Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzděláníДата20.07.2017
Размер63.46 Kb.

 1. Práva žáků/ Права на учениците

Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání. Do základní školy mohou chodit i v případě, že zde rodiče nepobývají legálně, do mateřské školy a na střední školu již musí rodiče v den nástupu doložit oprávnění k pobytu. Vzdělání v ZŠ a SŠ je bezplatné. V MŠ se platí poplatky. Всичку деца в Чешката република имат право на образование. Могат да посещават основно училище и в случай,че родителите им пребивават нелегално на територията на Чешката република. На детска градина и средно ниво на училище родителите трябва да удостоверят легалното си пребиваване в деня на започване на посещаването. Образованието в основното и средното училище е безплатно. В детските градини се плащат такси.

Děti (žáci) mají právo i na školské služby – tzn. že mohou chodit do školní družiny, školní jídelny, využívat poradenská zařízení ve škole i mimo školu (např. pedagogicko-psychologické poradny). Za některé tyto služby se platí (např. za družinu i za stravování v jídelně). Децата (учениците) имат право и на училищни услуги - т.е. могат да посещават занималня (училищен клуб), училищен стол, да използват консултативни центрове в училището и извън него (напр. педагогическо-психологически консултативни центрове. За някои от услугите се заплаща (напр. за занималня или за храна в училищния стол).

Všichni žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. Всички ученици имат право да основават в рамките на училището ученически органи на самоуправление, да гласуват и да бъдат избирани, да работят в тези органи на самоуправление и чрез тях да се обръщат към директора на училището, като той е длъжен да бъде заинтересован от становищата и мненията на органите.

 1. Společná práva žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců)/ 2. Student/ Общи права на учениците и техните родители (законни представители)/ 2.Студенти от по-горните класове

 • Rodiče i žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí,

  • rodiče mají právo kontaktovat školu a žádat informace o prospěchu a chování svého dítěte,

 • Родителите и учениците имат право на информираност отностно протичането и резултатите от учебния процес

  • родителите имат право да се свържат с училището и да поискат информация за успеваемостта и поведениетона своето дете,

 • Rodiče i žáci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

  • jakékoliv změny ve vzdělávání dítěte (přeřazení do jiné třídy, přeřazení do jiné školy apod.) musí být uskutečněny se souhlasem rodičů,

  • rodiče mají právo žádat o přezkoušení svého dítěte, pokud mají pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. V takovém případě písemně požádají ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Žádost je ke stažení v části žádosti.

  • rodiče mají právo nesouhlasit se zařazením do ročníku, který neodpovídá věku jejich dítěte. Optimální je zařazení do ročníku vzhledem k počtu již absolvovaných ročníků, maximálně o rok níž. Do kdy?

 • Родителите и учениците имат право да изкажат мнение относно всички решения, касаещи съществените въпроси относно тяхното обучение, при което тяхното мнение трябва да бъде взето под внимание,

  • каквито и да е промени в образованието на детето (преместване в друг клас, преместване в друго училище и т.н.) трябва да бъдат осъществени със съгласието на родителите,

  • родителите имат право да поискат повторно изпитване на своето дете, ако имат съмнения за правилното оценяване в края на първия и втория срок, но най-късно до 3 работни дни от издаването на училищното свидтелство. В такъв случай писмено трябва да помолят директора на училището за повторно преразгеждане на резултатите от оценяването на ученика. Молбата е на разположение за изтегляне в секция Молби.

  • родителите имат право да не се съгласят със записването на детето си в клас, който не отговаря на възрастта му. Оптималният вариант е записването в такъв клас, който отговаря на броя вече завършени класове, максимално с една година по-долен клас. Докога? • Rodiče i žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna, SPC – speciálně-pedagogické centrum) v záležitostech týkajících se vzdělávání.

  • Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně může proběhnout na základě přímé žádosti rodičů/zák. zástupců nebo na doporučení školy. S vyšetřením musejí rodiče dát vždy souhlas. Výsledky vyšetření patří výhradně do rukou rodičů žáka a ti pak rozhodují, zda škole výsledky poskytnou nebo ne.

  • Vzdělávání podle vyrovnávacího plánu a přizpůsobení výuky není v případě cizinců podmíněno vyšetřením z poradny, rozhodující je míra znalosti vyučovacího jazyka.

 • Родителите и учениците имат право на информация и консултативна помощ от училището или от училищните консултативни центрове (PPP - педагогическо-психологически консултативен център, SPC - специален педагогически център) по въпроси, отнасящи се до образованието.

  • Прегледът (консултация) в педагогическо-психологическия кабинет може да се направи въз основа на подадена молба от родителя/законния представител на ученика или по препоръка от училището. Родителите трябва винаги да изразят съгласие, за да може да се извърши прегледа (консултацията). Резултатите от прегледа се предават в ръцете на родителите на ученика, след което те решават дали да предоставят резултатите на училището, или не.

  • Обучението според изравнителния план и приспособяването на учебния процес при деца чужденци не е обосновано от прегледа в консултативния център, решаващо е нивото на знание на езика, на който протича обучението.

3. Povinnosti žáků a studentů/3. Задължения на учениците и студентите от по-горните класове

Žáci a studenti musí

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

 • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

  • pokud tato pravidla a předpisy nedodržují, mohou být vyloučeni například z ozdravného pobytu, školy v přírodě, výletu nebo školní družiny. Ze základní školy být vyloučeni nemohou, ale hrozí jim kázeňský postih (důtka, horší známka z chování), což ovlivňuje přijetí na střední školu. V krajním případě mohou být žáci umístěni na diagnostický pobyt do škol pro žáky s poruchami chování.

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

Учениците и студентите трябва

 • редовно да посещават училище и да се образоват

 • да спазват училищния ред и правилника на училището, разпоредбите и указанията на училището за опазване на здравето и сигурността, с които са били запознати,

  • aко не спазват тези правила и разпоредби, могат да бъдат изключени напр. от рехабилитационен лагер, зелено училище, излети или занималня (училищен клуб). Не могат да бъдат изключени от основното училище, но са застрашени от дисциплинарно наказание (порицание, по-лоша оценка заради поведението), което оказва влияние върху приема в средно училище. В краен случай, учениците могат да бъдат настанени за диагностично пребиваване в училище за ученици с поведенчески проблеми.

 • да изпълняват указанията на педагогическите служители в училищата и учебните заведения, чиито указания са издадени в съответствие с правните норми и училищния или вътрешния правилник.

4. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)/ 4. Задължения на родителите (законните представители)

 • Rodiče mají povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. Родителите имат задължението да осигурят редовното посещение на детето в училище.  • Povinná školní docházka trvá devět let a po tu dobu dítě musí chodit do školy. Rodiče za jeho docházku nesou zodpovědnost. Задължителното училищно обучение продължава девет години, през това време детето трябва да посещава училище. Родителите носят отговорност за посещаването на училище от детето.
  • Rodiče mají povinnost na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

Родителите имат задължението при покана от страна на директора или училищното заведение да се включат лично в обсъждането на важните въпроси, отнасящи се до образованието на детето или ученика,
 • Rodiče mají povinnost informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání.

Родителите имат задължението да информират училището или училищното заведение за промените в здравословните способности и затруднения на детето (ученика) или други сериозни обстоятелства, които могат да окажат влияние върху процеса на неговото обучение.

  • Jakékoliv změny bydliště, zdravotního pojištění, telefonu a jiných kontaktních údajů a další závažné okolnosti je nutné hlásit třídnímu učiteli, aby je zaznamenal do školní evidence.

Каквито и да е промени в местоживеенето, здравното осигуряване, телефона и други данни за контакт, и други сериозни обстоятелства трябва да се съобщават на класния ръководител, за да може да ги отбележи в училищния регистър.

  • V případě, že se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu školy během školního roku, informujte o tom vedení školy a požádejte si o dokumentaci.

В случай че поради каквито и да е причини, решите да смените училището по време на учебната година, информирайте за това решение ръководството на училището и поискайте необходимите документите.

 • Rodiče mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování. Родителите имат задължението да обосновават причините за отсъствията на детето по време на учебните часове.
  • Při absenci je nutné dítě omlouvat, každá škola má svůj školní řád, kde je tato povinnost specifikována, ale zpravidla se musí omluvit do druhého dne. Pokud dítě např. odjíždí na ozdravný pobyt, zůstává doma z rodinných důvodů (dovolená, oslava svátků) musí rodiče většinou žádat školu předem o uvolnění.

При отсъствие трябва да извинят детето. Всяко училище има своя училищен правилник, където това задължение е определено, но по правило детето трябва да се извини до следващия ден. Ако детето напр. заминава на рехабилитационен лагер, остава вкъщи поради семейни причини (почивка, празнуване на празник), в повечето случаи родителят трябва предварително да помоли училището, детето да бъде освободено. • Rodiče mají povinnost sledovat prospěch svých dětí v žákovských knížkách, je nutné známky podepisovat, aby učitelé věděli, že je rodiče viděli.

  • Je zapotřebí kontrolovat přípravu dětí do školy a psaní domácích úkolů, které musí rodiče podepisovat.

  • Školy organizují rodičovské schůzky, na kterých jsou rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí. Tyto schůzky většinou nejsou povinné, ale je v zájmu všech spolupracovat se školou a informovat se o svých dětech.

 • Родителите имат задължението да следят успеваемостта на своите деца в бележниците им, трябва да подписват оценките, за да знаят учителите, че родителите са уведомени.

  • Необходимо е да контролират подготовката на децата за училище и писането на домашни, които трябва родителя да подписва.

  • Училищата организират родителски срещи, на които родителите се уведомяват за успеваемостта и поведението на своите деца. Тези срещи в повечето случаи не са задължителни, но е в интерес на всички да си сътрудничат с училището и да се информират за своите деца.Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného občanským sdružením META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.
Каталог: sites -> default -> files -> uploaded
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
uploaded -> 1. Spálová angína / Гнойна ангина


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница