Първа Общи положения ЧДата25.07.2016
Размер345.83 Kb.
ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 35 СОУ" ДОБРИ ВОЙНИКОВ"

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
Глава първа
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на 35 СОУ „Добри Войников”, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг или имат нужда от специфично третиране.
Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, помощник-директорите, учителите, възпитателите, учениците, родителите и служителите в 35 СОУ, както и за всички други лица, намиращи се на негова територия. Правилникът определя функциите на училищното ръководство, ресурсното осигуряване, правата и задълженията на учители, ученици, родители, училищна документация в съответствие със ЗНП, ППЗНП и други нормативни документи.
Глава втора
Общи разпоредби
Чл. 3. 35 СОУ "Добри Войников" (условно наричано по - нататък "училището") е юридическо лице с общинско финансиране и има право на:

1. Наименование, символи, официален адрес: София 1164, ул.” Д. Войников” № 16, който съответства на адреса на дирекцията му.

2. Собствен кръгъл печат и печат с държавен герб.

3. Банкови сметки и счетоводен баланс.

4. Шифър по Булстат - 831383031.
Чл.4.Като юридическо лице училището има право:

(1). 1. Да предлага на район "Лозенец" предоставянето на училищно имущество под наем.

2. Да извършва педагогически услуги по реда на ЗНП и ППЗНП.

3. Да сключва договори.

4. Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните и извънбюджетните средства.

5. Да създава и натрупва фондове.

6. Да сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава държавните интереси.

(2). 1. Да определя вътрешната си структура.

2. Да подбира кадрите си.

3. Да избира начина и квотите за приемане на ученици в съответствие с нормативните актове на МОМН.

4. Да определя организацията, методиката и средствата на обучение.

5. Да издава държавни документи за завършен клас и образователна степен.

6. Да въвежда униформено облекло и други отличителни знаци (съгласно чл. 25, ал. 1, т. 5 от ППЗНП)

Чл. 5. Училището носи отговорност за:

1. Изпълнението на държавните образователни изисквания.

2. Създаване условия за опазване живота и здравето на учениците по време на обучението и на територията си.

3. Законосъобразното изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства и опазването на материално-техническата база.

4. Допускането на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.
Чл. 6. (1). Училището е общинско.

(2). Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.


Чл. 7. Училището се финансира от :

(1). 1. Постъпления от републиканския бюджет чрез общината.

2. Вноски от общинския бюджет.

3. Собствени приходи

(2). Собствените приходи се получават от:

1. Наеми от предоставяне на сграден фонд и инвентар.

2. Такси за провеждане на изпити.

3. Дарения и целеви средства от юридически и физически лица.

4. Педагогически услуги и курсове.

5. Копирни, печатни и други услуги.


Чл. 8. Начините за формиране размера на наемите, таксите и цените на услугите, посочени в т.1, 2, 4, 5 на чл.7, ал. 2, както и за изразходване на собствени приходи е съобразено с действащите нормативни документи.
Чл. 9.(1). Основен вид дейност в училището е педагогическата.

(2). За осигуряване нормалното протичане на педагогическата дейност в училището се извършват още:  1. Административно-правна дейност.

  2. Стопанско-финансова дейност.

  3. Маркетингова дейност.


Чл. 10. Структура:

(1). Като юридическо лице, училището се представлява от Директора, чиито права и задължения се уреждат от действащите нормативни документи и настоящия Правилник.

(2). Директорът управлява училището, подпомаган от помощник-директори по учебната дейност и помощник-директор по административно-стопанската дейност.

(3). Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси. Той се представлява от Директора, а в състава му влизат помощник-директорите, педагогическият съветник, психолог, всички учители и възпитатели. В зависимост от разглежданите въпроси може да участват със съвещателен глас представител на училищното настоятелство и представители на ученическия съвет.


Глава трета
Организация и форми и дейности на учебно-възпитателния процес
Чл. 11. (1).1. Училището има 12 годишен курс на обучение с обособени две самостоятелни степени - основна степен с начален етап (1.-4. клас) и прогимназиален етап (5.-7. клас) и горна степен с гимназиален етап (8.-12. клас).

2. Учениците в основната степен се обучават по училищен учебен план със засилено чуждоезиково обучение.

3. За учениците от 1. и 2. клас при изявено желание на родителите се осъществява целодневна организация на обучение.

4. Учениците в средната степен се обучават по учебен план за профилирана подготовка в профил „чуждоезиков” – немски или френски език.

(3). Училището осигурява и:

1.Самостоятелна форма на обучение на ученици по реда на чл. 84 и чл.85 от ППЗНП.

2.Индивидуална форма на обучение в училището се осъществява по реда на чл.83 и чл. 85 от ППЗНП. Индивидуалното обучение се осъществява чрез индивидуални учебни планове, изготвени от учителите и утвърдени от директора.

(4). Училището осигурява подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.


Чл. 12. (1).1. Приемът в 1. клас се извършва по ред и график предложен от педагогическия съвет и одобрен от директора.

2. В l. клас се приемат деца, навършили 7 години.

3. Навършилите 6 години се приемат по реда на чл.35 от ППЗНП

4. Във 2.-7. клас се приемат ученици при наличие на свободни места.

5. Преместване на ученици от 1. до 7. клас се извършва по реда на чл. 40 и чл. 44 от ППЗНП.

6. Кандидатите за прием 2.-7. клас полагат изпити за установяване на входно ниво по първи и втори чужд език, (ако има разлика в училищните учебни планове) върху материала за предходните години. Изпитите се провеждат между 1. и 14. септември, по графика на поправителната сесия.

(2). 1. Прием след 7. клас се осъществява по реда на наредба на МОМН.

2. Преместване на ученици в гимназиалния етап се извършва по реда на чл. 51 и чл. 52 от ППЗНП.

3. Кандидатите за прием в гимназиалния етап полагат изпит за установяване на входно ниво по първи и втори чужд език върху материала за предходните години, (ако има разлика в училищните учебни планове). Изпитите се провеждат между 1. и 14 септември в графика на поправителната сесия.

(3). При записване на нови ученици се подава декларация, подписана от ученика и родителя, че познават и приемат правилника за дейността на училището и училищния учебен план. За останалите ученици такава декларация се попълва всяка учебна година на първата родителска среща.
Чл. 13. (1). Училищна документация.

1. Обучението в училище се провежда по училищни учебни планове, приети от ПС въз основа на типов учебен план.

2. Разпределението на учебното време за постигане на общообразователния минимум се изготвя според нормативните документи на МОМН.

3. В съответствие с учебните планове, програми и входящото ниво учителите съставят годишни разпределения по ЗП, ЗИП и СИП, както и програмите за ЗИП и СИП и ги представят за утвърждаване в определен срок.4. Класните ръководители съставят годишни разпределения за работа в час на класа, съгласувани с педагогическия съветник и ги представят за утвърждаване на помощник-­директор по учебна дейност не по-късно от 30 септември.

(2). Определянето на преподавателските ангажименти и класно ръководство се прави от помощник-директорите по учебната дейност, съгласува се с педагогическия съвет и се утвърждава от директора не по-късно от 13 септември.Чл. 14. (1).0бучаващите се в училището получават документ за завършен клас или етап на образованието си, съгласно ЗНП и ППЗНП и другите действащи нормативни документи.

(2). 1. Училището съдейства на учениците, успешно приключили обучението си в профил „чуждоезиков” – френски език да получат сертификат за владеене на езика, след полагане на изпити по европейската езикова рамка.

2. Училището подготвя учениците от профил „чуждоезиков” – немски език, обучавали се по програмата DSD, да получат немска езикова диплома след полагане на изпит.

3. Училището съдейства на учениците от 10., 11., 12. клас да получат европейски сертификат за владеене на руски език след полагане на изпит.


Чл. 15. (1). Седмично разписание

1. Седмичното разписание на учебните занятия се изготвя за всеки учебен срок под контрол на помощник-директорите по учебната дейност, съобразно психо-хигиенните норми.

2. Първият учебен час за сутрешната смяна започва в 7.30 часа за учениците от 5. до 7. клас и от 8:00 часа за учениците от 1. до 4. Клас. Втора смяна започва в 13.30 часа.

3. Началото и края на учебния час се оповестява със звънец.

4. Промени в графика на деня се правят по предложение на главния дежурен учител, с разрешение на директора или дежурния помощник-директор.

5. За точното изпълнение на седмичното разписание и на графика на учебните занятия отговарят помощник-директорите по учебната дейност.


Чл. 16. (1). Училището работи при следния пропускателен режим:

1. Учениците от 1. и 2. клас се довеждат от родителите до фоайето на 1. етаж.

2. Учениците от 3. до 4. клас показват ученическата си книжка при поискване на охраната, портиера или дежурния учител.

3. Учениците от 5. до 12. клас задължително показват ученическата си книжка, а ако тя е в класния ръководител, лична карта на охраната, портиера или дежурния учител.

4. Учениците, които са без ученическа книжка повече от три пъти получават забележка, която се вписва в дневника от класния ръководител.

(2). Всички външни лица удостоверяват самоличността си с документ и уведомяват охраната за целта на посещението си. При отказ да направят това същите не се допускат в училището.

(3).Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители относно вътрешния ред.

(4).Дистрибутори, търговски и рекламни агенти не се допускат в училище без разрешение от директора или дежурен помощник-директор.


Чл. 17. Оценяване:

(1). Нивото на подготвеност и равнището на знанията на ученика се оценяват съобразно с държавните образователни изисквания регламентирани в Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.

(2). Учителят има право да проверява и оценява знанията и уменията върху изучения материал на всеки ученик в съответния учебен час.

(3). При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред ученика, а при писмените изпитвания оценяващият мотивира оценката с рецензия.

(4). Ученикът има право по изключение един път в срок да откаже изпитване по уважителни причини, като уведоми за това учителя в началото на часа.

(5). Ученикът е задължен да изпълнява възложените му задачи за самоподготовка.

(6). Системното неизпълнение на възложените задачи за самоподготовка се отразява при формиране на срочните оценки.
Чл.18. Писмени изпитвания:

(1). Писмените текущи изпитвания се провеждат по реда определен от чл.13. до чл. 17. от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.

(2). Класни работи се провеждат по предварително съставен график от помощник-директора по учебната дейност. Графикът за първи срок се съставя до 5 ноември, а за втория - до 15 март.

(3). Класните работи се провеждат не по-късно от 14 дни преди края на учебния срок, а резултатите от тях се оповестяват до 10 дни след провеждането им.

(4). В един учебен ден учениците правят само една класна или контролна работа, а през седмицата не повече от две класни работи с интервал най-малко 1 ден.

(5). Текущи писмени изпитвания и тестове могат се провеждат и без предварително уведомяване, а материала, който включват не може да надхвърля  два -три урока.


Чл. 19. Срочните оценки и годишните оценки се формират по реда на чл. 20 и чл. 22 от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.
Чл. 20. Ритмичността на текущите изпитвания се осъществява при спазване на изискванията в чл. 11. и чл. 11а. от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.
Чл.21. Приключване на година в други срокове:

(1). Ученици, чиито срочен или годишен успех не може да бъде оформен поради отсъствие по болест или други уважителни причини, имат право на удължен срок за определяне на срочни или годишни оценки в рамките на учебната година. Решението се взима от педагогическия съвет, след подадена молба от родител, придружена със съответни документи удостоверяващи причините за отсътвията.

(2). Годишните оценки на ученици, които заминават в чужбина и там ще продължат образованието си, могат да се оформят преди приключване на втория срок най-много 30 дни преди края на учебната година. Решение за предварително приключване на учебната година взема педагогическият съвет, след подадена молба от ученика, подписана и от родителя (настойника).
Чл. 22. Поправителни изпити:

(1). Провеждането на поправителните изпити се извършва по реда на чл. 28. от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.

(2). Графикът за поправителните сесии се изготвя от помощник-директора по учебната дейност и се утвърждава от директора.
Чл. 23. Други изпити:

(1). Приравнителните изпити се провеждат по реда на чл. 26. от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.

(2). Изпитите на ученици на самостоятелна или индивидуална форма на обучение се провеждат по реда изискванията на съответните членове от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.

(3). При допуснати над 30% отсъствия от проведените задължителни учебни часове по даден учебен предмет за срока или учебната година на ученикa не се оформя срочна или годишна оценка. Редът и условията за оформяне се определят със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет съгласно чл. 137а. от ППЗНП.


Чл. 24. Учениците имат право да се явят на изпити за промяна на годишна или окончателна оценката по реда на чл. 29. от Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г. на МОМН.
Глава четвърта
Участници в учебно-възпитателният процес
Раздел 1.
УЧЕНИЦИ
Чл. 25. (1) Ученикът има следните права (съгласно чл. 134, от ППЗНП):

1. Да избира училището, профила и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните документи.2. В 12 клас на гимназиалната степен на обучение ученикът има право да избере предмет/и от утвърдените по учебен план за задължително избираема подготовка, като при формиране на групите се спазват изискванията на нормативните документи.

3. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване.

4. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.

5. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

6. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт.

7. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си.

8. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление.

9. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

10. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност.

11. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

(2) Ученикът има следните задължения (съгласно чл. 135, от ППЗНП):

1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции

2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение.

3. Да се явява в училище с облекло и прическа в спретнат, поддържан вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави ( съгласно приложение 1).

4. Да се явява и присъства в училище с униформено облекло. Проверката по установяване на ученик без униформено облекло се извършва съгласно приложение 2.

5. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. Да не участва в хазартни игри, да не употребява упойващи вещества, транквиланти, стимуланти и алкохол и да не пуши в района на училището и прилежащите улици "Милин камък", "Добри Войников", "Крум Попов", "Зелено дърво" и "Малуша".

7. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

8. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

9. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

10. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

11. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището.

12. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя, главния дежурен учител или директора.

13. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

14. Да не извършва корекции в училищната документация, което е наказуемо според законите на Република България.

15. Да не извършва действия, които се тълкуват като дискриминация спрямо ученици, учители и служители.

16 Да не носи и използва в сградата на училището топки, кънки, ролери, скейтбордове и др. подобни.

17. Да не извършва действия, които се определят, като измама.

- преписване от предварително подготвени материали,

- преписване от други ученици и чужди писмени работи,

- плагиатство,

- укриване и фалшифициране на училищни, служебни и лични документи.

18. Ученикът е длъжен след вписване на оценки, отсъствия, забележки, наказания и други съобщения в ученическата книжка да я представи на родител за подпис.
Чл. 26. Награди за ученици

(1). Училището учредява свой награден фонд, за който се отделят средства от спонсорство, стопански инициативи и др.

(2). За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена научна дисциплина, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават следните награди:

1. Похвала от директора на училището или педагогическия съвет с вписване в дневника на класа, ученическата книжка на ученика и характеристиката му;

2. Похвална грамота с вписване в регистрационната книга за грамотите;

3. Благодарстовено писмо;

4. Предметна награда.

(3). Наградите се присъждат от директора по предложение на класния ръководител, административното ръководство, педагогическия съвет, комисите по оценяване или училишното настоятелство.


Чл. 27. Нарушителите по чл. 25, ал. 2. се наказват съгласно чл. 139 от ППЗНП, както следва:

(1). При първо провинение или - със "забележка

(2). При повторно нарушение - с „ извършване на дейности в полза на училището, в свободното, от учебни часове, време”.

(3) При последващо нарушение - с „предупреждение за преместване в друго училище”.

(4) 1.При наложено наказание по ал. 3 и последващо нарушение, ученикът се наказва с „преместване в друго училище”.

2. При наложено наказание по ал. 3 и последващо нарушение, за ученици, навършили 16-годишна възраст, може да се наложи наказание „преместване в самостоятелна форма на обучение”.

(5). При констатирани случаи на тежки провинения, ученикът може да се накаже и с по-тежко наказание, без да има предходните наказания.

(6). Освен налагането на наказанията по ал. 1, 2, 3 и 4, ученикът може да бъде насочен към консултации за педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности, с оглед недопускане на нарушения и отпадане от училище.

(7) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в ППЗНП, освен тези наказания, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(8). При налагане на наказания се спазват всички изисквания отразени в ППЗНП от чл. 140. до чл. 140з.

(9). При неспазване на чл.25,ал.2, т.4 нарушителят се наказва:

1. При явяване на ученика 3 /три/ пъти без униформено облекло – със „забележка”.

2. При явяване на ученика 6 /шест/ пъти без униформено облекло - с „извършване на дейности в полза на училището, в свободното, от учебни часове, време”.

3. При явяване на ученика 10 /десет/ пъти без униформено облекло – с „предупреждение за преместване в друго училище”.


Чл. 28. Закъснения:

(1). Учениците заемат местата си в класните стаи преди биенето на звънеца.

(2). Закъснение до 15 мин. за учебен час се регистрира като 1/3 неизвинено отсъствие.
Чл. 29. Отсъствия:

(1). Учениците задължително присъстват на всички занятия, определени с училищния учебния план и седмичното разписание.

(2). На всеки ученик, който не присъства в часа, задължително се поставя отсъствие от учителя провеждащ часа.

(3) Ученик отсъстващ от часа, поради отстраняване от учебния процес заради нарушаване на дисциплината, няма право да напуска сградата на училището

(4). Всеки месец класният ръководител вписва в ученическата книжка направените от ученика отсъствия.

(5). За всеки 5 неизвинени отсъствия на ученик, класният ръководител уведомява писмено родителите на ученика.


Чл. 30. Извинени отсъствия:

(1). Извиняването на отсъствията на учениците става въз основа на медицинска бележка, издадена от личния лекар и подписана от родител, документ от спортния клуб, в който членува или с уведомително писмо от родителя или настойника.

(2). Представянето на документа на класния ръководител става не по-късно от три дни след идването на ученика в училище.

(3). Ученик, който е отсъствал от учебни часове, не е освободен от учебните си задължения (домашни, научаване на пропуснатия материал и др.), дадени от учителя в тези часове.

(4). Извинителните бележки се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година и се представят при поискване от директора или помощник-директора за проверка.

(5). Класният ръководител регистрира представените извинителни бележки веднага след получаването им в тетрадката за регистрация на всеки клас.

(6). За представена фалшива извинителна бележка ученикът се наказва с „предупреждение за преместване в друго училище” и „ намаляване на поведението”;
Чл. 31. Освобождаване от учебни занятия:

(1). Директорът на училището еднократно през учебната година може да разреши на ученик да отсъства до седем дни по уважителни причини, а класният ръководител - до три дни за цялата учебна година.

(2). Отсъствия на ученик над седем дни се разрешава от директора, съгласувано с педагогическия съвет.

(3). Разрешенията по ал.1 и 2 на този член се получават след подаване на писмена молба до директора или класният ръководител, подписана от родителя на ученика.


Чл. 32. Освобождаване от часове по физическо възпитание:

(1). Освобождаването от часовете по физическо възпитание и спорт за текущата учебна година или за един от двата учебни срока по медицинско предписание става след представяне на заключение от лекарска комисия и подадена молба до Директора, в срок до един месец след установяване на диагнозата. Медицинските документи се съхраняват в медицинския кабинет.

(2). Освобождаването от часовете по физическо възпитание за определен период от време през учебната година по медицинско предписание става след представяне на заключение от лекар. Медицинските документи се съхраняват от класния ръководител.

(3). Освободеният ученик е длъжен да присъства в часовете по физическо възпитание и да спазва изискванията на учителя, освен ако в медицинските му документи не е посочено изрично, че това е противопоказно за заболяването му. Тогава е длъжен да се намира в помещението определено със заповед на директора. Неизпълнението на това изискване се отбелязва, като неизвинено отсъствие.

(4). При неспазване на изискванията посочени в ал. 1. и 2. ученикът се смята за отсъствал от учебните занятия и ако не може да му бъде оформена срочна или годишна оценка, полага изпит за оформяне на срочна или годишна оценка.
Чл. 33. (1) Наказанията по чл. 27. се налагат на ученик и за допуснати неизвинени отсъствия, както следва:

1. За допуснати от 5 до 8 неизвинени отсъствия - със "забележка”.

2. За допуснати от 9 до 12 неизвинени отсъствия, с „извършване на дейности в полза на училището, в свободното от учебни часове време”.

3. За допуснати от 13 до 15 неизвинени отсъствия – с ”предупреждение за преместване в друго училище”

4. За над 15 неизвинени отсъствия – с ”преместване в друго училище” или „преместване в самостоятелна форма на обучение”( за ученици навършили 16 години).

5. За над 15 неизвинени отсъствия, допуснати от учениците от 12. клас – с „ преместване в самостоятелна форма на обучение”.

(2). При всяко от наложените наказания ученикът се лишава от стипендия за отличен успех.

(3). За ученици под 16 години допуснали над 10 неизвинени отсъствия се прави предложение до кмета на общината за налагане на глоба в съответствие с чл. 47 и по реда на чл. 48. от ЗНП.

(4). За неизвинено отсъствие се счита отсъствието на ученик от учебни занятия, включително и извънкласни форми на обучение без документирани уважителни причини.

(5). Неизвинено отсъствие се оставя при отсъствието на ученик от учебни занятия поради:

1. Отстраняване заради облекло или вид, в нарушение на този правилник;

2. Отстраняване, когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес

3. Отстраняване, когато ученикът пречи на учителя или на съучениците си за протичането на нормален учебен процес
Чл. 34. Дежурните в клас ученици идват 5 минути преди започването на 1 час. В задълженията на дежурния ученик влиза:

1. Да съобщава отсъстващите ученици;

2. Да почистване на дъската преди и след учебния час;

3. Да се грижа за опазване на имуществото в класната стая;

4. Да поддържа реда и чистотата в класната стая през междучасия

5. Да извършва оглед на материалната база и имуществото в класната стая при всяко влизане в час и особено преди започване на учебните занятия и при констатирани нарушения, да уведомява незабавно помощник - директора по АСД, дежурен учител или класния ръководител. При липса на такова уведомление носи споделена отговорност за нарушението.


Чл. 35. Учениците се инструктират от класните ръководители и съответните учители за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения инструктаж с подписите си в специална тетрадка.
Чл. 36. Училищна собственост:

(1). Ученикът е длъжен да опазва училищната собственост и материалната база.

(2). При нанесена щета родителите заплащат стойността на повреденото имущество и стойността на ремонта в 7 дневен срок, или възстановяват повреденото.

(3). При неизвестен извършител на щетата сумата се заплаща от целия клас.

(4). Ученикът е длъжен да върне учебниците и учебните помагала, получени от училището, за които е определен срок на ползване, по-дълъг от една година след приключването на учебните занятия за съответната учебна година,

(5). Когато при връщането на учебник се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика, учебникът е негоден за ползване, да възстанови стойността на учебника .

(6). Учениците получават документ за завършен клас, образователна степен или за преместване в друго училище, ако не дължат книги, безплатни учебници, спортни екипи или друго имущество на училището.

(7). Документът по ал. 6. се изготвят от оторизираните от директора лица и се предават на ученика след представяне от него на контролен лист, подписан от домакина и библиотекаря.

(8). При унищожен дневник учениците от класа полагат изпити за възстановяване на оценките по всички учебни предмети.
Раздел 2
УЧИТЕЛИ
Чл. 37. (1).Учителят има следните права:

1. Да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

5. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

6. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

7. Да изисква от ръководството на училището да бъдат осигурени условия и необходимите учебни пособия за провеждане на обучението по преподавания от него учебен предмет.

8. Да бъде стимулиран за резултатите от неговата работа и за равнището на квалификацията му.

(2). Учителят има следните задължения:

1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. При продължителни отсъствия от работа да предостави на директора преструктурирането на темите на следващите уроци в годишното си разпределение;

5. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

6. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

7. Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или обслужващото звено;

8. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

9. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

10. Да не ползва мобилен телефон по време на час;

11. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

12. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

13. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

14. Със своята работа и поведение да пази авторитета на училището. Да не накърнява авторитета на свои колеги.

15. Да не споделя с ученици, родители и граждани разискванията на заседанията на педагогическия съвет, мнението на колегите си по поведението или успеха на учениците, както и по въпроси, представляващи училищна тайна.

16. Да спазва седмичното разписание на часовете. Промени в него могат да правят само главния дежурен учител след съгласуване с директорът или помощник-директорите, помощник-директорите и директорът .

17. Да работи по годишно разпределение на учебния материал, заверено от директора. При необходимост и целесъобразност да преструктурира учебното съдържание. Направените промени се отразяват в годишното разпределение и се заверяват от директора.

20. Да отразява в дневника на класа проведения час чрез подписа си и чрез вписване на отсъстващите за деня ученици.

21. Да вписва преподаденият учебен материал в материалната книга за деня.

22. Да използва методи и средства за преподаване, несъобразени с психическите и възрастовите особености на учениците.

23. Да не проявява дискриминация и необективност при оценяване на знанията и поведението на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, имуществена, социална и политическа принадлежност на техните родители;

24. Да не използва форми на психическо, морално, физическо или административно насилие при взаимоотношенията си с учениците:

25. Да проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на учениците.

26. Да дежури в училище по утвърден от директора график като главен дежурен и дежурен по етаж.

27. Да следи за опазването на училищното имущество и хигиената в часовете си. Да съдейства на класните ръководители за откриване на учениците, нанесли щети на базата, реда и чистотата на класната стая.

28. С учениците от V-VII клас да провежда ежедневно в края на последния час "минутка" за напомняне задълженията на учениците за тяхното безопасно движение при връщане вкъщи.

29. Да организира отдиха и екскурзии с ученици след предварително съгласуване с директора.

30. Извънкласни дейности, по изключение, провеждани в учебно време, да се заявяват минимум 1 (един) ден предварително и да се вписват в специална тетрадка, съхраняваща се в канцеларията на училището.

31. Да не се използва извънучебно време за преподаване на учебен материал или за изпитване на учениците. Това не се отнася за консултациите с учениците.

32. Да не се допуска учениците да бъдат задължавани да изучават учебен материал извън програмните изисквания.


Чл. 38. Оценяване:

(1). 1. Да внася оценките на учениците своевременно в техните ученически книжки и в дневника на класа и да оформя срочния и годишния успех до деня, определен от училищното ръководство като краен срок за приключване на изпитванията (включително);

2. При отказ на ученика да предостави ученическата си книжка, при липса на домашна работа, при дисциплинарни нарушения и др. подобни, да отбелязва това в съответната документация

(2). Оценката, независимо от системата на проверка, се приравнява към шестобалната система на оценяване и се вписва в дневника и ученическата книжка с цели часла.

(3). Сгрешени оценки се поправят в дневника с червен химикал, като се подписват от учителя и се заверяват от Директора.

(4) Учителят е длъжен да запазва писмените изпитвания на учениците си до края на учебната година и да ги показва при възникнал интерес на родителите.

(5) Информация за оценките и поведението на ученика може да получава само родител или законно упълномощено лице съгласно действащото законодателство в Република България

(6) Информация за оценки и поведение на ученика може да дава класният ръководител или преподавателят по съответния предмет.


Чл. 39. Класно ръководство:

(1). Класното ръководство се определя преди началото на учебната година от помощник-директорите по учебна дейност и се възлага със заповед от директора.

(2) Класният ръководител е задължен да организира и провежда родителски срещи. По време на тези срещи се обсъждат и се вземат решения, по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците. Класният ръководител няма право да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3). Класният ръководител е длъжен да води редовно и да съхранява учебната документация на паралелката, периодично да проверява редовността на водене на ученическата книжка и вписва пропуснатите оценки. Той е длъжен да следи за успеха и развитието на учениците в съответната паралелка, спазването на училищната дисциплина; за уменията за общуване със съучениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

(4). Класният ръководител обработва отсъствията за седмицата в дневника и ги пренася с натрупване през цялата учебна година.

(5). Класният ръководител е задължен да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката.

(6). Класният ръководител е длъжен да осъществява връзка с учителите които преподават на паралелката.

(7). Класният ръководител е длъжен да уведомява родителите на ученик при допускане на всеки 5 неизвинени отсъствия, чрез изпращане на служебна бележка, заверена от директора.

(8). Помощник-директорите по учебната дейност проверяват peдoвнocтra на вписването и обработването на отсъствията и оценките в дневниците и ученическите книжки най-малко два пъти на учебен срок.

(9). Класният ръководител е задължен да анализира и оценява успеха и поведението на ученика като изготвя характеристика, в съответствие с чл. 138 а от ППЗНП и да я представя на родителя, срещу подпис. Такава характеристика се изготвя в края на всяка учебна година, при завършване на етап от образованието, както и в случаите на преместване на ученика в друго училище.

(10). Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование и дипломата за средно образование.
Чл. 40. Наказания:

(1). При предложение от класния ръководител за наказание на ученик се спазва следната процедура:

1. Внасяне на докладна записка с мотивите и предложението за вида наказание при директора

2. Уведомяване на ученика и родителите от класния ръководител (приложение 3).

3. При предложение за наказание „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време”, "предупреждение за преместване" и "преместване" класният ръководител задължително уведомява ученика и родителите за деня и часа на провеждане на Педагогическия съвет. Ученикът, родителите и представител на класа имат право да бъдат изслушани на съвета.

4. При приемане на наказание от съвета класният ръководител задължително вписва наказанието в дневника и ученическата книжка.

5. Задължение на класния ръководител е да следи поредността на наказанията и сроковете на изтичането им.
Чл. 41. Дежурство:

(1). В училището е въведено дежурство по указание и график, разработени от помощник-директора по АСД и утвърдени от директора.

(2). Главният дежурен и дежурните учители идват в училище 15 минути преди първия учебен час и си отиват след завършване на учебните занятия за съответната смяна.
Чл. 42. Материална отговорност:

(1). Учителите носят материална отговорност за повредени или изгубени учебни пособия, използвани от тях в учебната дейност, както и за нанесени по време на учебния час щети на материалната база в учебното помещение.

(2). Дежурните учители носят материална отговорност за нанесени през междучасието щети на материалната база.
Чл. 43. Училищна документация:

(1). Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод.

(2). Главните книги, книгите за подлежащи, личните картони, регистрационните книги и приключените дневници се съхраняват от секретаря.

(3). Посочените в ал.2 на този член документи се предоставят от секретаря на учителите за работа срещу подпис.


Чл. 44. (1). Заверяването на документацията и осъществяването на контрол по нейното водене се извършва от директора или помощник-директорите по учебна дейност.
Чл. 45. Корекции в училищни документи:

(1). При допусната грешка в документ, които е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една линия с червен химикал, след което се нанася поправката. Поправката се заверява от директора и се подпечатва с печата на училището.

(2). При грешка в документ, които не е прошнурован и прономерован, същият се унищожава и се изготвя нов.
Чл. 46. Преписи и дубликати на документи:

(1). Преписи от документи за образование или дубликат се издават след подаване на писмена молба до директора.
Чл. 47. Материална база:

(1). Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в училището от домакина срещу подпис в документ.

(2). Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указание на директора и след представяне на контролен лист, подписан от библиотекаря, домакина и касиера.

(3). Повредите на училищното имущество се регистрират в дневника на главния дежурен по сигнала на дежурните учители и ученици, и на помощния персонал.

(4). За своевременното (в 7 дневен срок) възстановяване на нанесените материални щети отговарят класният ръководител на ученика и помощник-директора по АСД.
Раздел 3.
Училищно настоятелство

Чл. 48. (1). Към училището е създадено Училищно настоятелство, което е юридическо лице с произтичащите от това права и задължения

(2). По решение на Училищното настоятелство за всяка учебна година всеки ученик внася в касата на училището дарителска такса в размер на 30 лв. Второ дете, което учи в 35 СОУ внася такса в размер на 15 лв., а трето дете се освобождава от такса.

(3). Всички социално слаби ученици и сираци са освободени от такса.

(4). Таксата се събира от родителя, представлявящ класа.


Раздел 4.
Родители
Чл. 49. Имат право:

(1) Периодично да получават информация, за успеха и развитието на децата им, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

(2) Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното за консултации време или в друго удобно, за двете страни време.

(3) Да участват в родителските срещи.

(4) Да изразяват мнение и да правят предложение за развитието на училището.

(5) Да присъстват и да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, засягащи права и интереси на ученика.

(6) Да участват в училищното настоятелство.

(7) Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.Чл. 50. Родителите са длъжни :

(1) Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

(2) Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището на първата родителска среща.

(3) Да съдействат за явяването на ученика в училище с облекло и във вид, съответстващи на настоящия правилник (съгл. Приложение 1 и Приложение 2).

(4) Редовно да проверяват и подписват внесените оценки и забележки по поведението на учениците в ученическата книжка.

(5) Да се отзовават и да оказват съдействие на педагогическия персонал при възникнали конфликтни ситуации с учениците в училище. Не се допуска саморазправа на родител/и с друго дете от училището. При възникнал конфликт се търси съдействие на, училищния психолог или лице от училищното ръководство.Преходни и заключителни разпоредби
1. Този правилник се издава на основание § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ППЗНП и е приет на заседание на Педагогическия съвет на училището с протокол № 2 от 29.09.2012 г.

2. Правилникът на училището е обществен договор, който се подписва и спазва от учителите, учениците и непедагогическия персонал. За неспазването му се носи лична административна отговорност;

3. Този правилник влиза в сила от 01.10.2012 г. и отменя действащия до тази дата правилник.

4. Учениците и щатният персонал имат право да правят писмени предложения за изменение на Правилника, адресирани до директора. Предложенията се разглеждат от определена със заповед на директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от учениците или щатния персонал.

5. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с този правилник или с други нормативни актове въпроси;

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 към чл.25, ал. 2, т.3

1. Не се разрешава носенето на поли и панталони с ниска талия, бюстиета и блузи с дълбоки деколтета и друго облекло, разкриващо бельото;

2. Не се разрешава носенето, в сградата на училището, на шапки, кърпи и забрадки;

3. Не се разрешава носенето на дрехи, обувки, аксесоари и накити, подтикващи към агресия и изразяващи религиозна, сектантска, окултна и езическа символика (колани, пръстени, гривни, колиета, карабинери);

4. Разрешава се носенето на поли и рокли с дължина до линията на коляното;

5. Не се разрешава носенето на къси панталони, с изключение часовете по физическо възпитание и спорт;

6. Не се разрешава присъствието в останалите учебни часове с облеклото за физическо възпитание и спорт;

7. Не се разрешава присъствието в училище с тежък, предизвикателен грим.

8. Не се разрешава носенето в училище на обувки с колелца и на ток, по- висок от 5 см.
Приложение 2 към чл.25, ал. 2, т.4
І. Униформено облекло и други отличителни знаци на училището

1. Цветове, приети от училището като представителни – тъмносин, тъмночервен (пуловер/ватиран пуловер), бял, светлосин, тъмносин (риза/блуза); емблема – виненочервен контур, старо злато надпис

2. Задължително официално облекло – бяла, светлосиня, тъмносиня риза/блуза с емблемата на училището, черен панталон/пола.

3. Задължително всекидневно облекло:

3.1. За учениците от първи до четвърти клас включително:

- трикотажна блуза с якичка, къс ръкав с бродирана емблема върху предно ляво горно джобче, цвят бял или светло син;

- ватиран суичър с цип и качулка, два джоба, с дълъг ръкав, с бродирана емблема, цвят тъмночервен.

3.2. За учениците от пети до дванадесети клас включително:

- памучна риза с дълъг ръкав и бродирана емблема върху предно ляво горно джобче, цвят светлосин за момичетата и тъмносин за момчетата;

- неватиран пуловер, с дълъг ръкав с бродирана емблема, цвят тъмносин.

3.3. За всички ученици:

- едноцветени тъмен панталон или пола съобразени с изискванията на Приложение 1 от правилника за вътрешния ред на училището.Забележка: Униформеното облекло, което е закупено през учебната 2010 -2011 не се отменя и ще може да се използва при желание на учениците и родителите до технологичното му износване.

ІІ. Установяването липсата на униформено облекло на ученика става:

  1. На главния вход. Когато учениците са без униформено облекло се отклоняват в Актовата зала и там срешу бележник /лична карта/ се записват имената им и след това се допускат в час. Главният дежурен учител записва номерата им в дневника на съответния клас до края на смяната.

  2. Чрез внезапни проверки по време на часовете.

  3. От съответния учител по време на час чрез вписване на номера на ученика в дневника на класа в графата „бележки по дисциплината на ученика”.

  4. До 10-то число на всеки месец да се прави справка-отчет от класния ръководител /за предходния месец/ за учениците, които са се явили без униформено облекло.


Административна процедура за налагане на наказание «забележка».
1. При констатирано основание за налагане на наказание, класният ръководител е задължен писмено (с типова бланка) да уведоми родител за извършеното от ученика нарушение. Да докладва в същия работен ден с докладна записка на директора на училището за допуснатото нарушение.

2. Да проведе разговор с ученика и родителя относно направеното нарушение и да отрази срещата в дневника на страница № 119, “Проведена индивидуална работа с учениците”.

3. Изслушване на ученика от директорския съвет.

4. Наказанието се налага със заповед на директора.

5. След издаване на заповедта, класният ръководител уведомява родителя, срещу подпис, за наложеното наказание. Отразява се наказанието в ученическата книжка, в личния картон, характеристиката на ученика и в дневника на страница № 118.
Срокове за прилагане на административната процедура:

1. Уведомителното писмо до родител и училищното ръководство да се изпратят в работната седмица след констатиране на допуснатото нарушение (неизвинени отсъствия).

2. В тридневен срок след уведомяването да се свика директорски съвет за разглеждане на случая и вземане на решение.

3. Оповестяването на заповедта на директора да бъде на следващия работен ден.

Приложение № 3 към чл.41, ал.1, т.2.
Изх.№ ............/

Уведомително писмо


До ……………………………………………………………….………………………

родител на ученик/чка………………………………………………….…от……..клас


Относно…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Предложение за наказателна мярка съобразена с тежестта на нарушението съгласно правилника на училището. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата на среща с класния ръководител (в съответния приемен час).

……………………………………………………………………………………..


Дата на уведомяване: ………… Класен ръководител:……….………….

( )


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница