Програма за закрила на детето за 2016 г. Вносител: Георги Миланов Кмет на Община Иваново Докладна записка вх. №149/ 04. 04. 2016 гстраница1/3
Дата26.10.2018
Размер0.82 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – И В А Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

7088 с. Иваново, област Русе, ул.”Олимпийска” №75; тел./факс:08116/ 2870; e-mail:obs@ivanovo.bg

Б Ю Л Е Т И Н

9Решения по Протокол № 9 / 21.04.2016 г. от заседание на Общински съвет Иваново, област Русе
Д Н Е В Е Н Р Е Д


 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 149/ 04.04.2016 г.


 1. Приемане на доклади за изпълнение на читалищните дейности на народните читалища от община Иваново за 2015 г.

Вносител: Мариян Драшков – Председател ОбС Иваново

Докладна записка вх. № 150/ 04.04.2016 г.


 1. Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2017 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 153/ 06.04.2016 г. 1. Отмяна на стара и приемане на нова Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Иваново.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 154/ 07.04.2016 г. 1. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Иваново за 2016 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 155/ 07.04.2016 г.


 1. Отнемане на предоставени на Сдружение „Училищно настоятелство – Вапцаров“ общински имоти.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 156/ 07.04.2016 г.


 1. Отчет за работата по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места в община Иваново.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 157/ 07.04.2016 г. 1. Отчет за сметосъбирането, депонирането и поддържането на обществени територии през 2015 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 158/ 07.04.2016 г. 1. Допускане за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: „Водопроводно отклонение за ПИ – 051006” в местност „Край село” в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 159/ 07.04.2016 г. 1. Допускане за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ – 051006 в местност „Край село” в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 160/ 07.04.2016 г. 1. Съгласуване на протоколи за разпределение на собствеността на активите - В и К системи и съоръжения, между държавата и община Иваново, намиращи се в обособената територия, обслужвана от оператора „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - гр. Разград.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 161/ 07.04.2016 г. 1. Вземане на решение прекратяване на съсобственост между Община Иваново, Ремзи Даилов Исуфов и Румен Димитров Игнатов в имот, представляващ УПИ II-985,986, кв. 103 по регулационния план на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 163/ 07.04.2016 г. 1. Определяне на представител в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 166/ 13.04.2016 г.
14. Определяне на представител в редовно Общо събрание на „МБАЛ – Русе” АД.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 171/ 15.04.2016 г.

15. Корекция на бюджета на Община Иваново за 2016 год.


Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 174/ 20.04.2016 г.


16. Утвърждаване разчети за капиталови разходи по кметства.
Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 175/ 20.04.2016 г.


17. Текущи въпроси и питания.
РЕШЕНИЕ

80:


На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл.21, ал.1, т.23, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет- Иваново прие:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
РЕШЕНИЕ

81:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет- Иваново прие:

Приема доклади за изпълнение на читалищните дейности на народните читалища от община Иваново за 2015 г., както следва:

 • НЧ „Христо Ботев -1925 г.” с. Тръстеник

 • НЧ „Възраждане -1906 г.” с. Щръклево

 • НЧ „Кирил и Методий -1922 г.” с. Пиргово

 • НЧ „Светлина -1929 г.” с. Сваленик

 • НЧ „Христо Ботев -1925 г.” с. Иваново

 • НЧ „Петко Рачев Славейков 1927 г.” с. Божичен

 • НЧ „Отец Паисий -1927 г.” с. Мечка

 • НЧ „Георги Бенковски – 2005 г.” с. Церовец

 • НЧ „Просвета – Червен 1928 г.” с. Червен

 • НЧ „Просвета -1919 г.” с. Красен

 • НЧ „Гео Милев -1915 г. с. Нисово

 • НЧ „Просвета -1927 г.” с. Табачка

НЧ „Просвета -1928 г.” с. Кошов.
РЕШЕНИЕ

82:


На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т.7 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и в чл. 36 б ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Иваново, Област Русе прие:

Приема годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2017 г.


РЕШЕНИЕ

83:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Иваново прие:

 1. ОТМЕНЯ Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 266 по Протокол № 31/ 26.01.2006 г. и допълнена и изменяна с Решение № 292 по Протокол№ 34/ 20.04.2006 г., изм. и допълнение с Решение № 304 по Протокол № 35/ 18.05.2006 г., изм. и допълнение с Решение № 382 по Протокол № 42/ 20.02.2007 г., изм. и допълнение с Решение № 397 по Протокол № 44/ 29.03.2007 г., изм. и допълнение с Решение № 407 по Протокол № 45/ 26.04.2007 г., изм. и допълнение с Решение № 53 по Протокол № 9/ 10.04.2008 г., изм. и допълнение с Решение № 54 по Протокол № 9/ 10.04.2008 г., изм. и допълнение с Решение № 55 по Протокол № 9/ 10.04.2008 г., изменение с Решение № 119 по Протокол № 17/ 23.10.2008 г., изм. и допълнение с Решение № 136 по Протокол № 20/ 11.12.2008 г., изм. и допълнение с Решение № 144 по Протокол № 22/ 22.01.2009 г., изменение с Решение № 163 по Протокол № 24/ 26.02.2009 г., изменение с Решение № 208 по Протокол № 29/ 14.05.2009 г., изм. и допълнение с Решение № 234 по Протокол № 32/ 09.09.2009 г., изменение с Решение № 293 по Протокол № 36/ 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 436 и Решение № 437 по Протокол № 53/ 11.11.2010 г., изменение с Решение № 462 по Протокол № 55/ 27.01.2011 г., изменение с Решение № 480 по Протокол № 57/ 17.02.2011 г., изменение и допълнение с Решение № 22 по Протокол № 4/ 22.12.2011 г., изменение и допълнение с Решение №101 по Протокол №13/22.06.2012 г.; изменение и допълнение с Решение №250 по Протокол №29/ 21.06.2013г.;изменение с Решение №302 по Протокол №34/ 18.10.2013 г.; изменение с Решение № 341 по Протокол №39/ 24.01.2014 г.

 2. П Р И Е М А Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:Н А Р Е Д Б А

1за определянето и администрирането на

местните

такси и цени на услуги

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ І
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Иваново.

Чл.2 (1) Общинските вземания са публични и частни.

(2) Публични общински вземания са:

1. за данъци.

2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;

3. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на общината, както и по наказателни постановления.

(3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.

(4) Частни са общинските вземания извън тези по ал. 2.

Чл.3 (1) На територията на общината се събират следните местни такси и цени на услуги:

1. за битови отпадъци /таксата се определя съгласно ЗМДТ, решение на Общински съвет и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Иваново/;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за притежаване на куче;

7. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, определени със закон и с тази Наредба.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

(4) Когато искането за предоставяне на административни услуги се отнася до комплексно административно обслужване, в което участва Община Иваново, то може да бъде подадено и в Община Иваново.

(5) При подаване на заявлението по ал. 4 заявителят заплаща такса, съответстваща на определената в настоящата наредба за съответната услуга и/или предвидената от компетентния орган за извършване на услугата, ако тя не се извършва от Община Иваново, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.

Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт или с тази Наредба е предвидено друго.

Чл.5 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:


 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

 4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

 5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в наредбата услуги.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.6 (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и др. /напр. инвестиционни/ разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете на неговото прилагане.

Чл.7 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и др. трансфери от републиканския бюджет.

(4) Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл.8 (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл.9 В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация. Кметът на Общината може със заповед да определи длъжностните лица – събирачи на такси и приходи от услуги.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

Чл.11 (1) По искане на длъжник на частни общински вземания установени с влязъл в сила акт на кмета, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части /разсрочване/ съгласно одобрен погасителен план.

(2) Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.

(3) Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност, които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.

(4) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:

1. Кмета на Община Иваново – за задължения до 10 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до края на бюджетната година.

2. Общински съвет Иваново – за задължения над 10 000лв. или ако се иска разсрочване за две и повече години.

(5) По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася, като взема в предвид:

1. представените доказателства;

2. размера на задължението;

3. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията, чието разсрочване се иска;

4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;

5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.

(6) С разрешението се определят крайният срок , погасителните вноски и други условия, в т.ч. и последиците от неспазването им.
РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите
Чл.12 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.13 (1) Кмета на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:


 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

 2. оценка на потребностите от представяне на услугите;

 3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;

 4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.14. Общинската администрация поддържа данни за: 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

 2. ползвателите на предоставената услуга;

 3. изключенията от общата политика /преференции/;

 4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;

 5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.


ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади,

улични платна, терени за паркиране, панаири и терени

с друго предназначение
Чл.15(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани пазари/открити или покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите или юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

(3) Таксите се определят на квадратен метър на ден или месец.

V – ти функционален тип - Иваново, Пиргово, Щръклево, Тръстеник, Сваленик

VI – ти функционален тип – Красен, Мечка, Кошов

VII – ми функционален тип – Табачка, Червен, Церовец

VIII – ми функционален тип – Божичен, Нисово

Чл.16 (1) За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки:по ред

Наименование на таксата

мярка

Цена в лева

А.

А. На квадратен метър1.

1. На ден1.1.

V-ти функц. тип

ден

1,30

1.2.

VI-ти функц. тип

ден

1,20

1.3.

VII-ми функц. тип

ден

1,00

1.4.

VIII-ми функц. тип

ден

0.90

2.

2. На месец2.1.

V-ти функц. тип

месец

20.00

2.2.

VI-ти функц. тип

месец

18.00

2.3.

VII-ми функц. тип

месец

16.00

2.4.

VIII-ми функц. тип

месец

14.00

Б.

Б. За продажба от кола впрегната с добитък1.

V-ти функц. тип

ден

4.00

2.

VI-ти функц. тип

ден

3.50

3.

VII-ми функц. тип

ден

2.50

4.

VIII-ми функц. тип

ден

2.00

В.

В. За продажба от лек автомобил – на ден1.

V-ти функц. тип

ден

5.00

2.

VI-ти функц. тип

ден

4.00

3.

VII-ми функц. тип

ден

3.00

4.

VIII-ми функц. тип

ден

2.00

Г.

Г. За продажба от товарен автомобил или ремарке-на ден


1.

V-ти функц. тип

ден

10.00

2.

VI-ти функц. тип

ден

8.00

3.

VII-ми функц. тип

ден

6.00

4.

VIII-ми функц. тип

ден

4.50

(2) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от производители:по ред

Наименование на таксата

мярка

Цена в лева

А.

А. На квадратен метър1.

1. На ден1.1.

V-ти функц. тип

кв.м/ден

1.00

1.2.

VI-ти функц. тип

кв.м/ден

0.90

1.3.

VII-ми функц. тип

кв.м/ден

0.80

1.4.

VIII-ми функц. тип

кв.м/ден

0.70

2.

2. На месец2.1.

V-ти функц. тип

кв.м/месец

12.00

2.2.

VI-ти функц. тип

кв.м/месец

10.00

2.3.

VII-ми функц. тип

кв.м/месец

8.00

2.4.

VIII-ми функц. тип

кв.м/месец

6.00

Б.

Б. За продажба от кола впрегната с добитък1.

V-ти функц. тип

бр/ден

3.00

2.

VI-ти функц. тип

бр/ден

2.50

3.

VII-ми функц. тип

бр/ден

2.00

4.

VIII-ми функц. тип

бр/ден

1.50

В.

В. За продажба от лек автомобил – на ден1.

V-ти функц. тип

бр/ден

4.00

2.

VI-ти функц. тип

бр/ден

3.00

3.

VII-ми функц. тип

бр/ден

2.00

4.

VIII-ми функц. тип

бр/ден

2.00

Г.

Г. За продажба от товарен автомобил или ремарке-на ден


1.

V-ти функц. тип

бр/ден

8.00

2.

VI-ти функц. тип

бр/ден

6.00

3.

VII-ми функц. тип

бр/ден

4.00

4.

VIII-ми функц. тип

бр/ден

2.00

(3) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от непроизводители:

по ред

Наименование на таксата

мярка

Цена в лева

А.

А. На квадратен метър1.

1. На ден1.1.

V-ти функц. тип

кв.м/ден

1.30

1.2.

VI-ти функц. тип

кв.м/ден

1.20

1.3.

VII-ми функц. тип

кв.м/ден

1.00

1.4.

VIII-ми функц. тип

кв.м/ден

0.90

2.

2. На месец2.1.

V-ти функц. тип

кв.м/месец

15.00

2.2.

VI-ти функц. тип

кв.м/месец

13.00

2.3.

VII-ми функц. тип

кв.м/месец

11.00

2.4.

VIII-ми функц. тип

кв.м/месец

9.00

Б.

Б. За продажба от кола впрегната с добитък1.

V-ти функц. тип

бр

4.00

2.

VI-ти функц. тип

бр

3.50

3.

VII-ми функц. тип

бр

3.00

4.

VIII-ми функц. тип

бр

2.50

В.

В. За продажба от лек автомобил – на ден1.

V-ти функц. тип

бр

5.00

2.

VI-ти функц. тип

бр

4.00

3.

VII-ми функц. тип

бр

3.00

4.

VIII-ми функц. тип

бр

2.00

Г.

Г. За продажба от товарен автомобил или ремарке-на ден


1.

V-ти функц. тип

бр

10.00

2.

VI-ти функц. тип

бр

8.00

3.

VII-ми функц. тип

бр

6.00

4.

VIII-ми функц. тип

бр

4.00

Чл.17 (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна, паркове, градини и терени с друго предназначение – общинска собственост за разполагане на маси, столове, щандове, витрини и др. във връзка с осъществявана търговска дейност на открито за периода от 01.05. до 30.09. се събира следната месечна такса:

- за разполагане на маса 20,00 лв.

- за разполагане на стол 3,00 лв.

- за разполагане на витрина 20,00 лв.

- за разполагане на щанд 30,00 лв.

(2) В зависимост от местонахождението на имотите, таксите по ал. 1 се заплащат както следва:

- за селата Иваново, Пиргово, Щръклево, Тръстеник и Сваленик – 100 %

- за селата Красен, Мечка и Кошов – 80 %

- за селата Табачка, Червен и Церовец – 70 %

- за селата Божичен и Нисово – 60 %

Чл.18 За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори, празници, за продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден:

- V-ти функц. тип 2,00лв.

- VI-ти функц. тип 1,70лв.

- VII-ми функц. тип 1,50лв.

- VIII-ми функц. тип 1,20лв.

Чл.19 (1) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други се събира такса на квадратен метър на ден

- V-ти функц. тип 0,40лв.

- VI-ти функц. тип 0,30лв.

- VII-ми функц. тип 0,30лв.

- VIII-ми функц. тип 0,20лв.

(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.

Чл.20 Таксите по този раздел се плащат в определените размери независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото.

Чл. 21 За ползване на места, отредени за платени паркинги се събира такса на ден:

- за леки автомобили 2,00лв.

- за микробуси до 12 места 5,00лв.

- за автобуси 10,00лв.

Чл. 22 (1) Изработване и издаване на карта за паркиране на хора с увреждания, която важи на територията на България.

(2) Картата за паркиране по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.

(3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 2.

(4) Заявлението по образец с приложени документи се подава в ЦГРАОИГ на община Иваново.

(5) Необходими документи: копие от лична карта (сверява се при подаване на документите), копие на експертно решение на ТЕЛК (сверява се при подаване на документите), копие на свидетелството за регистрация на автомобила и актуална снимка (паспортен формат).

(6) Ако документите се подават чрез упълномощено лице, се прилагат допълнително копие на пълномощно и копие на лична карта на упълномощеният.

(7) Общината създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани:

1. Пореден № на издадена карта за карта за паркиране на хора с увреждания;

2. Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението;

3. ЕГН;


4. № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК;

5. Данни за автомобила от свидетелството за регистрация.

6. Валидност на издадената карта – 3 години.

(8) Цена на административната услуга - безплатна.

(9) Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дневен срок от датата на подаване на заявлението.

РАЗДЕЛ ІІТакси за целодневни детски градини и домашен социален патронаж
Чл. 23 (1) За ползване на целодневна детска градина родителите или настойниците дължат сумарна месечна такса, определена както следва:

 • Постоянна месечна такса в размер на 2,00 лв.

 • Месечна такса в размер на 2,00 лв. за всеки присъствен ден.

(2) Размерът на месечната такса се заплаща с 50% намаление за:

 • Деца с един родител /починал или с неустановен произход/.

 • Деца, чиито и двама родители са студенти – редовна форма на обучение.

 • Деца с родител /родители/ с намалена работоспособност от 50 до 70%.

 • Деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП.

(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни учебни заведения на територията на Община Иваново, сумарната месечна такса за второто дете се заплаща с 50% намаление.

(4) Когато повече от две деца са приети в едно или в различни учебни заведения на територията на Община Иваново, месечната такса за присъствени дни в целодневни детски градини на територията на община Иваново се заплаща с 50% намаление за първо дете и в размер на 75% намаление за второто. За всяко следващо дете не се заплаща месечна такса.

Чл. 24 Не се заплаща месечна такса за присъствени дни за ползване на детска градина за:


 • Деца, чиито родители /родител/ са с намалена работоспособност над 70% - първа или втора група инвалидност.

 • Деца на неизвестни родители, сираци.

 • Деца на родители, загинали при производствени, аварийни и природни бедствия.

 • Деца на родители, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

 • Деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването.

Чл.25 (1) При отсъствие на децата от детска градина, таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условия, че те предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

(2) За ползване на намаленията и освобождаване от такси, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение.

Чл.26 Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца от подаването на декларацията.

Чл.27 (1) Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж заплащат месечна такса по калкулация, съгласно чл.86, ал.2 от ЗМДТ.

(2) Реалната издръжка на едно лице при еднократно изхранване /само за обяд/ включва: месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храната, перилни и хигиенни материали, консумирана ел.енергия, вода и др. разходи по обслужването.

(3) Месечните разходи се намаляват с дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(4) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.

Чл.28(1). За предоставяните почасови социални услуги, „Домашен помощник”, „Личен асистент” и „Социален асистент”, потребителите заплащат такси.

(2) Дължимата такса се заплаща от лицето в зависимост от личните доходи.Граници на дохода

Ставка в лева

1

до 65 лв.

0,17 лв./ час

2

от 65,01 лв. до 130,00 лв.

0,19 лв./ час

3

от 130,01 лв. до 195,00 лв.

0,22 лв./ час

4

от 195,01 лв. до 260,00 лв.

0,26 лв./ час

5

от 260,01 лв. до 325,00 лв.

0,31 лв./ час

6

от 325,01 лв. до 390,00 лв.

0,34 лв./ час

7.

от 390,01 лв. до 500,00 лв.

0,70 лв./ час

8.

над 500,01лв.

1,00 лв./час

Чл. 29 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица на ДСП и се внасят в общинския бюджет до 20-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.


Каталог: docs -> Buletini 2016
docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
Buletini 2016 -> Отчет за изпълнение Програмата за управление на Oбщина Иваново на кмета на общината, мандат 2011-2015 г., за периода от 01. 01. 2015 31. 12. 2015 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница