-Асеновград изработиха книжка »Ти избираш посоката, днес-дете, утре-гражданин». Книжките ще бъдат раздадени на всички шестокласници на територията на Община Асеновград.


През 2013г. са проведении следните мероприятия на Исторически музей – Асеновград с участието на деца:

 • Освобождение на Асеновград – Проведена е викторина с ученици от СОУ «Св. св. Кирилл и Методий» и СОУ «Св. княз Борис І»;

 • Левски – беседа и изложба с ученици от СОУ «Св. св. Кирилл и Методий»;

 • 1 март – Детска изложба на мартеници, изработени от ОУ «Ангел Кънчев», Дневен център за деца с увреждания и Библиотечен център за работа с доброволци;

 • «Когато бикините бяха кюлоти» - Модно ревю на ученици от ПГ «Св. Патриарх Евтимий»;

 • Калиници – Възстановка на обичай и концерт на деца от ОДК и Музикална формация «Калина-Малина»;

 • «И старата покъщина празнува» - Коледно ателие с участието на ученици от ОУ «Ангел Кънчев», Дневен център за деца с увреждания, ЦДГ Дружба», Детско театрално студио към НЧ «Родолюбие»;

Във връзка със социализацията на децата, ползващи услугата Дневен център за деца с увреждания и повишаване на тяхната обща култура, през 2013г. са организирани и проведени следните мероприятия: • Посещение на селскостопански двор – с.Боянци и местността Св.Илия /Ориентиране в природата, запознаване с животинския свят и условията на средата/;

 • Посещение на местността Св.Трифон / Запознаване с християнските традиции и обичаи/;

 • Участие в детска изложба на мартеници „Баба Марта”, която се проведе в Етнографска къща;

 • Посещение на историческия паметник Асенова крепост /Запознаване с историческото минало на Асеновград/;

 • Посещение на изложба „Маските на Венеция”, която се проведе в Старинно училище ”Св.Георги”;

 • Екскурзия до авиобаза Крумово /Отворени врати по случай деня на авиацията/;

 • Празнуване Деня на детето заедно с ОДЗ „Дружба”;

 • Посещение на Градска библиотека ”Паисий Хилендарски” /Стартиране на лятна програма/;

 • Лятно занимание в Градска библиотека – 4 посещения;

 • Екскурзия до град Стара Загора, с цел посещение на зоологическата градина;

 • Екскурзия до град Пловдив, където бе посетено представление на „Цирк „Балкански”;

 • Курс по танци - През месец ноември 2013г. с децата, посещаващи Дневния център започна да работи г-жа Виолета Стамболийска. Заниманията се провеждаха веднъж седмично, в помещение в храм ''Св.Николай Чудотворец'', което ни бе предоставено от отец Йордан Георгиев;

 • Празнуване на Деня на християнското семейство в храм ”Св.Николай Чудотворец”.

 • Организиране на Коледен базар в Историческия музей, който съвпадна с изложбата на самоуките майстори.

 • Участие в Коледна работилница и изложба в Етнографската къща.
  1. Реализиране на програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” за създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.
През 2013г. програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” е реализирана от СК „Вдигане на тежести-Асеновец” на стойност 4 800 лв. Обхванати са 36 деца.

1.3. Реализиране на програмата „Спорт за деца в свободното време” – за създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.


През 2013г. програмата „Спорт за деца в свободното време” е реализирана от следните спортни клубове:

 • Баскетболен клуб „Асеновец 2005” – за реализацията на проекта са усвоени 6200 лв.. Обхванати са 60 деца;

 • Волейболен клуб „Асеновец” - за реализацията на проекта са усвоени 5800 лв.. Обхванати са 45 деца;

 • СК „Кану-каяк – Асеновец”- – за реализацията на проекта са усвоени 6200 лв.. Обхванати са 60 деца;
1.4. Реализиране на проект „Спортни занимания през ваканциите”.


През 2013г. проектът „Спортни занимания през ваканциите” е реализиран от Клуб по спортни танци „Асеновец” на стойност 2 000 лв. Обхванати са 45 деца.

1.5. Разкриване на Клуб „Средновековен панаир”


През 2013г. Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград създаде клуб „Средновековен панаир”.

 1. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време.2.1.Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за осмисляне на свободното време на децата и учениците.В училищата на територията на Община Асеновград са организирани следните клубове по интереси:

 • ОУ „Отец Паисий” – Организирани са 8 клуба по интереси /шах, компютър, изобразително изкуство, вокална група, волейбол, футбол, народно пеене, народни танци/. Обхванати са 160 деца.

 • СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Организирани са 3 клуба по интереси, в които са обхванати 157 деца.

 • ОУ „Отец Паисий”-с. Тополово – Организирани са секция „Волейбол” и секция „Футбол”. Обхванати са 40 деца.
 • ОУ „Петко Каравелов” – В училището функционират 8 клуба по проект „Успех” на ЕСФ: „Млад журналист”; „Млад екскурзовод”, „Млад драмсъстав”; „Фотография”; „Виртуално посещение в България и Европа”; Екопътеки – запознаване с природата”; секция „Волейбол”; секция „Футбол”. В клубовете са обхванати 120 ученика, от тях 13 са с над 10 неизвинени отсъствия и 20 деца с над 100 извинени отсъствия.

 • ОУ „Никола Вапцаров”- В училището има сформирани групи по народно пеене и брейк формация.

През 2013г. Градска библиотека – Асеновград и Център за работа с доброволци създадоха „Клуб приятели на библиотеката”.2.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование – култура – курсове, творчески ателиета.През 2013г. децата от Община Асеновград активно участваха в празниците от Културния календар на общината – конкурси, работилници, пленери, рецитали, конкурси.

 • ОУ „Ангел Кънчев” –Много ученици от начален и прогимназиален курс се насърчават за участие в състави, кръжоци и други извънкласни дейности – обхванати 120 деца;

 • ОУ „Отец Паисий” – занимания по изобразително изкуство – 20 ученика, занимания по футбол – 24 ученика; занимания по волейбол – 20 ученика; вокална група – 22 ученика; народно пеене – 6 ученика, народни танци – 16 ученика. Обхванати са общо 108 деца. Училището участва в реализацията на 2 проекта, финансирани от ЕС;

 • СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Две вокални групи – обхванати 34 ученика; В училището се реализират 3 проекта, финансирани от ЕС и ФАР: Проект „Да мислим нашите деца” – 139 ученика; Проект „Предприемачество” – 26 ученика; Проект „Дар за моето училище” – 27 ученика;

 • ОУ „Христо Ботев” – В училището не са сформирани групи за извънкласна дейност, но учениците посещават такива в ОДК, читалище и др. Училището участва в реализацията на 3 проекта, финансирани от ЕС;

 • ОУ „Никола Вапцаров”- Петнадесет деца от училището участват в група по народни танци към ОДК. През 2013г. в училището е реализиран проект „Да мислим нашите деца”, финансиран от ЕС.

 • ОУ „Панайот Волов” – Спечелена награда от областния кръг на конкурс „Букет” през 2013г. Ученици от училището имат награди от международни конкурси по изобразително изкуство.
2.3. Организиране на познавателни екскурзии в свободното време на учениците с цел опознаване на културно-историческото наследство на България.


През 2013г. в училищата на територията на Община Асеновград са организирани следните познавателни екскурзии на ученици:

 • ОУ „Ангел Кънчев” –Организирани са 5 екскурзии за опознаване на културно-историческото наследство на България.

 • ОУ „Отец Паисий” – Организирани са 2 опознавателни екскурзии;

 • ОУ „Христо Ботев” – Целогодишно се организират екскурии с учебна цел за опознаване на културно-историческото наследство на България. През 2013г. са организирани 10 екскурзии.

 • СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Организирани са 13 опознавателни екскурзии;

 • СОУ „Св. княз Борис І”- През месец ноември 2013г. учениците от V и VІ клас са провели екскурзия до гр. София с опознавателна цел;

 • ОУ „Климент Охридски”- с. Златовръх – Организирана е познавателна екскурзия до гр. Панагюрище. Разгледани са музей „Райна Княгиня”, мемориал „Априлско въстание” и Панагюрското златно съкровище;

 • ОУ „Отец Паисий” – с. Тополово – За учениците от ІІ до ІV клас е организирана екскурзия в гр. София, а за учениците от V до VІІІ клас до град Варна и Ботаническата градина в гр. Балчик.

 • ОУ „Никола Вапцаров”- Учениците от І и ІІ клас са посетили Асеновата крепост, Историческия музей в града и градската библиотека. Учениците от ІІІ и ІV клас са посетили Историческия и етнографския музей в гр. Пловдив, а учениците от V до VІІІ клас – гр. Хисар.


Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs -> reshenia 2011 2015 -> prilojenia
prilojenia -> Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 г
prilojenia -> Н а р е д б а за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
prilojenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
prilojenia -> Приложение №2 Предварителен договор
prilojenia -> Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
prilojenia -> Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс
prilojenia -> Списък-ведомост на ветераните от войните – община асеновград
prilojenia -> Община асеновград, област пловдив утвърждавам: …
prilojenia -> Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
prilojenia -> Списък на пътуващите деца от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница