Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница6/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 144. (1) Хрониките се разпределят на блокове съгласно жребия за участие на кандидатите в изборите на принципа на равнопоставеност и се излъчват ежедневно за предизборните прояви на кандидатите и претендентите при спазване на принципа за равнопоставеност. Времетраенето на излъчването за всеки отделен кандидат е до една минута.

(2) Времето за излъчване на хрониките се определя по споразумение между генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и на упълномощени представители кандидатите.

Диспути

Чл. 145. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на кандидатите телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 180 минути.

(2) Времето на участниците се разпределя поравно.

(3) Редът за участие на кандидатите в диспут се определя чрез жребий (или се използва жребия от Централната избирателна комисия)

(4) (отпада)

(5) При произвеждане на втори тур при избори за президент и вицепрезидент на републиката в периода между двата тура по взаимна договореност в определеното програмно време по Българската национална телевизия и Българското национално радио претендентите могат да провеждат диспут с времетраене до 60 минути. Диспутът се провежда по реда на този раздел.

Регионални радио- и телевизионни центровеЧл. 146. (1) Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от кандидатите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.

(2) Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 120 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на кандидатите.

(3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и представители на кандидатите.

Заплащане на предизборните предавания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центровеЧл. 147. (1) Медийното време над регламентираното в предходните текстове за предизборни предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от кандидатите по намалена тарифа, определена от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

(2) Изявите по чл. 142, ал. 3 и по чл. 145, ал. 5 не се заплащат от кандидатите.

Предоставяне на време от други електронни медии

Чл. 148. (1) Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на кандидатите при едни и същи условия и цени.

(2) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.

(3) Условията, редът и тарифите по ал. 2 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия - за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии - за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 10 дни преди началото на предизборните излъчвания.

Нарушаване на реда при провеждане на кампаниятаЧл. 149. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги кандидатите - чрез лицата, които ги представляват или упълномощени от тях лица, могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

(2) Жалбите се подават до:

1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

2. районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.

(4) Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

Раздел VI.
Финансиране на предизборната кампания

Финансиране на партии, коалиции и инициативни комитетиЧл. 150. Кандидатите, регистрирали кандидатски листи, могат да финансират предизборните си кампании със:

1. собствени средства на партиите;

2. средства на членовете на инициативните комитети;

3. средства на претендентите;

4. дарения от физически лица.

Финансиране и подпомагане на предизборните кампании от физически лицаЧл. 151. (1) Дарението от едно физическо лице за един кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

(2) (отпада)

(3) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят за безвъзмездно ползване на кандидати собствени движими и недвижими вещи.

(4) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят на кандидатите безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Забрана за финансиране и подпомагане на предизборните кампании

Чл. 152. (1) Забранява се финансиране на предизборните кампании:

1. с анонимни дарения под каквато и да е форма;

2. от юридически лица и от еднолични търговци;

3. от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по този кодекс;

4. от религиозни институции;

5. от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

(2) Субектите по ал. 1, т. 2 - 5 не могат да предоставят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

(3) За целите на предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс.

Средства на претендент или член на инициативен комитет

Чл. 153. Всички изисквания за финансирането на предизборните кампании по този раздел се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на член на инициативен комитет или на претендент от гражданската му листа.

Задължения при финансиране на предизборните кампанииЧл. 154. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, то представя декларация по образец за произход на дарените средства.

(2) (отпада)

(3) Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборните кампании, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.

(4) Приходите и разходите, свързани с предизборните кампании на стойност над 500 лв., се извършват по банков път.

(5) Когато размерът на средствата е над 500 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по ал. 1 или 2.

(6) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.

(7) Органите и институциите по ал. 6 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.

(8) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 6. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 6 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

(9) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 158.

Общ размер на финансиранетоЧл. 155. (1) При произвеждане на избори общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на кандидатите не може да надхвърля:

1. при избори за народни представители 1 000 000 лв. за кандидат;

2. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България 500 000 лв. за кандидат;

3. при избори за общински съветници и кметове 2 000 000 лв. за кандидат;

(2) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3 при произвеждане на избори за общински съветници за един претендент за общински съветник може да се разходват не повече от 2 000 лв.

(3) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3 при произвеждане на избори за кметове на общини за кандидат за кмет на община може да се разходват:

1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;

2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;

3. за община с население до 100 000 жители - до 75 000 лв.;

4. за община с население до 200 000 жители - до 150 000 лв.;

5. за община с население до 500 000 жители - до 200 000 лв.;

6. за община с население над 500 000 жители - до 300 000 лв.

(4) В рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 3 при произвеждане на избори за кметове на кметства за кандидат за кмет на кметство може да се разходват:

1. за кметство с население до 1000 жители - до 2 000 лв.;

2. за кметство с население до 3000 жители - до 3 000 лв.;

3. за кметство с население над 3000 жители - до 5 000 лв.

(5) (отпада)

(6) В общия размер на финансовите средства, които кандидатите имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени от този кодекс средства по чл. 150.

Финансиране на избори в една календарна година

Чл. 156. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на чл. 155 се прилагат поотделно за всеки вид избори.

Определяне на лица, отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетностЧл. 156а. (1) Всеки кандидат определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на кандидатите във връзка с предизборната кампания.

(2) Кандидатите в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата имената и длъжностите на лицата по ал. 1, а при промяна в лицата - в тридневен срок от извършване на промяната.

Представяне на данни за банковата сметка

Чл. 157. Кандидатите в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужването на предизборната им кампания, представена по чл. 82, ал. 3, т. 11, чл. 84, ал. 4, т. 5, чл. 89, ал. 3, т. 9, чл. 91, ал. 4, т. 5, чл. 95, ал. 5, т. 6 или чл. 97, ал. 8, т.5.

Единен публичен регистърЧл. 158. (1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на кандидатите, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.

(2) В регистъра по ал. 1 по време на предизборната кампания се публикуват:

1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;

2. наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

3. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

4. имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите;

5. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на претендентите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

6. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.

(3) След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 159, ал.1.

(4) В хода на предизборната кампания кандидатите изпращат в тридневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.

Отчет за финансирането

Чл. 159. (1) В срок до 30 дни след изборния ден лицата, които представляват кандидатите представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

(2) Средствата на претендентите и/или на членовете на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчетите по ал. 1. Към отчетите се прилага декларация за произход на средствата, в случаите когато те са в размер над една минимална работна заплата.

(3) Отчетите по ал. 1 се изготвят и представят по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата.

(4) Сметната палата публикува отчетите на кандидатите по ал. 1 в срок до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.

(5) Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

Деклариране на финансиране от общински съветник или кметЧл. 160. (1) В срок до 30 дни от избирането му всеки общински съветник или кмет е длъжен да декларира пред съответния общински съвет източниците на финансирането и разходите, които е направил по време на предизборната кампания.

(2) В срок до 14 дни от изтичането на срока по ал. 1 съответният общински съвет изпраща декларациите в Сметната палата.

Неуредени въпроси

Чл. 161. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Законът за политическите партии.

Глава девета.


ГЛАСУВАНЕ

Раздел I.


Бюлетини. Общи разпоредби

Общи положенияЧл. 162. (1) Гласуването при всички видове избори се извършва с интегрални (общи) бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

(2) Бюлетините по ал. 1 са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, с тегло не по-малко от 120 г/м2 и са защитени с полиграфическа защита.

(3) Бюлетините по ал. 1 не могат да съдържат реквизити извън изброените в този кодекс.

(4) Броят на отпечатаните бюлетини е равен на броя на избирателите, увеличен с 10 на сто.

(5) Бюлетините се отпечатват единствено в държавни печатници.

(6) Бюлетините започват да се отпечатва не по-рано от 18 дни преди изборния ден.

(7) За прекъсване на практиката „индийска нишка” към всяка интегрална бюлетина отгоре се добавя контролен лист със същия размер, закрепен за бюлетината. Този лист е подходящо индигиран или се използва обикновено индиго.

(8) Поредните номера на кандидатите в бюлетините се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на кандидатите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват и регистрираните претенденти и представители на средствата за масова информация. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия със съответно решение.

Избирателни урни

Чл. 163. Избирателните урни са прозрачни и се запечатват с печат.

Отбелязване на вида избор върху бюлетинатаЧл. 164. При произвеждане едновременно на различни видове избори на бюлетините се отбелязва за кой вид избори се отнасят.

Раздел II.


Бюлетини за гласуване за претенденти по чл.1, ал.1, т.1

Чл. 165. В началото на бюлетините се изписва номера на изборния район. В бюлетините за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".

Съдържание и определяне номер на бюлетинатаЧл. 166. (1) За всеки кандидат бюлетините съдържат:

1. пълното и/или съкратено наименование на кандидата, посочено в заявлението му за регистрация, като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", за коалиция - с "КК", а за инициативен комитет - с "ИК";

2. две долепени квадратчета за попълване на номера на претендента в кандидатската листа, предпочитан от избирателя. Едноцифрените номера се записват в дясното квадратче, а лявото се запълва с знака >.

(2) Редовете на отделните кандидати се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.

(3) Редовете за кандидатите се подреждат по реда определен от жребия

(4) Когато кандидат не е регистрирал кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва неговия номер и за него не се оставя празен ред.

Раздел III.
Бюлетина за гласуване за претенденти по чл.1, ал.1, т.2

Вид на бюлетината и съдържаниеЧл. 167. (1) Бюлетината съдържа :

1. наименованието и номера на района по чл. 68, ал. 2; в бюлетините за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната";

2. две долепени квадратчета за попълване на номера на кандидатската листа, предпочетена от избирателя. Едноцифрените номера се записват в дясното квадратче, а лявото се запълва с знака >. При кандидатиране на повече от 99 претендента квадратчетата са три.
Чл. 168. (отпада)
Чл. 169. (отпада)
Чл. 170. (отпада)

Чл. 171. (отпада)

Чл. 172. (отпада)

Чл. 173. (отпада)

Общи правила при гласуване

Извършване на гласуването

Чл. 174. Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

Оповестяване на мерки за избирателите с уврежданеЧл. 175. (1) Не по-късно от 7 дни преди изборния ден районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

(2) В обявлението по ал. 1 се посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.

Гласуване с подвижна избирателна урна

Чл. 176. (1) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

(2) Имената на избирателя, направил искане по ал. 1, се заличават от избирателния списък и се вписват от органа по чл. 40, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна урна.

(3) При гласуване с подвижни избирателни урни се назначават подвижни секционни избирателни комисии. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления по ал. 1. На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели по ал. 1. Подвижните секционни избирателни комисии се назначават при условията и по реда на глава втора, раздел V. Подвижните секционни избирателни комисии имат правомощията по чл. 36, ал. 1, т. 1, 3 - 8 и ал. 2.

(4) Кметът на общината е длъжен да предостави подходящи помещения и транспорт за подвижните секционни избирателни комисии.

(5) Разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии се прилагат и за подвижните секционни избирателни комисии.

Забрана за раздаване на книжа и материалиЧл. 177. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.

Забрана за изнасянето на книжа и материалиЧл. 178. (1) Забранява се изнасянето на избирателните урни, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите).

(2) Подвижните секционни избирателни комисии могат да изнасят извън помещението по чл. 176, ал. 4 книжата и материалите за гласуване с подвижните избирателни урни.

(3) Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.

Забрана за гласуване извън изборното помещениеЧл. 179. Забранява се гласуване извън изборното помещение освен в случаите по чл. 176.

Забрана за показване начина на гласуванеЧл. 180. (1) При произвеждане на изборите се забранява след попълване на бюлетината и преди пускането на бюлетината в избирателната урна избирателят да показва начина на гласуване.

(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(3) Бюлетината по ал. 3 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 180" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.

Забрана за използване на възпроизвеждаща техникаЧл. 181. (1) Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 181" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.

Забрана за присъствиеЧл. 182. Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.

Запълване на избирателната урна. ОтварянеЧл. 183. (1) Когато избирателната урна се напълни с бюлетини, в зависимост от вида избори, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече. Пълната урна остава на масата за гласуване.

(2) Председателят проверява изправността на втората урна и дали тя е празна. Урната се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(3) Двете урни се отварят едновременно след приключване на гласуването и намерените в тях бюлетини се броят заедно.

Начало и край на гласуването


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница