Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница1/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПРОЕКТ ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС

Глава първа.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.


Предмет

Обхват


Чл. 1. (1) Този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на избори за:

1. народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и общински съветници, както и условията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и общински съветници.

2. президент и вицепрезидент на републиката, кметове на общини и кметства, както и условията за избиране на кметове на общини и кметства.

(2) С кодекса се определят и условията и редът за попълване на мандати при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, член на Европейския парламент от Република България, общински съветник, кмет на община и кметство.

Раздел II.
Избирателно право

Основни принципиЧл. 2. (1) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

(2) Всеки избирател има право на един глас. Гласуването е лично.

Активно избирателно право

Чл. 3. (1) Право да избират претендентите по чл.1, ал.1 имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и нямат гражданство в държава извън Европейския съюз.

(2) Освен изискванията на ал.1 право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат :

1. българските граждани, живели най-малко през последните три месеца в държава - членка на Европейския съюз.

2. всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, имащ статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в държава - членка на Европейския съюз, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Република България.

(3) Освен изискванията на ал.1 право да избират общински съветници и кметове имат :

1. българските граждани, които са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

2. всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, имащ статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.

(4) Право да избират претендентите по чл.1, ал.1 с изключение на членовете на Европейския парламент имат българските граждани, владеещи български език и притежаващи дипломи за завършено средно образование или приравнени такива към средно образование в Република България.

Пасивно избирателно право

Чл. 4. (1) Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, нямат друго гражданство, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) За президент и вицепрезидент на републиката може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.

(3) Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който е навършил 21 години към изборния ден включително, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има постоянен адрес в Република България или статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България и е живял най-малко през последните 6 месеца в държава - членка на Европейския съюз.

Претендентите, които не са български граждани, заявяват с писмена декларация желанието си да бъдат избрани.

(4) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има постоянен адрес или статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин. Претендентите, които не са български граждани, заявяват с писмена декларация желанието си да бъдат избрани.

(5) Един претендент няма право да заема една и съща изборна длъжност три мандата поред, независимо дали мандатите са пълни.

(6) Всички претенденти трябва да владеят български език.
Раздел III.

Кандидати и претенденти в изборитеЧл. 5. (1) В изборите участват следните кандидати :

1. партии

2. инициативни комитети на граждани

3. коалиции между определен брой субекти по т.1 и/или т.2.

(2) Всеки кандидат участва в изборите чрез кандидатски листи с подредени в тях претенденти

Изборни системиЧл. 6. (1) Претендентите по чл.1, ал.1 т.1, се избират по пропорционална изборна система със задължителни преференции.

(2) Претендентите по чл.1, ал.1, т.2 се избират мажоритарно в един или два тура.

(3) При смесени избори с пропорционални и мажоритарни квоти всяка от отделните части се подчинява на съответните правила за пропорционални или мажиритарни избори.

Пропорционална изборна система с преференции


Чл. 7. (1) Избирателят гласува чрез вписване на номера на предпочитания претендент от съответната кандидатска листа, като по този начин листата може да се преподреди.

(2) Избирателят вписва числото 0 (нула) в бюлетината, ако е изцяло съгласен с предложения от кандидата ред в кандидатската листа. (?)

(3) Между двама претенденти в една листа по-напред отива този, който има повече предпочитания. При равен брой отбелязвания между двама претенденти се запазва първоначално предложения от кандидата ред в листата.

(4) Разпределението на мандатите в избирателните райони се извършва на принципа на най-големия остатък съгласно методиката от Приложение 1.

Методиката осигурява максимално оползотворяване на действителните гласове.
Мажоритарна изборна система
Чл. 8. (1) Избирателят гласува чрез вписване на номера на кандидатска листа в бюлетината.

(2) За да бъдат избрани на първи тур, претендентите от една листа трябва да са събрали повече от половината от действителните гласове.

(3) Когато на първия тур никой от претендентите не е избран, втори тур на изборите се произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неделен ден.

(4) Във втория тур участват претендентите от първите две листи от първия тур,

получили най-много от действителните гласове. Ако трима или повече листи са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур. Ако една листа е получила най-много гласове, а след нея се нареждат две или повече листи с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.

(5) На втория тур на изборите за избрани се обявяват претендентите от кандидатската листа, получила най-много действителни гласове. При равен брой гласове се насрочва нов избор.

(6) Когато до втори тур са допуснати да участват две кандидатски листи и между двата тура някои от претендентите в тях почине, се произвежда нов избор.

(7) Когато до втори тур са допуснати да участват две листи и между двата тура претендентите в едната от тях се откажат в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващата листа, получила най-много действителни гласове.

Раздел IV.
Насрочване и произвеждане на изборите. Изборни книжа

Насрочване на изборитеЧл. 9. (1) Изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България се насрочват от президента на републиката не по-късно от 75 дни преди изборния ден.

(2) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се насрочват от Народното събрание не по-късно от 75 дни преди изборния ден.

(3) Изборите за общински съветници и кметове се насрочват от президента на републиката не по-късно от 90 дни преди изборния ден.

Произвеждане на изборитеЧл. 10. (1) Изборите се произвеждат в неделни дни.

(2) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат в съответствие с изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз.

Изборни книжа

Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа за всички видове избори и ги обнародва в "Държавен вестник".

(2) Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа не по-късно от 5 дни след насрочване на съответния вид избори.

(3) В случай че се установи непълнота или техническа грешка в изборните книжа, Централната избирателна комисия извършва поправка не по-късно от 55 дни преди изборния ден и я обнародва в "Държавен вестник".

Раздел V.


Организационно-техническа подготовка на изборите

Подготовка на изборитеЧл. 12. (1) Организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително с техника и консумативи се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.

(2) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия. В срок до 7 дни от датата на насрочване на изборите Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по ал. 1 на определен министър.

(3) Заявленията, жалбите, удостоверенията и другите книжа по този кодекс се освобождават от държавни такси.

(4) Документите по този кодекс, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на български език.

Глава втора.
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Раздел I.


Видове избирателни комисии. Общи разпоредби

Видове комисииЧл. 13. За произвеждане на изборите се назначават:

1. Централна избирателна комисия - за цялата страна при произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуването извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

2. районни избирателни комисии - за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на избори за народни представители, както и за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

3. общински избирателни комисии - за всяка община при произвеждане на избори за общински съветници и кметове;

4. секционни избирателни комисии - за всяка избирателна секция при всички видове избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни.

Състав


Чл. 14. (1) Избирателните комисии се състоят от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

(2) Избирателните комисии се представляват от своя председател, а в отделни случаи - от определен с решение на съответната комисия заместник-председател, секретар или член.

(3) Представителите на един кандидат не могат да имат мнозинство в една и съща избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от един и същи кандидат.

(4) Кандидатите по чл. 5 предлагат членове на избирателни комисии, като за целта

представят:

1. писмено предложение до съответния орган с имената на предложените лица, единен граждански номер, образование, специалност и предлагащият ги кандидат в изборите;

2. удостоверение за актуално правно състояние на кандидата, с което се удостоверяват пълномощията на съответните представляващи лица;

3. пълномощни на упълномощени лица да представляват съответния кандидат в процедурите по избиране и назначаване на избирателните комисии.

Изисквания за членовете

Чл. 15. (1) За членове на Централната избирателна комисия се назначават лица с висше образование, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1 и владеят български език.

(2) За членове на районните и общинските избирателни комисии се назначават лица с висше образование, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 и владеят български език.

(3) За членове на секционните избирателни комисии се назначават лица, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 и владеят български език.

НесъвместимостЧл. 16. (1) Член на избирателна комисия, докато заема длъжността си, не може да бъде претендент за съответния вид избор, народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи.

(2) Членовете на една и съща избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

Възнаграждение, осигуряване и отпуск на членовете

Чл. 17. (1) Членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в съответната комисия.

(2) Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Членовете на избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

(4) Лицата, включени в състава на избирателните комисии, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск. Членовете на секционните избирателни комисии и на комисиите по чл. 233, ал. 7 и чл. 242, ал. 7, които работят по трудово или служебно правоотношение, имат право на неплатен служебен отпуск за деня преди и за двата дни, следващи изборния ден, като този отпуск се зачита за трудов или служебен стаж.

Статут на членовете

Чл. 18. (1) При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(2) Членовете на избирателните комисии не могат да носят отличителни знаци на кандидати и претенденти, както и да провеждат предизборна агитация.

Провеждане на заседания и кворум

Чл. 19. (1) Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

(2) Избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на този кодекс.

(3) За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(4) Членовете на избирателните комисии подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

(5) Удостоверенията, издавани от Централната избирателна комисия, районните и общинските избирателни комисии, и тяхната текуща кореспонденция се подписват от председателя и секретаря.

(6) Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член.

(7) На заседанията на районните и общинските избирателни комисии може да присъства по един регистриран застъпник на кандидатска листа. Изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Присъствие на наблюдателиЧл. 20. На заседанията на избирателните комисии могат да присъстват наблюдатели. Наблюдатели могат да присъстват и при получаването на изборните книжа и материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 и по чл. 242, ал. 7, включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по чл. 233, ал. 4 и чл. 242, ал. 4.

Печат на комисиитеЧл. 21. (1) Всички видове избирателни комисии разполагат със съответни печати.

(2) Печатът на секционните избирателни комисии и на подвижните секционни избирателни комисии е с различна форма.

Подпомагане на комисиите

Чл. 22. (1) Към Централната избирателна комисия и към районните и общинските избирателни комисии могат да се създават работни групи от специалисти. Възнагражденията на специалистите се определят от Централната избирателна комисия в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите.

(2) Централната избирателна комисия може да сключва договори със специалисти, технически, помощен и обслужващ персонал в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите.

Раздел II.
Централна избирателна комисия

Статут


Чл. 22а. (1) Централната избирателна комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) Бюджетът на Централната избирателна комисия се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

Назначаване и състав

Чл. 23. (1) Централната избирателна комисия се състои от 19 члена и се назначава с указ на президента на републиката в 45-дневен срок след обявяването на поредните парламентарни избори за редовни.

(2) Първите 19 по брой гласоподаватели на национално ниво кандидати в последните парламентарни избори предлагат по един член на Централната избирателна комисия.

(3) Ако някой от първите 19 кандидати не предложи свой член на Централната избирателна комисия, това право добиват кандидатите в парламентарните избори, класирани на следващите места по брой гласоподаватели. Ако предложените членове са по-малко от 19, президентът предлага останалите членове на комисията.

(4) Председателят на Централната избирателна комисия, секретарят и тримата заместник-председатели се избират чрез жребий измежду 19-те члена. (Или председателят се назначава от президента).

(5) Членовете на Централната избирателна комисия продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове.

ВъзнаграждениеЧл. 24. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от 75 дни преди изборния ден до 45 дни след датата на изборите.

(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от 90 дни преди изборния ден до 45 дни след датата на изборите.

(3) Възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия е в размер, равен на основната месечна работна заплата за длъжността "министър", възнаграждението на заместник-председателите и секретаря е в размер 90 на сто, а на членовете - 85 на сто, от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.

(4) В случаите по ал. 1 за периода от 45 дни след датата на изборите до 75 дни преди датата на следващите избори членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждения за заседания, в които са участвали, и дежурства в размер 70 на сто от ставката за един работен ден от възнаграждението по ал. 3.

(5) В случаите по ал. 2 за периода от 45 дни след датата на изборите до 90 дни преди датата на следващите избори членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждения за заседания, в които са участвали, и дежурства в размер 70 на сто от ставката за един работен ден от възнаграждението по ал. 3.

(6) При отсъствие от заседание по неуважителни причини на член на комисията не се заплаща възнаграждение за това заседание.

Предсрочно прекратяване на пълномощията

Чл. 25. (1) Пълномощията на член на Централната избирателна комисия се прекратяват предсрочно:

1. по собствено желание;

2. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

3. при поставяне под запрещение;

4. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

5. при несъвместимост;

6. по искане на предложилия го кандидат.

7. по искане на повече 2/3 от членовете на комисията

8. ако не участва по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през годината;

9. при смърт.

(2) Централната избирателна комисия с решение прекратява предсрочно пълномощията след запознаване и обсъждане на документите и другите доказателства, установяващи настъпването на обстоятелство по ал. 1. Решението по ал. 1, т. 4, 5 и 8 може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването му.

(3) Върховният административен съд се произнася в срок до три дни от постъпване на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване.

(4) Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в сила на решението по ал. 2 уведомява президента на републиката и предложилия го кандидат.

(5) Член на комисията, който не участва в заседанията повече от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответния кандидат.

(6) В случаите по ал. 4 и 5 президентът на републиката в срок до три дни назначава член на Централната избирателна комисия по предложение на съответния кандидат

Правомощия и обжалванеЧл. 26. (1) Централната избирателна комисия:

1. следи за прилагането на този кодекс на територията на страната и в избирателните секции извън страната и приема правилник за организацията на дейността си;

2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии. Осигурява създаването на интернет страница на районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии;

3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от 60 дни преди изборния ден; провежда обучение на районните и общинските избирателни комисии не по-късно от 15 дни от назначаването им и на членовете на секционните избирателни комисии извън страната преди заминаването им;

4. при произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България определя условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната не по-късно от 70 дни преди изборния ден; решението се изпраща на Министерството на външните работи не по-късно от 69 дни преди изборния ден;

5. назначава районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове; назначава и секционните избирателни комисии в страната, в случаите когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок;

6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната в случаите на нарушения на този кодекс и на решенията на Централната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;

7. определя възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 и чл. 242, ал.7;

8. е длъжна да разглежда всички жалби срещу решения и действия на районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им, а в изборния ден - незабавно, с решение, което не подлежи на обжалване; решението се обявява незабавно;

9. води регистри на кандидатите за всички видове избори, както и регистри на претендентите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

10. регистрира и обявява кандидатите за участие във всички видове избори и им издава удостоверения;

11. заличава регистрацията на кандидати, които не отговарят на изискванията;

12. отказва регистрацията на партия, когато установи, че не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство;

13. регистрира и обявява кандидатските листи при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

13а. регистрира застъпниците извън страната на кандидатските листи до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочват номерата на избирателните секции, в които ще упражняват правата си в изборния ден;

13б. води регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си;

14. определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции;

15. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната;

16. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно с Министерския съвет условията и реда за отпечатването им не по-късно от 33 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с бюлетините при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове; осъществява контрол за изпълнението на утвърдените изисквания;

17. определя чрез жребий поредните номера на кандидатите на предстоящите избори и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;

18. (отпада)

19. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания в съответствие с този кодекс;

20. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с национален обхват;

21. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 45 дни преди изборния ден;

21а. води регистър на социологическите агенции по чл. 137б, който публикува на интернет страницата си;

21б. води регистър на наблюдателите по чл. 101б, който публикува на интернет страницата си;

22. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си стенографските протоколи от заседанията си, методическите указания, предварителните и окончателните резултати от изборите, сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии и други документи и данни;

22а. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред;

22б. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях;

22в. води и поддържа постоянно актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението - Национална база данни "Население", като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер;

23. определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

24. предоставя резултатите от проверката по т. 23 на заинтересованите лица и при установяване на гласуване в нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата;

25. организира и провежда чрез средствата за масова информация разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите. Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите;

26. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден регистрира наблюдателите - неправителствени организации и техните членове или изрично упълномощени представители, за всеки вид избор, включително при нови и частични избори и им издава удостоверения;

27. (отпада)

28. определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването не по-късно от 54 дни преди изборния ден;

29. възлага чрез конкурс компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите;

30. определя реда за проверка на подписките за участие на инициативните комитети и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

31. определя реда за проверка на списъците с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на кандидатите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

32. определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място преди всеки избор;

33. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на кандидатите;

34. публикува резултатите от изборите по избирателни секции в бюлетина по т. 29, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;

35. утвърждава образец на печат на районните и общинските избирателни комисии, както и на секционните избирателни комисии и на подвижните секционни избирателни комисии.;

36. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 21.00 часа;

37. предава в Националния архивен фонд екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни комисии;

38. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците не по-късно от 55 дни преди изборния ден;

39. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район;

40. определя населените места, в които ще се образуват избирателни секции извън страната;

41. възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка по избирателния списък и списъка за допълнително вписване на придружителите дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции и определя реда и срока за извършване на проверката;

42. утвърждава образците на декларации по този кодекс.

(2) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за народни представители:

1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението;

2. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители;

3. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;

4. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител обявява за народен представител следващия в съответната листа претендент;

5. констатира и обявява за недействителна регистрацията на претендентите, които не отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 1 и 4;

6. заличава регистрацията, когато се установи, че претендентът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 1, както и когато подписката в подкрепа на гражданска листа не отговаря на изискванията на чл. 109, ал. 1.

(3) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката:

1. обявява резултатите от изборите и датата за произвеждане на нов избор, ако няма избран кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България;

2. обявява имената на претендентите, между които ще се произведе новият избор, в срок не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен;

3. обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката, обнародва ги в "Държавен вестник" незабавно след обявяването им и издава удостоверения на избраните президент и вицепрезидент на републиката;

4. заличава регистрацията, когато се установи, че претендентът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 2, както и когато подписката в подкрепа на гражданска листа не отговаря на изискванията на чл. 112, ал. 2, т. 2;

5. констатира и обявява за недействителна регистрацията на претендентите, които не отговарят на изискванията на чл. 112, ал. 1.

(4) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България:

1. изпраща до компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 118, ал. 3 за гражданите, които са регистрирани като претенденти;

1а. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;

2. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да избират и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България. Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка с изборите.;

3. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България. Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка с изборите;

3а. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;

4. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;

5. предоставя информация за резултатите от изборите на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя;

6. заличава регистрацията, когато се установи, че претендентът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 3 или 4, както и когато подписката в подкрепа на гражданска листа не отговаря на изискванията на чл. 119, ал. 1;

7. констатира и обявява за недействителна регистрацията на претендентите, които не отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 и чл. 117, ал. 1.

(5) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за общински съветници и кметове:

1. упражнява контрол върху регистрацията на кандидатите и участниците в общинската избирателна комисия;

2. констатира и обявява за недействителна регистрацията на претендентите, които не отговарят на изискванията на чл. 122, ал. 1 - 4;

3. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да избират общински съветници и кметове и да бъдат избирани за общински съветници;

4. предлага на президента на републиката да насрочи в 14-дневен срок от получаване на предложението избори за общински съветници или кметове:

а) в случаите по чл. 281, т. 1, 2, 4, 5 и 6;

б) при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет.

(6) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

(7) Решенията по ал. 1, т. 5, 6, 21, 26, 27, 29, 39 и 40 могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до три дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(8) Решенията по ал. 1, т. 10, 11, 12, 13 и 13а, ал. 2, т. 5 и 6, ал. 3, т. 4 и 5, ал. 4, т. 6 и 7 и ал. 5, т. 2, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(9) При обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.

(10) В жалбата се посочва решението, което се обжалва, основанието, имената и адресът на жалбоподателя и телефон, факс или електронен адрес за призоваване.

Администрация на Централната избирателна комисия


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница