Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница10/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§ 2. Разпоредбите за коалициите се прилагат и за местните коалиции при произвеждане на избори за общински съветници и кметове.
§ 3. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.
§ 4. При произвеждане на всички видове избори разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.
§ 5. При произвеждане едновременно на два или повече вида избори, извън случаите, когато се произвеждат само избори за общински съветници и кметове, се прилагат разпоредбите на този кодекс със следните изключения:

1. при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, подава заявление по образец до органа по чл. 40, ал. 1 по постоянен адрес (адрес на пребиваване), че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове; заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден; органът по чл. 40, ал. 1 издава удостоверение за гласуване в определено населено място в един екземпляр; в удостоверението се посочва населеното място, за което се издава; органът по чл. 40, ал. 1 предава информация за издадените удостоверения на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" не по късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на избирателя от избирателния списък по постоянен адрес (адрес на пребиваване); за неуредените въпроси се прилагат чл. 49 и чл. 206;

2. при произвеждане едновременно на избори за народни представители или за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България се назначава една обща районна избирателна комисия за всеки изборен район;

3. при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България органите по чл. 30 осъществяват правомощията на органи по чл. 27, като:

а) при до 150 избирателни секции на територията на общината се назначават 15 членове, с над 150 избирателни секции - 23 членове, за градове с районно деление - 31 членове, и за Столичната община - 39 членове;

б) Централната избирателна комисия определя възнаграждение за членовете на секционните избирателни комисии в страната в двоен размер;

4. При произвеждане едновременно на два или повече вида избори за всеки отделен избор се провежда отделен жребий за номерата на кандидатите;

5. (отпада)

6. (отпада)

7. (отпада)

8. бюлетините за отделните видове избори на обратната страна (на гърба) са с различен цвят на полиграфическата защита, определен от Централната избирателна комисия;

9. бюлетините за съответните видове избори се пускат в отделни избирателни урни;

10. (отпада)

11. след съставянето на черновата за единия вид избор се преминава към отваряне на избирателните урни за другия вид избор; протоколът за избора, за който е съставена черновата, се попълва, след като се провери в избирателните урни за другия вид избор дали няма пуснати бюлетини и за този вид избор; при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България първо се отварят избирателните урни и се установява резултатът от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката, съответно за членове на Европейския парламент от Република България;

12. районната или общинската избирателна комисия определя график за приемането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии;

13. опакованите изборни книжа и материали се поставят в торби, които са с различен цвят за всеки вид избори; видът и размерът на торбите се определят с решение на Централната избирателна комисия; изборните книжа и материали за отделните видове избори се съхраняват в отделни помещения; при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България изборните книжа и материали се съхраняват от общинските администрации по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.


§ 6. При обявяване на незаконност на изборите за народни представители или разпускане на Народното събрание, както и при обявяване на незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката или предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента на републиката, се прилагат разпоредбите на този кодекс със следните изключения:

1. изборите за народни представители се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди изборния ден;

2. изборите за президент и вицепрезидент на републиката се насрочват от Народното събрание не по-късно от 60 дни преди изборния ден;

3. за периода от 60 дни преди изборния ден до 45 дни след датата на изборите членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение;

4. Централната избирателна комисия назначава районните избирателни комисии не по-късно от 45 дни преди изборния ден;

5. (отпада)

6. условията, редът и организацията за гласуване на българските граждани извън страната се определят не по-късно от 55 дни преди изборния ден; решението се изпраща на Министерството на външните работи не по-късно от 54 дни преди изборния ден;

7. условията и редът за гласуване извън страната се публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство от министъра на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 52 дни преди изборния ден;

8. наименованията, границите и номерацията на изборните райони се определят от президента на републиката не по-късно от 56 дни преди изборния ден, като броят на мандатите за всеки многомандатен изборен район се определя не по-късно от 55 дни преди изборния ден;

9. заявленията за регистрация на партиите се представят в Централната избирателна комисия не по-късно от 45 дни преди изборния ден, а заявленията за регистрация на коалициите се представят не по-късно от 40 дни преди изборния ден; Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверка на списъците по чл. 82, ал. 3, т. 7 не по-късно от 42 дни преди изборния ден;

10. промени в състава на коалиция, настъпила след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват не по-късно от 40 дни преди изборния ден;

11. инициативните комитети представят заявление за регистрация не по-късно от 45 дни преди изборния ден при избори за президент и вицепрезидент на републиката и не по-късно от 40 дни преди изборния ден при избори за народни представители.


§ 7. (1) Членовете на Европейския парламент от Република България при изпълнение на правомощията си имат право на достъп до държавните и общинските органи и организации.

(2) Държавните и общинските органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на членовете на Европейския парламент от Република България и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

(3) Членовете на Европейския парламент от Република България декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и извън страната по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
§ 8. Този кодекс въвежда изискванията на:

1. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани.

2. Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 10. (1) Не по-късно от два месеца от влизането в сила на този кодекс президентът на републиката назначава членовете на Централната избирателна комисия.

(2) До назначаването на членовете на Централната избирателна комисия досегашните членове на Централната избирателна комисия по отменения Изборен кодекс продължават да осъществяват правомощията си.


§ 10. Избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
§ 11. Кметовете на райони, избрани по реда на отменения Закон за местните избори, продължават да осъществяват правомощията си до избирането на кметове на райони от новоизбрания общински съвет.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Законът е приет от 42-ото Народното събрание на и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Заключителни разпоредби

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение 1.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТИТЕ ПО ЧЛ.1 (1) т.1
Чл.1. Преподреждат се кандидатските листи според указаните в бюлетините преференциите.
Мандати за народни представители
Чл.2. Разделя се общият брой на действителните гласове N на броя на всички мандати Z. Получава се L = N / Z – броя избиратели за един мандат
Чл.3. Определят се директно избраните от изборните райони

К[I,J] – брой действителни гласове в I-тия изборен район за J-тата кандидатска листа

М[I,J] – брой на мандатите, попълнени в I-тия изборен район от J-тата кандидатска листа

M[I,J] са целите числа, които се получават при деление с делимо K[I,J] и делител L

M[I,J] = цялата част от K[I,J] / L
Чл.4. Във всеки изборен район се определят остатъците R[I,J] < L от действителни гласове, които още не са оползотворени.

R[I,J] = K[I,J] – (M[I,J] * L)


Чл.5. Остатъците се разпределят на национално ниво
1. събират се остатъците за J-тата кандидатска листа във всички изборни райони в B[J] = сума по I на R[I,J]
2. разделя се B[J] на L и се получават броя мандати C[J] и остатък F[J] < L

C[J] = цялата част от B[J] / L


F[J] = B[J] – (C[J] * L)
3. разпределят се по изборните райони C[J] мандата към J-тите кандидатски листи, в поредност от кандидатските листи с по-малко гласове към кандидатските листи с повече гласове. Мандатите C[J] за J-тата листа се определят според големината на остатъците за J-тата листа в I-тия изборен район и останалите свободни мандати в I-тия изборен район.
4. oстаналите мандати Т = Z – ( сумата на M[I,J] ) - ( сумата на C[J] ) се разпределят пo реда на най-големите остатъци измежду F[J]
Забележка : Би могло т.3 и т.4 на чл. 5 да си разменят местата.


Мандати за членове на Европейския парламент и за общински съветници
Чл.6. Не се прехвърлят гласове между изборни райони
Чл.7. За всеки изборен район общият брой на действителните гласове N на броя на мандати Z за района.

Получава се L = N / Z – броя избиратели за един мандат в района


Чл.8. Определят се директно избраните в изборния район

К[J] – брой действителни гласове в изборния район за J-тата кандидатска листа

М[J] – брой на мандатите, попълнени в изборния район от J-тата кандидатска листа

M[J] са целите числа, които се получават при деление с делимо K[J] и делител L

M[J] = цялата част от K[J] / L
Чл.9. В изборния район се определят остатъците R[J] < L от действителни гласове, които още не са оползотворени.

R[J] = K[J] – (M[J] * L)


Чл.10. Останалите мандати в изборния район Т = Z – ( сумата на M[J] ) се разпределят пo реда на най-големите остатъци измежду R[J]


М О Т И В И
към проекта за Изборен кодекс
(1) Равен старт на участниците в новите изборите.

(2) Достъпност (равнопоставеност) на всички граждани да бъдат избирани

(3) Ограничаване до минимум фалшификациите и манипулациите на изборите

(4) Ограничаване на купуването на гласове

(5) По-пълно отчитане волята на избирателите

(6) Ограничаване на практиката избиратели да изпълняват чужда воля.

(7) Ограничаване на възможността да гласуват граждани с гражданство извън ЕС

(8) Контрол от гражданите

(9) Равнопоставено участие в избирателните комисии

(10) Изчистване на мъртвите души от избирателните списъци – активна регистрация

(11) Осигуряване пълна прозрачност на изборите

(12) Облекчаване технологията на изборния ден

(13) Отстраняване на огромния брой паразитни текстове (в изцяло нов вариант)

(14) Единна минимизирана бюлетина

(15) Възможност за пренареждане на кандидатските листи – мажоритарен елемент

16) Безплатен равнопоставен достъп до обществените медии в предизборната кампания

-------------------------------------------------------
Спорни моменти за обсъждане
1. Задължително гласуване (преференции, наказание, малцинства, чужбина, активно избирателно право-може би противоречи)

2. Изборна система за избор на народни представители (мажоритарна, пропорционална с преференции, смесена). При мажоритарната система се играе на „всичко или нищо”. Предимство има този, който инвестира повече пари в изборите, включително и за купуването на гласове и членове на комисии. Може да се окаже, че над 80 процента нямат свои представители. Възможно е в даден район да има повече от един добри претенденти, но най-много един от тях ще попадне в парламента. При предложената пропорционална система с преференции се получава най-пълно представителство на избирателите в народното събрание.

3. Как точно да се обяват преференциите в кандидатските листи. Колко претендента (1, 2 или 3) да могат да бъдат посочени от избирателя като предпочитани. Могат да се приложат практиките за избиране на най-добри спортисти

4. В проекта общо взето са запазени старите номера на членовете, които лесно могат да се преномерират. Накрая трябва да се прегледат и вътрешните препратки (чл.17 (4); чл.20; 26 (1) т.6 и т.7 (2) т.5 и т.6; (3) (4) и т.н.).

5. Правилото при мажоритарните избори в чл.8 (4) може да се редактира, ако се въведе въжможност за прехвърляне на гласове между листите. Това може лесно да стане, ако кандидатите регистрират към коя листа да им се прехвърлят гласовете на първия тур при положение, че няма избран кандидат на първия тур. Тогава гласовете се прехвърлят от листите с по-малък брой избиратели към тези с по-голям брой. Има два алгоритъма това да стане и това може да се уточни в методиката. Определянето на участниците във втория тур ще се извърши след редуцирането на гласовете.

6. Чл.17 (2) - дали да се облагат с ДОД възнагражденията на членовете на комисии (може да остане старият текст).

7. Чл.23 (4) – назначавене на председателя на ЦИК – чрез жребий или от президента

8. Могат да се дискутират и прецизират възнагражденията на ЦИК в чл.24.

9. Чл.39 може да се отнесе към чл.36 и въобще голяма част от текстовете за СИК в страната и извън страната могат да се обединят.

10. Дали да се иска заявлението за активна регистрация да е написано собственоръчно или друг способ за установяване на минимална грамотност на избирателя пред приемащия заявлението. Общо взето за образованието има различни предложения – за увеличаване на възрастта на правото за избор (активен и пасивен) с по-ниско образование, за увеличаване на възрастта от 18 на 20 г. Може да се приеме изискване за активното избирателно право да е средно образование, независимо дали ще се случи на 18, 20 или 25 години.

Проблеми – регистрация на болни хора, в плавателни съдове и т.н. Ще може ли общинската администрация да се справи сама с регистрацията – напливът може да е прекалено голям. За колко години или избора да важи регистрацията. Дали може някои работи да стават служебно ако напр. човек не може да си намери дипломите (или да се удостовери с друг документ).

11. Дали уседналостта където е три месеца да се увеличи шест месеца.

12. Редакционни и др. промени в глава 3 – избирателни списъци ? да се сведе до минимум изборния туризъм с механизма на настоящия адрес.

13. Къде (в кой район, когато имаме повече от един избирателен район, касае парламентарните избори) да се отнасят гласовете от чужбина – дали по постоянен адрес или да се направи специален избирателен район за гласовете от чужбина с два-три мандата (чл.67 (3)).

14. Дали няма леко противоречие между чл.78 и чл.79 за депозитите ? Има предложения вместо за кандидат депозитите да се плащат за претендент (от 200 до 500 лв.)

15. Могат да се създадат единни текстове за регистарции на партии и коалиции и за изисквания и проверка на подписките. Същото вероятно може да се направи и при регистрация на листите. Може да се унифицира проверката на подписките. Обжалванията на решенията на различните избирателни комисии също. Желателно е да се изчистят дублиращите се текстове от различни глави.

16. Къде (в кои комисии) да се регистрират петте различни вида кандидатски листи ?

17. един инициативен комитет има право да регистрира листа в един изборен район или може да участва с листи в повече изборни райони ? По-скоро втората възможност. Предложение за текст – национални и местни регистрации на кандидати (в СИК и РИК/ОИК). Служебно изпращане на регистрациите.

18. Къде се слагат сгрешените бюлетини (напр. по чл.180, чл.181, чл.197а, чл.201)

19. Начин на гласуване : бюлетини, машинно, електронно. Трябва да се осигури максимална надежност против фалшифициране и несобственоръчно подаване на гласове, т.е. нарушаване на тайната на вота, в която избирателят не бива да има и най-малко съмнение.

20. Би могъл да се разшири кръгът на документите, удостоверяващи притежаването на средно образование от избирателя. Приемане на изискването за средно образование ще наложи в избирателните списъци да се прибави такава колона. Ако не се приеме наличието на средно образование поради нормата на ал.2 на чл.53 от Конституцията (изисква се посещаване на училище до 16 г..) то трябва да се изисква минимум документ за завършен 8-ми клас.

21. Сканирано копие от избирателните списъци след гласуването в Интернет ?

22. Редактиране на административно-наказателните разпоредби след изчистването на текстовете по предходните глави.
Новости в предложения (граждански) избирателен кодекс
1. Равнопоставеност на партиите с инициативните комитети. В съотвествие с Конституцията инициативните комитети могат да предлагат кандидатски листи с един два или повече претенденти. Кандидатските листи на партиите и на инициативните комитети са равнопоставени.

2. Коалиции могат да се правят между партии и инициативни комитети.

3. Изисквания за владеене на български език и минимален образователен ценз – пряко и косвено.

4. Забрана за гласуване на лица, притежаващи гражданство в държава извън Европейския съюз.

5. Ограничаване на поредните мандати за една изборна длъжност максимум до два.

6. Въвеждане на възможност за преподреждане на листите от избирателите.

7. Въвежда се равнопоставеност на кандидатите във всички видове избирателни комисии. Никакви предимства на който и да е кандидат.

8. В определен вид избор претендент може да участва само в една кандидатска листа. Избирател може да подкрепи в подписка неограничен брой кандидатски листи.

9. Въвежда се активна регистрация – чрез собственоръчно подадено писмено заявление.

10. Регистриране преди изборите в ЦИК на програмата, която кандидата и респективно претендентите ще изпълняват ако бъде избрани.

11. Възможност за прехвърляне на гласове при първи тур на мажоритарни избори ?

12. Намаляване на паричните бариери за участие в изборите до размера на допълнителните разходи, които произтичат от включването на кандидата в изборите.

13. Намаляване на броя на избирателите в подписките за регистрация за изборите. Всеки избирател може да участва в неограничен брой подписки за регистрации на кандидати, но само в един инициативен комитет.

14. Всеки претендент за един вид избори може да участва само в една кандидатска листа.

15. Възможност един застъпник да наблюдава до 12 секции.

16. Забрана за нежелана подкрепа на кандидатска листа от други субекти.

17. Забрана за публичност на социологически проучвания 30 дни преди изборите с цел предотвратяване на манипулациите и легитимацията на предстоящата фалшификация.

18. Забрана за публикуване в медиите на информация за политически разпознаваеми лица в деня преди изборите и в изборния ден до официалното приключване на изборите.

19. В предизборната кампания в обществените медии се въвежда равнопоставеност, включително безплатен достъп и определяне на участниците в предизборните блокове и други форми чрез жребий.

20. Намаляват се максималните суми за финансиране на кампаниите.

21. Отпечатване на бюлетините в държавни печатници.

22. Намаляване дължината на бюлетините

23. Прекъсване на практиката да се влиза с попълнена бюлетина (т.нар. индийска нишка)

24. Намаляване до минимум времето и възможността след изборите за подмяна на чували с бюлетини и протоколи от СИК. Въвеждане на резултатите от преброяването на ПК и изпращане с електронен подпис или на магнитен носител.

25. Възможност на избирателите да проверяват и изчисляват резултатите от изборите.

26. Облекчаване на работата на РИК и ОИК.

27. Проста методика като приложение към закона за определяне на избраните претенденти.

28. Унифициране на разпоредбите, изчистване на паразитните текстове и съкращавене на огромния брой повтарящи се текстове, което намалява обема с около една трета.29. Отделяне на два мандата в отделен изборен район за гласовете от чужбина при парламентарни избори.
Подписи :
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница