Производствена сграда за стерилизирани консервирани храни за домашни любимциДата08.05.2018
Размер131.31 Kb.


ОБЕКТ: “ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА СТЕРИЛИЗИРАНИ КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” в имот № 69874.67.31, с.Строево, Община Марица, област Пловдивска

І. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, пълен адрес – Благой Георгиев Динков,

адрес за кореспонденция:с.Строево,ул.„Здравец”№18,

Телефон, факс и е-mail - 0899838209

3. Лице за контакти:Благой Г. Динков-0899838209
ІІ. Характеристики на инсвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението.

Целта на инвестиционното предложение е да се изгради ново предприятие за производство на стерилизирани консерви и пастети, предназначени за храна на домашни любимци и пакетиране на гранули /за храна на домашни любимци/. Обекта ще включва малка офисна и производствена част и ще отговаря на всички действащи към момента в България технологични, санитарно-хигиенни и конструктивни изисквания. До проектния терен има изградена инфраструктура. Обектът ще е разположен на площадка с контролиран достъп, ще е заграден с ограда, непозволяваща свободен достъп на хора и животни.

Издадена е заповед № РД-09-741 / 05.06.2013г. от Кмета на Община Марица за разрешение за изготвяне на комплексен

проект съгласно чл.150, ал.2 от ЗУТ на УПИ 67.31-за складова база за инертни материали, землище с.Строево, с цел изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и инвестиционни проекти за : „Производствена сграда за стерилизирани консервирани храни за домашни любимци”.2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. Имот № 69874.67.31,с.Строево е собственост на инвеститора със документ: Н.а. № 187 том 23 рег.8649 дело 4025 от 09.07.2013г. издаден от агенцията по вписвания-гр.Пловдив

Господин Динков предвижда да реализира в него инвестиционното си намерение. Местоположението му е благоприятно и е съобразено с дейността, която ще се развива в него. Имотът е разположен в землището на с.Строево, между с.Труд и с.Строево, до него има осигурена инфраструктура и необходимите комуникации за дейността му.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности – в имот 66.21, отстояща на около 160 метра западно от имот 67.31, в който ще се реализира настоящото инвестиционно намерение преди няколко години беше изградена и действаше асфалтова база.

Поради застоя в строителството като цяло през последните години, към настоящия момент асфалтовата база е преустановила дейността си и не работи, но тя е с напълно изградена инфраструктура, която г-н Динков ще използва при реализация на бъдещия обект.

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи или одобрени планове и дейности.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи –За инвестиционното предложение не се разглеждат други алтернативи .
5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имот № 69874.67.31 се намира в местността „Русковица”, землището на с.Строево. Начин на трайно ползване на земята : „За складова база”, площ на имота 6502 кв.м.

Необходима площ за временни дейности по време на строителството – приблизително около 800 кв.м.
6.Описание на основните процеси,капацитет.

Храни за домашни любимци ще се произвеждат в следните разфасовки:

Метални кутии с диаметър 73 мм /нето 400 или 440 гр./

Метални кутии с диаметър 99 мм /нето 840,1100,1250гр.гр./

Алуминиеви кутии /за пастета с нето 100,300гр./

Дневно в предприятието могат да бъдат произведени до 2000бр. кутии. Пакетирането на насипни гранули в пакети по 15 кг. е с възможност до 2 пакета в минута, като броя на произведените дневно пакетите е в зависимост от реализацията им на пазара. Новопроектираното предприятие ще покрива всички изисквания на Европейския съюз за подобен род дейност, вкл. тези за пълна безопасност на храните определени от НАССР системата.

Суровините, от които се произвеждат консервите и пастета за храна на животните са птичи глави и крака, машинно обезкостено птиче месо, говежди и свински трахеи с бял дроб и др., които постъпват в предприятието с хладилен камион, разтоварват се и се разопаковат. Месните продукти се стифират и се съхраняват в хладилник, където се съхраняват на температура -18 градуса. След това суровината постъпва в помещение за машинна обработка. Основните процеси са смилане, варене (на някои от продуктите), дозиране, пълнене и затваряне на консерви. Дозирането, пълненето и затварянето на пастета в консерви се извършва автоматично с помощта на машина за дозиране и затваряне на пастет. След като се затворят консервите се поставят в автоклав за стерилизация. След стерилизацията кутиите се охлаждат и се подреждат в склад готова продукция, от където се икспедират.

С цел по-висока ефективност и по-малка енергоемкост на стерилизацията е предвидено повторно използване на топлата вода в автоклава по следния начин: при изтичане на топлата вода от автоклава, тя постъпва в тръбопровод и с помощта на помпа се прехвърля в неръждаем съд с изолация, при напълване на автоклавите тази вода отново се използва чрез помпа. Етикетите и опаковъчните материали се стифират на стелажи в обособен склад. Дезинфектантите и почистващите препарати се съхраняват в отделен склад на стелаж, вратите са заключени постоянно и се отварят само със знанието на определения от управителя отговорник. Използвания вътрешен амбалаж от работните зали се доставя в миячното, измива се, оцежда се и се подрежда в помещение за вътрешен амбалаж. Металните кутии и капаците се съхраняват в отделен склад.

Хигиенни изисквания към обекта:

Предвидено е измиване и дезинфекциране на всички машини, работни помещения и работни повърхности с помощта на мобилна машина за измиване и дезинфекция. Производителите и търговците на храни са длъжни да разработят добри хигиенни и търговски практики, като това е част от системата за самоконтрол на обекта, която ще има за цел да гарантира качеството и безопасността на произведените в обекта храни. Санитарните възли, бани и помещения за съхранение на личните облекла и вещи на персонала са напълно отделени от складовите и работни помещения.

В обекта ще работят 6 работника-мъже.
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфрастуктура.

Подхода към обекта ще се осъществява чрез прилежащия северно от него полски път. Пътната връзка е изградена преди време да обслужва действащата някога асфалтова база в имот 66.21, отстояща на около 160 метра източно от имот 67.31, в който ще се реализира настоящото инвестиционно намерение. Поради застоя в строителството като цяло през последните години, към настоящия момент асфалтовата база е преустановила дейността си и не работи.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.

Изпълнението на проекта гарантира безопасността на движение по време на експлоатация на хотела.


8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.- Разглежданият обект ще се строи еднофазно. С готовия проект инвеститорът ще кандидатства за финансиране по ПРСР, от която очаква финансиране. След одобряването на проекта и подписване на договор с фонда, г-н Динков ще започне строителството на обекта.
9.Предлагани методи за строителство-

Строителството на обекта ще бъде от метални конструкции и сглобяеми топлоизолационни панели.


10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

За обекта е необходима вода за питейно-битови, противопожарни и технологични нужди.

За захранването на обекта с вода има техническа възможност от изградения до имот 66.21 съществуващ водопровод.

Необходимите водни количества ще бъдат уточнени в по-късен етап на проектиране.

За захранването на имота с електроенергия има техническа възможност от съществуващ и изграден в близост до имота трафопост.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране: От бъдещият обект се очаква образуването на :

1.строителни отпадъци – Те ще се събират на отделна за целта площадка и ще се извозят на депото за строителни отпадъци в с. Първенец.

2.При експлоатация на обекта ще се формират битови отпадъци – Битовите отпадъци ще се извозят на регионалното депо за ТБО от фирмата , обслужваща района и извършваща услугите по сметоизвозване в района. Смесен битов отпадък ще се образува при експлоатацията на обекта, от персонала на предприятието.

3. Производствени отпадъци-Счупени и негодни за употреба опаковки и амбалаж, които ще се събират на определено за целта място и ще се предават за повторна употреба на специализирани фирми. Ще се изхвърлят и опаковки от суровините, които пристигат в предприятието, опаковки от дезинфектанти и измиващи препарати, които ще се събират на определени за целта места до предаването им на специализирана фирма.

От производството ще отпадат и някои продукти, които не могат да се използват-те ще се събират в полиетиленови пликове и ще се съхраняват във фризерна ракла в отделно обособено помещение до пристигане на екарисажната кола и изнасянето им извън района на предприятието.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

-Да се осигури необходимото озеленяване на обекта с естествени за района видове

-Да се изготви проект за оползотворяване на хумуса:

-Да бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците преди въвеждане на обекта в експлоатация

-По време на строителството строителните отпадъци да се събират на определена площадка и своевременно да се извозват на специализираното депо в с.Първенец .

-Да се представи договор с “В и К”ЕООД-гр.Пловдив, съгласно чл.4, ал.3 от Наредба № 7 / ДВ.бр.98 / 2000г./ за извозване на отпадъчните води.

- Машините и съоръженията да се поддържат в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви рискове от аварии и течове, което би довело до различни замърсявания.
13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Битовите отпадъчни води се отвеждат чрез площадковата канализация в изгребна яма, която периодично ще се почиства от лицензирана фирма и отпадъчните води ще се извозват до ГПСОВ.

Дъждовните води от покриви и настилки на площадката, чрез подходяща вертикална планировка ще се поемат от тревните площи на площадката и площадковата канализация.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За инвестиционното предложение са налице следните становища и съгласувателни писма, които са представени в РИОСВ-Пловдив.

-Нот.акт № 187 от 2013г.

-Заповед № РД-09-741 / 05.06.2013г. от Кмета на Община Марица за изготвяне на комплексен проект съгласно чл.150, ал.2 от ЗУТ

-Скица № 15737 от 15.05.2013г. в М1: 2000

-Писмо № ОВОС-1052 / 16.07.2013г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

В момента инвестиционната инициатива се съгласува с всички инстанции, които са необходими за разрешаване строителството на обекта съгласно ЗУТ и получаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. Намерението на инвеститора е бъдещия обект да се строи еднофазно. Срок за реализация 12 месеца след осигуряване на финансирането, след което предстои въвеждане на обекта в експлоатация.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.

Приложени са скици, които дават точна представа за местонахождението на имота .

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЯТАОбектът ще бъде разположен в имот № 69874.67.31 се намира в местността „Русковица”, землището на с.Строево. Начин на трайно ползване на земята : „За складова база”, площ на имота 6502 кв.м.

Имот № 67.31 е разположен на около 470 м. южно от пътя Труд-Строево и на около 1100м. югоизточно от регулационните граници на с.Строево.

Преди започване на строителството, съгласно чл.14 ал.3 от ЗОЗЗ инвеститорът да оползотвори хумусния пласт съгласно изготвен и одобрен от Кмета на община Марица. Всички строителни работи ще се извършват единствено и само в рамките на имота, без да се засягат съседни имоти. Не се налага ползването на допълнителни площи извън имота по време на строителството.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.

Не се очаква отделянето на вещества и отпадъци, които биха замърсили почвата и намалили почвеното плодородие на земите в района около него.

4.Чувсвителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа - ОБЕКТА НЕ ЗАСЯГА ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.

Имотът не попада в защитени територии и местообитания, в близост до него няма защитени обекти или паметници на културата. Имотът не попада в планински и горски масиви, силно урбанизирани територии, в санитарно-охранителни или уязвими зони. Най-близката защитена зона е «Река Пясъчник» с код BG0000444, която отстои на повече от 1 км. от имота.


5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение – инвеститорът не разглежда други алтернативи.
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие / кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение / :
Замърсяване и дискомфорт на околната среда”- При реализирането и експлоатацията на бъдещия обект не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да води до замърсяване на компонентите на околната среда.


Риск от инциденти”

При правилна експлоатация на обекта и спазване на нормативните изисквания не съществува риск от залпови изпускания на замърсяващи вещества в околната среда. Замърсяване може да се получи при пожар и стихийни бедствия.

При нормални експлоатационни условия машините и съоръженията в обекта не трябва да създават шумови нива на роботните места, които превишават нормите съгласно БДС 14478. Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на разливи и пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда. Осигурени са необходимите изходи и проходи за евентуални пожари. Ще бъдат проведени инструкции с персонала, обслужващ обекта по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки.

При въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде изготвен списък с длъжностните лица, ангажирани с изпълнението на плана за действие при бедствия и аварии.

При постигане на пожарна безопасност в предприятието ще се спазват някои основни правила, за които персонала ще бъде инструктиран като:


 • след края на работния ден да се проверява за изключване на електрозахранването на отделните уреди, силови табла и осветление по работните места.

 • Леснозапалими материали като амбалаж и опаковки да се съхраняват само на определените за целта места

 • Забранено е пушенето по работните места

 • Да се следи за електрическата изправност на машините и съоръженията, а при забелязани отклонения да се уведоми незабавно прекия ръководител

 • Всеки работник да знае разположението на пожарогасителите и как да се работи с тях при необходимост

 • Подреждането на материали и продукти да бъде по начин, който да позволява свободно преминаване до отделните зони на работните помещения

Ще бъде изготвена схема с аварийни изходи, разположението на подръчните средства за защита, гл.ел. табло и т.н.

При работата с автоклав-стерилизаторите трябва да се спазват някои основни правила за които всеки един работник ще бъде подробно инструктиран преди започване на работа.

Всички машини и съоръжения използвани в предприятието трябва да са одобрени от съответните институции и отговарят на нормативите за безопасност и хигиена на труда.

По време на производствения процес ще се спазват задължително изискванията на: 1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.124/97/.

 2. Наредба №3/14.05.96г. на МТСГ и МЗ /ДВ бр.44/96г./ за инструктаж на работниците и служителите по безопасност на труда и противопожарна охрана.

 3. Наредба № 3/19.04.2001г. на МТСГ и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ бр.46/2001г./

 4. Наредба № 6/1.08.1996г. на МТСГ за общите изисквания за безопасността на трудовата дейност

/ДВ бр.75/1996г./

 1. Всички новопостъпили работници и служитили преминават задължително инструктаж по охрана и безопасност на труда за всяко работно място и по противопожарна охрана.

 2. Поддръжката и ремонта на машините и съоръженията се извършва от правоспособни лица при спазване на съответните технически изисквания.

При експлоатацията на бъдещия обект не съществува здравен риск за работещите в разглеждания обект и е изключено въздействие върху здравното състояние на населението на с.Строево


1.Въздействие върху хората и тяхното здраве – обектът не създава рискови фактори по отношение населението на с.Калековец и на близките населени места, не се засягат територии, зони и / или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъществяване на проекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията на обекта се осъществи съгласно действащите нормативни изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са минимални и не се очаква да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта., Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Теренът, върху който ще се изгражда обекта в момента е свободен и незастроен. В настоящия момент имотът не се използва за земеделски нужди , а това е предпоствака за свободно развитие на характерни полски растителни съобщества с участието предимно на тревисти видове. Няма храстова растителност, защитени растителни видове няма. Наблюдават се тревисти видове, които са в естествения си ареал, но имат плевелен характер.

Може да се каже, че изграждането на обекта и неговата експлоатация, няма да доведе до съществени изменения върху животинския свят в района. Предвидено е озеленяване на свободните площи с храстова и дървесна растителност, което ще доведе до подобряване естетическия вид на района и намаляване на шума от пътя Труд-Строево. Това е предпоставка за създаване на още по-добър екстериор и атмосфера за инвестиционното намерение на инвеститора. Направения анализ дава основание да се прогнозира, че изграждането на обекта и неговата експлоатация , няма да доведе до съществени изменения върху растителния и животински свят в района.

Имотът не попада в защитени територии, в близост до него няма защитени местности или паметници на културата. Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта. В района на обекта няма източници на вибрации и вредни лъчения. Други вредни излъчвания не се очакват.

2. Вероятност от поява на въздействието-Изграждането на обекта няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района.

Очаква се шумовия фон да е под допустимите норми.

Механическото увреждане на почвата ще бъде в рамките на строителния терен. Преди започване на строителството инвеститорът ще оползотвори хумусния пласт съгласно изготвен и одобрен от Кмета на община Марица, с цел недопускане унищожаване или загуба на хумус. Една част от иззетите земни маси ще се използват за озеленяване на свободните площи, а излишните земни маси ще се извозят на място определено и посочено от кмета на общината.

3.Продължителност, честота и обратимост на въздействието-въздействието ще бъде дълготрайно , съгласно срока на експлоатацията му.4.Трансгранично въздействие- Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение: “ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА СТЕРИЛИЗИРАНИ КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” в имот № 69874.67.31, с.Строево, Община Марица, област Пловдивска, община Марица, не би повлияло отрицателно и няма да измени съществено компонентите на околната среда.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница