Производството е по чл. 59 и сл от заннДата25.01.2018
Размер61.92 Kb.
Ð Å Ø Å Í È Å

ãðад Ï. 09.11.2012 ãîäèíà
Â È Ì Å Ò Î Í À Í À Ð Î Ä À
Ï. ðàéîíåí ñúä, втори ñúñòàâ, â открито çàñåäàíèå íà шестнадесети октомври две хиляди и дванадесета гîäèíà â ñúñòàâ:
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:ЦОНКА МИТКОВА
ïðè ñåêðåòàðÿ Мария Николова è â ïðèñúñòâèåòî íà ïðîêóðîðà êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò ñúäèÿòà МИТКОВА АНД № 198 ïî îïèñà çà 2012 гîäèíà, çà äà ñå ïðîèçíåñå, ñúîáðàçè:

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С.П.Н. от град К., С. област, ул. „Д.” № . с ЕГН . обжалва наказателно постановление № 87/ 04.03.2012г. на Началника на РУП град П., С. .област, с което на основание чл. 175 ал. 1 т. 3 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и „лишаване от управление на МПС” за срок от 4 /четири/ месеца, за административно нарушение по чл. 103 от ЗДП. Жалбоподателят намира издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно, необосновано и моли да бъде отменено изцяло.

РУП град П., С. област не взема становище по жалбата.

Районна прокуратура град П. не взема становище по жалбата.

П. районен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства и ведно с доводите на страните, намира за установено следното:На 17.02.2012г. е съставен АУАН срещу С.П.Н. от град К., С. област, ул. „Д.” № . с ЕГН за това, че „на 02.12.2011г. около 18.15 часа в град Копривщица, Софийска област управлява товарен автомобил „УАЗ 469 Б” с рег. № СО . ХА – негова собственост, в посока от местност „Крива река” към град Копривщица. В района на бившия приборостроителен завод, при подаден сигнал за спиране със стоп палка от младши полицейски инспектор Н.К., водача на автомобила не изпълнява разпорежданията му, като не спира в дясно на платното за движение, а продължава движението по път, водещ към местността „Свети Спас”. В АУАН е посочено, че с горното жалбоподателят е извършил административно нарушение по чл. 103 от ЗДП. Видно е, че АУАН е съставен в присъствие на двама свидетели и е връчен на жалбоподателя. В АУАН е посочено, че акта е съставен въз основа на докладна записка с рег. № 11101/ 2011г. Тази докладна записка е приложена по делото. Наказателно постановление № 87 на Началника на РУП град П. е издадено на 04.03.2012г. срещу жалбоподателя, като в него е отразено, че същото се издава въз основа на АУАН от 17.02.2012г. В наказателното постановление е посочено, че „на 02.12.2011г. около 18.15 часа в град Копривщица, Софийска област жалбоподателят управлява товарен автомобил „УАЗ 469 Б” с рег. № СО . ХА – негова собственост, в посока от местност „Крива река” към град Копривщица. Водача осуетява извършването на проверка от органите за контрол, като при подаден сигнал за спиране със стоп палка, същия не спира в дясно на платното, а продължава движението си”. Видно от наказателното постановление, че с горното жалбоподателят е извършил административно нарушение по чл. 103 от ЗДП и са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и „лишаване от управление на МПС” за срок от 4 /четири/ месеца, на основание чл. 175 ал. 1 т. 3 от ЗДП. Видно от показанията на свидетелите С.С. – актосъставител, Н.К. – свидетел при проверката и при съставянето на акта, и Р.Д. – свидетел при съставянето на акта, че те поддържат фактическите констатации, отразени в акта. Видно от показанията на разпитания свидетел С., че той е съставил АУАН въз основа на преписка, образувана по докладна записка от Н.К.. С. установява, че не е присъствал на самата проверка и не е констатирал нарушението. Видно от показанията на свидетеля К., че на въпросната дата, като служител на полицията заедно с други свои колеги са извършвали операция по сигнал и се намирали на края на град К., при приборостроителния завод. К. установява, че в един момент забелязал фарове на автомобил, идващ от местността „К.” към град Копривщица и когато автомобила наближил свидетелят видял, че това е джип „УАЗ”, но не е видял кой го управлява. К. установява, че подал сигнал със стоп палка на водача на въпросния джип, но същия не спрял на подадения сигнал, отбил се в дясно по черен път и тръгнал по посока за местността „С.”. К. установява, че тръгнал след джипа, осветил го с личното си фенерче и забелязал регистрационния номер, след което направил справка в РУП град П. и се установило, че собственик на въпросния джип е С.П.Н. от град К.. К. установява, че след това са отишли пред дома на С.Н. в град К., изчакали го около половин час, но той не се прибрал. Видно от показанията на свидетеля Д., че той не е присъствал на самата проверка и на констатиране на нарушението. Д. установява, че той е присъствал само при съставянето на акта и връчването му. Видно от показанията на свидетеля П.Н., който е баща на жалбоподателя, че синът му притежава джип „УАЗ”, но на 02.12.2011г. джипа не е изкарван от дома им и никой не го е управлявал. Свидетелят Н. установява, че през есента на 2011г. синът му е бил повече от шест месеца в болница, в град С. и на въпросната дата не е управлявал джипа, тъй като е бил в болница. Свидетелят Н. установява, че по принцип сина му не разрешава на друг да кара джипа, че джипа е бил в дома им със свален акумулатор повече от един месец, никой не го е управлявал и на 02.12.2011г. не са идвали от полицията да извършват проверка на този автомобил. Видно от показанията на свидетеля К.З., че в края на месец ноември и началото на месец декември 2011г. жалбоподателят е бил в дома му в град С. и свидетелят ежедневно го е карал до болницата и го е връщал в дома си. Видно от заключението на съдебно – медицинската експертиза, депозирано от вещото лице д-р Л.М., което не е оспорено от страните и е прието от съда като обосновано и правилно, че от медицинска гледна точка не може да се даде категоричен отговор на въпроса „възможно ли е било в тъмната част на деня, на 02.12.2011г. около 18.15 часа от 10 метра разстояние, при осветяване с личен прожектор, свидетелят Н.К. правилно да възприеме номера на процесния джип „УАЗ”. По делото е представено копие от заповед № 1687 на Министъра на вътрешните работи във връзка с правомощията на Началника на РУП град П. за издаване на наказателни постановления. По делото е представено копие от болничен лист № 530/ 28.11.2011г. на МБАЛ „А.” ЕАД град С. от който е видно, че жалбоподателя С.П.Н. е бил в отпуск по болест за периода от 21.11.2011г. до 09.12.2011г. Наказателното постановление № 87/ 04.03.2012г. на Началника на РУП град П. е връчено на С.П. Н. на 19.06.2012г., а жалбата против същото е депозирана на 20.06.2012г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата на С.П.Н. срещу Наказателно постановление № 87/ 04.03.2012г. на Началника на РУП град П., С. област е подадена по реда и в сроковете на чл. 59 от ЗАНН, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът счита за недоказано, че при описаната фактическа обстановка в АУАН и наказателното постановление, жалбоподателят е извършил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 103 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/. От събраните по делото доказателства не се установи категорично и безспорно, че при описаната фактическа обстановка в АУАН и НП, жалбоподателят да е бил водач на посоченото МПС или че друго лице е управлявало посоченото МПС – собственост на жалбоподателя. Установи се от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че към датата на нарушението – 02.12.2011г. жалбоподателят е бил в отпуск по болест и се е намирал на лечение в град С.. Административнонаказващият орган не представи пред настоящата инстанция надлежни писмени доказателства за делегирани правомощия на лицето, издало АУАН. Установи се по делото, че актосъставителят С. е бил полицейски инспектор и няма доказателства за делегирани му правомощия да издава актове за нарушения по ЗДП. Съгласно разпоредбата на чл. 189 ал. 1 от ЗДП актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол.

При това положение и с оглед събраните доказателства по делото съдът счита, че незаконосъобразно административнонаказващият орган е ангажирал отговорността на жалбоподателя и му е наложил административни наказания „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и „лишаване от управление на МПС” за срок от 4 /четири/ месеца.

Ето защо съдът счита, че следва да отмени обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

Воден от гореизложеното П. районен съд

Ð Å Ø È:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 87/ 04.03.2012г. на Началника на РУП град П., С. област, с което на жалбоподателя С.П.Н. от град К., С. област, ул. „Д.” № . с ЕГН, на основание чл. 175 ал. 1 т. 3 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ са наложени административни наказания „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и „лишаване от управление на МПС” за срок от 4 /четири/ месеца за административно нарушение по чл. 103 от ЗДП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ÐÅØÅÍÈÅÒÎ ìîæå äà ñå îáæàëâà с касационна жалба â четиринадесет äíåâåí ñðîê îò ñúîáùåíèåòî çà èçãîòâÿíåòî ìó ïðåä Административен съд – С. област, по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.


ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄÈß:
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница