Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница7/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 184. (1) Избирателите гласуват от 7.00 часа до 20.00 часа. Извън страната изборният ден започва в 7.00 часа местно време и приключва в 20.00 часа местно време. Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

(2) Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа.

Нарушения на изборния процес

Чл. 185. (1) Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава.

(2) Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната или общинската избирателна комисия.

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.

(4) При необходимост за възстановяване на реда и по решение на секционната избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.

Недопускане на лица в изборното помещение

Чл. 186. (1) В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

(2) В изборното помещение не се допускат въоръжени лица, освен в случаите на чл. 185, ал. 4.

Раздел VII.

Предизборен ден

Получаване на книжа и материали

Чл. 187. (1) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия:

1. избирателни урни;

2. бюлетини за гласуване или кочани с бюлетини за гласуване в зависимост от вида избори, запечатани по начин, определен от Централната избирателна комисия;

3. (отпада)

4. избирателен списък;

5. формуляр на допълнителен избирателен списък;

6. формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите;

6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците;

6б. формуляр на списък за вписване на представителите на кандидатите;

6в. формуляр на списък за вписване на наблюдателите;

6г. формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол за съответния вид избор;

7. списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден;

8. два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 3; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите това обстоятелство се описва; формулярите на протоколите се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия; след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата се разпечатва единият формуляр и само ако се сгреши, се разпечатва и другият формуляр;

9. бланки-чернови за отразяване резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) за кандидатите по чл.1, ал.1, т.1.

10. формуляри на чернови на протоколите на секционната избирателна комисия;

11. печат на секционната избирателна комисия;

12. протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия;

13. образци на декларациите, които се подават за съответния вид избори съгласно този кодекс;

14. магнитен носител за записване на протоколите от преброяването на гласовете.

14а. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 192а;

15. техника и консумативи и други помощни и технически материали.

(2) В деня преди изборния ден подвижната секционна избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 9, 10, 13, 14, 14а и 15, както и:

1. списък за гласуване с подвижна избирателна урна;

2. печат на подвижната секционна избирателна комисия;

3. протокол за маркиране на печата на подвижната секционна избирателна комисия.

(3) Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или общинската избирателна комисия неин член, и кметът на общината, района или кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък, съответно на списъка за гласуване с подвижна избирателна урна, и протокол за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 - 15, съответно по ал. 1, т. 1, 2, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 9, 10, 13, 14, 14а и 15 и ал. 2, т. 2 и 3. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия, за районната или общинската избирателна комисия и за общината (района - в градовете с районно деление).

(4) Печатът на секционната избирателна комисия по ал. 1, т. 11, съответно печатът на подвижната секционна избирателна комисия по ал. 2, т. 2 се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 3 в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.

(5) След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия.

Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателните съдове

Чл. 188. Капитаните на плавателните съдове под българско знаме, които напускат страната до началото на изборния ден, получават изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от районната избирателна комисия по местопребиваването на кораба до 19 часа преди изборния ден.

Получаване на книжа и материалиЧл. 189. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощен от него представител.

Изборно помещение и кабини за гласуванеЧл. 190. (1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване и пълните кандидатски листи на участващите в избора кандидати.

(2) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване така, че да се осигури тайната на гласуването. Кабините трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

(3) (отпада)

(4) Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот с съответния номер, поставен в квадратчетата, с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия.

(5) След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на секционната избирателна комисия.

(6) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.

Раздел VIII.
Изборен ден. Гласуване

Откриване на изборния денЧл. 191. (1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 7.00 часа, ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. При липса на кворум се уведомява районната или общинската избирателна комисия. Ако в 7.00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(2) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава необходимия брой членове от резервните членове на мястото на неявилите се членове.

(3) Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, районната или общинската избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, районната или общинската избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.

(4) Когато председателят, заместник-председателят и секретарят на секционната избирателна комисия отсъстват, районната или общинската избирателна комисия назначава председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервните членове.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 районната или общинската избирателна комисия спазва изискването на чл. 15, ал. 3, изречение второ.

(6) Централната избирателна комисия по предложение на районната или общинската избирателна комисия може да разреши гласуването в някои секции да започне в 6.00 часа.

Действия при откриването

Чл. 192. (1) Непосредствено преди откриването на изборния ден бюлетините се разпечатват.

(2) При откриване на изборния ден в изборните помещения могат да присъстват кандидати, застъпници по чл. 101, ал. 2 или 3, представители по чл. 101а, ал. 1 на кандидатите, наблюдатели, журналисти и избиратели. В изборното помещение в определен момент може да присъства само по един застъпник на кандидат и един регистриран наблюдател на една и съща организация.

(3) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията.

(4) Председателят на секционната избирателна комисия маркира при откриване на изборния ден по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват изборните книжа. За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.

(5) След извършване на действията по ал. 1 и 3 и по ал. 4 председателят на секционната избирателна комисия обявява изборния ден за открит.

Отличителни знаци на членовете на секционните избирателни комисииЧл. 192а. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва заеманата длъжност. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.

Права и задължения на застъпницитеЧл. 193. (1) Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

(2) По време на гласуването в изборното помещение могат да присъстват по един застъпник на кадидат по чл. 101, ал. 2 или 3, по един представител по чл. 101а, ал. 1 на кандидат, наблюдатели и журналисти, без да пречат на гласуването. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация. При липса на достатъчно място предимство имат застъпниците на кандидат, който няма представители в избирателната комисия.

Гласуване на лицата, заети в произвеждането на изборите

Чл. 194. Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция, могат да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако отговарят на условията по чл. 3 и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията е неразделна част от списъка.

Удостоверяване самоличността на избирателяЧл. 195. (1) Избирателите удостоверяват самоличността си пред председателя или член на комисията, определен с нейно решение преди откриването на изборния ден, с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната - само за избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи. В случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи.

(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове избирателите, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.

(3) Избирателите, които гласуват извън страната, удостоверяват самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

(4) Избирателите, гласуващи на корабите под българско знаме, удостоверяват самоличността си:

1. пасажерите - с паспорт или лична карта;

2. членовете на екипажа - с моряшки паспорт.

(5) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България учениците и студентите по чл. 207 освен документа си за самоличност предоставят на секционната избирателна комисия ученическа или студентска книжка.

Декларация от българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюзЧл. 196. Българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюз, когато гласуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България или в населените места по чл. 74, ал. 4, т. 2, представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.

Проверка и вписване на данни на избирателяЧл. 197. (1) Председателят или определен с решение на комисията член сверява данните от документа за самоличност на избирателя, съответно от удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3, с тези от избирателния списък и вписва в избирателния списък единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност, съответно номера на удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3 и допуска избирателя до гласуване.

(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер и на номера на личната му карта или паспорт. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент.

(3) Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на Република България, в списъка и според документа за самоличност, съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3 при съвпадане на постоянния адрес, имената на избирателя от документа за самоличност, съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3 се записват в графата "Забележки" на избирателния списък.

(4) Когато при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове се установи разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, и данните от удостоверението за пребиваване, вписани в списъка и според личната карта или паспорта, съответно удостоверението за пребиваване, при съвпадане на адреса за пребиваване данните от личната карта или паспорта, съответно от удостоверението за пребиваване се записват в графата "Забележки" на избирателния списък.

(5) Документът за самоличност или удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3, съответно и удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, остава в председателя, съответно в члена на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък.

(6) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък, но има право да гласува, всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване.

(7) Когато избирателят гласува с удостоверение по чл. 195, ал. 1 или 3, председателят, съответно членът на секционната избирателна комисия отбелязва върху удостоверението, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.

Правила за гласуванеЧл. 197а. (1) Преди да влезе избирателят в кабината член на секционната избирателна комисия извършва следните действия :

1. откъсва бюлетина от кочана с бюлетините в момента на получаването й от избирателя.

2. сгъва горния контролен лист на две, поставя евентуално индигото вътре в сгънатия лист и слага с химикалка белези на горната половина от сгънатия лист. Същите белези благодарение на индигото се отпечатват и на долната половина на листа. Белезите могат да бъдат подписи, кръстчета и всякакви други и за всяка бюлетина могат да са уникални.

3. къса горната половина на въпросния лист и я държи при себе си. Долната половина на контролния лист остава закрепена към бюлетината с копие от белезите.

4. подава на избирателя бюлетината за гласуване в кабината

(2) В кабината може да се намира само един избирател.

(3) Избирателят гласува, като:

1. в зависимост от вида на избора попълва съответния номер на претендента според чл. 166 или на кандидатската листа според чл. 167 в квадратчетата с химикал, пишещ със син цвят;

2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране;

3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията. Членове на секционната избирателна комисия, застъпници и наблюдатели проверяват дали белезите на половинката контролен лист върху бюлетината и на откъснатата предварително втора половинка съвпадат. Ако това е така, от бюлетината се откъсва и втората половина от контролния лист и бюлетината се връща на избирателя.

4. пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна;

5. полага подпис в избирателния списък.

(4) След гласуването избирателят получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3, и напуска помещението.

(5) (отпада)

(6) Членовете на секционната избирателна комисия и представители на кандидатите периодично проверяват кабината за гласуване когато няма избирател.

(7) Председателят на секционната избирателна комисия при поискване разрешава на застъпниците на кандидатските листи и на наблюдателите да проверят избирателната кабина когато няма избирател.

(8) При несъвпадение на знаците върху двете половинки от контролния лист по ал.3 т.3 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

(9) Бюлетината по ал. 8 се брои за недействителна, унищожава се с надпис "Недействителна по чл. 197а" и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.


Чл. 198. (отпада)
Чл. 199. (отпада)
Чл. 200. (отпада)

Правила при погрешно попълване на бюлетиниЧл. 201. (1) При произвеждане на избори, когато избирателят сгреши при попълването на номера, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж.

(2) Бюлетината по ал. 1, без да се разгъва, се унищожава с надпис "сгрешена" и се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на секционната избирателна комисия.


Чл. 202. (отпада)

Раздел IX.


Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Правила за гласуванеЧл. 203. (1) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 73, ал. 1.

(2) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

(3) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

Правила за гласуване с придружителЧл. 204. (1) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

(2) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

(3) Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

(4) Когато увреждането по ал. 1 или 2 не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

(5) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

(6) Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

(7) Член на комисията, представител на кандидат, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

Раздел X.


Гласуване с подвижна избирателна урна

Правила за гласуване


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница