Програма за закрила на детето за 2016 г и е съобразен с приоритетите на Националната програма за закрила на детето за 2016 годинастраница1/3
Дата23.07.2017
Размер0.52 Mb.
  1   2   3
Приложение 1

Отчетът представя резултатите от реализираните дейности по Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. и е съобразен с приоритетите на Националната програма за закрила на детето за 2016 година:
І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване

ІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

ІІІ. Подобряване здравето на децата

ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

V. Насърчаване участието на децата

VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето

През 2016 г. Комисията за детето при Община град Добрич проведe заседания, на които разгледа и прие Отчет на Комисията за детето за 2016 г. и Общинската програма за Закрила на детето за 2017 г. и обсъди различни проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Община град Добрич.

Членове на Комисията участваха и в разработването на Годишен план за развитие на социалните услуги в община град Добрич за 2018 г., както и в работата на Обществения съвет по социална политика в общината по въпроси, касаещи политиките за деца – разкриване, закриване и трансформиране на услуги за деца, съблюдаване спазване правата на децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги на територията на общината.

Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и условия за социално включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството.
Основен ангажимент за Община град Добрич е спазването на основните права на детето във всички сфери на обществения живот, както и предприемането на мерки за закрила на неговите права. Политиката на Община град Добрич по отношение ограничаване на бедността и социалното изключване е свързана с подкрепа на децата и семействата чрез дейности, насочени към:


 • Предприемане на мерки за осигуряване на семейна среда за всяко дете, както в биологичното семейство, така и в рамките на приемната грижа;

 • Достъп до качествена предучилищна и училищна подготовка за всички деца;

 • Достъпно и качествено здравеопазване;

 • Деинституционализация;

 • Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация;

 • Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в системата за закрила на детето на територията на община град Добрич;

 • Право на идентичност и защита срещу дискриминация;

 • Участие и мнение на децата;

 • Отдих, свободно време, развитие на способностите на децата; околна и безопасна среда.

И през 2016 г. на територията на Общината продължиха да функционират 7 /седем/ Центъра за настаняване от семеен тип – 3 /три/ за деца и младежи без увреждания и 4 /четири/ за деца и младежи с увреждания. Последните са изградени със средства по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, а стартирането на предоставянето на социалната услуга се финансира по Компонент 2 на проект „Детство за всички”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете” на ОП РЧР. Проектните дейности приключиха на 30 ноември 2015 г. и от 01.12.2015 г. със Заповед на изпълнителния директор на АСП центровете преминаха на държавно делегирано финансиране.

Освен 7-те ЦНСТ през 2016 г. в Община град Добрич продължават да работят и Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа – държавно делегирана дейност и още два Центъра за обществена подкрепа, които се управляват от външни доставчици – неправителствените организации БЧК Добрич и Фондация „Ръка за помощ”.

На територията на Община град Добрич функционират и 6 детски ясли, които разполагат с материална база, отговаряща на съвременните изисквания за отглеждане на деца. Разположени са в шестте основни микрорайона с цел да осигурят лесен достъп на деца и родители. За задоволяване на потребности на децата от 10 месеца до 3 години работи и Детска млечна кухня. И през 2016 г. се запазва тенденцията за намаляване броя на децата в Община град Добрич, която наложи необходимостта от оптимизация на яслената мрежа в нашия град.

През 2016 г. училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич продължи да се осъществява от 39 бр. здравни кабинети, 17 от които обслужват 2198 деца от 3 до 7-годишна възраст в детските градини, а останалите 22 – обхващат 7938 ученици от общинските училища и професионалните гимназии. В здравните кабинети работят 32 медицински сестри и 4 лекари, които осъществяват медицинското обслужване на спешните състояния и дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.

И през 2016 г. един от основните приоритети в работата на Комисията за детето към Община град Добрич бе развитието на услугата Приемна грижа. Тя е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, както и в нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и на социални услуги за деца. В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” Комисията за детето работи в посока насърчаване развитието на приемната грижа с фокус върху услугите за деца от 0-3 години.

На 11.12.2015 г. между Община град Добрич и АСП бе сключено партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” по проект „Приеми ме 2015”, като изпълнението на дейностите по проекта продължават и в момента /верифицирани са три междинни искания за плащане/, а от 01.11.2016 г. започна изпълнението на 2 етап на проекта – преминаване към областен модел на предоставяне на приемната грижа на база сключен анекс към партньорското споразумение от 11.12.2015 г. между АСП и Община град Добрич. Областният екип по приемна грижа към общината предоставя и развива услугата приемна грижа чрез изпълнение на специфичните цели на проекта за прилагане на нов подход за професионализиране предоставянето на услугата. До настоящия момент вписаните в регистъра професионални приемни семейства на територията на област Добрич са 61, а настанените в тях деца са 49, като над 1/2 от тях са на възраст от 0-3 години и са настанявани спешно в приемни семейства веднага след раждането си. Броят на тези деца, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция, говори сам по себе си за необходимостта от услугата приемна грижа.

Проектът се администрира от двама служители на Община град Добрич – администратор и счетоводител, а пряката работа с децата и приемните семейства се осъществява от областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, който се състои от началник на екипа и четирима социални работници, избрани чрез конкурс. Ежемесечното наблюдение над качеството на предоставянето на услугата на територията на общините партньори – Добричка, Каварна, Балчик и Тервел, се осъществява с транспорт на Община град Добрич по предварително изготвен график. Средствата за транспортните разходи се възстановяват от бюджета на проекта след верификация. При всички настанявания на деца в приемни семейства се работи в тясно сътрудничество с ОЗД при ДСП Добрич, Тервел и Каварна. Съгласно указанията за работа по проект „Приеми ме” 2015 г., веднъж на три месеца посещението в дома на приемните семейства е съвместно със социален работник от ОЗД. При всички случаи на извънредно възникнали обстоятелства, свързани с проблем от здравословно, емоционално или друго естество, се провежда екипна среща между ОЕПГ, ОЗД и приемното семейство с цел предприемане на своевременни и адекватни мерки.

В края на 2016 г. Община град Добрич осъществи контакти и с Асоциацията на приемните родители, в лицето на представителя за Област Добрич. В навечерието на Коледа съвместно беше организирана и финансирана среща, на която бяха поканени приемните родители от цялата област Добрич. Тя премина под формата на детско парти за децата и ползотворна среща за обмяна на опит и впечатления за приемните родители и представители на институции от системата за закрила на детето – областен управител, РДСП Добрич, ДСП Добрич, Община град Добрич, фондация „Лумос”. Съгласно плана за изпълнение на проект „Приеми ме 2015”, дейностите по проекта ще продължат до м. февруари 2018 г.

Развиването на системата от услуги за деца и семейства дава широка възможност да бъдат консултирани и информирани по важни за тях въпроси, включващи материална издръжка, трудова заетост, здравни грижи, образование, юридически казуси, както и въпроси, касаещи взаимоотношения, индивидуални потребности и интереси.

В качеството си на орган по закрила на детето, основна част от работата с деца на територията на Община град Добрич осъществява Дирекция „Социално подпомагане”, чиито представители участват в работата на Комисията за детето.

За отчетния период в ОЗД при ДСП – Добрич са постъпили 494 сигнала за деца в риск. По всички сигнали са извършени проверки и при установен риск са отворени нови случаи. Част от сигналите са изпратени по компетентност до други институции. По всички случаи на деца ОЗД си партнира със специалисти от доставчиците на услуги, системата на здравеопазване, образователните структури, полиция, съд и прокуратура.

Преобладаващата част от сигналите изискват спешно събиране на информация и бърза, компетентна намеса с цел свеждане до минимум на рисковете за детето и семейството, както и превенция на настаняване извън семейството и мерки по реинтеграция.

Работи се по случаи на деца с тежки увреждания, деца от семейства с висок социален риск, деца с един родител, многодетни семейства с нисък родителски капацитет, непълнолетни бременни и майки и родените от тях деца, случаи на деца преживели насилие, жертви на трафик, родителско отчуждение, както и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на близки и роднини, проучване и оценяване на кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство.

Случаите по превенция и реинтеграция често се характеризират с динамика на семейните взаимоотношения, което изисква гъвкава психо-социална работа и подкрепа чрез насочване към подходящи социални услуги в общността или финансова подкрепа.

Социалните работници ежемесечно посещават децата, настанени в специализиарни институции, социални услуги, резидентен тип, и приемни семейства.

Също ежемесечно социалните работници от ОЗД осъществяват контакти и извършват проучвания на близки и роднини с биологичните родители на деца, настанени в специализирани институции, социална услуга – резидентен тип, и приемни семейства, за стимулиране на връзката между тях.

Ежемесечно /планирано или извънредно/ социалните работници от ОЗД участват в мултидисциплинарни работни срещи със специалисти от услугите в общността за планиране и преглед на съвместната работа по случаите с деца и семейства.

В ДСП се предоставя актуална и подробна информация за доставчиците на социални услуги за деца и семейства. Информационните материали се предоставят по инициатива на доставчиците на услуги. Клиентите подробно се информират за реда и условията за ползването им, насърчават се да правят информиран избор и да участват активно в работата на специалистите.

За отчетния период от ДСП/ОЗД – Добрич са издадени общо 105 направления за деца и семейства към Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център към ДМСГД Добрич – почасова, дневна и седмична, както и към Общностен център за деца и семейства при Община град Добрич за работа с психолог, социален работник, педагог, рехабилитатор, логопед, педиатри, медицински сестри, юристи, медиатори и други квалифицирани специалисти.

Специалистите от ЦОП работят със семействата в посока повишаване на родителския капацитет и преодоляване на кризисни ситуации, поставящи в риск децата.

В ЦОП се провеждат задължителни и поддържащи обучения на осиновители и семейства, предоставящи приемна грижа, с цел повишаване на родителския капацитет.

За периода е разширен значително кръгът на деца с увреждания, ползващи услугите на дневните центрове, като по този начин се осъществява ранна превенция на проблемите в детското развитие, ранна интервенция при уврежданията и повишаване на родителските умения и компетентност.

Чрез създаденото партньорство между социалните услуги се гарантира максимална информираност относно работещите там специалисти, дейностите и условията за ползването им.

Потребителите имат право на избор на доставчик и договаряне на услугата съобразно индивидуалните си потребности и възможности за социално включване на всяко дете.

През 2016 г. общият брой на децата, отглеждани в семействата на близки и роднини в град Добрич, е 43.

Децата, отглеждани в приемни семейства в град Добрич през 2016 г., са общо 23, като 22 от тях са в професионални приемни семейства, а 1 – в доброволно приемно семейство. През отчетната година са настанени общо 15 деца. За едно дете с тежки множествени увреждания от ЦНСДМУ е променена мярката за закрила и то е настанено в единственото професионално приемно семейство, заявило готовност да се грижи за дете с такива увреждания.

На семействата, в които има настанени деца по реда на чл.26 от ЗЗД, при необходимост се предоставя еднократна помощ да покриване на извънредно възникнали нужди. Такива помощи могат за бъдат предоставяни и при случаи на превенция на изоставянето и настаняване в специализирана институция, както и при реинтеграция на дете в биологичното семейство.

През годината са отпуснати 55 еднократни помощи по чл.48; 85 месечни помощи по чл.49; 3 месечни помощи по чл.50 и 6 месечни добавки по чл.51 за дете с увреждане от ППЗЗД.

За деца, настанени в приемни семейства, ОЗД/ДСП работи в тясно сътрудничество с областния екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”. Екипът извършва подбор, обучение и оценка на професионални и доброволни приемни семейства. Съвместно със социалните работници от ОЗД се извършва консултиране и информиране на хора, заявили интерес към приемната грижа чрез предоставяне на допълнителна информация, документи, участие в процеса на напасване, опознаване и подготовка за настаняване на децата в приемни семейства.

Договорите за отглеждане и грижа за настанено дете се сключват с доставчика на услугата приемна грижа – Община град Добрич.

ОЗД/ДСП работи в сътрудничество с Общината и в качеството й на доставчик на услугите – Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 3 бр. и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 4 бр.

За адекватното прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата и по-специално в административните и съдебни производства, по които се засягат права и интереси на деца, специалистите от ОЗД участваха в обучителен семинар на тема „Правосъдието – приятел на детето”, организиран от ИСДП.

Представителството на Върховния комисариат за бежанците в ООН за България проведе обучение за работа с непридружени деца, търсещи и получили международна закрила, с участието на социален работник от ОЗД, Главна дирекция „Национална полиция”, общинска администрация и лица, определени за работа с деца в риск, като страни по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Обучителните семинари се провеждат на база случаи от практиката с фокус върху тенденции, развития, законодателни промени и взаимодействие на местно ниво между органите за закрила.

Представители на ДСП/ ОЗД участват в различни междуинституционални групи и комисии на общинско и областно ниво, като Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Екип за комплексно педагогическо оценяване за извършване на първична оценка на общото развитие на деца и ученици със специални образователни потребности от област Добрич, екип по прилагане на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца жертви на трафик, завръщащи се от чужбина, екип на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, екип на Координационния механизъм при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции.

През отчетния период ОЗД/ДСП работи по 9 случая на насилие над деца в семейството и 1 случай на дете, жертва на трафик. По всички случаи са планирани мерки за закрила от сформираните екипи по действащите Координационни механизми, включващи представители на Детска педагогическа стая, Община град Добрич, доставчици на услуги и при необходимост – образователни и здравни органи. Всички деца и техните родители са насочени към услуги за консултиране и подкрепа с цел превенция на бъдещо насилие и трафик, подобряване на взаимоотношенията и повишаване на родителския капацитет.

През втората половина на 2016 г. с прокурорски постановления и съобразно възрастта си 10 деца бежанци бяха настанени в 3-те ЦНСТДМБУ в град Добрич, а 3 – в ДМСГД Добрич, за времето, през което на родителите им е наложена полицейска мярка и се образува съдебно производство.

По време на ежемесечните обходи на социални работници от ОЗД на територията на Община град Добрич не са идентифицирани скитащи и просещи деца.
Една от целите на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” е закриване на всички институции за деца в рамките на 15 години и изграждане на мрежа от социални услуги от нов тип, които дават възможност на децата да живеят в близка до семейната среда и да получават индивидуализирана подкрепа. Особено внимание се отделя на услугите за деца с увреждания и техните семейства. Във връзка с този приоритет, още през 2012 г. между Община град Добрич и Фондация „ЛУМОС” е подписан първият Меморандум за сътрудничество и споразумение, а през 2016 г. – и допълнително споразумение за сътрудничество, което продължава партньорските взаимоотношения с цел подкрепа на услугите за деца и младежи с увреждания.

В резултат на последователните действия на държавните институции и общините по изпълнение целите на националната стратегия, към момента на територията на Община град Добрич вече съществува само една специализирана институция – ДМСГД град Добрич, където се обгрижват 12 деца, повечето от които са с тежки увреждания и не е целесъобразно да бъдат извеждани в приемно семейство или ЦНСТ, тъй като се нуждаят от специализирана и квалифицирана медицинска грижа. Приоритет на Министерство на здравеопазването е бъдещето на Домовете за медико-социални грижи за деца в страната, които още не са трансформирани в интегрирани здравно-социални услуги.

От м. юни 2016 г. стартираха дейностите по проект за иновативни социални услуги „Подкрепи ме” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”. Повече от 100 потребители вече ползват комбинирани социални и здравно-медицински услуги.

От 01. 08. 2016 г. е в сила договор BG 051PO001-2.004-0028-С01 за изпълнение на Проект „За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

За изпълнение на Проекта Община град Добрич защити безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в размер на 658 200 лв., с която ще допълни и подкрепи дейността на успешно предоставяните услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства, финансиран до 31.12.2015 г. по Проект „Социално включване“ на МТСП, в подкрепа на деца и семейства от рискови групи. Изпълнението на дейностите по проекта е за срок от 27 месеца и цели: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители; подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда; повишаване училищната готовност на децата за включване в образователната система и повишаване мотивацията на техните родители; предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността за тях и техните семейства.

По време на подготовката за стартиране на услугите, чрез подбор бяха избрани 30 специалиста – психолози, социални работници, педагози, рехабилитатори, логопед, педиатри, медицински сестри, юристи, медиатори и други квалифицирани специалисти.

През 2016 г. на територията на Община град Добрич се предоставяха следните социални услуги за деца:Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи без увреждания 1, 2 и 3 , с капацитет по 15 места.

Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 и 2 са разкрити като държавно делегирана дейност през 2010 г., а ЦНСТ 3 е открит на 01.03.2011 г. със Заповед № РД-01-343/25.02.2011 г. на изпълнителния директор на АСП. През отчетния период трите центъра работят средно с над 70% пълняемост на капацитета, а именно:

– ЦНСТДМБУ-1: общо преминали през услугата 14 деца на възраст до 14 г.; към момента броят на децата е 11; спрямо 3 от тях е предприета мярка за закрила настаняване в приемно семейство;

– ЦНСТДМБУ-2: общо преминали през услугата 13 деца на възраст от 14 до 18 г., брой на децата към момента – 13; 1 дете е реинтегрирано в биологичното семейство;

– ЦНСТДМБУ-3: общо преминали през услугата 13 деца; към момента децата са 11; спрямо 2 от тях е предприета мярка за закрила настаняване в приемно семейство.

В ЦНСТ-та се реализират следните дейности – придобиване на навици и умения за справяне с ежедневните нужди на всяко едно дете; подкрепа при подготовка за училище; психологическа подкрепа за формиране на определени нагласи, свързани с усвояването на нови знания и умения; подкрепа за по-добра комуникативност и по-широки социални контакти; организация на свободното време; насърчаване развитието на потенциала на всяко едно дете в зависимост от неговите заложби; подкрепа при настаняване в приемни семейства или при осиновители и подкрепа при връщане в биологичните семейства на децата.

Центровете са разположени в една сграда, но на отделни етажи. Всеки от тях разполага с обособени сервизни помещения, кухненски блок, спални помещения, трапезария и зала за занимания. Тъй като в по-голямата си част оборудването и обзавеждането на центровете е амортизирано, а самата сграда се нуждае от цялостен ремонт – саниране, смяна на електро и топло инсталация, екипите заедно с експерти от ДХД и ИРЕФ ще изготвят проектни предложения, с които да кандидатстват за финансиране пред фонд „Социална закрила”.

По-голямата част от персонала е преминал обучения, организирани от ФИЦЕ – България, Националното сдружение на общините в България, Фондация ”Лумос” и др.

Всички деца от ЦНСТ посещават подходящи учебни заведения, съобразени с възрастта и потребностите им. И през 2016 г. за децата от ЦНСТДМБУ бе организиран летен отдих на планина, а екипите на центровете осигуряваха условия за включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси. Центровете продължиха да провеждат и групови мероприятия, които благоприятстват обогатяването на социалните умения на децата, стимулират общуването и дават възможност на специалистите да установят нивото на социалните им компетентности. През отчетния период специалистите от ЦНСТ-та продължиха да работят съвместно с ОЗД и в посока реинтеграция, настанявяне в приемни семейства и осиновяване на децата. В резултат от трите ЦНСТДМБУ пет деца са настанени в приемни семейства и едно е върнато в биологичното семейство.

Трите ЦНСТДМБУ в град Добрич положиха грижи и за временно настанените в тях деца бежанци. По време на целия си престой в услугите /за около месец/, децата получиха адекватна и професионална грижа и подкрепа – здравни грижи, задоволяване на ежедневните потребности от храна, дрехи и консумативи за лична хигиена, както и осигуряване на преводач, който да обясни на децата на майчин език ситуацията, в която с намират. При един от случаите, поради ниската възраст на едно от децата, в ЦНСТДМБУ-2 беше настанена и майката. Разходите за децата бежанци бяха покрити от средствата по ЕРС за издръжка на услугите, както и с допълнително финансиране от бюджета на Община град Добрич.


В новоразкритите през 2015 г. 4-ри Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания се полагат грижи за общо 49 деца и младежи с увреждания. След приключването на проектните дейности на 30.11.2015 г. социалните услуги се финансират по ЕРС като държавно делегирана дейност. Социалните работници водят индивидуално досие за всяко настанено дете/младеж и изготвят договори за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за потребителите. Всички деца и младежи, на които изтича или е изтекъл срокът на ЕР на ТЕЛК, се представят за ново освидетелстване. На всички деца и младежи, преместени в ЦНСТ Добрич, са сменени и документите за самоличност във връзка с преместването им на новия адрес.

За децата и младежите, чието здравословно състояние позволява, Дирекция „Социално подпомагане” Добрич е издала направления за ползване на подходяща съпътстваща социална услуга – ДЦДУ, ДЦВУ или ЦСРИ, които те посещават по график, придружени от детегледач или социален работник. 22 деца и младежи са записани в ПУ „Д-р П. Берон” град Добрич за деца със СОП. От тях 9 посещават училището ежедневно, а 13 деца и младежи се обучават в ЦНСТДМУ от ресурсни учители.

След приключването на проектното финансиране и преминаването на услугите към финансиране по Единен разходен стандарт, през цялата 2016 г. се наблюдава хроничен недостиг на средства за издръжка на децата и младежите. Цифрите са следните: при заложен ресурс за издръжка от 147830,20 лв., изразходваната сума е 190 873 лв. Храненето на децата и младежите се осъществява чрез кетъринг и за 2016 г. е струвало 102 114,66 лв., като 28 952 лв. от тях са дофинансирани от Община град Добрич. Същата е ситуацията и при закупуването на лекарства, консумативи и почистващи и дезинфекционни материали. Всички настанени в центровете деца и младежи са с тежки множествени увреждания, което задължава закупуването на горепосочените консумативи и води до многократно надвишаване на планираните средства. Общо за 2016 г. Община град Добрич дофинансира услугата ЦНСТДМБУ с 43 042,80 лв., без набраните от дарения средства на стойност 12 622,46 лв.

Въпреки това със средства от дарения през годината за децата и младежите от ЦНСТДМБУ беше организиран летен отдих на море – в Кранево и в специализираната болница по рехабилитация Тузлата, Балчик.

Във връзка със сериозния недостиг на средства по ЕРС за издръжка на услугите за деца резидентен тип, Община град Добрич предприе редица мерки – оптимизиране на персонала, смяна на доставчика на храна и лекарства, а също така писмено и устно в лични срещи изрази своето становище за неотложна необходимост от повишаване размера на ЕРС пред Министерство на финансите, Националното сдружение на общините и КНСБ.

Център за обществена подкрепа – предоставен е за управление на външен доставчик /БЧК Добрич/. Центърът е с капацитет 25 деца. За изтеклата година 49 потребители са получили социални услуги в ЦОП към ОС на БЧК – Добрич. От тях 45 са насочени с Направления от ОЗД при ДСП, а 4 са самозаявили се. Екипът от специалисти към Центъра работи по следните направления:


 • Превенции:

– Превенция на отпадане от училище – 40 бр.;

– Превенция на агресивно поведение и насилие – 11 бр.;

– Превенция на изоставяне и настаняване в институция – 15 бр.;

– Превенция на родителско отчуждение – 12 бр.;

– Превенция и подпомагане на соц. слаби семейства – 12 бр.


 • Реинтеграции:

– Превенция и наблюдение на деца в приемно семейство – 2 бр.;

– Реинтеграция в семейна среда – 3 бр. • Подпомагане на соц. слаби семейства с хранителни продукти, дрехи и училищни пособия – 13 бр.;

 • Ежедневно предоставяне на „Топъл обяд”, финансиран от БЧК и Австрийския младежки червен кръст – 22 бр.

 • Педагогически консултации, подкрепа и работа по превенция за отпадане от училище с 49 деца;

 • Консултиране на родители за ефективно родителстване, подобряване взаимоотношенията родител – дете, конструктивно общуване и насочване на семействата към подходящи услуги в общността:

Общ брой консултирани родители /настойници/ – 55 бр. От тях родители /настойници/, ползвали услугата с направление от ДСП – 1 бр.

„Училище за родители “ /нова форма на дейност на ЦОП / – 15 бр. • Оказване на подкрепа и консултации на родители във взаимодействието им със социални и други институции – 40 бр.


Център за обществена подкрепа – 2 с капацитет 30 места. През отчетния период социални услуги в ЦОП-2 са ползвали 67 потребители, насочени от ДСП град Добрич, Тервел, Ген. Тошево и Каварна. С тях специалистите са провели 1024 консултации. С тези потребители са сключени договори за предоставяне на социални услуги в следните направления:

 • Консултиране и подкрепа на семейства в риск – 11;

 • Превенция на насилието – 2;

 • Превенция на отклоняващи се поведение – 6;

 • Деинституционализация и реинтеграция – 13;

 • Обучение в социални умения – 5;

 • Обучение на кандидати за приемни родители -5;

 • Обучения на кандидат осиновители – 20;

Във връзка с извършваната оценка на потребностите и предоставянето на качествена услуга, и през 2016 г. ЦОП продължи да работи съвместно с класни ръководители, педагогически съветници, лични лекари и др., както и с ОЗД при ДСП гр. Добрич, МКБППМН и родители.

След настъпилите промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /чл. 40а, ал. 5/, специалисти от двата ЦОП са включвани в мултидисциплинарните екипи, които изготвят индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лица, подали заявление до ДСП за ползване на социална услуга.Дневен център за деца с увреждания с капацитет 70 места.

Предоставянето на услугата „Дневен център за деца с увреждания” цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на техните семейства чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. В Центъра работят следните специалисти – психолог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт и трудотерапевт. Децата ползват почасови и целодневни услуги. През отчетния период ДЦДУ работи с 90% запълнен капацитет на обслужване – през услугата са преминали общо 71 деца, като към настоящия момент са 63.

В Центъра заработи и „Клуб на родителя“ – родителска мрежа за взаимопомощ, която има за цел да даде възможност на участниците да споделят проблеми, да обменят информация и с помощта на екипа да намерят помощ и подкрепа за справяне в трудни ситуации. Модераторът на групата провежда информационни сесии и запознава родителите с медицинските новости при храненето на деца с ДЦП и аутизъм. Организират се отворени дискусии с психиатър, провеждат се и терапевтичени тренинги с психотерапевт, а в арт-ателиета се изработват дидактични материали за децата. Продължава и извозването на децата – потребители на ДЦДУ, които посещават училището за деца със специални образователни потребности – ПУ „П. Берон”, със специализирания транспорт на центъра.

Център за обществена подкрепа към Фондация „Ръка за помощ”

Центърът е комплекс от социални услуги, които се предоставят на територията на град Добрич от Фондация „Ръка за помощ“. Те са предназначени за деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Услугите на Центъра се ползват на база подадено заявление по образец до Председателя на УС на Фондацията или издадено направление от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“.  Те са: • Индивидуално психологическо консултиране;

 • Обучителни занимания с цел ранна превенция на риска;

 • Семейно консултиране;

 • Активизиране на личния ресурс за справяне с трудни ситуации;

 • Организиране на фамилни групови конференции за мобилизиране ресурса на

семейството и близкото обкръжение с цел преодоляване проблема на детето;

 • Организиране и водене на родителски групи за подкрепа;

 • Монтесори занимания с деца;

 • Обучения по програма МАКАТОН;

 • Творчески занимания.

С децата и техните семейства работи екип от психолози, социален работник и педагог.

През 2016 г. Фондацията работи по следните проекти: • „Библиотеката – активен помощник в усвояването на български език и образователна интеграция на деца от ромската общност”. Проектът се финансира от Фондация „Глобални библиотеки – България“ в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. В проекта Фондация „Ръка за помощ“ партнира на водещата институция Регионална библиотека „Дора Габе“ гр. Добрич. Основна цел на проекта е да се формират основни образователни и социални компетенции на 30 деца на възраст 4-6 години от ромски произход, които ползват услугите на Фондацията. Предвидените дейности ще подпомогнат както ограмотяването на децата, така и повишаване на мотивацията на родителите за оказване на активна подкрепа в развитието на децата. Проектът ще се реализира в Работа с деца на Регионална библиотека, като част от предвидените дейности са: „Прочети ми приказка“, „Ранно музикално възпитание“, „Работилница за въображение“, „Традицията повелява“ и др. Срок на изпълнение на проекта: м. септември 2016 – м. април 2017;

 • „Успешен старт” – Проект „Успешен старт“ се финансира от Фондация Тръст за социална алтернатива, която за четвърта година подкрепя дейността на Детска градина „Надежда“ към организацията. Стойността на проекта е 67 060 лева и в рамките на учебната 2016 – 2017 г. ще обхване 34 деца на възраст 4-6 години, чиито майчин език не е български. Моделът, който екипът прилага, е комбинация от утвърдената от МОН програма за предучилищна подготовка и Монтесори педагогика, която успешно се прилага при деца със затруднения в усвояването на учебен материал и при деца билингви.

 • „Свят без насилие” – Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по Програма „Дъга“ 2015–2017, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Целта на проекта е да се създаде модел на детско и младежко участие в две училища в Добрич, като в процеса ще участват деца, родители, учители, доброволци към Фондация „Ръка за помощ“, медии и граждани. Целта е мобилизиране и овластяване на деца и младежи за пряко участие в процеса на изграждане на позитивна среда без насилие в училище, както и популяризиране сред обществеността на проблемите с насилието и агресията в училищата и начините за тяхното преодоляване. В проекта участват 24 доброволци от Център за работа с доброволци към Фондация „Ръка за помощ“.

 • „Устойчива общност” – Проект „Устойчива общност“ е финансиран от Посолството на Франция в България. Основната цел на проекта е да се приложи подходът Резилианс в работата с деца, преживели кризисна или рискова ситуация – те да бъдат подкрепени от специалист и от доброволци към организацията, за  да преодолят травмата. Дейностите по проекта включват обучение на доброволци за представяне на интерактивни сесии сред ученици от три училища в Добрич от рискови общности. За постигане на по-добри резултати при децата в риск, се предоставя допълнителна социална и психологическа подкрепа от психолог. В края на проекта беше организирана кръгла маса по проблемите на насилието и последствията от него. Продължителност на проекта: от м. юли 2015 г. до м. юни 2016 г.

През 2016 г. сътрудничеството между Фондация „Ръка за помощ” и Община град Добрич продължи и в областта на услугата приемна грижа. След провеждане на процедура по ЗОП, на специалистите от фондацията бе възложено изпълнението на обществена поръчка за услуга с предмет: „Провеждане на обучения и супервизия на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ) и индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца по Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна област 2: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца
Община град Добрич осигурява условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:

– мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения;

– управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;

– автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети;

– координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора;

– актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда.

През учебната 2016/2017 година общинската образователна система обхваща 17 детски градини, 7 основни училища, 2 профилирани гимназии, 5 средни общообразователни училища, Спортно училище и ЦПЛР – Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 6 професионални гимназии, Помощно училище, Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование, 2 частни гимназии, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна. В Общината няма защитени и средищни училища.

Общинският младежки център „Захари Стоянов” също извършва образователно-възпитателни дейности с деца, ученици и младежи, включително от етнически и маргинализирани групи.

Броят на учениците в общинските училища през учебната 2016/2017г. е 8095 – 360 паралелки. За сравнение през 2015/2016 г. е 7 868 – 357 паралелки, а през 2014/2015 г. е 8 302 – 368 паралелки.

В ДГ през 2016/2017 г. са обхванати 2200 деца от (2 до 7-годишна възраст) – за сравнение през 2015/2016 г. са обхванати 2 276 деца (от 3 до 7-годишна възраст), а през 2014/2015 г. – 2 372 деца.

В общинската образователна система са застъпени всички профили – чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт, което предоставя широк спектър от възможности за избор на учениците. Приемът на ученици в различните училища се регулира посредством съгласуван от кмета на Община град Добрич и утвърден от Министерство на образованието и науката План-прием на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование. През 2016 година в общинските училища са приети 490 ученици в 19 паралелки .

В общинските училища продължава да се усъвършенства системата на делегирани бюджети чрез предоставяне на права и възлагане на отговорности за управление на бюджетните средства. Община град Добрич ежегодно, след обсъждане с училищните ръководства, въвежда формула за разпределение на бюджетните кредити в училищата.Тя прилага информационна система Аdmin М за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици, както и недопускане дублиране на деца и ученици в ДГ и училищата на общината и областта.

Учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците до седми клас включително се заявяват и доставят в срок.

По Наредба за условията и реда за оказване на закрила на деца с изявени дарби през 2016 г. са отпуснати стипендии на 12 изявени ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, ПМГ „Иван Вазов”, СОУ „Св. Климент Охридски” и Спортно училище „Г. С. Раковски” на стойност 15 390 лв.

Със свое Решение 6-24 от 29.03.2016 г. Общински съвет Добрич прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на обща стойност 5000 лв., по силата на която кметът на Общината предоставя еднократно финансово подпомагане в размер от 60 до 100 лева на даровити деца.

За повишаване качеството на учебната, културната, социалната и игровата дейност в детските градини и училищата голям дял има квалификацията на учителите. В настоящия момент около 70 % от педагогическия персонал е с определена квалификационна степен – от първа до пета. През отчетния период всички ДГ участваха в проект за квалификация на педагогическите кадри – за учители и директори.

Дирекция „Хуманитарни дейности“, педагогическата и родителската общественост и неправителствените организации, предприемат периодични мерки като обхождане, срещи, индивидуални разговори, контакти със социалните служби и други за прибиране и задържане на учениците в училище и ограничаване отпадането им.

С цел повишаване ролята на училищата за обучение и придобиване на по-висока степен на компютърна грамотност периодично се обновява компютърната техника в училищата. Броят на компютърните кабинети е 34. Компютрите в кабинетите, класните стаи и в административните помещения са 733, лаптопите – 203, проекторите – 137, принтерите – 165, а интерактивните дъски – 58.

Общинските ДГ разполагат с 51 броя компютри, 44 броя лаптопи, 23 проектора, 40 принтера и 24 интерактивни дъски.

Във всички общински ДГ и училища педагогическата общност има позитивна нагласа за задълбочаване и разширяване на интеграционните процеси. Децата и учениците от различните етнически общности участват активно в мероприятията – концерти, състезания, национални конкурси и състезания. В тези дейности се включват и приобщават и техните родители.

През 2016 г. в училищата и детските градини в град Добрич, в които има деца и ученици от различни етнически групи, се работи по следните национални програми, които допринасят активно за успешната им и трайна интеграция и същевременно осъществяват превенция на отпадането им от училище:

– НП „С грижа за всеки ученик“ за 2016 г., в зависимост от потребностите на децата и учениците, в модулите към програмата са включени различни училища и детски градини на територията на град Добрич:

В Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ за осигуряването на допълнителни възможности за развитието на талантите и подготовката на учениците от всички етапи и степени на училищното образование за участието им в олимпиади са финансирани и подпомогнати ПМГ „Иван Вазов“ , ЕГ „Гео Милев“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Хр. Смирненски“, СУ „Св. Кл. Охридски“, ОУ „Хр. Ботев“, СУ „П. Р. Славейков“. Броят на учениците, за които се осигурява такова подпомагане, е 294.

В Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителни групи“ участват деца на 5 и 6-годишна възраст от ДГ 24 „Приказен свят“, ДГ 29 „Любимка“, ДГ 17 „Първи юни“, ДГ 20 „Радост“, ПГ към ОУ „Христо Смирненски“, ПГ към ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Допълнително обучение по ОН Български език и литература и ОН Математика е осигурено за 52 деца.

В Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната подготовка“ от НП „С грижа за всеки ученик“ са включени 81 ученици от началния етап на основното образование. В Модул 3 участват ОУ „Хр. Смирненски“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, СУ „Д. Талев“, СУ „Св. Кл. Охридски“ и бившето училище „Д. Габе“.

В Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етапна основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ от НП „С грижа за всеки ученик“ участват 35 ученици от ОУ „Хр. Смирненски“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „П. Волов“, ОУ „Хр. Ботев“, СУ „Св. Кл. Охридски“.

– „За по–пълно обхващане на децата и учениците”, Модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 до 4 клас” по ПМС № 308 от 20.12.2010 г. – всички общински училища;

– „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за 2016 г., Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ – 2 училища (ОУ „ П. Волов“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“);

– „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“ – 12 училища и 2 професионални гимназии;

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница