Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница8/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 205. (1) За гласуването с подвижна избирателна урна се изготвя списък по реда на чл. 176, ал. 2.

(2) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, но не по-малко от четирима, получават от председателя на комисията списъка по чл. 176, ал. 2, празна запечатана избирателна урна, на която с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със съответния номер, поставен с химикал, пишещ със син цвят, кочан с бюлетините. Броят на бюлетините е равен на броя на избирателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна, увеличен с 10 на сто.

(3) Печатът за гласуване с подвижна избирателна урна се маркира, за което се съставя протокол, който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва от всички членове на подвижната секционна избирателна комисия.

(4) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия поставят подвижната избирателна урна на достъпно и видно място в дома на избирателя. Данните от документа за самоличност на избирателя се сверяват с тези от списъка и в списъка се вписват единният граждански номер (личен номер) и видът и номерът на документа за самоличност. Документът за самоличност, съответно и удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, остава в членовете на комисията до полагането на подпис от избирателя в списъка.

(5) При гласуването с подвижна избирателна урна в помещението с избирателя не могат да присъстват други лица, включително членовете на секционната избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, освен ако избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител. Имената и единният граждански номер (личен номер) на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графа "Забележки" на списъка срещу името на избирателя от члена на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна. Изискванията на чл. 204, ал. 4, 5, 6 и 7 се прилагат и при гласуването с подвижна избирателна урна.

(6) (отпада)

(7) След вписване на данните в избирателния списък избирателят гласува съгласно правилата по чл.197а. В графа "Забележки" на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.

(8) (отпада)

(9) (отпада)

(10) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, посещават избирателите от списъка по домовете им до изчерпване на списъка, но не по-късно от 20.00 часа, като им се осигурява транспорт и охрана. Ако избирателят не бъде открит на посочения адрес, в графа "Забележки" на списъка срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват урната.

(11) След приключване на гласуването с подвижната избирателна урна върху нейния отвор се залепва хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 21.00 часа, подписана от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват урната. Подвижната избирателна урна се връща в помещението по чл. 176, ал. 4.

(12) За неуредените въпроси се прилага раздел VІІІ от тази глава.

Раздел XI.
Гласуване с удостоверение за гласуване на друго място

Правила за гласуванеЧл. 206. (1) Избирателите с удостоверение за гласуване на друго място се вписват от секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителния избирателен списък. Удостоверението за гласуване на друго място се предава на комисията, която проверява данните в него и го прилага към допълнителния избирателен списък. Удостоверението е неразделна част от допълнителния избирателен списък.

(2) Избирател с удостоверение за гласуване на друго място може да гласува и в секцията по постоянния си адрес (адрес на пребиваване). Комисията го вписва в допълнителния избирателен списък, към който се прилага и удостоверението за гласуване на друго място.

(3) В допълнителния избирателен списък по ал. 1 и 2 се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

Раздел XII.


Гласуване на ученици и студенти

Правила за гласуванеЧл. 207. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е ученик или студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

1. документ за самоличност;

2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;

3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

(2) Избирателят ученик или студент се вписва в допълнителния избирателен списък. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

(3) Декларацията по ал. 1, т. 3 се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

(4) По време на гласуването ученическата или студентската книжка остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за самоличност на избирателя ученик или студент.

(5) След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни кандидати, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.

Права на ученици и студенти за гласуване

Чл. 208. Избирателите, които са ученици и студенти, при произвеждане на избори за общински съветници и кметове в населеното място, в което имат право да гласуват съгласно чл. 3, ал. 4 или 5, се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след него.

Глава десета.


ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

Раздел I.


Общи разпоредби

Приключване на гласуванетоЧл. 209. (1) След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.

(2) Неизползваните бюлетини при всички видове избори, както и сгрешените бюлетини, се преброяват преди отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се и се отстраняват от масата за броене.

Право да присъстват

Чл. 210. При отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение могат да присъстват претенденти, застъпници по чл. 101, ал. 2 или 3, по един представител по чл. 101а, ал. 1 на кандидат, наблюдатели и журналисти, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация. При липса на достатъчно място предимство имат застъпниците на кандидат, който няма представители в избирателната комисия.

Установяване и отразяване на изборните резултатиЧл. 211. (1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването за съответния вид избор и ги отразява в протокол.

(2) Протоколът на секционната избирателна комисия е в четири идентични екземпляра и е изработен на четирипластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Протоколът съдържа наименованията на кандидатите, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер кандидатите.

(3) В случай че при попълването единият формуляр на протокола се сгреши, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения с надпис "сгрешен" и се подписва от председателя и секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни кандидати. Секционната избирателна комисия връща на районната или общинската избирателна комисия сгрешения формуляр на протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3. Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, унищожените протоколи се връщат в районната или общинската избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3.

(4) В случаите по ал. 3 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от председателя на секционната избирателна комисия и от определен от районната или общинската избирателна комисия неин член, предложени от различни кандидати.

Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия

Чл. 212. (1) Протоколът на секционната избирателна комисия след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатит за всички видове избори, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки претендент при избори по чл.1, ал.1, т.1.

(2) Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка". Очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата.

(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(5) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

(6) Четвъртият екземпляр от протокола за съответния вид избор се поставя на видно място пред секцията за поне 24 часа.

(7) Членовете на секционната избирателна комисия, претендентите, застъпниците, представителите на кандидатите и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол за съответния вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната, съответно общинската избирателна комисия. Копия на протоколите се разпечатват на принтер към персонален компютър, след което се подписват, или подписаният протокол се копира на копирна машина в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол за съответния вид избор, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната урнаЧл. 213. (1) Преди отваряне на избирателната урна в протокола последователно се вписват:

1. данните за избирателната секция, включително трите имена на членовете на комисията и на присъствалите други лица;

2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването;

3. броят на избирателите според избирателния списък, включително части І и ІІ на избирателния списък, и допълнителния избирателен списък;

4. броят на избирателите според избирателния списък; при избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове в протокола се вписва броят на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък;

5. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;

6. броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;

7. броят на регистрираните кандидатски листи при всички видове избори,

8. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък и в допълнителния избирателен списък подписи;

9. броят на недействителните бюлетини по чл. 180;

10. броят на недействителните бюлетини по чл. 181;

10а. броят на недействителните бюлетини по чл. 197а;

11. броят на сгрешените бюлетини;

11а. броят на неизползваните бюлетини;

11б. броят на получените бюлетини по реда на чл. 187;

11в. броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини по други поводи;

12. броят на удостоверенията за гласуване на друго място и на декларациите по чл. 207, ал. 1, т. 3;

13. броят на декларациите, които са подадени за съответния вид избор съгласно този кодекс; посочва се броят на всеки вид декларации, които са подадени;

14. броят на придружителите, вписани в графа "Забележки" на избирателния списък, и броят на придружителите от списъка за допълнително вписване на придружителите;

15. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците;

16. броят на представителите на кандидатите, вписани в списъка за вписване на представителите;

17. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите;

18. броят на удостоверенията по чл. 48б.

(2) Данните в протокола по ал. 1, т. 3 - 18 се вписват с думи и числа.

Подготовка за отваряне на избирателната урна

Чл. 214. (1) Преди отваряне на избирателната урна от масата се отстраняват всички вещи с изключение на черновите.

(2) Само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините.

Преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна

Чл. 215. Подвижната избирателна урна се изсипва на масата в помещението по чл. 176, ал. 4 и преброяването на гласовете, включително съставянето на протокола (протоколите), се извършва по реда на тази глава.

Опаковане и запечатване на изборните книжа и материалиЧл. 215а. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членовете на комисията.

Раздел II.


Преброяване на гласовете при избори за претенденти по чл.1, ал.1, т.1

Установяване на действителност и недействителност на вота при избори за претенденти по чл.1, ал.1, т.1.Чл. 215б. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато:

1. бюлетината е по установения образец;

2. (отпада)

3. в квадратчетата е изписан номер от 0 до максималния номер в съответната кандидатска листа, с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.

(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:

1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

2. изписаният номер с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчетата на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратче на друга листа;

3. в бюлетината няма вписани символи, които да не дават възможност за еднозначно определяне вота на избирателя.

(4) Гласът е недействителен, когато:

1. бюлетината не е по установения образец;

2. няма правилно изписан номер с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;

3. има поставен номер или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, срещу повече от една кандидатска листа;

4. поставеният номер с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;

5. (отпада)

6. върху бюлетината има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци.

(5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини.

Правила за отваряне на избирателната урна при избори за претенденти по чл.1, ал.1, т.1Чл. 215в. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.

(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна.

(3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:

1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец;

2. купчинка от бюлетини с вписани в тях символи, които не позволяват установяване на вота на избирателя;

3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан чрез номер с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;

5. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан номер или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен номер, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; б) (отпада)

6. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот чрез номер с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа.

(4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.

(5) След преброяване на гласовете бюлетините за кандидатите се преглеждат отново една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за отделните претенденти.

Преброяване на подадените гласове при избори за претенденти по чл.1, ал.1, т.1

Чл. 215г. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове.

(2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 215в, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 5.

(3) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 215в, ал. 3, т.6.

(4) Общият брой на бюлетините за една кандидатска листа е равен на сумата от бройките на преференциите за отделните претенденти от същата листа.

Вид на протокола при избори за претенденти по чл.1, ал.1, т.1

Чл. 215д. (1) Всеки екземпляр на протокола на секционната избирателна комисия е на един лист с обособени страници.

(2) Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна при избори за претенденти по чл.1, ал.1, т.1

Чл. 215е. (1) След отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:

1. броят на намерените в избирателните урни бюлетини;

2. броят на недействителните гласове;

3. броят на действителните гласове;

4. броят на гласовете, подадени за всеки от кандидатите;

5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения;

6. броят на подадените преференции за всеки от претендентите в кандидатските листи.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.


Чл. 216. (отпада)
Чл. 217. (отпада)

Чл. 218. (отпада)
Чл. 219. (1) Всеки екземпляр на протокола на секционната избирателна комисия е на два листа с обособени страници.

(2) На първия лист се вписват общите данни за гласуването в секцията и гласовете за кандидатите.

(3) На втория лист се вписват предпочитанията (преференциите) за претендентите.

(4) Преди попълване на протокола се съставя чернова на два листа, която по форма и съдържание е еднаква с него.

(5) Данните по ал. 2 и ал. 3 се вписват в протокола с думи и числа.
Чл. 220. (отпада)

Раздел III.


Преброяване на гласовете при избори претенденти по чл.1, ал.1, т.2

Установяване на действителност и недействителност на вотаЧл. 221. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато:

1. бюлетината е по установения образец;

2. (отпада)

3. само срещу една кандидатска листа има поставен номер с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.

(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:

1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

2. поставеният от избирателя номер с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчетата на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратче на друга листа;

3. в бюлетината няма вписани символи, които не позволяват еднозначно определяне на вота на избирателя.

(4) Гласът е недействителен, когато:

1. няма поставен номер с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;

2. има поставен номер или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в квадратчета срещу повече от една листа;

3. поставеният номер химикал, пишещ със син цвят, засяга квадратчета за гласуване на повече от една листа и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;

4. (отпада)

5. бюлетината не е по установения образец;

6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци.

(5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини.

Правила за отваряне на избирателната урнаЧл. 222. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.

(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна.

(3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:

1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец;

2. купчинка от бюлетини с вписани в тях символи, които не позволяват еднозначно определяне на вота на избирателя;

3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен чрез номер с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

3а. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;

4. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан номер или с друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи, или

б) (отпада)

5. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот чрез номер с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа.

(4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.

Преброяване на подадените гласове

Чл. 223. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове.

(2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 222, ал. 3, т. 1, 2, 3, 3а и 4.

(3) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 222, ал. 3, т. 5.

Вписване на данни след отваряне на избирателната урна


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница