Първа общи положения ч


Информация за планирана промянастраница3/3
Дата22.07.2016
Размер444.23 Kb.
1   2   3

Информация за планирана промяна

I А. (Предишен раздел I - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Кратко техническо описание на промяната, включително за коя от инсталациите, разрешени в комплексното разрешително, се отнася.

I Б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Във връзка с чл. 16, ал. 1 - информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста, раздел III от ЗООС.

II А. Ако е планирана промяна в инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС, се представя информация за преценка на наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда съгласно § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗООС, както следва:

1. Предвидено увеличение на капацитета, което само по себе си достига праговите стойности, определени в приложение № 4 към ЗООС.

2. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Предвидено увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от ЗООС;

3. Наличие на въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.

4. Изменение на физическите параметри на емисиите (температура, налягане, вискозитет, агрегатно състояние, размер и форма на частиците, плътност, цвят и др.) или на начина на изпускането им (включително местоположение или параметри на изпускащите устройства или точките на заустване) или увеличаване на изпусканите вещества по вид или количество.

5. При наличие на измененията/увеличенията по т. 4 се представя заключение за очаквано:

5.1. увеличаване броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население;

5.2. увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в отпадъчните води или газове към вече засегнатото население;

5.3. въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.

6. При наличие на изменения/увеличения по т. 4 на емисии в атмосферата и във връзка с т. 5.1 и 5.2 операторът представя математическо моделиране на приноса на емисиите във въздуха преди и след осъществяване на промяната към концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферата. Прилагат се ползваните входни данни и DAT файлове.

Забележка. За моделирането преди промяната се използват емисионните ограничения, поставени в разрешителното.

II Б. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.).


Приложение № 6

към чл. 16, ал. 3, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.,

изм. и доп., бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)
  1. Информация за промени в изброените аспекти на работата на инсталациите спрямо разрешените в условията на КР, както следва:

1. Промяна на използваните термини и съкращения.

____________________________________________________________________________________

2. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите:

2.1. Промяна във вида (включително нови такива) или количеството на произвежданите продукти.

____________________________________________________________________________________

3. Капацитет на новите инсталации.

4. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации след реализирането на инвестиционната мярка.


5. Промени в употребата на ресурси след изпълнението на инвестиционната мярка:

5.1. Консумацията на водата за производствени нужди - за единица продукт.

5.2. Консумацията на енергия (топло- и електроенергия) - за единица продукт.

5.3. Видът и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата - за единица продукт.

6. Промени в съхраняването на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.
7. Емисии в атмосферата:

7.1. Промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на инвестиционната мярка:

7.1.1. Видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи съоръжения);

7.1.2. Ефективността на съществуващите след изпълнение на инвестиционната мярка пречиствателни съоръжения, в случай че са поставени условия към ефективността.

7.2. Промени в емисиите от точкови източници след изпълнението на инвестиционната мярка:

7.2.1. Изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи, промяна във височината и др.);

7.2.2. Източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);

7.2.3. Количеството (дебитът) на отпадъчните газове;

7.2.4. Видът и концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове;

7.2.5. Изискванията за мониторинг на отпадъчните газове.

7.3. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества след изпълнението на инвестиционната мярка - източници и вид.
8. Емисии на отпадъчни води:

8.1. Промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на инвестиционната мярка:

8.1.1. Видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи съоръжения);

8.1.2. Ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения след изпълнението на инвестиционната мярка, в случай че са поставени условия към ефективността.

8.2. Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води след изпълнението на инвестиционната мярка:

8.2.1. Източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);

8.2.2. Количеството (дебитът) на отпадъчните води;

8.2.3. Показателите за качество на отпадъчните води (включително вид и концентрации);

8.2.4. Точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/или канализационната система на населените места - изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи;

8.2.5. Изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на отпадъчните води.


9. Промени в управлението на отпадъците след изпълнението на инвестиционната мярка:

9.1. Видът или количеството на образуваните на площадката отпадъци.

9.2. Видът или количеството на приеманите за третиране отпадъци.

9.3. Площадките за предварително съхраняване, включително максимално количество на отпадъците, които могат да бъдат съхранявани на площадките.

9.4. Транспортирането на отпадъците.

9.5. Оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци.

9.6. Обезвреждането на отпадъци.
10. Промени по отношение на шума след изпълнението на инвестиционната мярка:

10.1. Звуковата мощност и нивата на шума по границата на площадката и в мястото на въздействие след изпълнението на инвестиционната мярка.

10.2. Изискванията за мониторинг (включително честота).
11. Промени в опазването на подземните води и почвите след изпълнението на инвестиционната мярка:

11.1. Подземни води:

11.1.1. На пунктовете за мониторинг;

11.1.2. На показателите за качество;

11.1.3. На дейностите по опазване на подземните води;

11.1.4. На показателите и честота на мониторинга.

11.2. Почви:

11.2.1. На пунктовете за мониторинг;

11.2.2. На показателите за качество;

11.2.3. На дейностите по опазване на подземните води;

11.2.4. На показателите и честота на мониторинга.

12. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Наличие на площадката на нови опасни вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗООС.


13. Промени в предотвратяването и действията при аварии след изпълнението на инвестиционната мярка:

13.1. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Видът и количествата на опасните вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗООС.

13.2. (Доп. – ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Аварийният план и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност.

_______________________________________________________________________

14. Промени в работа на инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни спирания и други) след изпълнението на инвестиционната мярка.
15. Промени, свързани със:

15.1. Прекратяване експлоатацията на инсталации или на части от тях за определен период от време в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.

15.2. Извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на дейности, демонтиране на съоръжения или комуникации и почистване на терени в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.
II. За аспектите на работата на инсталацията, за които съгласно т. I операторът е информирал за наличие на промяна, се представя:

1. Информация за тези аспекти съгласно съответните раздели на заявлението за издаване на комплексно разрешително.2. Предложения за нови условия или промяна на съществуващите в разрешителното.

3. Оценка на оператора за съответствие на всеки от аспектите на промяната и предложенията по т. II.2 с действащите нормативни изисквания, включително списък на нормативните актове, съответствието с които е оценено.
Каталог: files -> file -> Industry
Industry -> Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос
file -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Industry -> Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспорта


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница