Противодийствие на агресиятаДата25.09.2016
Размер43.72 Kb.
ТипАнализ
Основно училище „Христо Ботев”

с. Баница, общ. Враца, обл. Враца

e-mail: hr.botev.banica@abv.bg тел. 09112 22 82

ИЩЕН МЕХАНИЗЪМ

ЗА

ПРОТИВОДИЙСТВИЕ НА АГРЕСИЯТА


Настоящата програма е приета на заседание на ПС -Протокол №1/18.10.2012 г. и утвърдена със Заповед № 60 /22.10.2012 г.


Настоящият механизъм е разработен въз основа на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище , утвърден със Заповед №РД-09-611/18.05.2012 г. на Министъра на МОМН
 1. Анализ и въведение.

През учебната 2011/2012 г. в училището се обучават 177 ученици събрани от селата Баница, Мраморен, Оходен и Голямо Пещене. От тях 92% са от ромски произход. По-голямата част от всички ученици живеят в социално слаби семейства, непълни семейства или са отглеждани от близки и роднини. Около 26% от тях са деца в риск – застрашени от отпадане от училище, тормоз в семейството, с прояви на тормоз над съучениците си .

Проблемът за насилието над деца и между деца придоби особена обществена значимост в България. Данните, постъпващи през последните години от специализираните органи за закрила на детето, очертават тенденция за нарастване броя на регистрираните случаи на деца, преживели насилие. Това налага, заедно с развитието на дейностите за децата, пострадали от насилие, като приоритетна област на работа по отношение закрилата на децата да се разработват програми за превенция на насилието над и от деца.

Според статистиката водена от Държавната агенция за закрила на детето, най-често децата стават жертви на насилие в семейната среда. След семейството преобладават случаите на насилие в образователните институции, където децата са изложени в най-голяма степен на емоционално насилие и в по-малка – на физическо. Не съществуват точни и национално представителни данни за нивото на насилие в българското училище, но редица социологически изследвания сред деца и родители извеждат агресията и насилието, като един от основните проблеми, с които децата се сблъскват в училище.

Различните форми на насилие между децата в училището поставя сериозни въпроси пред педагозите , за изработване на училищна програма която да се реализира на училищно ниво. Настоящият механизъм трябва да: • подпомага създаването на социална и образователна среда, в която децата да се чувстват защитени и подкрепяни;

 • способстват за развитие у децата на подходящи умения и нагласи за отхвърляне на насилието като средство за общуване и поведение;

 • повишава компетентностите на възрастните да се справят със ситуации на насилие и да създават правила, които да ги намаляват;

 • да насърчава включването на всички заинтересовани лица за решаването на проблемите в училище.

Към настоящия момент усилията за противодействие на насилието между децата в училище се отличават със спорадичност, ограничен обхват (времеви и териториален) и липса на приемственост, поради което техният ефект е незначителен. Реален напредък в тази насока може да се постигне само ако мерките за превенция на насилието в училище, включително и тормоза станат част от национална стратегия за закрила на детето, както и от училищните действия за управление на образователно-възпитателния процес.
III. Основна цел е : справяне с една от формите на насилие между децата, каквато е тормозът (bullying).

Тормозът най-често се изразява в отправяне на обидни думи, удряне, дразнене, разпространение на клевети и клюки, както и настройване на децата срещу жертвата. Голям брой от тези прояви остават скрити за възрастните, тъй като се извършват в тяхно отсъствие. Проучването регистрира нагласи у децата да споделят с учителите преживяното от тях насилие.
 1. Непосредствените цели на училищния механизъм са следните:

    • Подобряване на отношенията между децата и техните умения за общуване.

    • Повишаване на чувствителността, ангажираността и капацитета на педагогическия персонал и ръководство в училище за превенция и справяне с тормоза между връстници.

    • Въвеждане и утвърждаване на ценности, правила и нагласи в училище, които не допускат прояви на тормоз в отношенията между децата.

    • Създаване и спазване на правила за осъществяване на превенция на насилието.

Целите на настоящия механизъм ще се реализират чрез действия, отнасящи се за ОУ „Христо Ботев”-с. Баница - т.нар. “подход, насочен към цялото училище”, при който цялото училище – деца, педагогически и друг персонал, училищно ръководство, родители са активно включени в мерките за превенция и справяне с проявите на тормоз. Чрез този подход се осигурява една последователност, системност и продължителност на мерките за превенция, което допринася за изграждане у децата на трайни ценности и личностни нагласи срещу насилието и тормоза.

 1. Основни дейности:

 • Срещи и обучения за повишаване на информираността и разбирането за тормоза сред децата, учителите и родителите.

 • Организиране и провеждане на специализирани часове в рамките на часа на класа и извънкласни занимания с децата за формиране на нагласи и умения за по-добро общуване и отхвърляне на тормоза, като форма на поведение.

 • Разработване и прилагане на дейности, които да осигурят ефективна защита на децата от прояви на тормоз.

 • Създаване на връзки с институции и граждански организации в общността за подпомагане на процеса на превенция на насилието.

 • Разработване на план за действие срещу агресията и тормоза в училище. 1. Целева група.

Всички ученици (1-8 клас) и техните родители и учители.

VІІ. Създаване на училищна система за насочване към други служби.

 • Създаване на регистър за случаите на тормоз в училище- на достъпно място в учителската стая.Описване на случая от учителя, който го е регистрирал;

 • Разговор с родителите/настойниците;

 • Уведомяване на директора;

 • Уведомяване на отдел“Закрила на детето“ и „Социално подпомагане”, МВР.


VІІІ. Ресурсна обезпеченост

8.1 Училищното ръководство се задължава да осигурява:

8.1.1 Обучение за всеки един от служителите си задължително всяка година;

8.1.2 Установяване на връзки с различни институции;8.1.3 Осигуряване на подкрепяща мрежа от специалисти в училище, които да удържат ситуации на тормоз в училището;

8.1.4 Осигуряване на материали и т.н..
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница