Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница2/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 26а. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1.

(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. Броят на служителите може да бъде до две трети от броя на членовете на Централната избирателна комисия.

(3) Административното ръководство на администрацията на Централната избирателна комисия се осигурява от главен секретар.

(4) При условия и по ред, определени с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1, главният секретар осъществява правомощията по служебното и трудовото правоотношение със служителите в администрацията, разпорежда се, контролира движението на средствата по бюджета на комисията и сключва договори от името на комисията. При отсъствие на главния секретар за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от председателя на Централната избирателна комисия служител.

(5) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.

Раздел III.


Районни избирателни комисии

НазначаванеЧл. 27. (1) Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии не по-късно от 60 дни преди изборния ден, както следва:

1. при избори за народни представители - за всеки многомандатен изборен район;

2. при избори за членове на Европейския парламент от Република България, за президент и вицепрезидент на републиката - за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители.

(2) При областния управител първите 25 по брой гласоподаватели на национално ниво кандидати в последните парламентарни избори предлагат по един член на районната избирателна комисия.

(3) При областният управител се тегли жребий за членовете на районните избирателни комисии и за поредността на резервите. В жребия участват предложените по ал.2 членове. Тегли се жребий и за председател, заместник-председател и секретар на всяка комисия измежду избраните вече членове.

(4) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията заместването със следващ резервен член се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участниците или упълномощените лица. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на кандидатите, ако има такива.

(6) Не по-късно от 65 дни преди изборния ден областният управител представя в Централната избирателна комисия:

1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кандидатите, които ги предлагат;

2. протокола от проведения жребий

(7) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 6, той изпраща незабавно всички документи по избора в Централната избирателна комисия, която довършва процедурата по избор на състав на районната избирателна комисия.

Състав


Чл. 28. (1) Общият брой на членовете на районната избирателна комисия се определя както следва :

1. за изборни райони до 9 мандата - 11 членове;

2. за изборни райони с 10 и повече мандата - 15 членове.

ПравомощияЧл. 29. (1) Районната избирателна комисия:

1. следи за прилагането на този кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район или на района според районирането на страната на последните избори за народни представители и провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в страната;

2. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната и утвърждава списъците на резервните членове;

3. освобождава членове на секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната в случаите на нарушения на този кодекс, на решенията на Централната избирателна комисия и на районната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;

4. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира единните им номера;

5. упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, за отпечатването на бюлетините и за издаването на удостоверения за гласуване на друго място;

6. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

7. регистрира и обявява инициативни комитети за участие в изборите за народни представители и им издава удостоверения;

8. регистрира и обявява кандидатските листи при избори за народни представители;

9. заличава регистрацията, когато се установи, че претендентът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 1, както и когато подписката в подкрепа на гражданска листа не отговаря на изискванията на чл. 109, ал. 1;

10. регистрира застъпници на кандидатските листи до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номерата на избирателните секции, в които ще упражняват правата си в изборния ден;

10а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, който публикува на интернет страницата си;

11. обявява номерата в бюлетината на независимите кандидати при избори за народни представители;

12. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им;

13. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни урни, модулни кутии за бюлетините при избори за членове на Европейския парламент от Република България, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати - формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

14. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 54, ал. 3;

15. е длъжна да разглежда всички жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване;

16. установява и обявява резултатите от гласуването в района в срок до 48 часа след приключването му и съставя протокол;

16а. в срока по т. 16 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район (района) и го публикува на интернет страницата си;

17. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

18. предава на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, и два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии;

19. предава на областната администрация останалите книжа и материали с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите;

20. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред;

21. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си;

22. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;

23. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях.

(2) Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.

(3) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 3 и 10 могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 7, 8 и 9, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

(4) При обжалване на решенията на районната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.

Раздел IV.


Общински избирателни комисии

НазначаванеЧл. 30. (1) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове Централната избирателна комисия назначава общински избирателни комисии за всяка община не по-късно от 65 дни преди изборния ден. Общинските избирателни комисии се назначават за срока на пълномощията на общинския съвет.

(2) При кмета на общината първите 30 по брой гласоподаватели на национално ниво кандидата в последните парламентарни избори предлагат по един член на общинската избирателна комисия.

(3) При кмета се тегли жребий за членовете на общинските избирателни комисии и за поредността на резервите. В жребия участват предложените по ал.2 членове. Тегли се жребий и за председател, заместник-председател и секретар на всяка комисия измежду избраните вече членове.

(4) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията заместването със следващ резервен член се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участниците или упълномощените лица. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на кандидатите, ако има такива.

(6) Не по-късно от 70 дни преди изборния ден кметът представя в Централната избирателна комисия:

1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кандидатите, които ги предлагат;

2. протокола от проведения жребий

(7) Когато кметът не е направил предложение в срока по ал. 6, той изпраща незабавно всички документи по избора в Централната избирателна комисия, която довършва процедурата по избор на състав на общинската избирателна комисия.

Състав


Чл. 31. (1) Общият брой на членовете на общинската избирателна комисия се определя както следва :

1. с до 150 избирателни секции - до 9 членове;

2. с над 150 избирателни секции - 11 членове;

3. за районите в градовете с районно деление - 15 членове;

4. за Столичната община - 19 членове.

ВъзнаграждениеЧл. 32. (1) Членовете на общинската избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от назначаването им до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.

(2) За периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове членовете на общинската избирателна комисия получават за сметка на държавния бюджет възнаграждения за заседания, в които са участвали, и дежурства по ред, определен от Централната избирателна комисия.

Правомощия

Чл. 33. (1) Общинската избирателна комисия:

1. следи за прилагането на този кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район и провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии;

2. определя и обявява номерата на изборните райони в общината; при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в страната;

3. назначава секционните избирателни комисии и утвърждава списъците на резервните членове;

4. освобождава членовете на секционните избирателни комисии в случаите на нарушения на този кодекс, на решенията на Централната избирателна комисия и на общинската избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;

5. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира единните им номера;

6. упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци;

7. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

8. утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и кметове за отпечатване в съответната община;

9. определя чрез жребий поредните номера на кандидатите и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;

10. съхранява бюлетините, списъците, печатите и протоколите в предоставеното й помещение в сградата на общината;

11. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни урни, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови, като контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

12. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 54, ал. 3;

13. е длъжна да разглежда всички жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване;

14. регистрира и обявява кандидатите, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове в съответната община;

15. регистрира и обявява кандидатските листи за избиране на общински съветници и кандидатите за кметове;

16. заличава регистрацията, когато се установи, че претендентът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 или 6, както и когато подписката в подкрепа на гражданска листа не отговаря на изискванията на чл. 125, ал. 1;

17. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им;

18. при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник обявява за избран следващия в съответната листа претендент;

19. регистрира застъпниците на кандидатските листи за общински съветници и кметове на кандидатите до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номерата на избирателните секции, в която ще упражняват правата си в изборния ден;

19а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за общински съветници и кметове, който публикува на интернет страницата си;

20. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 21.00 часа;

21. установява и обявява резултатите от гласуването в срок до 48 часа след приключването му и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове;

21а. в срока по т. 21 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината и кметството и ги публикува на интернет страницата си;

22. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

23. насрочва втори тур за кмет, когато няма избран на първия тур;

24. в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или когато изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен, или при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет, в срок до 7 дни уведомява Централната избирателна комисия да предложи насрочване на нов избор;

25. обявява на видно място в общината (кметството) и чрез местните средства за масова информация датата на насрочения от президента избор;

26. предава на Централната избирателна комисия протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии;

27. предава на общинската администрация останалите книжа и материали с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите;

28. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си;

29. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;

30. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях.

(2) Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.

(3) Решенията на общинската избирателна комисия с изключение на тези по изречение второ могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която разглежда жалбата в срок до три дни и се произнася с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. Решенията на общинската избирателна комисия по ал. 1, т. 14, 15 и 16, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

(4) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.

Раздел V.
Секционни избирателни комисии в страната

НазначаванеЧл. 34. (1) Районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии за всяка избирателна секция, включително подвижните секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни, не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

(2) За осигуряване на максимално равен старт на кандидатите в новите избори разпределението на местата в секционните избирателни комисии се извършва от компютърна програма, инсталирана в районните и общинските избирателни комисии. Алгоритъмът е следния :

1. броят на местата в секционните избирателни комисии кьм изборния район се разделя на броя на участващите в избора кандидати. Полученият резултат се закръгля нагоре. Означаване го с N.

2. всеки регистриран за участие в изборите кандидат представя списък с не повече от N+10 кандидат-членове за места в секционните избирателни комисии. Тези кандидат-членове се вкарват в база данни към програмата.

3. относно участващите в избора кандидати програмата разпределя на случаен принцип равномерно полагащите им се места за членове на секционните избирателни комисии, а също и за председатели, заместник-председатели и секретари на комисиите. (Би могло да има желания на кандидатите в кой жилищен район им е по-удобно да участват в СИК.)

(3) В срок от 3 дни след компютърното разпределение на местата участващите в изборите кандидати предоставят в районната или общинската избирателна комисия списък с конкретните имена измежду предоставените по т.2 списъци, които ще заемат отредените им от компютъра места. Непопадналите в секкционните избирателни комисии кандидат-членове от списъците по т.2 остават резерви.

(4) Междинното (по ал.2) и окончателното (по ал.3) разпределение на местата се публикува в сайта на районната или общинската избирателна комисия.

(5) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на секционната избирателна комисия заместването със следващ резервен член се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия съобразно компютърното разпределение. Предимство имат представителите на същия кандидат.

Състав

Чл. 35. (1) Броят на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

(2) Броят на членовете на подвижните секционни избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5.

Правомощия

Чл. 36. (1) Секционната избирателна комисия в страната:

1. следи за спазване на този кодекс в изборното помещение и в района на секцията;

2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на този кодекс и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

4. преброява гласовете за кандидатските листи при всички видове избори; преброява предпочитанията (преференциите) за претендентите при избори по чл.1 ал.1 т.1; изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната, съответно на общинската избирателна комисия в срок до 24 часа след приключване на гласуването;

5. предава останалите книжа и материали на общинската, съответно на областната администрация в срока по т. 4;

6. разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;

7. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването;

8. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, на кандидатите в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

(2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на изборния ден.

(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.

(4) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

(5) Протоколите по ал.1, т.8 могат да се използват като валидно доказателство в съда.

Раздел VI.


Секционни избирателни комисии извън страната

Назначаване


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница