Projects without bordersстраница1/5
Дата10.11.2017
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5

PROJECTS WITHOUT BORDERS

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

НЕСЕБЪР- ОДРИН
Настоящата стратегия е разработена с помощта на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция (ИПП). Съдържанието на тази публикация е единствена отговорност на „Реванш 22ООД и не може по никакъв начин да се приема, че отразява виждания на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.Съдържание:


 1. Предговор
2

 1. Ситуационен анализ
6

 1. Обща характеристика и специфика на Несебър и Одрин като част от трансграничния регион БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ
6

 1. Икономическа характеристика на региона
14

 1. Стратегическо планиране и маркетингов процес в трансграничния регион
26

 1. Идентифициране и анализиране на маркетингови възможности
26

 1. Маркетингови умения на занаятчиите в трансграничния регион
37

 1. Маркетингови техники
38

 1. SWOT Анализ
40

 1. Маркетингова стратегия за развитие на занаятите в трансграничния регион Несебър Одрин
45I. ПРЕДГОВОР


С цел да се съхрани сектора на занаятите като традиционен носител на културни ценности и като начин за икономическото развитие, заинтересованите страни в трансграничен регион Несебър и Одрин се обединяват и работят заедно по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция.

Нематериалното културно наследство е основна част от световното културното наследство на човечеството. Занаятите, като част от това наследство, са привлекли вниманието на международните организации, които насърчават опазването и развитието им.

Народните занаяти днес са обвързани с редица културни факти - музеи, изложби, уъркшопове, панаири, научни форуми. Те са едновременно реалност – в делника на своя майстор, те са ситуирани в музейно пространство, те са и атракция за публиката, която има желание да изпробва уменията си и да се забавлява на площада, при демонстрации, или в музейната работилница. Така миналото и настоящето търсят бъдещето, миналото намира ново лице в настоящето, а бъдещото се задава в парадигмата на практичността и печалбата.

В обхвата на проекта се включват занаятчии, регистрирани и работещи на територията на община Несебър и занаятчии и търговци, които упражняват своя занаят в провинция Одрин.През април – май 2013 г. бе направено проучване на занаятите в Община Несебър и Провинция Одрин за да се определи позицията на занаятите в икономическия профил на Несебър и Одрин. Анализите послужиха за основа на маркетинговата стратегия и развитие на политики за насърчаване на предприемачеството в сектора “Занаяти” и укрепване на основни ценности, обуславящи индентичноста на Несебър и Одрин.
Маркетинговата стратегия ще насочи вниманието към различни предизвикателства, с които се сблъсква сектора на традиционните занаяти, занаятчийските услуги и креативните индустрии. Акцент ще бъде и изграждането на система за привличане на интереса на младежта и децата към занаятите и изкуствата.

Маркетинговата стратегия за развитие на занаятите в Община Несебър и Провинция Одрин е разработена по проект „Демонстрационен център на занаятите“, финансиран по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Водещ партньор по проекта е Община Несебър. Турски партньори са Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин и Генералния секретариaт на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

Възложител на договора е БРТА - Бургаска Регионална Туристическа Асоциация, партньор по проекта.

Изпълнител на договора е „Реванш-22“ ООД .

Екипът на „Реванш 22“ ООД разработи маркетинговата стратегия за развитие на традиционните занаяти в трансграничния регион Несебър - Одрин, като използва собствения си опит и проучвания, както и препоръките на български и чужди консултанти.

Основната цел на стратегията е да очертае визия за развитие на занаятите в Община Несебър и Провинция Одрин, да стимулира и обедини усилията на местните и регионални власти, частния и неправителствения сектор за насърчаване на предприемачеството и икономическо развитие на трансграничния регион. Стратегията формулира местни и регионални политики за развитие на занаятите, набелязва конкретни мерки за постигане на приоритетите в трансграничния регион; предлага работещи механизми за постигане на ефективно партньорство и диалог между държавните и общински власти, неправителствените организации и частен сектор; идентифицира подходящи форми за промотиране на занаятите в трасграничния регион и в европейски мащаб.

Крайната цел на проекта, в рамките на който се разработва тази стратегия, е да осигури възможност за последователно и целенасочено развитие на занаятите, базирано и на опазването и популяризирането на културно-историческото наследство, устойчивото развитие и партньорство между държавните и общинските институции, неправителствените организации, частния сектор и обществото на Несебър и Одрин. Културно-историческият туризъм е важен инструмент за развитие, който генерира работни места, създава добри възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, привлича туристи и увеличава приходите от туризъм. Трябва да се подчертае изкючително силното влияние и значението на туризма и на другите негови форми - рекреативен, познавателен, фестивален и т.н., взаимовръзката на местни и регионални маркетингови дейности, диверсификацията на туристически продукти и пазари за устойчивото и едновременно развитие на туризма и занаятите. Важен в икономическо отношение сектор, особено за трансграничния регион около Одрин, е и сектора на занаятчийските услуги, който осигурява препитание за стотици семейства.

Стратегията определя заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на занаятчийството като значим за трансграничния регион икономически сектор.

Партньорите по проекта:


 • Общинска администрация Несебър и Генералния секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

 • Бургаска регионална туристическа асоциация и Асоциацията на

търговците и занаятчиите на град Одрин

Крайните бенефициенти по проекта:

 • Занаятчии, занаятчийски фирми и занаячийски организации в Несебър и Одрин;

 • Представители на бизнеса – туроператори, хотелиери и др. мениджъри в туристическия бранш в Несебър и Одрин

 • Населението на двете общини ( 23 145 души в община Несебър и около 138 800 в Одрин);

 • Населението на двете държави;

 • Туристите посещаващи двата регионa (над 5,5 милиона души годишно);

 • Туристи с интерес към традиционни занаяти, сувенири и изкуства

Методология при разработването на маркетингова стратегия за развитие на занаятитете в Несебър и Одрин

Разработването на стратегията е структуриран процес, следващ следните логически последователни стъпки:

1) маркетингово проучване на състоянието - видове занаяти, характерни за региона, икономическа характеристика на сектора, проблемите и възможностите за развитие на занаятите в трансграничния регион, влиянието на туризма върху сектора на занаятите. Проучването беше извършено чрез анкетиране на занаятчии в трансграничния регион, както и проведени интервюта със местни занаятчии и представители на заинтересованите институции и организации - общински власти, Регионална занаячийска камара Бургас, двете сдружения на занаячии в Несебър, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин, БРТА, туроператорски фирми;

2) проучване на актуалната статистическа информация от различни източници и от интернет – анализ и оценка на ситуацията;

3) консултиране със заинтерованите страни - обсъждане на резултатите от проучванията и анализа с членовете на екипа, партньорите по проекта и заинтересованите страни;

4) събиране на информация от различни източници - програмни и планови стратегически документи, анализ и оценка на тяхната реализация, тенденции в развитието на занаятите в трансграничния регион.

5) разработване на стратегията - визия, стратегически цели, приоритети, мерки.

При разработката на настоящата Стратегия за развитие на занаятите в община Несебър и Провинция Одрин бяха отчетени и взети под внимание: • Проучване за състоянието на занаятите в Община Несебър и Провинция Одрин, проведено от „Реванш 22” ООД през 2013 г.;

 • Проведени интервюта с представители на заинтересовани страни в Община Несебър и Провинция Одрин - общинска администрация, Асоциация на търговците и занаятчиите в Одрин, Регионална занаятчийска камара Бургас, представители на туристическив бранш - БРТА, представители на занаячиите в Несебър, Одрин, Узункупрю

 • База данни за занаятчии в община Несебър и вилает Одрин

 • Статистическа информация от НСИ (2010, 2011, 2012)

 • Оперативна програма за трансгранично сътрудничество ИПП - ТГС България - Турция 2007-2013

 • Общински план за развитие на Община Несебър (2007-2013 година)

 • Общинска програма за развитие на туризма в община Несебър (2012 - 2016 г.) - проект

 • Общинска програма за развитие на туризма в община Несебър (2005 - 2010 г.)

 • Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2008-2013 г.

 • Стратегическия план за развитие на културен туризъм в България (2009 – 2020г.)

 • Национална стратегия за развитието на културата – проект от 30.11.2011 г.

 • Национален Туристически Регистър на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – 2011-2012 г.

 • Туристически Регистър на Община Несебър – 2011-2012 г.

 • Национална програма за развитие на Република България България 2020

 • Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2007 – 2013 г. и актуализиран документ на РПР за ЮИР

 • Областна Стратегия за развитие на Бургаска Област – 2005– 2015 г. и Междинна Оценка на Областната стратегия за развитие на Бургаска Област – 2011 г.

 • Информация в интернет

 • Национална стратегия и план за действие за екотуризъм в България; План за действие в екотуристическа дестинация Източна Стара планина – (2004 – 2020 г.)

 • Статегия за туризма в Турция – 2013 - 2023

 • Статистическа информация на Главна Дирекция за инвестиции и преприятия, Отдел „Изледване и оценка“, Турция


ІІ. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

1. Обща характеристика и специфика на Община Несебър и Провинция Одрин като част от трансграничния регион БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ.
Трансграничният регион България - Турция включва областите Бургас, Ямбол и Хасково от българска страна и провинциите Одрин и Къркларели от турска и обхваща територия от 29032.9 km². Общата българо-турска граница е с дължина от 288 км с 3 работещи ГКПП - Малко Търново-Дерекьой, ГКПП Лесово–Хамзабейли, ГКПП Капитан Андреево-Капъккуле.

В провинция Одрин има и 3 ГКПП на границата с Гърция - ГКПП-Ипсала, ГКПП-Пазаркуле, както и ГКПП- Узункопрю, който се използва за железопътен превоз на туристи.География

Трансграничният регион България – Турция е разположен в Югоизточна Европа, в Югоизточната част на Балканския полуостров. Географската структура на района варира от височина 710 м до 1000 м и включва равнини, ниски долини, плата и хълмисти зони, някои планини. На северозапад районът граничи с Източни Родопи и ниските дялове на Сакар в България. На югозапад граничи с Егейско море (Заливът Сарос) в Турция, на североизток – със Стара планина (България) и на югоизток – със Странджа-Йълдъз и с черноморското крайбрежие.Одрин е столица на провинция Одрин в Турска Тракия. Вилает Одрин е разделен на 9 околии: Одрин, Енос, Хавса, Ипсала (7 общини), Кешан (6 общини), Лалапаша, Мерич (3 общини), Сюлеоолу, Узункьопрю (5 общини).

Община Несебър заема площ от 423 кв. км., разположена е в най-северната част от Черноморското крайбрежие на област Бургас. Старият град е разположен на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан със сушата чрез тесен провлак. На север, община Несебър граничи с общините Бяла и Долни Чифлик от област Варна, на запад – с община Поморие, и на изток и юг - с Черно море. В общината има добре развита пътна мрежа. Град Несебър отстои на 35 км от областния център Бургас и на 24 км от международно летище Бургас. Административният център на общината е гр. Несебър – един от най-древните градове в Европа. Съвременният Несебър е развит морски туристически център, съчетаващ уникално архитектурно-културно наследство с модерни хотелски бази и атрактивни природни дадености. Община Несебър има 3 града (Несебър, Обзор, Свети Влас) и 11 села (Равда, Гилювца, Оризаре, Тънково, Кошарица, Баня, Паницово, Раковско, Приселци, Емона, Козница), които формират административната единица Община Несебър. Административната дейност е концентрирана в новата част на град Несебър.
Демография

Общото население на трансграничния регион е 1 516 984 души (по последни налични статистически данни). Структурата на населението е различна за двата района. Населението на българската част е 793 502 души (данни от Преброяване 2011 г.), представляващи 10.77 % от населението на страната. Най-големите градове са Бургас (200 271 души), Ямбол (74 132 души) и Хасково (76 397 души). Населението в турската трансгранична област е 723 219 души (2010 г.), представляващи 1.07 % от населението на страната. Населението в провинция Одрин е 402 606 жители. Най-големите градове в трансгранични регион са Одрин (138 793 души) и Къркларели (62 152 души).

Населението на община Несебър наброява общо 23145 души, най-голям е град Несебър 11366 души.

Инфраструктура

Трансграничният регион се обслужва от всички видове транспортна инфраструктура. По отношение на Пан-европейската транспортна мрежа, региона се пресича от: • Коридор №4: Дрезден/Нюрнберг до Истанбул – преминава през област Хасково и провинции Одрин и Къркларели.

 • Коридор № 8: Дурес-Тирана до Бургас – пресича региона в области Бургас и Ямбол.

 • Коридор № 9: Хелзинки до Александруполис – преминава през област Хасково и провинция Одрин.

 • Коридор № 10: Залцбург / Любляна до Солун – преминава през област Хасково.

По отношение на транспортната инфраструктура общата достъпност на трансграничния

регион е като цяло приемлива, макар че пътната инфраструктура не отговаря на европейските критерии за пътна безопасност и удобство. Необходими са бъдещи мерки

за нейното подобряване в полза на двете страни.

Област Бургас разполага с международно летище и пристанище. В Община Несебър има 2 пристанища – яхтено пристанище в Св. Влас и пристанище в Несебър.

Всички градове и повечето села в региона са свързани с национални и международни комуникационни мрежи. Налице са възможности за подобряване на съществуващите мрежи чрез въвеждане на цифрови технологии и изграждане на оптични предавателни системи. Инфраструктурата за телекомуникационни приложения е на задоволително равнище в основните градове, но има нужда от подобряване в останалата част от региона. Енергийната инфраструктура в региона е добре развита и отговаря на настоящите местни потребности.

Околна среда

Въздух: качеството на въздуха в трансграничния регион е сравнително добро. Основни

причинители на замърсявания са емисиите от горива, използвани в промишлеността и

за отопление на домакинствата и изгорелите газове от автомобили.

Води: Според събраната информация, екологичната ситуация на повърхностните води също е относително добра. Одрин е град на реките - Марица, Арда и Тунджа се пресичат тук и се вливат в река Eргене на юг. Одрин е станал известен с историческите мостове по реките си - мостът „Гази Михал”, построен през 1420 г., който е най-старият и „Узункьопрю” в околия Узункопрю, който е най-дългият мост (1392 м дължина), със 174 свода.

Биологично разнообразие: Голямото богатство на растителни и животински видове и разнообразие от местообитания и екосистеми може лесно да бъде увредено от хаотични

икономически дейности. През последните десетилетия някои ендемични видове са изчезнали в резултат на антропогения натиск. Биоразнообразието на региона включва и

генетичен фонд, използван за икономически и други цели. Създадените защитени зони и понататъшните планове за очертаване на нови такива са ключа към консервация и съхранение на богатството на региона.

Природни резервати: Опазването на околната среда е важна част и фокус на стратегиите за развитие на двете страни.Енез, известен и с гръцкото си име Айнос е разположен непосредствено до гръцката граница, в северната част на Егейско море, близо до устието на река Марица. Не далеч от Александрополис срещу о-в Самотраки. На 260 км от Истанбул и на 150 км. от Одрин предлага прекрасна плажната ивица. Мястото е с богата флора и фауна, подходящо за риболов, уиндсърфинг и гмуркане. Залива Сароз е известен с разнообразието си от риби и кристално чистите си води, a намиращото се в близост езеро Гала (национален парк резерват), с разнообразието си от птици, част от които са застрашени от изчезване редки видове.

Плажните ресурси в Община Несебър са сред най-големите на българското Черноморско крайбрежие и са около 1500 дка с общ капацитет 140 хил. плажни места.

Тези природни ресурси са най-важният фактор, който определя и формира основната структура на общинската икономика - туризъм, отдих и спорт. Те превръщат община Несебър в най-голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие, в международно известна и привлекателна туристическа дестинация.Плажовете са покрити с фин пясък, морското дъно постепенно става дълбоко, което го прави сигурно за децата. Това е една от причините курортите в Община Несебър да са изключително популярни за семеен туризъм.

История и културно-историческо наследство

Несебър и Одрин са едни от най-древните градове в Европа, съществуващи от хилядолетия. Тракийско, елинско, византийско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали 3200 години култура и ценности в Несебър. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха, превръщат Несебър в място за изследвания, база за туристически продукти, “културен мост” на настоящите поколения и възможност за прехвърляне на ценности към бъдещите поколения.

Поради уникалното естествено разположение на града и добре съхранени паметници на културата, от различни години, на VІІ-та сесия на Комитета за Световно наследство, проведен във Флоренция през 1983 г., Старинния град Несебър е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. Присъствието на “Старинен Несебър” в Листата на ЮНЕСКО за световно културно наследство е признание за над-националното му значение. Културно-историческото наследство (КИН) на територията на общината включва 119 недвижими обекта. От тях 103 са архитектурни паметници, а останалите 16 - археологически обекти. С национално значение са общо 30. Останалите са в категориите “с местно значение” (55) и “за сведение” (34). Най-ценни, експонирани и атрактивни, са обектите на Несебърския полуостров. Атмосферата на богато културно напластяване се формира от 11-те ранно-християнски и средновековни църкви, неповторимите архитектурни ансамбли от възрожденски къщи (73 бр.), рамкирани от крепостни стени още много археологически обекти. Подложени на ерозия от агресивния морски въздух, всички паметници от културно-историческото наследство се нуждаят от поддръжка и реставрация. Изследването, реставрационно-консервативни дейности, експонирането и рекламирането на паметниците с държавна и общинска собственост се реализира от Управление “Старинен Несебър”.

Общо описание на културните атракции и техните възможности

Несебър се посещава от около 1 милион туристи годишно, местни и предимно организирани туристи. В същото време, броя на посетителити, които плащат за посещение на музеите в Несебър е намалял от 100 000 годишно на приблизително 80 000 посетители годишно. Културното наследство на древния град е представено в 4 музейни експозиции. Археологическият Музей представя богатата материална култура на Месамбрия - Месемврия - Несебър от древността, средните векове и Ренесанса. Постоянната експозиция „Несебър през вековете” представя историята на древна Месамбрия и средновековен Несебър. Археологически артефакти и предмети са изложени във и извън сградата на музея.


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница