Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница4/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел IV.

Изборни райони при избори за общински съветници и кметове

Определяне на изборните райони

Чл. 70. (1) За произвеждане на избори за общински съветници територията на общината представлява един многомандатен изборен район.

(2) За произвеждане на избори за кмет на община или кметство територията на общината или кметството представлява един едномандатен изборен район.

Глава пета.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Раздел I.


Избирателни секции в страната

Компетентен орган за образуване на избирателни секцииЧл. 71. (1) Гласуването и преброяването се извършва по избирателни секции.

(2) Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация и адрес. Кметът на общината е длъжен да предостави подходящи помещения за избирателните секции. Помещенията трябва да осигурят нормалното протичане на гласуването в изборния ден.

(3) Заповедта на кмета по ал. 2 се обявява публично. Тя може да бъде обжалвана в срок до 7 дни пред областния управител, който се произнася в срок до три дни с решение, което не подлежи на обжалване.

(4) В срок не по-късно от 53 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната или общинската избирателна комисия.

(5) При създаване на нова община избирателните секции се образуват от назначения от областния управител временен кмет съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заповедта се обявява публично и може да бъде обжалвана в срока по ал. 3.

(6) Районната или общинската избирателна комисия формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на Централната избирателна комисия, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Критерии за образуване на секциите

Чл. 72. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели освен в случаите по чл. 93, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация.

(2) В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

(3) При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели.

(4) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове в населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък, по-голям или равен на 500, се образува отделна секция, а при остатък под 500 избирателите се разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на избирателната комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 30 избиратели. В населени места с по-малко от 500 избиратели се образува една избирателна секция.

(5) Избирателните секции в градовете с районно деление се съобразяват с границите на района.

(6) При произвеждане на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката се образуват избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения и в намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 20 избиратели.

(7) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове се образуват избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения при наличие на не по-малко от 20 избиратели, които са живели през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, на територията на което е съответното заведение.

(8) Избирателните секции по ал. 6 и 7 се образуват от ръководителите на заведенията и домовете и от капитаните на плавателните съдове, за което уведомяват кмета на общината, на чиято територия се намират заведенията и домовете, както и съответната районна или общинска избирателна комисия.

(9) Задържаните лица, спрямо които няма влязла в сила присъда, могат да гласуват в местата за задържане, когато там е възможно да се образува избирателна секция по реда на ал. 6 или 7.

Секции за избиратели с уврежданияЧл. 73. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните или общинските избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

(2) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Раздел II.
Избирателни секции извън страната

Образуване на секциитеЧл. 74. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции извън страната при спазване на законодателството на съответната държава.

(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 70 дни преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава за:

1. произвеждането на изборите;

2. разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;

3. разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства - само когато законодателството на приемащата държава изрично допуска това;

4. разкриване на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик - само когато законодателството на приемащата държава изрично допуска това.

(3) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

(4) Избирателните секции по ал. 1 се образуват:

1. в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 30 дни преди изборния ден;

2. извън т. 1 - при наличие на съгласие от приемащата държава и за не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 30 дни преди изборния ден; при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз.

(5) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 23 дни преди изборния ден предоставят на Централната избирателна комисия информация за постъпилите заявления по ал. 4, т. 2. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден определя населените места, в които ще се образуват избирателни секции.

Образуване на нови секцииЧл. 75. Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по чл. 74, ал. 4, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция.

Глава шеста.


КАНДИДАТИ

Раздел I.


Участие в изборите

Общи изискванияЧл. 76. (1) Всеки кандидат може да участва във всеки отделен вид избори.

(2) В един избирателен район партия или инициативен комитет могат да участват самостоятелно или само в една коалиция.

(3) Кандидатите регистрират в Централната избирателна комисия програмите, която претендентите от кандидатските им листи ще изпълняват, ако бъдат избрани. Програмите се предоставят на магнитен носител и се публикуват в Интернет на сайта на Централната избирателна комисия.

(4) При мажоритарни избори кандидатите могат по желание да регистрират в Центалната избирателна комисия към коя друга кандидатска листа да се прехвърлят гласовете им в случай че няма избран претендент на първи тур.

Правила за наименованията

Чл. 77. (1) Наименованието или абревиатурата на кандидат не може да повтаря наименованието или абревиатурата, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци, на :

1. по-рано съдебно регистриран субект

2. по-рано регистриран кандидат за участие в изборите,.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалиция повтаря наименованието или абревиатурата на някой от участващите в състава й субекти.

(3) Наименованието или абревиатурата на участниците в състава на коалиция може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

(4) Централната избирателна комисия при всички видове избори и съответната общинска избирателна комисия при избори за общински съветници и кметове извършва проверка за изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(5) В случай че указанията по ал. 4 не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

(6) Отказът за регистрация на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

(7) Отказът за регистрация на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.

Раздел II.


Депозит за участие в изборите

Внасяне на депозитЧл. 78. За участие във всеки един от изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България кандидатите внасят безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка, отговарящ на допълнителните разходи за включването на кандидата в изборите.

Размер на депозитаЧл. 79. (1) За изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България депозитът по чл. 78 за кандидатите е 1000 лв.

Отчитане на сумитеЧл. 80. (1) Сумата от депозитите по чл.79, която надвишава извършените разходи, постъпва в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

(2) Сумите от депозити по чл. 79 не се смятат за разходи на кандидатите, свързани с финансирането на предизборната кампания.

Раздел III.
Регистрация на кандидатите при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България

Участие в изборитеЧл. 81. В изборите участват кандидатите, регистрирани в Централната избирателна комисия.

Регистрация на партииЧл. 82. (1) Не по-късно от 60 дни преди изборния ден по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в Централната избирателна комисия заявление за регистрация. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващия партията.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

2. пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетините;

3. искане за регистрация за участие в изборите;

4. адрес и телефон за връзка.

(3) Към заявлението за регистрация партията представя:

1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии;

2. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;

3. заверено от партията копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;

4. образец от подписа на представляващия партията;

5. образец от печата на партията;

6. банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1;

7. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 700 избиратели, подкрепящи регистрацията; регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис.

8. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

9. заверен от Софийския градски съд препис от устава;

10. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от Закона за политическите партии;

11. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

12. пълномощно от представляващото съответната партия лице, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

(4) Личните данни по ал. 3, т. 7 се обработват и предоставят при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Проверка на документите и отказ за регистрация

Чл. 83. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по чл. 82, а списъците по чл. 82, ал. 3, т. 7 се предават незабавно на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 82, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

(4) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по ал. 1 не по-късно от 57 дни преди изборния ден.

(5) Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.

Регистрация на коалицииЧл. 84. (1) Партия може да участва в коалиция за изборите само ако е регистрирана в Централната избирателна комисия по реда на чл. 82. Инициативен комитет може да участва в коалиция за изборите само ако е регистриран по реда на чл. 97.

(2) Коалициите по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.

(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;

2. пълното или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетините;

3. искане за регистрация за участие в изборите;

4. адрес и телефон за връзка.

(4) Към заявлението за регистрация коалицията представя:

1. удостоверения за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в нея партии и по чл. 97 за всеки от участващите инициативни комитети;

2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и инициативните комитети;

3. образец от подписите на лицата, представляващи субектите в коалицията;

4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

5. удостоверение за новооткрита банкова сметка след решението за създаване на коалицията на името на един от включените в състава й субекти, която ще обслужва само предизборната кампания;

6. пълномощно от лицата, представляващи коалицията, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(6) В случай че указанията по ал. 5 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Промени в състава на коалицияЧл. 85. (1) Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

(2) В случай че в коалицията се включват нови субекти, те представят не по-късно от 50 дни преди изборния ден документите по чл. 84, ал. 4, т. 1.

(3) В случай че един или повече субекти напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко два субекта.

(4) Промените, настъпили в състава на коалиция, се отбелязват в регистъра на Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицето, представляващо коалицията не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 32 дни преди изборния ден субектите, които са напуснали състава й.

Условия за участиеЧл. 86. (1) Партия и инициативен комитет, включени в състава на коалиция, не могат да участват самостоятелно на изборите.

(2) Партия и/или инициативен комитет, включени в състава на коалиция, които след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден, напуснат състава й, могат да участват на изборите самостоятелно с регистрацията си съответно по чл. 82 и чл.97.

Списъци след регистрацията

Чл. 87. Централната избирателна комисия изпраща на районните избирателни комисии списък на регистрираните кандидати незабавно след приключване на регистрацията на коалициите, както и информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите по реда на чл. 85, ал. 4 и 5.

Раздел IV.


Регистрация на кандидатите при избори за общински съветници и кметове

Участие в изборитеЧл. 88. В изборите участват кандидатите, регистрирани в Централната избирателна комисия и в съответната общинска избирателна комисия.

Регистрация на партииЧл. 89. (1) Не по-късно от 75 дни преди изборния ден по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в Централната избирателна комисия заявление за регистрация. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

2. искане за регистрация за участие в изборите;

3. адрес и телефон за връзка.

(3) Към заявлението за регистрация партията представя документите по чл.82, ал.3 с изключение на банковия документ по чл.82, ал.3, т.6.

Проверка на документите и отказ за регистрация

Чл. 90. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по чл. 89, а списъците по чл. 89, ал. 3 се предават незабавно на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 89, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 65 дни преди изборния ден.

(4) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по ал. 1 не по-късно от 72 дни преди изборния ден.

(5) Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 89, ал. 3, т. 11, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.

Регистрация на коалицииЧл. 91. (1) В Централната избирателна комисия се регистрират само коалиции, които са образувани от партии и/или инициативни комитети, регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 89 и чл.97.

(2) Коалициите по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 65 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.

(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

2. искане за регистрация за участие в изборите;

3. адрес и телефон за връзка.

(4) Към заявлението за регистрация коалицията представя документите по чл.84, ал.4.

(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(6) В случай че указанията по ал. 5 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Промени в състава на коалиция

Чл. 92. (1) Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията не по-късно от 65 дни преди изборния ден.

(2) В случай че в коалициятае включват нови партии и/или инициативни комитети, те представят не по-късно от 65 дни преди изборния ден документите по чл. 91, ал. 4, т. 1 и по чл. 97.

(3) В случай че един или повече субекти напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко два субекта.

(4) Промените, настъпили в състава на коалиция, се отбелязват в регистъра на Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 55 дни преди изборния ден субектите, напуснали състава й.

(6) Субект, включен в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, ако се регистрира в общинската избирателна комисия в срока по чл. 94, ал. 1.

Изпращане на списък

Чл. 93. Централната избирателна комисия изпраща на общинските избирателни комисии списък на регистрираните кандидати незабавно след приключване на регистрацията, както и информация за извършените промени в състава и наименованията на коалициите по реда на чл. 92, ал. 4 и 5.

Общи правила за регистрация в общинската избирателна комисияЧл. 94. Кандидатите, регистрирани в Централната избирателна комисия, се регистрират в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

Регистрация в общинската избирателна комисияЧл. 95. (1) Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и кметове въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. За всеки отделен вид избори се подава отделно заявление.

(2) Заявлението по ал. 1 се представя по решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията, или от представляващите коалицията лица, или от изрично упълномощени от тях лица.

(3) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избори се иска да бъде извършена регистрацията;

3. адрес и телефон за връзка.

(4) Към заявлението се прилагат :

1. копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията в Централната избирателна комисия;

2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи субектите;

3. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

(5) Към заявлението на местна коалиция, различна от регистрираните в Централната избирателна комисия, се прилагат документите по чл.84, ал.4.

(6) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(7) В случай че указанията по ал. 6 не са изпълнени в срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация.

(8) Отказът на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.

Раздел V.
Регистрация на инициативните комитети

Участие в изборитеЧл. 96. В изборите участват инициативните комитети, регистрирани във:

1. Централната избирателна комисия - при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

2. общинските избирателни комисии - при избори за общински съветници и кметове.

Създаване, представителност и ред за регистриранеЧл. 97. (1) За издигане на гражданска листа се създава инициативен комитет от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на:

1. територията на изборния район - при избори за общински съветници и кметове;

2. територията на страната - при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България.

(2) За издигане на претенденти за президент и вицепрезидент на републиката се създава инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

(3) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

(4) Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

(5) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от:

1. 60 дни преди изборния ден при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

2. 50 дни преди изборния ден при избори за народни представители;

3. 55 дни преди изборния ден при избори за общински съветници и кметове.

(6) Заявлението по ал. 5 се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

(7) В заявлението по ал. 5 се посочват:

1. имената и единният граждански номер на избирателите по ал. 1, т. 1 - при избори за народни представители и по ал. 2; имената и единният граждански номер (личен номер) на избирателите по ал. 1, т. 1 - при избори за общински съветници и кметове и по т. 2;

2. гражданската листа на инициативния комитет; (?)

3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

4. адрес и телефон за връзка.

(8) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:

1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 3;

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в този кодекс;

5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

(9) Съответната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти съответната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

(10) В случай че указанията по ал. 9 не са изпълнени в срок, съответната избирателна комисия отказва регистрация.

(11) Отказът на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

(12) Отказът на районната или общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 29, ал. 3, съответно по реда на чл. 33, ал. 3.

Глава седма.
ПРЕТЕНДЕНТИ

Раздел I.


Общи положения

Издигане на претендентиЧл. 98. (1) Кандидатски листи с претенденти за всеки вид избор могат да издигат регистрирани за изборите кандидати.

Кандидатски листиЧл. 99. (1) Предложените от кандидатите претенденти се подреждат в кандидатски листи.

(2) Инициативните комитети подреждат претендентите си в граждански кандидатски листи.

(3) Участващите в коалиция субекти не могат да участват със самостоятелни листи.

(4) Всеки претендент може да бъде включван в точно една кандидатска листа за съответния вид избори.

Лица, които не могат да бъдат регистрирани

Чл. 100. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като претенденти в партийни листи или в коалиция с участието на партия военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само чрез гражданска листа.

ЗастъпнициЧл. 101. (1) Кандидатските листи могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.

(2) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в до 12 избирателни секции в изборния ден за всички видове избори.

(3) (отпада)

(4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

(5) Застъпниците се регистрират до изборния ден по предложение, подписано от представляващия кандидата или от изрично упълномощени от него лица. В случаите, когато предложението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

(6) Застъпникът предава копие от удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и го прилага към списъка за вписване на застъпниците. Удостоверението е неразделна част от списъка.

(7) Имената и единният граждански номер на застъпника се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на застъпниците, след което застъпникът се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

(8) (отпада)

(9) За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

(10) (отпада)

(11) Алинеи 1 - 10 се прилагат и за застъпниците извън страната.

Представители на кандидатитеЧл. 101а. (1) В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на кандидат.

(2) Общият брой на представителите на кандидатите не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

(3) Всеки кандидат изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

(4) Списъкът по ал. 3 се подписва и предава до изборния ден на районните, съответно общинските избирателни комисии в съответния изборен район от представляващите кандидата или от изрично упълномощени от него лица. В случаите, когато предложението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

(5) Районните, съответно общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(6) Представител на кандидат се легитимира с издаденото му пълномощно. Имената, единният граждански номер, номерът и датата на пълномощното на представителя на кандидата се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на представителите. Този списък се подписва от председателя и секретаря.

(7) Представителите на кандидатите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Представителите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

НаблюдателиЧл. 101б. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите - членове или изрично упълномощени представители на регистрираните неправителствени организации, въз основа на заявление, към което се прилага списък с имената, единния граждански номер и пълномощните на упълномощените членове или на изрично упълномощените представители на организацията.

(2) Заявлението и списъкът се подписват и предават в Централната избирателна комисия от представляващия съответната регистрирана неправителствена организация или от изрично упълномощено от него лице. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице, се представя и съответното пълномощно.

(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една регистрирана неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

(4) Централната избирателна комисия регистрира като наблюдатели и чуждестранни представители въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената им.

(5) Списъкът с имената на представителите, съответно упълномощените членове или изрично упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели, се публикува на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(6) Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите. Този списък се подписва от председателя и секретаря.

(7) В случаите по чл. 20а от регистрираните като наблюдатели за съответния вид избор български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател.

(8) Наблюдателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

(9) За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от представители на кандидатите, както и от техните претенденти и застъпници.

Статут на претендентитеЧл. 102. (1) От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите претендентите и застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(2) Когато регистрацията на претендент е заличена, правата и задълженията по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването. Когато е заличена регистрацията на кандидатска листа, прекратяването е в сила и за нейните застъпници.

Неприкосновеност

Чл. 103. (1) От датата на регистрацията регистрираните претенденти не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление.

(2) Когато регистрацията на претендент е заличена, правата по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато регистрираните претенденти са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

Отпуск


Чл. 104. (1) Претендентите, които заемат държавна служба, с изключение на претендентите за общински съветници, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително.

(2) Претендентите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните, през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.

(3) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

(4) Когато регистрацията е заличена, отпускът по ал. 1 се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за министър-председателя и президента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането им като претенденти.

(6) Разпоредбите на ал. 1, 3 и 4 се прилагат и за претендентите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 121.

Заемане на предишна длъжност

Чл. 105. (1) Избраните народни представители, президент на републиката, вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България или кметове, работещи в държавни или общински учреждения или предприятия, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетни организации, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита - друга равностойна длъжност в същото или с тяхно съгласие в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетна организация.

(2) Когато предишната длъжност на избрания претендент е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, когато избраните претенденти са заемали друга изборна или мандатна длъжност.

(4) Мандатът на избраните за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат друга изборна длъжност, се прекратява 7 дни преди датата на откриване на първото заседание на Европейския парламент.

Раздел II.
Претенденти за народни представители

Подреждане и брой на претендентитеЧл. 106. (1) Претендентите за народни представители се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

(2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.

(3) Броят на претендентите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.

Действителност на регистрациятаЧл. 107. (1) Претендент за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един кандидат най-много в един многомандатен изборен район.

(2) Когато претендент бъде регистриран от повече от един кандидат, действителна е първата по време регистрация.

(3) Когато претендент по ал. 1 бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

(4) (отпада)

(5) (отпада)

(6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните претенденти не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.

(7) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1. Решението се обявява незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати.

(8) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на претендентите по ал. 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Регистриране на кандидатски листи

Чл. 108. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии след представяне на:

1. предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на претендентите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или коалицията, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията орган, за издигането и подреждането на претендентите в кандидатската листа;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на претендентите; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице;

3. заявления от претендентите че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилите ги кандидати;

4. декларации по образец от претендентите, че отговарят на условията по чл. 4, ал. 1, в които посочват своя постоянен адрес и единен граждански номер;

5. декларация по образец от претендентите, че отговарят на условията по чл. 107, ал.1;

6. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи отделните субекти в коалицията;

7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват кандидатите пред районната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на районната избирателна комисия.

Подписка за гражданска листа на инициативен комитет

Чл. 109. (1) Гражданска листа с претенденти за народни представители може да се регистрира само в един многомандатен изборен район. За регистрацията на гражданската листа са необходими не повече от 500 избиратели с постоянен адрес на територията на района.

(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на гражданската листа, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва също имената, единния граждански номер и постоянния си адрес.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) Подписката се предава на районната избирателна комисия, заедно с банков документ за внесен депозит по чл. 79 и с документите по чл. 108, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Районната избирателна комисия предава незабавно подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 29 дни преди изборния ден.

Установяване на резултат от подписка

Чл. 110. (1) Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден установява резултата от подписките по чл. 109 и незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

(2) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че гражданската листа не е подкрепена от необходимия брой избиратели, регистрацията й се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.

(3) Решението на районната избирателна комисия по ал. 2 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му. Централната избирателна комисия се произнася в срок до 24 часа от постъпване на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на Централната избирателна комисия по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Отказ за регистрацияЧл. 111. (1) Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.

(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.

(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 29, ал. 3.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на претендент от кандидатска листа кандидатът може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг претендент.

(5) Когато някой от претендентите в регистрирана кандидатска листа почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, кандидатът може да предложи нов претендент по реда на ал. 4.

Раздел III.


Претенденти за президент и вицепрезидент на републиката

Регистриране на кандидатски листи и действителностЧл. 112. (1) Претендентите за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат предложени за регистриране само от един кандидат.

(2) Претендентите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират с обща кандидатска листа от Централната избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или коалицията, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията орган, за издигането и подреждането на претендентите в кандидатската листа;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на претендентите; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице; към предложението на инициативния комитет се прилага банков документ за внесен депозит по чл. 79 и списък с имената, единните граждански номера и подписите най-малко на 700 избиратели, подкрепящи издигането на претендентите, положени пред член на инициативния комитет;

3. декларация по образец от всеки един от претендентите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 4, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България;

4. декларация по образец от претендентите, че отговарят на условията по ал. 1;

5. заявление от претендентите, че са съгласни да бъдат регистрирани;

6. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват кандидатите пред Централната избирателна комисия в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(3) Претендентите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират от Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.

(5) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните претенденти и кандидати

(6) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на претендентите по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Обработване на подписка и проверка

Чл. 113. (1) Членът на инициативния комитет по чл. 112, ал. 2, т. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(2) Централната избирателна комисия предава незабавно подписката по чл. 112, ал. 2, т. 2 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(3) Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 32 дни преди изборния ден установява резултата от подписката.

(4) Когато Централната избирателна комисия установи, че претендентите, предложени от инициативен комитет, не са подкрепени от необходимия брой избиратели, регистрацията им се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(5) Решението по ал. 4 на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Обнародване на листитеЧл. 114. Централната избирателна комисия обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди изборния ден кандидатските листи, като посочва имената и дата на раждане на претендентите и кандидатите, които ги предлагат.

Отказ за регистрацияЧл. 115. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.

(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните претенденти.

(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на претендент от кандидатска листа може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг претендент.

(5) Когато някой от претендентите в регистрирана листа почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, кандидатът може да предложи нов претендент по реда на ал. 4.

Раздел IV.


Претенденти за членове на Европейския парламент от Република България

Общи изискванияЧл. 116. (1) Всеки претендент има право да се кандидатира в изборите само в една държава - членка на Европейския съюз.

(2) Претендентите за членове на Европейския парламент от Република България, се подреждат в една обща национална кандидатска листа.

(3) Броят на претендентите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България (?).

Действителност на регистрациятаЧл. 117. (1) Претендент за член на Европейския парламент от Република България може да бъде предложен за регистриране само от един кандидат.

(2) Когато претендент за член на Европейския парламент от Република България бъде регистриран от повече от един кандидат, действителна е първата по време регистрация.

(3) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1 и на чл. 116, ал. 1. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати.

(4) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на претендентите по ал. 3 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Регистриране на кандидатски листи

Чл. 118. (1) Кандидатските листи се регистрират от Централната избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на претендентите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или коалицията, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията орган, за издигането и подреждането на претендентите в кандидатската листа;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на претендентите от гражданската листа; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице;

3. заявление от претендентите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилият ги кандидат;

4. декларация по образец от претендентите, че отговарят на условията по чл. 4, ал. 3 или 4;

5. декларация по образец от претендентите, че отговарят на условията по чл. 116, ал. 1 и чл. 117, ал. 1;

6. претендентът - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец, в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в Република България;

б) че не е поставен под запрещение;

в) че не се кандидатира в същите избори за Европейски парламент в друга държава - членка на Европейския съюз;

г) изборния район в държавата членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък последно е било вписано името му и адреса в съответния изборен район;

д) (отпада)

е) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

7. претендентът по т. 6 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че претендентът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 6 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

8. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват претендентите пред Централната избирателна комисия в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.

(4) Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по ал. 3 за претенденти за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз.

(5) Проверка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

Подписка за гражданска листаЧл. 119. (1) Гражданска листа за членове на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато е подкрепена от не по-малко от 700 избиратели.

(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на гражданска листа, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената и единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) Подписката се предава на Централната избирателна комисия заедно с банковия документ за внесен депозит по чл.79 и с документите по чл.118, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(5) Централната избирателна комисия незабавно предава подписката по ал. 2 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 29 дни преди изборния ден.

(6) Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден установява резултата от подписката.

(7) Когато Централната избирателна комисия установи, че гражданската листа не е подкрепена от необходимия брой избиратели, регистрацията й се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(8) Решението по ал. 7 на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Отказ за регистрация

Чл. 120. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.

(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните претенденти.

(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на претендент от кандидатска листа кандидатът може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг претендент.

(5) Когато някой от претендентите в регистрирана листа почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, кандидатът може да предложи нов претендент по реда на ал. 4.

НесъвместимостЧл. 121. Статусът на член на Европейския парламент е несъвместим със:

1. народен представител в национален парламент;

2. член на правителство на държава - членка на Европейския съюз;

3. член на Европейската комисия;

4. съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз;

5. член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

6. член на Сметната палата на Европейския съюз;

7. Европейски омбудсман;

8. член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия;

9. член на Комитета на регионите;

10. член на комитети или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, с цел да управляват фондовете на Европейския съюз или с оглед изпълнението на постоянни административни задължения;

11. член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка;

12. служител или работещ в институциите на Европейския съюз или в специализираните органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка;

13. изпълняването на друга служба или извършването на дейност, която е несъвместима с положението на народен представител.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница