Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“страница4/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4

Част 2. Тема 27.

Чук, чук, яйчице

Знания: изгражда конкретни представи за: Великден като официален празник – поведение на деца и възрастни; начини на празнуване сред възрастни и връстници при спазване на етикет­ни норми на дейност и поведение в социални и етнически общности; предмети – символи, необ­ходими за празника и съпровождащи подготвя­нето им ритуали и обичаи; етническа и нацио­нална принадлежност при приобщаване към „ние“-общността.

Умения: описва свои и на околните емоцио­нални преживявания в ситуацията на празника; обяснява символичното значение на предмети, необходими за отбелязване на Великден; из­ползва адекватни по съдържание поздрави в ус­ловията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; установява признаци за принадлежност към религиозна общност, обичаи и празници, съобразно средата; групира предмети по съществени признаци; самостоя­телно организира обстановка за приложно-про­дуктивна и практическа дейност.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда, като демонстрира толерант­ност към празниците на деца и възрастни от раз­лични етнически общности.Април
ИСКАМ ДА ЗНАМ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 28.

На разходка до полето

Знания: изгражда: конкретни представи за зър­нени храни, плевели и прояви на грижи към рас­тения (сезонни дейности на стопаните); дина­мични представи за части на растения (корен, стъбло, цвят, плод, семе).

Умения: наблюдава природна картина на поле (растения, човекът и неговия труд, промяна през сезона); описва устойчиви сезонни изменения в природна местност (поле); обследва части на растения; открива връзка между растежа и раз­витието на растенията, факторите на средата и поведението на човека; класифицира видове растения; формулира въпроси и предположения – проявява любопитство към растения.

Отношения: насочва се към активни форми на взаимодействие с природата – хербарий; оценя­ва значението на растенията за живота на чо­века.„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 28.

Как опознавам света


Знания: изгражда конкретни представи за: час­ти на тялото, външни особености, пол и облек­ло; основни хигиенни норми за опазване на здравето; начини на действие при опознаване на заобикалящата среда.

Умения: обследва с динамична система от ана­лизатори предмети и обекти от природната и со­циалната среда; описва усещания; характе­ризи­ра сетива; посочва функции на органи; сравнява собствените си възможности за откривателство с тези на връстниците си; спазва правила и нор­ми за безопасност при опознаване свойствата на предмети и обекти; обяснява значението на пра­вила и норми за здравословен начин на живот.

Отношения: демонстрира желание за открива­телство и инициативност; изпитва удовлетворе­ност от собствените си възможности за целена­сочено и ценностно мотивирано откриване на света; изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.Май
ИГРАЯ И СПОР-ТУВАМ

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 29.

Водни вълшебства

Знания: придобива конкретни представи за свойствата на водата и значението им за същест­вуването на растенията, животните и човека.

Умения: извършва елементарни опити и експе­рименти за откриване свойствата на водата и значението им за съществуването на животните, растенията и хората; обяснява с помощ резул­татите от практико-изследователската си дей­ност; схематично пресъздава предмети и съоръ­жения, които замърсяват водата; предпазва се от неблагоприятни влияния на средата; формулира въпроси за явления и процеси в неживата при­рода като прояви на наблюдателност, любопит­ство и любознателност.

Отношения: демонстрира желание за опазване и съхраняване на природата и нейните богатства и интерес към откривателство на промени в сре­дата.„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 29.

Ваканция, ура!

Знания: изгражда конкретни представи за: връзка и взаимодействие между хората; взаимо­отношения с връстници; поведение на деца и възрастни в природната и социалната среда; естетически и функционални предимства на части на облеклото през различните сезони; предназначение и функции на предмети в живота и дейността на хората.

Умения: описва себе си и семейството си; срав­нява се с еталони и се стреми да им подражава; описва свои и на другите емоционални със­тояния; групира предмети по съществени приз­наци; регулира поведението си съобразно норми и правила за безопасност; работи продуктивно в партньорство и екипност.

Отношения: съпреживява радостта на другите; желае активно да взаимодейства с връстници и възрастни при проектиране на съвместни въз­можности за почивка и отмора.Май
ЕВРОПА ПРАЗНУВА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 30.

Без въздух не може

Знания: изгражда конкретни представи за свой­ствата на въздуха и значението им за същест­вуването на растенията, животните и човека.

Умения: извършва елементарни опити и експе­рименти за откриване свойствата на въздуха и значението им за съществуването на животните, растенията и хората; обяснява с помощ резулта­тите от практико-изследователската си дейност; схематично пресъздава предмети и съоръжения, които замърсяват въздуха; предпазва се от не­благоприятни влияния на средата; формулира въпроси за явления и процеси в неживата при­рода като прояви на наблюдателност, любо­питство и любознателност.

Отношения: демонстрира желание за опазване и съхраняване на природата и нейните богатства и интерес към откривателство на промени в средата.„Културни и национални ценности“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 30.

Децата от близки и далечни земи


Знания: изгражда конкретни представи за: Деня на Европа и празници на децата по света; себе си и различието си спрямо другите; етническа и национална принадлежност – приобщаване към „ние“-общността.

Умения: сравнява себе си с околните – пол, външни белези, облекло, емоции и др. и осъзна­ва различието си спрямо другите деца; устано­вява външно възприемани и скрити съществени връзки между хората (знаци за принадлежност към етническа и религиозна общност, друга кул­турна среда); обяснява и мотивира отношението си към другите – различни от него.

Отношения: демонстрира самочувствие на ев­ропеец, толерантност и уважение към другите – различни от него; проявява любопитство и любознателност към живота на връстниците си от далечни страни.Май

ПРАЗНИ-КЪТ НА БУКВИТЕ


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 31.

В очакване на лятото


Знания: изгражда: конкретни представи за плодове и зеленчуци и прояви на грижи към зеленчукови и овощни растения; динамични представи за външни части на растения (корен, стъбло, цвят, плод, семе).

Умения: наблюдава краткотрайни и дълго­трайни промени в познати растения през сезона; обследва пряко части на растения; сравнява формата на плодове и зеленчуци; описва устой­чиви сезонни изменения в природна местност (градина); подрежда и класифицира плодове и зеленчуци; открива връзка между растежа и развитието на растенията, факторите на средата и поведението на човека; моделира нагледни и съществени признаци на познати растения и етапи в тяхното развитие.

Отношения: проявява готовност за природо­съобразен начин на живот; поема отговорност за конкретни грижи към растения в детската гра­дина и вкъщи.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 31.

Какво правят учениците

Знания: изгражда конкретни представи за: социалната роля „ученик“ – дейности, задъл­жения; поведение вкъщи и в детската градина; права на детето; предназначение на сгради и служби в помощ на човека (училище, детска градина); предназначение и функции на предме­ти – играчки, книги, ученически пособия, техни­чески средства.

Умения: сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; диференцира основни групи предмети според предназначението им (за дет­ската градина, за училище); разпознава типични за детската градина и училище дейности и зани­мания; обяснява употребата на различни групи предмети според предназначението им; подгот­вя сериация и класифицира предмети и обекти – играчки, книги, пособия и др.

Отношения: изразява положителна нагласа към новата социална роля „на бъдещ ученик“; изра­зява доброжелателност към социален еталон.Май

ПРАЗНУВА-МЕ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

1 ЮНИ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 32.

Игри в царството на годишните сезони

Знания: изгражда динамични представи за про­мяна на живота в близката среда при определе­ни циклични условия – сезонни изменения.

Умения: системно наблюдава и сравнява метео­рологични явления през различните сезони, описва промяната на природните условия в заобикалящата го среда през различните сезони; разбира и обяснява краткотрайни и дълготрайни промени в познати растения и в поведението на животни и хора през сезоните; пресъздава чрез образни символи картината на времето.

Отношения: демонстрира насоченост на дей­ност и поведение към откривателство на проме­ни в средата; проявява интерес към скрити връзки и закономерности.„Културни и национални ценности“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 32.

Първи юни

Знания: изгражда конкретни представи за: Пър­ви юни като международен ден на детето; на­чи­ни на празнуване сред възрастни и връстници при спазване на етикетни норми на дейност и поведение; права на детето; етническа и нацио­нална принадлежност – приобщаване към „ние“-общността.

Умения: описва свои и на околните емоцио­нални преживявания в ситуацията на празника; обяснява предназначението на игрови съоръже­ния и играчки в празничната среда; сравнява собствените си желания с тези на връстниците си; установява признаци на принадлежност към етническа общност и празник съобразно среда­та; активно взаимодейства с другите в условията на ежедневна и празнична среда, като изпробва целесъобразни начини и средства за свързване, провокиране на обща радост и проява на съпри­частност.

Отношения: преживява значимостта на собст­вените си празници за другите – родители и приятели; проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и праз­нична среда.Май


3

Диагностика
„Светът на природата и неговото опазване“;
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здра­вословна среда“, „Културни и на­ци­онални ценности“

Картинни загадки

на Моливко:

Животните

отблизо и далеч

Ние и другите


Измерване на индивидуалните постижения.Май


4

Диагностика
„Светът на природата и неговото опазване“;
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здра­вословна среда“, „Културни и на­ци­онални ценности“

Картинни загадки

на Моливко:

В света на растенията, сезоните и опасностите

Правила за здраве,

игри и празници


Измерване на индивидуалните постижения.Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница