Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в дп рвд”Дата13.09.2016
Размер276.12 Kb.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Провеждане на задължителни периодични медицински прегледина работниците и служителите в ДП РВД”

по реда и при условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки


Съгласували:

София, 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Раздел I – Описание на предмета на поръчката
Раздел II – Условия и ред за подаване на офертите
Раздел III – Изисквания към офертите
Раздел IV – Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката
Раздел V – Съдържания на офертата
Раздел VI – Разяснения по документацията за участие
Раздел VII – Оценка на офертите
Раздел VIIIСключване на договор
Раздел IX – Приложения
Приложение № 1 – Оферта (образец)

Приложение № 2 – Предлагана цена (образец)

Приложение № 3 – Проект на договор

Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (образец)

Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (образец)
Раздел I

Описание на предмета на поръчката
1.1. Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите на ДП РВД съгласно чл. 287 от Кодекса на труда и Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, разделена на 5 (пет) самостоятелно обособени позиции, както следва:

- обособена позиция № 1 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЕЦ за УВД и РЦ за ОВД София;

- обособена позиция № 2 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Варна;

- обособена позиция № 3 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Бургас;

- обособена позиция № 4 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Пловдив;

- обособена позиция № 5 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Горна Оряховица.
Всеки участник може да представи оферта за една или за повече обособени позиции.
1.2. Обем на обществената поръчка
1.2.1. Обем на периодичните медицински прегледи и изследвания по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5.

а) Лабораторни изследвания, включващи изследвания на:

- кръв (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, глюкоза, липиден профил);

- урина (белтък, кетони, кръв, уробилиноген, билирубин, захар).

б) други изследвания, включващи:

- измерване на кръвно налягане;

- EKГ;

- изследване на простатата (ехография) за мъжете;- ехография и/или мамография за жените;

в) Целеви профилактичен преглед от специалисти:

- терапевт;

- невролог;

- УНГ;


- офталмолог (включително и съгласно Наредба № 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, като при необходимост да се издава рецепта за изработване на средства за корекция на зрението за работа с видеодисплеи);

- АГ кабинет (вкл. цитонамазка) за жените.


1.2.2. Брой на работниците и служителите на ДП РВД, които подлежат на периодични медицински прегледи:

- по обособена позиция № 1 (ЕЦ за УВД и РЦ за ОВД София) общ брой на работниците и служителите 735, от които 513 мъже и 222 жени;

- по обособена позиция № 2 (ЛЦ за ОВД Варна) общ брой на работниците и служителите 162, от които 132 мъже и 30 жени;

- по обособена позиция № 3 (ЛЦ за ОВД Бургас) общ брой на работниците и служителите 129, от които 105 мъже и 24 жени;

  - по обособена позиция № 4 (ЛЦ за ОВД Пловдив)общ брой на работниците и служителите 49, от които 43 мъже и 6 жени;

  - по обособена позиция № 5 (ЛЦ за ОВД Горна Оряховица) общ брой на работниците и служителите 37, от които 29 мъже и 8 жени.


Забележка: Посоченият в т. 1.2.2. брой работници и служители, подлежащи на периодични медицински прегледи, отразява числеността на персонала на предприятието към момента на публикуване на поканата. Възложителят не носи отговорност за неявяването на своите работници и служители на медицинските прегледи.

1.3. Периодичност на периодични медицински прегледи за 1 (едно) лице.
1.3.1. Всеки служител на ДП РВД ще премине периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания, съгласно изискванията за изпълнение на поръчката, еднократно за срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

1.3.2. Пакетните цени за извършване на периодични медицински прегледи ще се заплащат за реално извършен пакет услуги за всяко явило се лице.
1.4. Срокът за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция е както следва:

- обособена позиция № 1 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЕЦ за УВД и РЦ за ОВД София – до 40 (четиридесет) работни дни от влизане в сила на договора;

- обособена позиция № 2 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Варна – до 20 (двадесет) работни дни от влизане в сила на договора;

- обособена позиция № 3 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Бургас – до 20 (двадесет) работни дни от влизане в сила на договора;

- обособена позиция № 4 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Пловдив – до 10 (десет) работни дни от влизане в сила на договора;

- обособена позиция № 5 – Извършване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ЛЦ за ОВД Горна Оряховица – до 10 (десет) работни дни от влизане в сила на договора.

Раздел II

Условия и ред за подаване на офертите
2.1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. "Брюксел" № 1, в срока, определен в Публичната покана.
2.2. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, обособената/те позиция/и, за които участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Раздел III

Изисквания към офертите
3.1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта за една или за повече обособени позиции, като няма да се приемат варианти.
3.2. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя.
3.3. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.
3.4. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, написани на компютър, без поправки и/или изтривания.
Раздел IV

Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката
4.1. Участниците трябва да притежават регистрация за извършване на дейност като лечебни заведения, съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).
4.2. Участниците трябва да имат квалифициран персонал за извършване на периодични медицински прегледи, с право да упражнява медицинска професия по реда на Раздел II, Глава седма от Закона за здравето, който следва да бъде ангажиран през целия срок за изпълнение на договора по съответната обособена позиция.
4.3. Прегледите по съответната обособена позиция ще се извършват в оборудвани кабинети, осигурени от участниците, разположени в следните градове:

- за обособена позиция № 1 – гр.София;

- за обособена позиция № 2 – гр. Варна;

- за обособена позиция № 3 – гр. Бургас;

- за обособена позиция № 4 – гр. Пловдив;

- за обособена позиция № 5 – гр. Горна Оряховица.


Раздел V

Съдържание на офертата
Офертата следва да съдържа следните документи:
5.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
5.2. Оферта (съгласно Приложение № 1).
5.3. Актуално удостоверение за регистрация на лечебното заведение съгласно чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ, от което да са видни видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).
5.4. Предлагана цена за изпълнение на съответната обособена позиция (съгласно Приложение № 2).

5.4.1. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция Предлаганата цена за изпълнение на поръчката се представя за всяка позиция.
5.5. Списък на лицата, които ще извършват периодичните медицински прегледи, придружен с копие от дипломи, удостоверяващи медицинското им образование и професионалната квалификация – съответната призната специалност на лицата (заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).
5.6. Декларация от участника, че квалифицирания персонал, който ще извършва периодичните медицински прегледи по съответната обособена позиция, ще бъде ангажиран през целия срок за изпълнение на договора.
5.7. Списък-декларация от участника, че същия има на разположение собствени или наети оборудвани кабинети за извършване на прегледите в градовете за съответната обособена позиция, с посочване на адресите им (свободен текст).
5.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (съгласно Приложение № 4).
5.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (съгласно Приложение № 5).
5.10. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде преведено на български език.
Раздел VI

Разяснения по документацията за участие
6.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за избор на изпълнител до изтичане срока на валидност на Публичната покана.
6.2. Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция.

6.3. За всички останали участници, Възложителят публикува в електронната си страница (www.bulatsa.com) разясненията по документацията за избор на изпълнител, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

Раздел VII

Оценка на офертите
7.1. Оценката и класирането на подадените оферти, както и определянето на изпълнителя на обществената поръчка, ще се извършва за всяка обособена позиция поотделно.
7.2. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена”.
7.3. Оценката ще се определи по следните показатели:
а) Рi,1 – цена за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (един) мъж – с относителна тежест 0,65;

б) Pi,2 – цена за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (една) жена – с относителна тежест 0,35.


7.4. Оценката ще се определи съгласно следните формули:
7.4.1. Ci = (Рi,1min/ Рi,1) x 0,65 + x (Pi,2min/ Pi,2) х 0,35, където:

i – е пореден номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.

Рi,1 – е цената за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (един) мъж, предложена от съответния участник;

Рi,1min – е най-ниската цена за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (един) мъж, предложена от участник в поръчката.

Pi,2 – е цената за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (една) жена, предложена от съответния участник;

Pi,2min – е най-ниската цена за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (една) жена, предложена от участник в поръчката.
7.5. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на показателя Ci.
Раздел VIII

Сключване на договор
8.1. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.
8.2. При подписване на договора по всяка обособена позиция определеният изпълнител следва да представи документите, посочени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.
Раздел IX

Приложения

Приложение № 1
ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО

ДВИЖЕНИЕ”


О Ф Е Р Т А
за избор на изпълнител за възлагане обществена поръчка с предмет:

Провеждане на задължителни периодични медицински прегледина работниците и служителите в ДП РВД”

по реда и при условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки


Административни данни на участника:
1. Наименование или име на участника ................................................................................................

2. ЕИК . ..............................................................................................................................................

3. Представлявано от ...............................................................................................................................

4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................................

Телефон..........................................

Факс................................................

Е-mail..............................................

5. Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс .....................................................................................................С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в ДП РВД” по обособена/и позиция/и № .............

1. Запознахме се с документацията за избор на изпълнител и посочените в нея изисквания за участие в поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка и с проекта на договор, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката в срок от:

- по обособена позиция № 1 - ............. (........................ с думи) работни дни (не повече от 40 работни дни) от влизане в сила на договора;

- по обособена позиция № 2 - ............. (........................ с думи) работни дни (не повече от 20 работни дни) от влизане в сила на договора;

- по обособена позиция № 3 - ............. (........................ с думи) работни дни (не повече от 20 работни дни) от влизане в сила на договора;

- по обособена позиция № 4 - ............. (........................ с думи) работни дни (не повече от 10 работни дни) от влизане в сила на договора;

- по обособена позиция № 5 - ............. (........................ с думи) работни дни (не повече от 10 работни дни) от влизане в сила на договора.
3. Представяме документите, посочени в документацията за избор на изпълнител, удостоверяващи, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на предварително обявените условия.
4. При изпълнението на поръчката ще ползваме следните подизпълнители (попълва се от участника само в случай, че ще ползва подизпълнители):


Подизпълнител

(изброяват се имената и адресите на подизпълнителите)

Видове работи, които ще изпълнява

(посочват се всички дейности и/или услуги)

Дял в проценти (%)

(от общата стойност на поръчката, която ще бъде изпълнен от подизпълнителя)


5. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим документите, посочени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

6. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

7. Приложенията към настоящата оферта са (изброяват се документите, съдържащи се в офертата):

7.1. …………………………………………

7.2. …………………………………………

7.3. …………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

Дата: ..................... 20.... г.

гр. ........................................ Подпис: ....................................

(име, длъжност и печат)Приложение № 2

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО

ДВИЖЕНИЕ”


П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


(Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция „Предлаганата цена“ за изпълнение на поръчката се представя за всяка позиция)
от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)


След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в ДП РВД”, предлагаме да изпълним обособена позиция № ............., при следните финансови условия:


  1. Цена за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (един) мъж (А):

Периодични медицински прегледи и изследвания

Цена за 1 работник /служител (мъж), в лева

а) Лабораторни изследвания, включващи изследвания на:

- кръв (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, глюкоза, липиден профил);

- урина (белтък, кетони, кръв, уробилиноген, билирубин, захар)


… (………….) лева

б) Медицински прегледи в кабинети, включващи:

- измерване на кръвно налягане, ЕКГ с разчитане;

- терапевт;

- невролог;

- УНГ;

- офталмолог (включително и съгласно Наредба №7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, като при необходимост да се издава рецепта за изработване на средства за корекция на зрението за работа с видеодисплеи);- изследване на простатата (ехография)

… (………….) лева

Общо:

… (………….) лева


  1. Цена за извършване на периодичен медицински преглед на 1 (една) жена (В):

Периодични медицински прегледи и изследвания


Цена за 1 работник /служител (жена), в лева

а) Лабораторни изследвания, включващи изследвания на:

- кръв (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, глюкоза, липиден профил);

- урина (белтък, кетони, кръв, уробилиноген, билирубин, захар)


… (………….) лева

б) Медицински прегледи в кабинети, включващи:

- измерване на кръвно налягане, ЕКГ с разчитане;

- терапевт;

- невролог;

- УНГ;

- офталмолог (включително и съгласно Наредба №7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, като при необходимост да се издава рецепта за изработване на средства за корекция на зрението за работа с видеодисплеи);- мамологичен преглед (ехография и/или мамография);

- АГ кабинет (вкл. цитонамазка)… (………….) лева

Общо:

… (………….) лева

Тези цени включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.


Дата: ..................... 20.... г.

гр. ........................................ Подпис: ....................................

(име, длъжност, печат)

Приложение № 3
Раздел X

Проект на договор

Д О Г О В О Р


(проект)
............../..........................
Днес, ................................., в гр. София между:
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ф. дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1 , телефон 9371111; факс 9800043, ЕИК 000697179, представлявано на основание т. 3.1 от Заповед № РД-14-273/28.09.2011 г. на генералния директор на ДП РВД от Илия Манолев – заместник-генерален директор по АД, наричано в текста „Възложител“ от една страна,

и
.................................................................... регистрирано по фирмено дело №........./........... г. на ....................... съд, със седалище и адрес на управление: ................................................................., телефон .........................., факс ..........................., ЕИК ........................., представлявано от ......................................................, наричан в текста „Изпълнител“ от друга страна,


на основание чл. 101e, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съгласно резултатите, посочени в Протокол от ................ (дата) на длъжностните лица назначени със Заповед № ................./...... 2013 г. за разглеждане и оценка на офертите се състави и подписа настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ..................... по обособена позиция № .................. еднократно за срока на изпълнение на договора, по пакет услуги и цени, описани в Приложение № 1 към договора.
ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Срокът на изпълнение на договора е .................... (..................... с думи не повече от 40 (четиридесет) работни дни за обособена позиция № 1 / 20 (двадесет) работни дни за обособени позиции № 2 и № 3 / 10 (десет) работни дни за обособени позиции № 4 и № 5) работни дни от влизане на същия в сила.
2.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. За извършен пълен периодичен медицински преглед Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на пакетната цена, определена в Приложение № 1 към договора.
3.2. Договорените пакетни цени за периодичен медицински преглед са неизменни за срока на договора и включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба на Изпълнителя.
3.3. Общата прогнозна цена на договора към момента на сключването му е ...................... лева, изчислена на базата на .................. (брой) работници и служители от ........................, от които ............ (брой) мъже и ............. (брой) жени, подлежащи на медицински прегледи към момента на сключване на договора. Тази цена ще се използва единствено за изчисляване на неустойките за забава и неизпълнение.
3.4. Цената за реално извършените услуги по т. 3.1. ще бъде заплатена еднократно в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на двустранен протокол по образец – Приложение № 2 към договора и срещу представена фактура.
3.5. Всички плащания по договора ще се извършват в лева, чрез банков превод, по сметката посочена от Изпълнителя, както следва:

Банка:.........................

IBAN:………………….

BIC:……………………..


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изпълнителят се задължава да извърши медицинските прегледи и изследвания на работниците и служителите на Възложителя с предимство пред другите свои пациенти.
4.2. Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя при възникване на затруднения при изпълнение на договора. Уведомлението следва да бъде подадено на Възложителя до 24 часа от възникване на затруднението.
4.3. Изпълнителят се задължава да извърши описаните в Приложение № 1 към договора изследвания и прегледи на работниците и служителите от .................... (посочва се съответния РЦ/ЛЦ за ОВД).
4.4. Изпълнителят се задължава да отразява резултатите от изследванията и прегледите в личния формуляр – Приложение № 3 към договора и в здравното досие на всеки работник/служител, на който е извършен периодичен медицински преглед.
4.5. В случай, че за някои работник/служители възникне необходимост от допълнителни прегледи извън посочените в Приложение № 1 или лечение, Изпълнителят се задължава да издаде медицинско направление за последващи прегледи или лечение на този работник/служител.
4.6. Изпълнителят се задължава да изготвя и представя на Възложителя за подпис протокола по т. 3.4.
4.7. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора на трети лица.
4.8. Изпълнителят се задължава да поддържа регистрацията си съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения за срока на договора.
4.9. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размери, срокове и при условията, предвидени в договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. Възложителят определя своя служител ........................ (име, длъжност), който да подписва протокола по т. 3.4.
5.2. При добросъвестно изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя уговореното възнаграждение съобразно на реално извършените периодични медицински прегледи по договорените пакетни цени за периодични медицински прегледи, в размери и срокове, предвидени в договора еднократно за един работник /служител.
5.3. Всеки работник/служител на Възложителя има право на периодичен медицински преглед еднократно за срока на договора.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Настоящият договор се прекратява:

6.1.1. с изпълнение на договора от Изпълнителя;

6.1.2. при неизпълнение на задълженията по договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

6.1.3. едностранно от Възложителя с едноседмично писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си по настоящия договор.

6.1.4. едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай, че на Изпълнителя бъде заличена регистрацията съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения.
6.2. При прекратяване на договора Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя цената на действително извършените медицински прегледи и изследвания.
6.3. При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване на Изпълнителя без ликвидация, Възложителят има право да прекрати договора с десетдневно писмено предизвестие.
VII. НЕУСТОЙКИ
7.1. В случай, че по вина на Изпълнителя не бъде спазен срокът за изпълнение по т. 2.1, същият се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1% (един процент) от общата прогнозна цена по т. 3.3. за всеки просрочен ден, но не повече от общата прогнозна цена на договора по т. 3.3.
7.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от размера на забавеното плащане.
7.3. При прекратяване на договора при условията на т. 6.1.4, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от общата прогнозна цена на договора по т. 3.3.
7.4. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.
8.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
8.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, на посочените адреси/телефони/факсове като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс.
8.4. Всички уведомления, съобщения и кореспонденция между страните ще се извършва на следните адреси, телефони и факсове:

За Възложителя: За Изпълнителя:

гр. ........................ гр...........................

............................. ..........................................

тел.: ............................. тел.............................

факс: ............................. факс ...........................

Лице за контакт: ............................ Лице за контакт:

При коректното изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се считат редовно уведомени.
8.5. При промяна на данните, посочени в т. 8.4 всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
8.6. Неразделна част от договора са следните Приложения:

- Приложение № 1 – Цени и обхват на периодичните медицински прегледи;

- Приложение № 2 – Двустранен протокол (образец);

- Приложение № 3 – Личен формуляр за периодичен медицински преглед.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................. ............................ (подпис и печат)Илия Манолев (име, фамилия)

Заместник генерален директор по АД длъжност

Приложение № 2

към Договор №............І.....2013 г.
ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ
За извършена работа по договор № .............../................. 2013 г.
Във връзка с изпълнение предмета на договора по обособена позиция № .................. за периодични медицински прегледи на работниците и служителите от ..................... в гр. .............................. бяха извършени периодични медицински прегледи на ........... (брой) работници/служители, от които ............ мъже и ............... жени, съгласно приложен списък №.................
1. Общата цена за извършените периодични медицински прегледи за ............ работници/служители по пакетна цена от ........... лева е в размер на ................(...................) лева, от които:

- за ............. жени по единични цени от ........... лева е в размер на ................(...................) лева;

- за ............. мъже по единични цени от ........... лева е в размер на ................(...................) лева.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Приложение № 3

към Договор №............/.....2013 г.
ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПЕРИОДИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

на

Служителят .................................................................. (име, фамилия), възраст ..........., за направените лабораторни изследвания и медицински прегледи:
І. Лабораторни изследвания

резултати

1. Кръв
- хемоглобин
- еритроцити
- левкоцити
- тромбоцити
- хематокрит
- кръвна захар/ глюкоза/
- липиден профил


2. Урина
- белтък
- кетони
- кръв
- уробилиноген
- билирубин
- захар
ІІ. Преглед в кабинет
1. Измерване на кръвно налягане
  1. ЕКГ с разчитане


  1. Терапевт

  1. Невролог

5. Офталмолог (включително и съгласно Наредба №7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, като при необходимост да се издава рецепта за изработване на средства за корекция на зрението за работа с видеодисплеи)
  1. УНГ кабинет

  1. Мамологичен преглед (ехография и/или мамография) – жени


или
Изследване на простатата (ехография) – мъже
  1. АГ кабинет (вкл. цитонамазка)Забележка: При необходимост и показания да се направят допълнителни изследвания и консултации със специалист, удостоверени с направление.
Заключение:....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................ /подпис/ ..................................... /подпис/

/име и фамилия на изследваното лице/ /име и фамилия на лекар/


Дата ................... 2013 г.Приложение № 4

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки(подава се от лицата по 47, ал. 4 от ЗОП)
Долуподписаният/ата .........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството ми на ............................................. на участник ……………..................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а (невярното обстоятелство се заличава) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в ДП РВД” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ..................... г. Декларатор: ..............................

(подпис)

Приложение № 5

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки(подава се от лицата по 47, ал. 6 от ЗОП)
Долуподписаният/ата .........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството ми на ............................................. на участник ……………..................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в ДП РВД” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................... г. Декларатор: ..............................

(подпис)

/18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница