Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“страница3/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4

Приятел или враг
е огънят?


Знания: изгражда конкретни представи за: кри­тични за живота и здравето ситуации при по­жар; причини за възникване на пожар в бита; правила за поведение при пожар.

Умения: описва критични за живота и здравето ситуации; обяснява причини за възникване на пожар вкъщи и на открито; анализира обичайни и аварийни ситуации; предвижда критични си­туации и се предпазва адекватно чрез търсене на помощ; управлява поведението си съобразно правила за безопасност при пожар; аргументира избор на адекватни действия при бедствия съоб­разно норми и правила за защита на живота и здравето; формулира въпроси, догадки и пред­положения за последващи изменения в средата.

Отношения: проявява съпричастност и състра­дателност към изпаднали в беда деца и възраст­ни; демонстрира готовност за спазване на норми и правила за безопасно поведение; оценява ролята на човека като отговорен за собственото си и на другите здраве и безопасност.
)

Февруари
В ОЧАКВА-НЕ НА ПРОЛЕТТА


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 19.

Рожбите на домашните животни


Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, форма, покри­тие); поведенчески прояви (хранене, придвиж­ване и др.); основни и специфични потребности на домашни животни и тяхното потомство и по­ведение на човека за гарантирането им; дина­мични представи за функционални прояви на живот – раждане, растеж.

Умения: наблюдава поведенчески реакции на домашни животни и тяхното потомство; срав­нява видими признаци на животни (покритие, части на тялото); възприема и възпроизвежда образци за прояви на грижи към животни около дома; моделира съществени и видими признаци на познати животни и техните малки; обяснява растежа и развитието на животни в близката среда.

Отношения: установява контакти с представи­тели на живото, привързва се към домашни жи­вотни и се грижи за тях.„Културни и национални ценности“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 19.

Празникът на прошката

Знания: изгражда конкретни представи за: Сир­ни заговезни като празника на прошката – пове­дение на деца и възрастни; начини на празну­ване сред възрастни и връстници при спазване на етикетни норми на дейност и поведение в со­циални и етнически общности; предмети – сим­воли, необходими за празника и съпровождащи подготвянето им ритуали и обичаи; етническа и национална принадлежност при приобщаване към „ние“-общността.

Умения: описва свои и на околните емоционал­ни преживявания в ситуацията на празника; обяснява символичното значение на предмети, необходими за отбелязване на Сирни заговезни; използва адекватни по съдържание поздрави в условията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връст­ници; установява признаци за принадлежност към религиозна общност, обичаи и празници съ­образно средата; групира предмети по същест­вени признаци; обяснява причини за възникване на конфликтни ситуации и прилага конструк­тивни решения за преодоляването им.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда, като демонстрира толерант­ност към празниците на деца и възрастни от раз­лични етнически общности.Февруари
МОЯТА РОДИНА


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 20.

Пътешествие по вода

Знания: има конкретни представи за външни особености, поведенчески прояви (хранене, при­движване в средата) и основни потребности (во­да, въздух, топлина, светлина, храна) на водни животни.

Умения: наблюдава системно природна карти­на на водоем в близост да местоживеенето (ре­ка, море, поток) – форма, брегове, дълбочина, течение, бистра или мътна вода, дъно (пясъчно, каменисто, тиня), живот във водата и край бре­га, значение за човека (риболов, градинарство, водни съобщения и воден транспорт); сравнява видими признаци на животни; разбира връзки в природата; моделира външни и съществени признаци на животни и съществени връзки със средата.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към природните обекти – предпочитания, наблюдателност, любопитство и любознателност.„Културни и национални ценности“

Част 2. Тема 20.

Коя е моята родина


Знания: изгражда конкретни представи за: родината си; природни, културни и исторически забележителности на България; национални символи; национални герои; етническа и нацио­нална принадлежност – своя и на близки връст­ници и възрастни; официални и национални празници.

Умения: възприема еталони за общочовешки добродетели по примера на местни и нацио­нал­ни герои; разпознава националния и евро­пей­ския флаг; идентифицира се със социални общ­ности и сравнява норми на дейност и поведение в тях; описва естетически и функционални пре­димства на части от национални носии; ориен­тира се в предназначението и функциите на ста­ринни предмети.

Отношения: проявява уважение, толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общнос­ти.Март
БАБА МАРТА БЪРЗАЛА1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 21.

Пролет иде

Знания: изгражда конкретни представи за: типични признаци на познати цветя, дървета и храсти – диворастящи и култивирани; прояви на грижи към тях; динамични представи за: външ­ни особености и части на растения (корен, стъбло, цвят, плод, семе); растеж и развитие (разкриване на връзка между потребностите на растенията и поведението на човека); сигнални признаци – изменение на основните части в различните сезони (цъфтеж и разлистване).

Умения: наблюдава системно развитието на пъпки – цветя, храсти, дървета; обследва пряко и сравнява части на растения; описва в после­дователност етапи от растежа и развитието на растения; открива конкретни връзки за промяна в познати растения през сезоните; моделира на­гледни и съществени признаци на обекти от рас­тителната природна среда; формулира въпроси и предположения – проявява любопитство към растения; насочва се към активни форми на вза­имодействие – хербарий.

Отношения: изпитва естетическа наслада от красотата и хармонията в природния свят; цени живота на обкръжаващите го растения.„Културни и национални ценности“

Част 2. Тема 21.

Мартенички бели и червени

Знания: изгражда конкретни представи за: празника на Баба Марта и необходими за него предмети – символи; норми на етикетно поведе­ние в ежедневна и празнична среда.

Умения: описва свои и на околните емоцио­нални преживявания в ситуацията на празника; обяснява символичното значение на предмети, необходими за празника на Баба Марта; използ­ва адекватни по съдържание поздрави и пожела­ния в условията на празника; сравнява се с ета­лони и се стреми да им подражава.

Отношения: демонстрира интерес към събития в близката среда – настроения на хора, техни очаквания; споделя избор и оценява собствени прояви в поведението, общуването и комуника­цията при включване в празника на Баба Марта.Март
С ОБИЧ ЗА МАМА

2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 22.

Семейства в птичия двор

Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, форма, пок­ритие); поведенчески прояви (хранене, при­движване и др.); основни и специфични потреб­ности на домашни птици и тяхното потомство и поведение на човека за гарантирането им; дина­мични представи за функционални прояви на живот – излюпване, растеж.

Умения: наблюдава поведенчески реакции на домашни птици и тяхното потомство; сравнява видими признаци на животни (покритие, части на тялото); възприема и възпроизвежда образци за прояви на грижи към птици около дома; моделира съществени и видими признаци на познати домашни птици и техните малки; обяс­нява растежа и развитието на обекти от живо­тинския свят в близката среда.

Отношения: установява контакти с представи­тели на живото, привързва се към домашни пти­ци и се грижи за тях.„Културни и национални ценности“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 22.

Денят на мама

Знания: изгражда конкретни представи за: Осми март като празник на майката – поведение на деца и възрастни; етикетни норми, връзки и взаимодействие (семейни отношения); права на детето (обич, грижа, сигурност).

Умения: описва свои и на околните емоцио­нални преживявания в ситуацията на празника; използва адекватни по съдържание поздрави и пожелания в условията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; оценява постъпки и отношение на близки и непознати; самостоятелно организира обстановка за при­ложно-продуктивна и практическа дейност; уп­равлява поведението си съобразно знаци, зада­дени за празнична среда.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда; изразява привързаност, обич и благодарност към родители и учители; споделя избор и оценява собствени прояви в поведение­то, общуването и комуникацията при включване в празника на мама.Март
ХУБАВА СИ,

МОЯ ГОРО

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 23.

Домове в гората


Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, форма, покри­тие); поведенчески прояви (хранене, придвиж­ване в средата); начини за защита (използване на укрития, сливане със средата, нападение и др.) на животни и природни ниши (леговище, дупка, хралупа).

Умения: наблюдава в сравнителен план пове­денчески реакции, отношения (животни – расте­ния – човек) и начини на защита на животни в близката среда; сравнява и описва видими при­знаци на животни и природни ниши; косвено обследва обекти от животинския свят – дифе­ренцира морфологични и функционални приз­наци на сетивна основа; открива съществени връзки помежду им и със средата; моделира съществени и видими признаци на животни; формулира въпроси и предположения – прояви на любопитство към обекти от животинския свят.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към животни – пред­почитания, наблюдателност, любопитство и лю­бознателност.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 23.

Играчка-плачка

Знания: изгражда конкретни представи за: критични за живота и здравето ситуации при пожар; причини за възникване на пожар; прави­ла за поведение при използване на пожаро­опасни материали и уреди; професии на хора, които се грижат за живота и сигурността на другите.

Умения: описва критични за живота и здравето ситуации; обяснява причини за възникване на пожар; предвижда критични ситуации и се пред­пазва адекватно чрез търсене на помощ; управ­лява поведението си съобразно правила за без­опасност при използване на предмети и уреди от бита; формулира въпроси, догадки и предполо­жения за последващи изменения в средата.

Отношения: проявява съпричастност и състра­дателност към изпаднали в беда деца и възраст­ни; демонстрира готовност за спазване на норми и правила за безопасно поведение; изразява ува­жение и признателност към хора, грижещи се за живота, здравето и сигурността на другите.Март
ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕ-НИЕ


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 24.

Добре дошли от юг

Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, форма, покри­тие); поведенчески прояви (мътене, излюпване, отглеждане на малки); основни (вода, храна, топлина) и специфични (през сезона и в средата на обитаване) потребности на птиците; дина­мични представи за промяна на живота в близ­ката среда при определени циклични условия – сезонни изменения.

Умения: наблюдава в сравнителен план пове­денчески реакции на птици в близката среда през сезоните; описва и сравнява видими приз­наци на обекти от животинския свят; подрежда и класифицира по морфологични или функцио­нални признаци птици; моделира съществени и видими признаци на познати птици и етапи от растежа и развитието им; формулира въпроси и предположения; обяснява промени в поведение­то на познати птици и съществени връзки със средата.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към природни обекти – предпочитания, наблюдателност, любопитство, любознателност и удовлетвореност от контак­тите си с представители на „живото“.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 24.

Къща се строи навън


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесията на строителите, средствата на труда, с които си служат, и функционални предимства на части от облеклото им; връзка и взаимодейст­вие между хората; правила за безопасно поведе­ние в предметната среда.

Умения: описва специфичните средства на тру­да и типичните за професията на строителите действия; сравнява по предназначението им средства на труда; обяснява значението на екип­ността и взаимовръзката между хората, които се трудят на строежа; групира машини, предмети и средства на труда по съществени признаци; при­лага правила за безопасност в предметна среда.

Отношения: засвидетелства уважение към тру­да на строителите; оценява значимостта на съз­дадената от тях красота и удобство за другите.Април
ПОДАРИ УСМИВКА


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 25.

Необикновено състезание

Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, форма, покри­тие), основни потребности (вода, въздух, топли­на, светлина, храна), поведенчески прояви (хра­нене, придвижване) и начини на защита (сли­ване със средата, притаяване, нападение и др.) на познати насекоми; динамични представи за промяна на живота в близката среда при опреде­лени циклични условия – сезонни изменения.

Умения: възприема цялостното устройство на тялото (описва морфологични и функционални признаци) на познати насекоми; наблюдава оп­рашване на цветя от насекоми (пчели, пеперу­ди); сравнява видими признаци (части на тяло­то) и начини на придвижване на насекоми; кла­сифицира по морфологични или функционални признаци животни; формулира въпроси и пред­положения.

Отношения: защитава правото на живот; изра­зява положително емоционално-оценъчно отно­шение към насекоми – предпочитания, наблюда­телност, любопитство, любознателност.„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Културни и национални ценности“

Част 2. Тема 25.

Шега след шега

Знания: изгражда конкретни представи за: Първи април като празник на хумора и шегата – поведение на деца и възрастни; ежедневна и празнична среда в детската градина и вкъщи; естетически и функционални предимства на части от облекло, предназначение и функции на предмети и средства на труда в бита и про­фесионалната дейност на хората.

Умения: разглежда предмети и обекти от раз­лични гледни точки, като посочва и обяснява ос­нования за несъответствия; описва свои и на околните емоционални преживявания в ситуа­цията на празника; експериментира със собстве­ните си представи за обективни признаци на предмети и обекти при трансформирането им в „необичайни“ и „нестандартни“ характеристики; активно взаимодейства с другите, като изпробва целесъобразни начини и средства за свързване, провокиране на обща радост и проява на съпри­частност; поддържа интереса към играта.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда; споделя избор и оценява соб­ствени прояви в дейността, поведението, общу­ването и комуникацията при включване в праз­ника на смеха и шегата.Април
ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 26.

Има ли семейство Слънцето

Знания: придобива конкретни представи за Космос и небесни тела – Слънце, планети, Луна, звезди; небосвод – залез и изгрев.

Умения: наблюдава появата на небесни тела през деня и нощта; сравнява и описва външни признаци на небесни тела; формулира въпроси и предположения – прояви на любопитство и лю­бознателност; пресъздава схематично интересни космически обекти.

Отношения: проявява насоченост на дейност и поведение към откривателство на промени в средата.„Културни и национални ценности“

Част 2. Тема 26.

Лазаровден и Цветница

Знания: изгражда конкретни представи за: оби­чаи и традиции (Лазаровден и Цветница) и начини на празнуване сред възрастни и връстни­ци при спазване на етикетни норми на дейност и поведение в социални и етнически общности; естетически и функционални предимства на час­ти на облекло като елемент на празничната сре­да и знак за принадлежност към обичаи; лични празници (индивидуални и на близки) – имен ден.

Умения: установява нагледно представени и скрити съществени връзки между хората (знаци за принадлежност към етническа група, обичаи); разпознава и описва типични за фолклорен празник части на облекло и обредни дарове; сравнява по сходство и разлика елементи на празнична среда; групира предмети по същест­вен признак; идентифицира се със социални общности и сравнява норми на дейност и пове­дение в тях; активно взаимодейства с другите в условията на фолклорен и религиозен празник, като изпробва целесъобразни начини и средства за свързване, провокиране на обща радост и проява на съпричастност.

Отношения: демонстрира емоционално-позна­вателно оценъчно отношение към лични празни­ци и национални обичаи и традиции; проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда, като де­монстрира толерантност към празниците на де­ца и възрастни от различни етнически общ­ности.Април
ВЕЛИКДЕН Е!

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 27.

Идваме на помощ

Знания: изгражда конкретни представи за проя­ви на грижи към растения и животни в близката среда и ролята на човека като фактор за устой­чиво развитие.

Умения: наблюдава и обяснява природозащит­на дейност на човека; сравнява модели на пове­дение сред природата; открива връзки и зависи­мости между „природните дарове“ и човека; пресъздава чрез рисунки – знаци правила за поведение в природната среда.

Отношения: проявява интерес и устойчива готовност за природосъобразна и природоза­щитна дейност; желае да опазва природата и нейните богатства.„Културни и национални ценности“

Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница