Проучване и добив на нефт и газ адстраница1/4
Дата25.06.2017
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

1080 София, ул. „Стефан Караджа” №2 5870 Д. Дъбник, ул. „Д. Дебелянов”№12

Тел. 02/ 980 16 11; факс 02/ 980 20 32 тел. 064/ 880 445; факс 064/ 880 449

www. ogep-bg.com e-mail: office@pdng-bg.com


И н ф о р м а ц и я


По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приета с ПМС 59/07.03.03 г., (ДВ № 25 от 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.80/2009)


за инвестиционното предложение:

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД Ø114 ММ ЗА ОПИТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОНДАЖ Р-2 ИСКЪР - ЗАПАД ДО ВРЯЗВАНЕТО МУ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ГАЗОСЕПАРАЦИОНЕН ВЪЗЕЛ /ГСВ/ НА ПЛОЩАДКАТА НА СОНДАЖ Р-1 ИСКЪР – ЗАПАД“.

………………………………. …………………………….

ИНЖ. ПЛАМЕН НИКОЛОВ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ПРОКУРИСТ

Изготвил:........................(Р. Атанасова, р-л сектор „Екология”)


Съгласувал:........................(Р. Церянов, директор на дирекция „Икономическа”)

І. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице; ЕИК.

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, адрес на регистрация: ул. „Стефан Караджа” №2, гр. София, ЕИК 824033568


2. Точен и пълен пощенски адрес;

ул. „Димчо Дебелянов” №12, гр. Долни Дъбник, Област Плевен


3. Телефон, факс и e-mail;

064/88 445; факс:064/880 449; office@pdng-bg.com


4. Лице за контакти, адрес.

  1. Поля Янгьозова- инспектор по “Екология”

тел. 064/ 880 443, e-mail: p.knyazova@pdng-bg.com, ул. „Димчо Дебелянов” №12,

гр. Долни Дъбник, Област Плевен;


II.Характеристики на инвестиционното предложение.

1.Резюме на предложението

За опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад ще бъде изграден разпределителен газопровод от устието на сондажа до съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на сондаж Р-1 Искър – запад.

Проучвателен сондаж Р-2 Искър-запад е съществуващ. Във връзка с неговото прокарване е издадено Решение № ПН 57 ПР/ 2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен.

Във връзка с изграждането на газосепарационния възел /ГСВ/ на площадката на сондаж Р-1 Искър-запад е издадено Решение № ПН 56 ПР/ 2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен.

На устието на сондаж Р-2 Искър-запад (върху колонната глава) при извършване на изпитването на сондажа е монтирана фонтанна арматура за налягане 700 Bar. Предвижда се работното устиево налягане (във фонтанната арматура) да бъде 350-70 Bar, което в периода на опитната експлоатация ще спада в зависимост от извлеченото (добитото) количество въглеводороди – природен газ с кондензат.

Подаването на газокондензатната смес към разпределителния газопровод и регулирането на дебита ще се извършва през щуцерна глава със сменяеми щуцери с различни диаметри. При опитната експлоатация, сондажът ще работи периодично. За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа ще се монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор.

При направените изпитания след завършването на сондаж Р-2 Искър-запад се установи, че същият е нискодебитен, с лоша продуктивна характеристика.

След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран (напуснат).

Прогнозно максимално добито количество при опитната експлоатация е: природен газ 12000-15000 м3/денонощие и кондензат 1.2-1.5 т/денонощие.

Разпределителният газопровод от сондаж Р-2 Искър-запад до ГСВ ще бъде проектиран за следните параметри:

- максимално налягане 1.6 MPa;

- работно налягане 1.0-0.8 MPa;

- максимален часов разход 600 stm3/h;

- номинален часов разход 400 stm3/h;

- минимален часов разход 300 stm3/h;

- номинален диаметър 114 mm;

- обща дължина 736,03m.
Предвидена е външна изолация на тръбите, полагането им на дълбочина най-малко 0,8 м (чл.34, ал.1 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, обн.ДВ бр.67/2004 г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.).

Инвестиционното предложение не е ново. Изграждане на газопровод от сондаж Р-2 Искър-запад и въвеждането на сондажа в опитна експлоатация е предвидено в инвестиционно предложение „Разработка и експлоатация на газокондензатно находище „Искър-запад”, за което е издадено с Решение № ПН 64- ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен. С настоящото инвестиционно предложение се определя трасето на газопровода и неговите технически параметри.

Уведомяването за инвестиционното предложение е в изпълнение на условие №3 от Решение № ПН 64- ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен.

За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови пътища. Достъпът до обекта ще се осъществява от западната страна на шосе, отклонение за с. Долни Луковит по републикански път гр. Кнежа – гр. Искър и по полски път № 021125.

За изграждането и експлоатацията на разпределителния газопровод не са необходими електроенергия и вода.

За опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използва електроенергия и вода. За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа на устието му ще се монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор.

Прокарването на разпределителния газопровод от сондаж Р-2 Искър-запад до врязването му в съществуващия ГСВ на площадката на Р-1 Искър- запад е свързано с изкопни работи на дълбочина най-малко 0,8 м (чл.91, ал.1 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, обн.ДВ бр.67/2004 г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.). След полагането на тръбите в изкопа, същият ще бъде затрупан от иззетите земни маси чрез обратно засипване.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е свързано с разработването и експлоатацията на петролно находище „Искър-запад“.

Съгласно Решение № 399 от 12.06.2014 г. на Министерския съвет на Р. България за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – нефт и природен газ – газ и кондензат, от находище „Искър-запад”, разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, за концесионер на петролното (газокондензатното) находище “Искър-запад” е определена фирма “Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София. На 30.06.2014 г. е подписан Концесионен договор за добив на петрол (кондензат и природен газ) от находище “Искър-запад”, имащ срок на действие 35 години.

Разпределителният газопровод е необходим за транспортиране на добития флуид от природен газ и кондензат при опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад до ГСВ. В ГСВ ще се извършва сепарация на добитият флуид заедно със същия, добит от сондаж Р-1 Искър-запад.

След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран (напуснат).
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение е свързано с разработването и експлоатацията на петролно находище „Искър-запад“.

За реализиране на инвестиционното предложение „Разработване и експлоатация на газокондензатно находище „Искър-запад“ е издадено Решение № ПН 64 ПР/ 2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен с характер да не се извършва ОВОС.

Съгласно Решение № 399 от 12.06.2014 г. на Министерския съвет на Р. България за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – нефт и природен газ – газ и кондензат, от находище „Искър-запад”, разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, за концесионер на петролното (газокондензатното) находище “Искър-запад” е определена фирма “Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София. На 30.06.2014 г. е подписан Концесионен договор за добив на петрол (кондензат и природен газ) от находище “Искър-запад”, имащ срок на действие 35 години.

Разработването и експлоатацията на находище „Искър-запад“ се извършва съгласно одобрен от министъра на икономиката и енергетиката Цялостен работен проект за добив и първична преработка на петролно находище "Искър-запад".
4.Подробна информация за разгледани алтернативи
Няма разгледани алтернативи. Сондаж Р-2 е съществуващ. ГСВ е съществуващ. Разпределителният газопровод е необходим във връзка с транспортирането на добитият флуид от природен газ и кондензат при опитна експлоатация на сондаж Р-2 до ГСВ, където ще се извършва подготовка на добитите природен газ и кондензат (отделяне на кондензата, изсушаване на природния газ).

Транспортирането на добития природен газ ще се осъществява по изградения газопровод от ГСВ с диаметър 8” и дължина около 4039,75 м до врязването му в разпределителен газопровод „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит”.

Разпределителният газопровод от „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит” е врязан в магистрален газопровод от ГСВ Бутан – юг до ГРП – Плама, собственост на „Проучване и добив на нефт и газ” АД.

Суровият нефт-кондензат, отделен след сепарацията на газа ще се транспортира с автоцистерни за доставяне на клиенти.

Чрез провеждане на опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад ще се определи бъдещият му статут, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран (напуснат).

При нулева алтернатива, дружеството няма да може да си изпълни концесионните задължения, определени с Решение № 399 от 12.06.2014 г. на Министерския съвет на Р. България, Концесионен договор за добив на петрол и одобрен Цялостен работен проект за добив и първична преработка на петролно находище "Искър-запад".


5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Трасето на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на сондаж Р-1 Искър – запад изцяло попада в концесионната площ на петролно находище „Искър-запад“.

Газопроводът с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в спирателния вентил, предварително монтиран на ГСВ, ще преминава през поземлени имоти в местност „Ново село“ по КВС на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. Номерата на имотите през които ще преминава газопроводът и начина на трайно ползване са представени в следната таблица:
Имот №

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на газопровода през поземления имот

022012

Нива

„БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, гр. София

50,49 м

022085

Полски път

Община Кнежа

573,66 м

000017

Напоителни канали

МЗП- ХМС

7,90 м

021125

Полски път

Община Кнежа

3,98 м

021113

Нива, с разрешено временно ползване за неземеделски нужди със срок до 27.06.2022г. - Решение № КЗЗ – 04/2014г.

„ПДНГ“ АД, гр. София

100,00 м  • координати на характерните точки на чупките на газопровода

№ на характерната точка на чупките

Координатна система

1970

WGS 1984г. -географски

X

Y

N

E

1

4726936,78

8578162,32

43º 28' 28"

24º 12' 07,6"

2

4726985,53

8578175,45

43º 28' 29,6"

24º 12' 08,2"

3

4726987,91

8578176,09

43º 28' 29,7"

24º 12' 08,2"

4

4726841,89

8578726,56

43º 28' 24,7"

24º 12' 32,7"

5

4726843,51

8578727,05

43º 28' 24,8"

24º 12' 32,7"

6

4726851,08

8578729,32

43º 28' 25,0"

24º 12' 32,8"

7

4726854,89

8578730,47

43º 28' 25,1"

24º 12' 32,8"

8 –точка на врязване в ГСВ

4726943,00

8578751,90

43º 28' 28,0"

24º 12' 33,8"

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница