Производства от месец юли за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решениястраница1/3
Дата30.09.2017
Размер364.45 Kb.
  1   2   3

Европейска комисия

МЕМО

Брюксел, 10 юли 2014 г.Производства от месец юли за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

С ежемесечния пакет от решенията във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Днес Комисията прие 419 решения, включително 63 мотивирани становища и 14 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.


 1. Значими случаи на неизпълнение от страна на държави членки • Единно европейско небе: Комисията призовава 18 страни от ЕС да предприемат решителни действия за общо управление на въздушното пространство

Днес Комисията официално поиска от Австрия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, които членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство (ФБВП), да подобрят своите блокове. Функционалните блокове въздушно пространство представляват общо въздушно пространство, организирано според потоците на трафика, а не според държавните граници. Функционалните блокове въздушно пространство са решаваща стъпка към по-ефикасна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Най-накрая трябва да преодолеем националните граници в европейското въздушно пространство. Функционалните блокове въздушно пространство са необходим и жизнено важен елемент на единното европейско небе. В момента тези общи въздушни пространства съществуват само на хартия; те са създадени официално, но все още не функционират. Призовавам страните членки да бъдат по-амбициозни и да дадат тласък на изпълнението на разпоредбите за единното небе.(За повече информация: IP/14/818 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Искове пред Съда на ЕС • Енергийна ефективност на сградите: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу АВСТРИЯ и ПОЛША и иска налагането на имуществена санкция за всеки ден на неизпълнение

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия и Полша за непълно транспониране на Директивата относно енергийните характеристики на сградите и предложи на Съда да наложи имуществена санкция в размер на 39 592,80 евро на Австрия и 96 720 евро на Полша за всеки ден на неизпълнение, дължима от датата на постановяване на решението на Съда до пълното транспониране на директивата. При определянето на размера на имуществената санкция са взети предвид продължителността и сериозността на нарушението. Окончателният размер на имуществената санкция за всеки ден неизпълнение ще бъде определен от Съда. Съгласно тази директива от държавите членки се изисква да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това директивата изисква от държавите членки да гарантират, че до 2021 г. всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки в националното им право до 9 юли 2012 г.

(За повече информация: IP/14/813 – S. Berger – тел. +32 229 92792 – моб. тел. +32 460 792 792)

 • Свободно движение на стоки: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА във връзка с разпоредбите ѝ за маркиране на бижутерийни изделия

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Чешката република във връзка с разпоредбите ѝ за маркиране на бижутерийни изделия. Чешкото ведомство по пробите и изпитванията изисква определени бижутерийни изделия, внесени от друга страна – членка на ЕС, да бъдат маркирани с допълнителен държавен знак, независимо че въпросните изделия вече са законно маркирани и предлагани на пазара в ЕС. Комисията счита, че това изискване нарушава разпоредбите на Договора за ЕС относно свободното движение на стоки в рамките на ЕС и затова е поискала от Съда да се произнесе по този случай.

(За повече информация: IP/14/785 – C. Corazza – тел. +32 229 51752 – моб. тел. +32 498 99 2862)

 • Тютюневи изделия: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ДАНИЯ за това, че не е забранила продажбата на всички форми на снус

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Дания поради липсата на изменение на националното ѝ законодателство с цел забрана на всички форми на снус.

Тъй като Дания не е забранила изцяло продажбата на всички форми на снус, на 25 октомври 2012 г. Европейската комисия поиска от нея да вземе всички необходими мерки, за да се съобрази с Директива 2001/37/EО и да информира Комисията в срок от два месеца за приетите национални законодателни мерки (вж. Европейска комисия – MEMO/12/794 – от 24.10.2012 г.).

До този момент Дания не е подала уведомление за каквито и да било мерки в тази насока и продължава да бъде в нарушение на правото на ЕС. Поради тази причина Комисията реши да сезира Съда на ЕС по случая.

(За повече информация: IP/14/812 – F. Vincent - тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)


 • Обществени поръчки: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ГЪРЦИЯ за неспазване на разпоредбите на ЕС в строителния сектор

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Гърция за неспазване на разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки в строителния сектор.

Гръцкото законодателство установява система за задължителна регистрация на всички одобрени национални строителни дружества, разпределяйки ги в класове, като всеки клас съответства на определена минимална и максимална парична стойност на поръчките. Когато се стигне до процедури за възлагане на обществени поръчки, възлагащите органи могат да допуснат до участие само дружества, които са регистрирани в някой от тези класове, съответстващи на прогнозираната минимална и максимална парична стойност на предвидената поръчка. По този начин гръцкото законодателство установява система, която предопределя кои икономически оператори могат да участват в дадена процедура за възлагане на обществени поръчки. Системата за задължителна регистрация води до изключване на дружества, които имат икономическия, финансовия, професионалния и техническия капацитет да изпълнят определена поръчка в рамките на процедурата за възлагане на обществени поръчки само защото техният финансов капацитет е различен – обикновено по-голям – от този, допустим за определения клас за дадена процедура. Вследствие на това националните разпоредби ограничават пазарните възможности за предприятията и нарушават конкуренцията между икономическите оператори. Комисията счита, че този ограничителен правен режим нарушава Директива 2004/18/EО и основните принципи на равно третиране и недискриминация, на които се основават разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки.(За повече информация: IP/14/807 – C. Hughes – тел. +32 229 64450 – моб. тел. +32 498 96 4450)

 • Околна среда: Комисията предявява иск срещу ИСПАНИЯ във връзка с несъответстващи на изискванията депа за отпадъци и високоскоростна железопътна връзка

Европейската комисия предявява иск срещу Испания заради две (несвързани помежду си) нарушения на законодателството в областта на околната среда. Първото нарушение се отнася до лошо управление на отпадъците: въпреки предишни предупреждения от Комисията, много испански депа за отпадъци все още функционират в нарушение на законодателството на ЕС относно депата за отпадъци. Второто нарушение е свързано с планираната железопътна връзка между Севиля и Алмерия, за която не е направена адекватна оценка на въздействието върху околната среда. В стремежа си да подтикне Испания да отстрани нарушенията, по препоръка на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник Комисията предявява иск пред съда на ЕС срещу Испания.

(За повече информация: IP/14/814 – J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ФИНЛАНДИЯ поради липсата на орган за равенството между расите по въпросите на заетостта

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Финландия, тъй като нейният орган по въпросите на равенството не може да изпълнява задачи, свързани с равенството между расите в областта на заетостта.

Член 13 от Директивата за равенството между расите (2000/43/ЕО) изисква от държавите членки да създадат национален орган по въпросите на равенството и официално да му възложат задачи, включващи: предоставяне на помощ на жертвите на дискриминация, провеждане на независими проучвания относно дискриминация, публикуване на независими доклади и изготвяне на препоръки по въпроси в областта на дискриминацията. Комисията следи стриктно за правилното прилагане на директивата по отношение на органите по въпросите на равенството, тъй като тези органи са пазителите на равенството по места и по този начин играят съществена роля за осигуряване на ефективното изпълнение и прилагане на Директивата за равенството между расите.

Въпреки обширните дискусии с Финландия след изпращането на официално уведомително писмо и на мотивирано становище, не е постигнат конкретен напредък.

(За повече информация: IP/14/811 – J. Salsby – тeл. +32 2 297 24 59)


 • Данъчно облагане: Срещу ФРАНЦИЯ е предявен иск пред Съда на ЕС във връзка с даренията в полза на чуждестранни организации с общественополезна цел

Комисията реши да сезира Съда на ЕС във връзка с френския данъчен режим по отношение на даренията, направени в полза на организации, преследващи общополезни цели, чиито седалища се намират в други държави – членки на ЕС, или в държави от ЕИП.

Франция освобождава от регистрационни такси (такси за безвъзмездно прехвърляне на собственост) даренията и заветите, направени в полза на публичноправни субекти или организации с общественополезна цел, по-специално благотворителни организации, със седалище във Франция. Става въпрос за публичноправни учреждения или частноправни организации с общественополезна цел, чиито средства са предназначени изключително за създаването на научни, културни и художествени произведения, за културни сдружения и др., които осъществяват дейността си на територията на Франция.

(За повече информация: IP/14/808 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Европейската комисия реши да предяви иск пред съда на ЕС срещу Португалия за това, че не е изменила разпоредбите си за облагане с акциз, отнасящи се до предлагането на цигари на пазара. В Португалия е определен срок за продажбата на цигари, свързан с бандерола върху опаковката. Оформлението на данъчните обозначения в Португалия се изменя редовно и често заедно с новото обозначение се прилага нова данъчна ставка. Цигари не могат да се продават по-късно от три месеца след изтичането на годината, в която те са освободени за потребление.

Съгласно правото на ЕС (Директива 2008/118/ЕО) тютюневите изделия трябва да се облагат с акциз по ставката, приложима на датата, на която те са освободени за потребление. Не съществува разпоредба в законодателството на ЕС, която да разрешава на държавите членки да добавят допълнителен акциз към този, определен по ставката, приложима към датата на освобождаване за потребление, или да ограничават разпространението на тютюневи изделия по данъчни съображения.(За повече информация: IP/14/809 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОРТУГАЛИЯ във връзка с пречистването на отпадъчните води

Европейската комисия ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу Португалия поради това, че тя не е осигурила подходящо пречистване на отпадъчните води от малките агломерации. Липсата на подходящи канализационни системи и системи за пречистване, изисквани съгласно законодателството на ЕС за малките агломерации от 2005 г. насам, създава рискове за човешкото здраве и за вътрешните водоеми и морската среда. Въпреки напредъка, постигнат, след като през 2009 г. Комисията изпрати мотивирано становище на Португалия по този въпрос, по препоръка на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник поради съществуващите понастоящем пропуски Комисията реши да сезира Съда на ЕС по случая.

(За повече информация: IP/14/815 – J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО поради неспазване на разпоредбите на ЕС относно маркираните горива

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Обединеното кралство за неправилно прилагане на разпоредбите относно фискалното маркиране на горивата.

Съгласно разпоредбите на ЕС гориво, което може да се ползва от намалена данъчна ставка, трябва да бъде маркирано с цветна боя. Разрешено е например риболовните кораби да се възползват от гориво, обложено с данък по по-ниска ставка, но частните плавателни съдове за отдих трябва да използват гориво, подлежащо на данъчно облагане по стандартна ставка.

Понастоящем законодателството на Обединеното кралство не изисква дистрибуторите на гориво да имат два отделни резервоара за гориво, за да отличават маркираното гориво, обложено с данък по по-ниска ставка, от горивото, подлежащо на облагане по стандартната ставка. Вследствие на това собствениците на частни плавателни съдове за отдих често се оказват в ситуация, в която могат да купят само маркирано гориво. Поради това частните плавателни съдове за отдих се намират в невъзможност да платят подходящия за тях размер на данъка, тъй като купуват и използват гориво, което нормално е предназначено за риболовни кораби. Това положение не само представлява нарушение на разпоредбите на ЕС относно акцизите, но и излага частните плавателни съдове на риск от тежки санкции, ако бъдат проверени от местните власти, когато пътуват до друга държава членка.

(За повече информация: IP/14/810 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)


 1. Мотивирани становища • Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване Комисията призовава настойчиво 12 държави членки да съобщят за пълното транспониране на разпоредбите относно трансграничното здравно обслужване

Днес Комисията изпрати официално искане до Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Гърция, Финландия, Франция, Ирландия, Люксембург, Полша, Португалия и Обединеното кралство да съобщят за пълното транспониране на (Директива 2011/24/ЕС). Директивата изяснява правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да искат възстановяване на разходите за него в своята държава членка. Тя също изисква системите на здравеопазване и доставчиците на здравно обслужване да гарантират, че на пациентите се предоставя информацията, от която те се нуждаят, за да направят информиран избор относно своето лечение в друга държава членка. Директивата бе транспонирана частично от Белгия, България, Германия, Естония, Гърция, Франция, Австрия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, но определени разпоредби от директивата изглежда не са транспонирани. Установените проблеми варират от такива, свързани с ясното транспониране на установените в директивата правила за възстановяване на разноските за получено в чужбина здравно обслужване до такива, отнасящи се до задължението на националните точки за контакт да си оказват помощ с оглед разбирането на фактурите. Ирландия и Люксембург не са съобщили за каквито и да било мерки за транспониране на директивата.

Към днешна дата горепосочените държави членки не са въвели или не са въвели напълно тази директива във вътрешното си право, въпреки че от тях се изискваше да направят това до 25 октомври 2013 г. Тези държави разполагат с два месеца, за да информират Комисията за мерките, които са взели за транспониране на Директива 2011/24/ЕС. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166) • Медицински предписания: Четири държави членки се призовават настойчиво да съобщят за транспонирането на разпоредбите относно медицинските предписания, издадени в друга държава членка

Днес Европейската комисия изпрати официално искане до Белгия, Ирландия, Люксембург и Португалия да осигурят пълното транспониране на Директивата за определяне на мерки за улесняване на трансграничното признаване на медицински предписания (Директива 2012/52/ЕС). Директивата има за цел да увеличи възможността на фармацевтите да разбират и изпълняват медицински предписания, издадени в друга държава членка на пациенти, които упражняват правото си на трансгранично здравно обслужване. Тя изисква от държавите – членки на ЕС, да гарантират, че медицинските предписания, които ще да бъдат използвани в друга държава членка, съдържат определен брой елементи, определени в приложението към директивата.

Към днешна дата горепосочените държави членки не са въвели тази директива във вътрешното си право, въпреки че от тях се изискваше да направят това до 25 октомври 2013 г. Държавите разполагат с два месеца, за да информират Комисията за мерките, които са взели за транспониране на Директива 2012/52/ЕС. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

 • Комисията иска от БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ и СЛОВЕНИЯ да осигурят електронен обмен на информация в областта на рибарството с другите държави членки

Европейската комисия изпрати официално искане до България, Гърция и Словения да осигурят пълно спазване на Регламента на ЕС за контрол на рибарството, по-специално на задълженията за осигуряване на пряк електронен обмен на съответна информация в областта на рибарството с другите държави членки.

Държавите членки трябва да създадат необходимите системи, които им позволяват да обменят по електронен път данни за рибарството. Липсата на такава система може да възпрепятства корабите от други държави членки да упражняват правото си да извършват риболовна дейност в тези три страни и да разтоварват или продават риба на тяхна територия. По същия начин риболовни кораби, плаващи под знамето на България, Гърция или Словения, могат да бъдат възпрепятствани да извършват риболовна дейност извън териториалните води на тези държави и да разтоварват или продават риба в други държави – членки на ЕС.

Системата следва да осигурява обмен на такава информация, като например данни от системата за наблюдение на корабите, информация от риболовните дневници, декларации за разтоварване и други декларации. От 1 януари 2010 г. тези изисквания са задължителни за всички държави членки. Пълното и правилно прилагане на разпоредбите на ЕС в областта на рибарството е сред приоритетите на Комисията и има за цел да осигури устойчивост на риболовните практики.

Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави членки.(За повече информация: H. Banner – тeл. +32 229 52407 – моб. тел. +32 460 75 2407)

 • Авторско право: Комисията иска от ФРАНЦИЯ, ПОЛША и РУМЪНИЯ да прилагат разпоредбите на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от Франция, Полша и Румъния да транспонират напълно Директива 2011/77/EС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Директивата удължава срока на закрила на изпълнителите и звукозаписите от 50 на 70 години и съдържа съпътстващи мерки, напр. клаузите „използваш правата или ги губиш“, които понастоящем трябва да се включват в договорите между изпълнителите и техните звукозаписни компании. Срокът за транспониране на директивата в националното право беше 1 ноември 2013 г. До този момент обаче Франция, Полша и Румъния не са съобщили на Комисията за мерки за транспониране. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Франция, Полша и Румъния. Вж. повече информация за срока на закрила.

(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

 • Автомобилен транспорт: Комисията иска от ИРЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, СЛОВЕНИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да транспонират разпоредбите на ЕС относно пътните такси за камиони

Европейската комисия поиска от Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство да приемат необходимите мерки за правилното прилагане на т.нар. „Директива за евровинетката“ (Директива 2011/76/ЕС). Директивата разширява приложното поле на европейската Директива за пътните такси, като добавя към пътищата, които са част от мрежата TEN-T, всички европейски автомагистрали. Тя също предоставя на държавите членки възможността да таксуват тежкотоварни камиони за това, че създават „външни разходи“, като например замърсяване и шум, в допълнение към инфраструктурните разходи (за изграждане, поддържане и експлоатация на пътната инфраструктура). Непоследователното транспониране на директивата в рамките на ЕС води до правна несигурност за превозвачите. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат приети до 13 октомври 2013 г. Ако Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство не реагират задоволително, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. През ноември 2013 г. Комисията започна по случая процедура за нарушение срещу Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство и сега изпраща мотивирано становище (втората фаза от процедурата за нарушение). Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство имат срок от два месеца да отговорят на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница