Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница3/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 37. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии извън страната за всяка избирателна секция не по-късно от 12 дни преди изборния ден, освен в случаите по ал. 13.

(2) При министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър се провеждат консултации, като кандидатите представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кандидатите, които ги предлагат;

2. удостоверение за актуално правно състояние на кандидата към датата на насрочване на изборите, с което се удостоверяват пълномощията на представляващите съответния кандидат лица;

3. пълномощно от представляващия съответния кандидат лице.

(3) Към предложението си по ал. 2 кандидатите представят и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(4) Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър предлага по един член във всяка секционна избирателна комисия извън страната не по-късно от 16 дни преди изборния ден. Към предложението се представя и списък на резервни членове, които ще заместят предложените лица в случаите по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на представителите на кандидатите, ако има такива.

(6) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на кандидатите, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър не по-късно от 15 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия предложенията, направени от кандидатите.

(7) В случаите, когато е постигнато съгласие, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър представя в Централната избирателна комисия:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната, в който е включен и един представител, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър; предложението съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кой ги предлага;

2. документите по ал. 2, 3 и 4;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на кандидатите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(8) Предложението на министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър по ал. 7 се прави не по-късно от 15 дни преди изборния ден.

(9) В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната по предложението на министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър, направено по реда на ал. 7.

(10) В случаите, когато не е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната по направените предложения на кандидатите.

(11) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия извън страната по един член, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.

(12) Кандидатите могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии извън страната. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден.

(13) Когато кандидат не е направил предложение по ал. 2, Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

(14) Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от кандидатите, са за тяхна сметка.

(15) Членовете, предложени от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър, които са включени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, се командироват от министъра на външните работи.

(16) Ако в изборния ден не се яви член на секционна избирателна комисия, на негово място се назначава резервен член, предложен от съответния кандидат или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

Състав


Чл. 38. (1) Броят на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

(2) При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии извън страната се запазва съотношението между кандидатите, представени в Централната избирателна комисия. Съотношението се определя, след като от броя на членовете по ал. 1 се изключи членът, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.

Правомощия

Чл. 39. (1) Секционната избирателна комисия извън страната:

1. следи за спазване на този кодекс в изборното помещение и в района на секцията;

2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на този кодекс и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

4. преброява гласовете, подадени за кандидатските листи при всички видове избори, както и предпочитанията (преференциите) за претендентите при избори по чл.1 ал.1 т.1 изготвя протокол;

5. незабавно, но не по-късно от 24 часа местно време на изборния ден, изпраща на Централната избирателна комисия протокол-грама с резултатите от изборите по утвърден от Централната избирателна комисия образец и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната;

6. предава чрез дипломатическото или консулското представителство изборните книжа и материали, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия; в срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия;

7. разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;

8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването;

9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

(2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на изборния ден.

(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.

(4) Действията на секционните избирателни комисии извън страната могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия директно по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Глава трета.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Раздел I.


Общи положения

Компетентен орган за съставяне на списъцитеЧл. 40. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

(2) Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.


Активна регистрация
Чл. 40а. (1) Вписването в избирателните списъци на имащите право да гласуват граждани става след подписано лично и подадено собственоръчно писмено заявление (писмена декларация) по образец пред общинските администрации.

(2) Обществените медии провеждат широка и непрекъсната кампания за популяризиране на активното регистриране. Могат да се използват и други методи за известяване на избирателите за изискването за активна регистрация за участие в избори.

(3) На известията за данъците за имотите общинските власти изписват подсещащо съобщение за регистрация за избори.

(4) Регистрацията важи за изборите през текущата и следващата календарни години.

(5) Общинските администрации подържат база данни с избирателите по населени места. За изготвянето и подръжката на базата данни се използват подходящи извлечения на магнитен носител от базите данни на Министерството на образованието (информация за дипломите), на ГРАО, на МВР, на ЦИК, на НИСИ и др. Съдържанието на записите в базата данни и възможносттите й се публикуват в Държавен вестник. Проектът се изготвя от Централната избирателна комисия и софтуерът е единен за страната и чужбина. При възможност информацията за образованието на избирателите се попълва служебно и улеснява въвеждането по ал.6. 45 дни преди избори и поне веднъж годишно се прави проверка и на базата данни на общинската администрация с извлеченията от другите инситуции.

(6) При регистриране избирателите представят диплома за завършено средно, полувисше или висше образование. Номерът, датата и учебното заведение от дипломата се вписват в базата данни за избирателите.

(7) Когато избирател присъства в базата данни с въведена диплома, за следващите избори тази информация се прехвърля служебно и повторно представяне на диплома не е необходимо.

(8) Избирателите, които нямат възможност за предварителна активна регистрация, се дописват в избирателните списъци в деня на изборите след представяне на лична карта и някоя от дипломите по ал. 6.

(9) След изборите общинските администрации актуализират базата данни с допълнителната информация от избирателните списъци.

Начин на съставяне на списъцитеЧл. 41. (1) Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

(2) Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.

(3) Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения и социални заведенияЧл. 42. (1) Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения се съставят и подписват от ръководителя на заведението или дома.

(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове гражданите, намиращи се в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, се вписват в списъка, ако местонахождението на съответното заведение съвпада с населеното място, където са живели най-малко през последните 6 месеца, съгласно изискванията в чл. 3,

(3) Ръководителят на заведението или дома не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден уведомява органите по чл. 40, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

Избирателни списъци на плавателни съдовеЧл. 43. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

(2) Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 40, ал. 1 за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

Списъци при гласуване извън страната

Чл. 44. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България.

(2) Български гражданин, който отговаря на условията по чл. 3 и желае да гласува, заявява това не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като постъпилите електронно заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В заявлението избирателят посочва имената си по паспорт, лична карта или военна карта, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува. В едно заявление може да е вписано само едно лице. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2.

(3) Централната избирателна комисия изпраща информацията по ал. 2, изречение второ, постъпила през интернет страницата на комисията до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи обобщава данните по отделни държави и ги изпраща до ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства на Република България за вписване на лицата в списъците по ал. 1

(4) Лицата, които не са вписвани в списък по ал. 1, могат да обжалват невписването им в срок до три дни от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(5) Избирател, който не е включен в списъка по ал. 1, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент. В списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.

(6) Ръководителите по ал. 1 изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави и от Централната избирателна комисия, получени по реда на ал. 3 до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

(7) Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 67 дни преди изборния ден.

(8) Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

(9) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства оказват организационно-техническо съдействие на представителите на кандидатите, регистрирали претенденти, при провеждането на срещи с избирателите.

Избирателни списъци в местата за лишаване от свободаЧл. 45. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят и подписват избирателни списъци на задържаните лица, по отношение на които няма влязла в сила присъда.

(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци на задържаните лица, по отношение на които няма влязла в сила присъда, ако местонахождението на съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните 6 месеца, съгласно чл. 3, ал. 4 или 5.

(3) Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

Заличаване, вписване и дописванеЧл. 46. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали.

(2) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци. Информацията се предоставя съответно 55 и 15 дни преди изборния ден.

(3) В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.

(4) Дописването по ал. 3 се извършва по искане на избирателя от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на удостоверение за пребиваване - за гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, подал декларация по чл. 59, ал. 1 или по чл. 63, ал. 1.

(5) Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, поради което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.

Компетентен орган за вписване в изборния денЧл. 47. Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, но има право да гласува, се вписва в списъка от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес, а гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който в срок е подал декларацията по чл. 59, ал. 1 или по чл. 63, ал. 1 - по заявения от него адрес на пребиваване.

Отказ и обжалванеЧл. 48. (1) Отказът за заличаване, вписване или дописване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 40, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(2) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

(3) Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши вписване на избирател в изборния ден може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.

Заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 преди изборния денЧл. 48а. (1) Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.

(2) Всяко лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от списъка по ал. 1 с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството.

(3) Заявлението се подава в срок до три дни от публикуването на списъка по ал. 1 и съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.

(4) Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

(5) Отказът за заличаване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(6) Избирател, който е заличен от списъка по ал. 1, се вписва в избирателния списък от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия въз основа на съответното решение за заличаване от списъка.

Заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 в изборния ден

Чл. 48б. (1) Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7, има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

(2) Удостоверението се издава от общината в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

(3) След представяне на удостоверението по ал. 1 избирателят се заличава от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение от общинската администрация".

(4) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 49. (1) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

(2) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление по образец. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, че:

1. няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес или по адреса на пребиваване в Република България - за граждани на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. ще гласуват само веднъж.

(3) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 40, ал. 1 в един екземпляр.

(4) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

(5) Органът по чл. 40, ал. 1 по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения по ал. 4 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на лицето от избирателните списъци по постоянен адрес.

(6) Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на изборния район (района), на чиято територия се издават, номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес, и поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация.

(7) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място, в който се вписват номерът на издаденото удостоверение, имената и единният граждански номер (личният номер) на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението се получава лично или чрез пълномощник. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(8) Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(9) Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната.

(10) Общинските администрации и кметствата представят на районните избирателни комисии копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 12 дни преди изборния ден.

(11) Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за заличаването - "издадено удостоверение за гласуване на друго място".

Отстраняване на непълноти и грешкиЧл. 50. (1) Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството. Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината.

(2) Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

(3) Кметът на общината или района или кметството разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Поправки и начин на заличаване

Чл. 51. (1) Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

(2) Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта така, че заличеното име да се чете.

Начин на съставяне и отпечатване

Чл. 52. (1) В избирателните списъци, включително в част І на избирателните списъци, се вписват по азбучен ред имената на избирателя, постоянният адрес или настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 53, ал. 1, като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".

(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове част II на избирателните списъци се съставя въз основа на подадените по чл. 59, ал. 1 или по чл. 63, ал. 1 декларации от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз.

(3) Избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в зеления им паспорт адрес.

(4) Избирателните списъци, включително част І на избирателните списъци, се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(5) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове част II на избирателните списъци се отпечатва от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II, се предават от кмета на общината не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

Вписване в списък по настоящ адресЧл. 53. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред органите по чл. 40, ал. 1 по настоящия адрес на лицето и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.

(3) Органът по чл. 40, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

(4) След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Обявяване и публикуване на избирателните списъци

Чл. 54. (1) Избирателните списъци, включително част І на избирателните списъци, се обявяват от органите по чл. 40, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.

(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове част II на избирателните списъци се обявява по реда на ал. 1 не по-късно от 25 дни преди изборния ден и в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях.

(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 55 дни преди изборния ден местата по ал. 1 и уведомява за това районната или общинската избирателна комисия.

(4) Избирателните списъци, включително част І и част ІІ на избирателните списъци, се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден в случаите по ал. 1 и не по-късно от 25 дни преди изборния ден в случаите по ал. 2. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер.

Раздел II.
Избирателни списъци при избори за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката

СъставянеЧл. 55. (1) Избирателните списъци се съставят по реда на чл. 52, ал. 1 и 3.

(2) В списъците се включват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1.

Заличаване

Чл. 56. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които са заминали извън Република България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии. Заличаването става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за автоматизираното заличаване на лицата от избирателните списъци 55 дни и 15 дни преди изборния ден.

(2) Когато лицата по ал. 1 се завърнат в страната след изготвяне на избирателния списък, те се вписват отново в него по реда на чл. 46, ал. 3 и 4.

Вписване

Чл. 57. Българските граждани, живеещи извън Република България, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес. Когато тези лица са били заличени от избирателните списъци, те се вписват в списъците по тяхно искане от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Раздел III.


Избирателни списъци при избори за членове на Европейския парламент от Република България

Части на списъкаЧл. 58. (1) Избирателният списък се състои от две части: част I и част II. Част I на избирателния списък се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България, а част II - по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България.

(2) Част I на списъка се съставя по реда на чл. 52, ал. 1 и 3.

(3) В част I на списъка се включват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 2.

(4) В част II на списъка въз основа на подадените по чл. 59, ал. 1 декларации се вписват по азбучен ред имената на избирателя, данните за гражданството му на друга държава - членка на Европейския съюз, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адресът на пребиваване в Република България, като графите за вписване на личния номер и на номера на личната карта или паспорта остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".

(5) Органите по чл. 40, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на Централната избирателна комисия, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включени в избирателните списъци техни граждани. Прилага се и списък с имената на избирателите на съответния език, така както са изписани в личната карта или паспорта.

(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 и 3 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 40, ал. 1. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава с копие от декларациите по чл. 59, ал. 1.

Вписване на граждани от други държави членки

Чл. 59. (1) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 3 и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден, в която декларира:

1. гражданство и адрес на пребиваване в Република България;

2. населеното място или изборния район, в който името му е било записано за последен път в държава - членка на Европейския съюз и адреса в съответното населено място или изборен район;

3. че ще упражни правото си на глас единствено в Република България;

4. че не е лишен от право да избира в държавата членка, на която е гражданин;

5. данните от личната карта или паспорта и личен номер.

(2) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България се вписва автоматично в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация по ал. 1 се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от съответната общинска администрация.

Заличаване и вписване на граждани, които имат адрес в държава, която не е членка на Европейския съюз

Чл. 60. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес (адрес на пребиваване) към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз.

(2) Лицата по ал. 1 се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че:

1. са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал;

3. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.

Вписване на заличени от списъка граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюзЧл. 61. Българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюз, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес. Когато тези лица са били заличени от избирателните списъци, те се вписват отново в списъците по тяхно искане от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че:

1. са живели постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал;

3. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.

Раздел IV.
Избирателни списъци при избори за общински съветници и кметове

Части на списъкаЧл. 62. (1) Избирателният списък се състои от две части: част I и част II. Част I на избирателния списък се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България, а част II - по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване на територията на съответното населено място.

(2) Част I на списъка се съставя по реда на чл. 52, ал. 1 и 3, като в избирателния списък се вписва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес към дата 6 месеца преди изборния ден.

(3) В част I на списъка се включват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 4 и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

(4) В част II на списъка въз основа на подадените по чл. 63, ал. 1 декларации се вписват по азбучен ред имената на избирателя, данните за гражданството му на друга държава - членка на Европейския съюз, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място, като графите за вписване на личния номер и на номера на личната карта или паспорта остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".

(5) Органите по чл. 40, ал. 1 извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 3, ал. 4 и 5 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 40, ал. 1. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава с копие от декларациите по чл. 63, ал. 1.

(7) Органите по чл. 40, ал. 1 изпращат незабавно в Централната избирателна комисия копие от част II на избирателните списъци.

Вписване на граждани от други държави членкиЧл. 63. (1) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 5 и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден, в която декларира:

1. гражданство;

2. адрес на пребиваване през последните 6 месеца преди изборния ден на територията на съответната община или кметство;

3. данните от личната карта или паспорта и личен номер.

(2) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за общински съветници и кметове се вписва автоматично в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация по ал. 1 се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за следващите избори за общински съветници и кметове от съответната общинска администрация.

Заличаване

Чл. 64. От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес (адрес на пребиваване) през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България.

Вписване в списък при втори турЧл. 65. При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателните списъци се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

Глава четвърта.


ИЗБОРНИ РАЙОНИ

Раздел I.


Общи положения

Видове изборни райониЧл. 66. (1) За произвеждане на изборите територията на страната се разделя на изборни райони.

(2) Изборният район е съвкупността от избирателните секции на дадена територия и може да бъде едномандатен или многомандатен.

(3) Изборният район е едномандатен, когато в него се избира един претендент или една двойка претенденти от една и съща кандидатска листа.

(4) Изборният район е многомандатен, когато в него се избират двама или повече претенденти.

Раздел II.
Изборни райони при избори за народни представители

Определяне на изборните райони и броя на мандатитеЧл. 67. (1) За произвеждане на избори за народни представители територията на страната се разделя на 32 многомандатни изборни района – 31 за страната, в това число три в област София-град и два в област Пловдив, и един за гласовете подадени от секциите извън страната. Изборните райони в страната без София и Пловдив съвпадат с границите на областите.

(2) Наименованията, границите и номерацията на изборните райони се определят от президента на републиката не по-късно от 71 дни преди изборния ден.

(3) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението, не по-късно от 70 дни преди изборния ден, като използва метода на най-големия остатък. Броят на мандатите в многомандатен изборен район в страната не може да бъде по-малък от 4. Броят на мадатите за гласовете от чужбина е 2.

Раздел III.


Изборен район и райони при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България

Определяне на районитеЧл. 68. (1) Територията на страната, включително секциите извън страната, представлява едномандатен изборен район при избори за президент и многомандатен изборен район при избори за членове на европейския парламент.

(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се разделя на 32 района, които съвпадат с изборните райони по чл. 67, ал. 1 при последните парламентарни избори.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница