Първа общи положениястраница1/2
Дата19.03.2017
Размер0.59 Mb.
  1   2

С този Правилник се определят структурата, организацията и управлението на образователния процес в училището, правата и задълженията на учениците, учителите, ръководството и служителите в 102 ОУ „Панайот Волов”.


Правилникът влиза в сила от 15.09.2010 г. и има статут на училищен документ, задължителен за ръководството, учителите, учениците, служителите и помощния персонал.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището.

Чл. 2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на училището, организация на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес.

Чл. 3. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес, конкретно за условията на училището, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Раздел I. Общи положения.

Чл. 4. Училището осигурява:

 1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

 2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

 3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

 4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

 5. завършване на определените в ЗНП степени на образование.

Чл. 5. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата.

Чл. 6. (1)Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст;

 1. Продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование,

 2. Нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

Чл. 7. (1)Училищното обучение се регулира от единни ДОИ,

(2) не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

Чл. 8. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

Чл. 9. В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различните учебни предмети, в часовете определени за СИП

Чл. 10. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

Чл. 11. Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, финансира се от делегиран бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.

Чл. 12. В училището могат да се обучават и ученици от други общини.

Чл. 13. Училището е юридическо лице и има:

 1. наименование - 102 ОУ”Панайот Волов"

 2. седалище - град София,

 3. официален адрес - град София, район „Надежда „ ул."Звезда „ №3

 4. собствен кръгъл печат;

 5. банкова сметка

 6. Дан.№ 1223027772, Булстат Ю 000 66 85 12 Чл. 14. Училището има право:

(1) да предоставя собственото си имущество под наем (чрез УН);

(2) да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на учебно-


възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания;

 1. да определя вътрешната си организация;

 2. да избира начин за приемане на ученици в съответствие със съществуващите нормативни актове;

 3. да определя организацията, методиката и средствата за обучение и възпитание; да издава документ за завършен клас, етап и степен на образование.

Чл. 15. Училището носи отговорност за:

 1. изпълнението на ДОИ, засягащи дейността на училището;

 1. създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им;

 1. за опазване на материално-техническата база и сградния фонд;

 1. законосъобразното изразходване на бюджетните средства; извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес /УВП/.

Чл. 16. Училището е учебно-възпитателно заведение и осигурява завършването на клас и придобиване на степен на образование.

Чл. 17. В училището са изградени общообразователни паралелки.

Чл. 18. Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо образование:

♦ Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП, ЗИП и СИП съгласно утвърдените от МОМН учебни планове и програмиЧл. 19. Според степента учениците в училището получават основно образование:

 1. Основното образование се осъществява на два етапа: начален и прогимназиален

 2. Началният етап е от I до IV клас включително;

 3. Прогимназиалният етап е от V до VIII клас включително Чл. 20. Прием на ученици се осъществява:

 1. С молба до директора, удостоверение за преместване и ученическа книжка / без подготвителен и I клас/.

 2. В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година, или на 6 години по преценка на родителите, ако физическото и умственото им развитие позволява това. Приемането се осъществява по молба на родителя или настойника на ученика, копие от акта за раждане на детето, удостоверение за завършено предучилищно обучение и се осъществява до 15 септември по ред и при условия, определени от директора на училището и съгласувани с педагогическия съвет.

3. При записване на бъдещи първокласници с предимство са тези, живеещи в района на училището;

Чл. 21. В подготвителна група постъпват деца, навършили 6 години. Приемането се осъществява по молба на родителя или настойника на детето, копие от акта за раждане на детето и се осъществява до 15 септември по ред и при условия, определени от директора на училището и съгласувани с педагогическия съвет.

Чл. 22. Директорът на училището със заповед определя комисия за диагностициране на училищната готовност и запознаване на началните учители с резултатите, които следва да се използват при определяне на индивидуалните подходи за работа с детето.

Чл. 23. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

Чл. 24. Олимпиадите (училищен кръг) се организират и провеждат съгласно Указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2001/2002 г. и по график, утвърден от Министъра на МОМН.

Чл. 25. Училището се ръководи от директор и педагогически съвет.
Раздел II. Форми на обучение.
Чл. 26. (1) Формата на обучение в училището е дневна, самостоятелна и при необходимост индивидуална.

 1. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи.

 2. Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 7.30 и 19.00 ч. в учебните дни, а училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

 1. Самостоятелна и индивидуална форма на обучение в училище се организира за отделен ученик.

 2. Самостоятелната форма на обучение в училище е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план и се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение,

 2. за даровити деца в задължителна училищна възраст.

(4) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището


повече от 30 последователни учебни дни, в домашни условия, въз основа на
медицински документ, издаден от ЛКК;

2. за даровити ученици,

3. за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове
обучението си за един или повече класове.


 1. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата си на обучение при условията и реда на чл. 85 от ППЗНП.

 2. Обучение в самостоятелна и индивидуална форма се осъществява по ред и изисквания, приложени към настоящия правилник./раздел VI - Форми за проверка и оценка на знанията/Раздел III. Организационни форми
Чл. 27. (1) Училищното обучение е организирано в последователни класове.

 1. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички организирани в училището форми с изключение на случаите, когато е организирана индивидуална форма на обучение за ученици по чл. 83 ал.2 т.2 от ППЗНП.

 2. В училището са обособени 19 паралелки, обозначени с началните букви на българската азбука, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри.

(4)Разпределението на учениците в паралелки се извършва от училищното ръководство.

(5) При желание от страна на учениците, подадени писмени молби от техните родители, съгласувано с общинската администрация и РИО на МОМН, в училището могат да се изградят и сборни групи за СИП.

(6)1. Желанието за обучение във формите на СИП и ЗИП се декларира ежегодно от ученика две седмици преди края на учебните занятия с писмено заявление до директора на училището, подписано от родителя /настойника/.

2. Учениците, които се преместват от едно училище в друго, подават декларациите си при записване в приемащото училище.

3. Подадените заявления за ЗИП и СИП се съхраняват от директора на училището до завършване на учениците на етапа на образование и подлежат на контрол.

(7) Броят на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се


определят при спазване на Наредба № 7 от 2000 г. на МОН.
Раздел IV. Учебно време

Чл. 28. (1) За разпределението на учебното време по предмети, класове, етапи и степени на образование за достигане на общообразователния минимум и за продължителността на етапите за формите на обучение стриктно се спазва Наредба № 6 от 28.05.01 г. на МОН.

(2) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове, както следва:

1. Учебната 2010/2011 година започва на 15.09.10 г. и е с продължителност 12
месеца.

2. През учебната 2010/2011 година учениците ползват ваканции, съгласно утвърдения учебен план.

3.Учебните занятия са с продължителност не повече от 34 и не по-малко от 31 учебни седмици, както следва:


 • За ПГ - 31 учебни седмици /I срок - 15 седмици, II срок - 16 седмици/

 • За I клас - 31 учебни седмици

 • За II-IV клас - 32 учебни седмици

 • За V-VIII клас - 34 учебни седмици.

Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, както следва:I учебен срок от 15.09.2010г.

до 28.01.2011г.


II учебен срок от 1.02.2011г.

до 24.05.2011 г.-за1клас

до 31.05.2011 г.-за II-IV кл до 15.06.2011 г.-за V-VIII

(3)Учебната седмица е петдневна.

(4)Броят на задължителните учебни часове се определя съгласно утвърдените
планове и програми.

1. Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да

бъде повече от:


 • за ПГ - 21 задължителни педагогически ситуации

 • за I клас - 21 учебни часа ЗП; 3 учебни часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за II клас - 21 учебни часа ЗП; 2 учебни часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за III клас - 21 учебни часа ЗП; 2 учебни часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за IV клас - 21 учебни часа ЗП; 2 учебни часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за V клас - 31 учебни часа; 3 уч.часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за VI - 31 учебни часа; 3 уч.часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за VII - 31 учебни часа; 3 уч.часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

 • за VIII- 31 учебни часа; 3 уч.часа ЗИП и 4 учебни часа СИП

(5)Продължителността на учебния час е:


За подготвителен клас - 30 минути
За I и II клас - 35 минути

За III и IV клас - 40 минути За V-VIII клас - 40минути

(6)Почивките между учебните часове са както следва:

Малко междучасие - 10 минути Голямо междучасие - 20 минути

Почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за учебното време в училище.

(7) Организацията на учебния ден е:

1. Полудневна за всички ученици, която се осъществява на 1 смяна по график,
утвърден от директора:

Преди обяд - от 08,00 до 14.15; I клас - 8.00 и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа 1. Началото и краят на учебните занятия се оповестява със звънец

 2. Учениците от първи клас се обучават само преди обяд

(8)Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците. Разработва се от комисия, назначена със заповед на директора, в съответствие с изискванията на Наредба 24/2006г. на министъра на здравеопазването, съгласува се с регионалната ХЕИ и се утвърждава от директора не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок. В седмичното разписание за ЗП могат да се залагат по два учебни часа в един ден само за учебните предмети български език и литература, труд и техника и изобразително изкуство и чужд език. Седмичното разписание се изготвя въз основа и при спазване на училищните учебни планове, седмичното и годишното разпределение на учебните часове по учебни предмети и други съществуващи документи и изисквания

(9) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън
броя на задължителните учебни часове.


(10) Учебният час по физическо възпитание и спорт, регламентиран в чл. 16, ал. 4 на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
/ЗСООМУП /, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на ПС на училището, съобразно с училищната и представената му общинска или държавна спортно-материална база, квалификацията на учителите по физическо възпитание и традициите на училището. В един клас могат да се формират групи, избрали различни от предоставените им модули /броят модули трябва да бъде равен на броят паралелки в съответния клас/. Модулното обучение се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището. Модули с 1-2 часа се провеждат 1 път седмично, а с 4-6 часа/1 или 2 дни/ - един път месечно. Учителят избира методиката за провеждане на модулното обучение, съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с МТБ.


 1. В графика на учебното време се включва резерв от две седмици време за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други. Прекъсване в графика на учебния процес при екстрени ситуации се разрешава от Началника на РИО на МОМН, съгласувано с общинската администрация.

 2. Разписанието за деня може да бъде актуализирано на базата на информация за отсъстващи учители, компенсиране на пропуснати часове и други с разрешение на директора.


Раздел V. Съдържание на училищното обучение
Чл. 29 (1) Подготовката на децата за училище, една година преди постъпването им в I клас, е задължителна и се извършва в подготвителен клас към 102 ОУ. Учебната година за ПК започва на 15 септември.

(2) Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка

1. Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема и
свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-
образователни области, както и в други области и дейности.


2. Задължителната подготовка:

 • Осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование.

 • Хорариумът от часове за ЗП по учебни предмети от учебния план е задължителен и чрез него се постигат очакваните резултати от знания, умения и компетентност от I-во равнище на ДОИ за учебното съдържание

 • Осъществява се по утвърдени от МОМН учебни програми и учебници

3. Задължителноизбираемата подготовка:


 • осигурява допълнително обучение по учебни предмети от културно-образователните области по чл. 10 от ЗСООМУП

 • учебното време за ЗИП може да се използва и за изучаване на чужд език в I клас. Обучението по чужд език в I клас се провежда като устен уводен курс и се осъществява под формата на игри, песни и др.

 • ЗИП в началния етап на основната образователна степен може да се използва и за постигане на общообразователния минимум.

 • Обучението в ЗИП се осъществява по утвърдени от МОМН учебни помагала.

4. Свободноизбирама подготовка:

 • осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области в класни и извънкласни дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.

 • СИП е с продължителност до 4 учебни часа седмично за всички класове, съгласно училищния учебен план и не е задължителен за учениците

 • Обучението по СИП се осъществява по учебници и учебни помагала, утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката.
 1. Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфичните интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

 2. ПС приема, а директорът утвърждава групите за ЗИП, СИП и извънкласни дейности.

 3. Общообразователната подготовка по учебните предмети се осъществява на основата на приетите от МОМН учебен план, учебна програма, учебници и учебни помагала.

(6)Училищният учебен план съдържа:

1.1.Наименованията на учебните предмети, включени в задължителната,
задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка;


1.2.Разпределението на учебните предмети по класове;

1.3.Годишния и седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети от
ЗП, ЗИП и СИП


 1. График на учебната година

 2. Описание на организацията на обучението в училището /обяснителни бележки/.

 1. Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет на училището и се одобрява от началника на РИО на МОМН.

 2. Училищният учебен план се обявява на видно място в училището. Класните ръководители запознават учениците и родителите им с него срещу подпис.

(7). Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

 1. Учебните програми за ЗП се утвърждават от министъра на образованието и науката, за ЗИП - от началника на РИО на МОМН, а тези за СИП - от директора на училището.

 2. При изготвянето на месечните и седмичните разпределения учителите в ПГ се ръководят от ЗНП, ППЗНП, Наредба 4/03 г. за документите в системата на народната просвета, програми за възпитателна работа в предучилищна възраст, програма за ПГ

Организацията на учебния процес по всеки учебен предмет от учебния план се осъществява от учителя по предварително тематично планиране на учебното съдържание по учебни седмици. Тематичният работен план се изготвя от учителя преди началото на учебната година и се утвърждава от директора. Тематичният работен план на директора се утвърждава от началника на РИО на МОМН. То съдържа: календарно разпределение на темите от учебното съдържание, целите, бележки на учителя.

4. Учителите разработват тематичен план за работа, в който включват темите, определени в указанието за безопасност на движението, защита при бедствия, аварии и катастрофи и др. В годишното предварително тематично планиране освен темите и броя на часовете трябва да се посочат мястото за провеждането на обучението по БДП, материалното и дидактическото осигуряване на учебния процес. Организацията на обучението при БАК, пожари и за оказване на първа помощ се осъществява по указание, утвърдено от Министъра на образованието и науката през 2002 година.

(8) Учебниците и учебните помагала


 1. Се одобряват от министъра на образованието и науката след оценяване на съответствието им с ДОИ.

 2. Изборът на учебници и учебни помагала се извършва от учителите по съответния учебен предмет, мотивира се и се утвърждава с решение на ПС.

(9) Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование се определя
съгласно ДОИ.

(10) В училището се спазва и прилага Наредба № 2 от 18.05.02 г. на МОН за


учебното съдържание /ДВ, бр. 48 от 2000 г./.
Раздел VI. Форми за проверка и оценка на знанията.
Чл. 30. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити (в съответствие с Наредба № 3/2003 г. за системата на оценяване) и изменения от ДВ бр. 65 /2005г.

 1. Текущите изпитвания се осъществяват от учителите, системно и ритмично през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

 2. Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.

 3. В хода на учебната година учителят установява входно, междинно и изходно равнище, вкл. и в ПГ - по образователни направления.

 4. В началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците. Когато оценяващият е учителят, поставената оценка може да бъде част от минималния брой задължителни текущи оценки за I-ия учебен срок.

 5. Писмените самостоятелни работи, които се провеждат в началото и в края на учебната година за регистриране на равнището на знания и умения на учениците от I-IV клас, не са определящи при оформянето на годишни оценки.

(7) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

 1. за учебен предмет с 4 и повече учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени или практически изпитвания ;

 2. за учебен предмет с 3 учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени или практически изпитвания ;

 3. За учебен предмет с 2 учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване;

 4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 учебен час седмично -една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване;

5. По учебен предмет "Физическо възпитание и спорт":
а/ три оценки от практически изпитвания
б/ не се формира срочна оценка по "Физическо възпитание и спорт" за ученици, освободени по здравословни причини за време, което не позволява поставяне на минимум задължителен брой текущи (Зценки- три

в/ не се оформя годишна оценка по учебен предмет "Физическо възпитание и спорт " за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока

6. Годишната оценка по учебен предмет "Физическо възпитание и спорт" за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(8) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания се поставя оценка само с качествен показател за учениците от I клас.

(9) По учебните предмети, изучавани в I-IV клас не се формира срочна оценка.

(10) Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във II-IV клас се оформят
от учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното
съдържание, изучавано през учебната година при вземане пред вид на текущите
оценки.


(11)Контролната работа е общо писмено изпитване, при което се оценяват
постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена
част от учебното съдържание по учебния предмет. Контролните работи да се вписват в седмичния график.


1. Контролната работа се провежда за не повече от 1 учебен час.

(12)Графикът за контролните и класни работи се утвърждава от директора в началото на всеки срок и се поставя на общодостъпно място в училище.

(13) Класна работа за учениците от V-VII клас се провежда:
1 .по български език и литература - в 2 слети учебни часа


2. по математика - в 1 учебен час

(14) Контролните и класните работи се провеждат при спазване на следните
изисквания:

1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от 1 класна или 1
контролна работа в един учебен ден

2. За една учебна седмица максимално допустимият брой общи писмени
изпитвания е
контролна и класна работа или две контролни работи.

3. Не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(15) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като
общи периодични проверки.


 1. При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от 1 учебен час.

 2. При общите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на общо поставени теми, въпроси или задачи.

(16)При устно изпитване учителят мотивира пред ученика оценката. При писмено изпитване учителят коригира, оценява и рецензира писмените работи. Връща ги на учениците. Писмените работи подлежат на проверка от страна на ръководството на училището, от РИО на МОМН.

(17) 1. Оценките, които могат да се поставят са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2. За количествен показател от 2.00 до 2.99 се определя качествен показател слаб.

2. При оценяването могат да се поставят и други оценки, които се приравняват към оценките, посочени в чл. 7 (3), от Наредба №3. 1. При оценяване на общообразователния минимум по музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника и физическо възпитание и спорт се отчита мотивираното участие на ученика в часовете и усилията му за повишаване на личните постижения.

 2. Оценяването на физическата дееспособност по физическо възпитание и спорт се извършва по точковата система, определена в "Методическо указание за контрол и оценка на физическата дееспособност на учениците от I-IV клас на общообразователните училища" - изд. 1992 г.

 1. Когато учениците са освободени от учебния предмет "Физическо възпитание и
  спорт'\за учебна година, в графата за срочни и годишни оценки се записва текст
  "освободен".

 2. За учебните предмети по ЗИП и СИП се оформят самостоятелни срочни и годишни оценки.

 3. Учениците полагаг тест в края на първи и втори срок по Безопасност на движението по пътищата, който се оценява с "Да" или "Не" и се вписва в задължителната документация.

(18) 1. Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация, както следва:

1.1. Текущите оценки от устните изпитвания - в деня на изпитването 1. Текущите оценки от писмените изпитвания - до две седмици след провеждане на самото изпитване

 2. Срочните и годишните оценки - в деня на оформянето им. Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на учебния срок.

2. Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в
дневника на класа

3. Годишните оценки на учениците от I до VIII клас се вписват и в главната книга. 1. Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица от РИО на МОМН и МОМН

 2. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи.

 3. Знанията и уменията на учениците, които се обучават в индивидуална форма на обучение и по здравословни причини не могат да посещават училище повече от 30 учебни дни, се оценяват чрез текущи оценки.

 4. Знанията и уменията на учениците, които се обучават в индивидуална форма на обучение по чл. 83 ал. 2 т.2 от ППЗНП, се оценяват чрез изпити.

(23) Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи.

(24) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след


приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година със заповед на директора.
Раздел VII. Завършване на клас.
Чл. 31. (1) Завършването на клас и на степен на образование се удостоверява с документи съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

 1. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП има годишна оценка най-малко среден /3/.

 2. Учениците от II до VIII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП или ЗИП, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни и от 1-13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.

 1. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

 2. Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовните и /или/ на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

 3. Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити

(7) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

1. За учениците по ал. 7 се организира допълнително обучение по време на

лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на

училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през

следващата учебна година.

(8) Учениците имат право да се явяват на поправителна сесия по всички предмети


от ЗП и ЗИП, по които са получели слаба оценка.

(9) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование (IV и VIII клас). 1. Изпитите се провеждат при условия и ред, определени по чл. 113, ал. 2 и 3 от ППЗНП, регламентирани със заповед на директора.

 2. Получената оценка е окончателна и се вписва в съответните документи, а когато тя е слаб /2/, ученикът се явява на поправителни изпити

 3. За учениците, застрашени от отпадане, училището с помощта на РИО на МОМН, съвместно с общините, УН и други обществени органи и организации създават допълнителни образователни условия и възможности, а именно:

 1. Разработва и прилага индивидуални планове и програми за психопедагогическо въздействие;

 2. Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия или през ваканциите;

3. Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните
потребности и интереси;

4. Консултации.

(13) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

Раздел VIII. Изпити.
Чл. 32.(1) Условията и редът за организиране и провеждане на изпити с учениците, които се обучават по чл. 83, ал.2 и чл. 84, ал. 1 и ал.2 от ППЗНП, се определят със заповед на директора на училището.


 1. Учениците полагат следните изпити - поправителни, приравнителни, за промяна на оценката.

 2. В рамките на една поправителна сесия всеки ученик има право да положи изпит по определен учебен предмет само веднъж.

(4) Изпитите по т.2 се провеждат при спазване на изискванията на Наредба
3/15.04.03 г. за системата на оценяване /глава II, раздел IV-стр. 6/

Раздел IX. Документи за завършен клас, степен на образование.
Чл. 33. (1) При завършване на клас и степен на образование се издава утвърден от МОН документ по образец.

 1. В удостоверението за завършена подготвителна група се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в I клас.

(3)В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

(4) В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна

(5) Завършилите I клас ученици получават удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети.

(6) Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка. В нея се вписват оценките по предметите от учебния план. 1. Учениците, завършили IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за IV клас от ЗП и ЗИП, както и по СИП, определени с училищния учебен план.

 2. Завършването на клас от прогимназиалния етап се удостоверява с ученическа книжка.

 3. На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VI, VII или VIII клас в спортни училища, от VII или VIII клас в професионални училища и професионални гимназии, СОУ и др. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план, по който се обучават учениците.

 4. На учениците, завършили VIII клас, се издава свидетелство за завършено основно образование , в което се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с учебния план, по който ое обучават учениците.

 5. Дубликат на документите за завършен клас, етап или степен на образование се издава от училищния директор при спазване на изискванията на ППЗНП и се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи.


Раздел X. Преместване на ученици.
Чл. 34. (1) Учениците от подготвителна група и от I до IV клас в училището могат да се преместват в друго училище по време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.

(2) Преместването на ученици се извършва с молба на родителите до училищното ръководство и представяне на документ за самоличност на родителя /настойника/.


(3) 1. Учениците от V до VIII клас в училището могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок.

2. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището и при спазване на изискванията на чл. 40, ал.2 и ал.З от ППЗНП.


ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Раздел I. Учители
Чл. 35. (1) Учителят организира и провежда учебно-възпитателния процес по учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.

Чл. 35а Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. "учител методик".

(2) Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 - с висше образование на образователно квалификационна степен "магистър".

(3) Длъжността "възпитател" се заема от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".

(4) Длъжността "учител" не може да се заема от лица, които:

1.са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено


престъпление;

2.са лишени от право да упражняват професията си;

3.страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на
учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката,
съгласувано с министъра на здравеопазването.

(5)На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и персонала на училището.

(6) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите при провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

(7)Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и други награди, а дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

(8) Учителят има право да:


 1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

 2. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 1. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 2. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му

задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

 1. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

 2. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

 3. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на

служебните си задължения.

(9) Учителят има следните задължения: 1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

 2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на

учебните предмети "чужд език”, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

 1. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни

часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

 1. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

 2. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

 3. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

 4. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

 5. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

 6. да не ползва мобилен телефон по време на час;

 7. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

 8. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

 9. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

 10. индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

 11. да вписва в материалната книга ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока. При неспазване на определения срок, посочен в констативния протокол на директора, часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява върху трудовото му възнаграждение за тях, съгласно чл.266 ал.2 от КТ;

 12. да води коректно и редовно училищната документация, съгласно Наредба №4 за документите в системата на народната просвета;

 13. да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ (за учител, кл. ръководител и отговорника за дневника на класа);

 14. чрез Административното ръководство да уведомява незабавно Общинската служба за социално подпомагане на ученици, нуждаещи се от закрила /чл. 7, ал. 1 от ЗЗД/. Да уведомява Директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила /чл. 5 от ЗЗД/;

 15. да изпълнява решенията на ПС и на другите органи за управление на образованието;

 16. да не отклонява ученици от учебния процес;

 17. да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;

 18. да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си /ЗБППМН/;

 19. да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;

 20. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година учителите да подават писмена декларация пред Директора на училището дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.

 21. Учителите и АР не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците.

 22. Всяка учебна година до 17.09. учителят е длъжен да изготви тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го предаде на директора;

 23. Да поддържа и обогатява МБ;

 24. Учителите дежурят по разписание, определено от Директора на училището;

 25. Учителят може да работи в друго учебно заведение,съгласно КТ, но е длъжен да спазва правилниците на 102 ОУ, разпоредбите за работно време, съгласно КТ и трудовия му договор, и заповедите на Директора;

 26. Учителите дават консултации в дни и часове, утвърдени със заповед на Директора;

 27. Не се разрешава вземането на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми.

 28. Да пази авторитета на училището и колегите си.

(10) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и следните специфични задължения:

1. старши учителят в училище:

а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;

б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на

оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и

уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и

критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен

предмет или модул;

г) анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и

изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или

модул на равнище клас;

д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на

образователно-възпитателния процес;

е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши

учител";


ж) участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности

по реализирането им;

з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и

вида на училището;

(11) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", могат да предлагат преминаване

от длъжност "младши учител" на длъжност "учител" на лицата, които подпомагат за

усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към

образователно-възпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно

възпитание и подготовка на децата в групата.

(12) Лицата, заемащидлъжността "главен учител", изпълняват и следните специфични задължения:

1. главният учител в училище:

а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището -

за етап и/или степен;

б) участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно

оценяване в училището;

в) обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от

външни оценявания за училището;

г) консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши

учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

д) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел

кариерното им развитие;

е) организира и координира обмяната на добри практики в училището,

ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни

методи за работа с децата и учениците;

ж) организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и

провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и

състезания в училището;

з) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които

участва училището;

и) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и

вида на училището;

Раздел II. Класен ръководител


 1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите, като периодично и своевременно информира родителите им;

 2. Да анализира и оценява рисковите фактори в/у учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

 3. Да контролира посещаемостта на учениците от класа;

 4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства често от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този правилник;

 5. Да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;

 6. Да изготвя и предоставя на родителя характеристика по образец (изготвен за всеки етап ), както следва:

а) в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис

б) при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование;

в) цялостна характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище.


 1. Да провежда родителски срещи;

 2. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда часа на класа, да работи за развитието на паралелката като общност;

 3. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

 4. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;

 5. Да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с учениците в класа;

 6. Да води редовно и съхранява учебната документация на класа;

 7. Да не прилага форми на психическо и физическо насилие в/у учениците и да не накърнява личното им достойнство;

 8. Класният ръководител е длъжен да запознае учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план с/у подпис .В срок от 01.10. завежда списъка с подписите в канцеларията;

 9. Класният ръководител е длъжен да изпълнява нарежданията на Директора, които се отнасят за поверения му клас, и да се грижи за опазване на училищното имущество. След завършване на учебната година предава в изправност на Директора ЗДУ, а на домакина - имуществото в класната стая;

 10. Класният ръководител провежда в началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция инструктаж по безопасни условия на труд;

 11. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище;

 12. Класният ръководител връчва на учениците подписаните бележници в началото на учебната година срещу подпис.

 13. Класният ръководител съдейства за утвърждаване на училищните символи и ритуали след съгласуване с родителите на учениците от училището

Раздел III. Дежурен учител.

Чл. 37. Дежурен учител на вход:

(1)Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище.

(2)Идва 20 минути преди започване на учебните занимания.

Чл. 38. Дежурен учител по етаж:


 1. Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище

 2. Дежурният учител идва на работа 15 минути преди първия учебен час, отговорен е за съответния район и дежури през всички междучасия за деня.

 3. След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците за учебен час.

 4. Следи за опазване на училищното имущество

 5. Не допуска внасянето на закуски и напитки в съответния коридор

 6. Докладва за възникнали проблеми по време на дежурството на директор и класен ръководител като вписва в специален дневник

 7. Извежда учениците при природни бедствия, аварии, пожари и др.

 8. При отсъствие на дежурен учител на етажа, неговото дежурство се поема от друг учител, който провежда часове на съответния етаж.

 9. Дежурният учител предлага предварително екип от у-ци за дежурства.

 10. Учителите на 1 клас не дежурят

 11. Преподавателите по ФВС дежурят само във физкултурния салон.Раздел V Ученици

Чл. 39. (1) Учениците в училището се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

 1. Равни възможности за духовно и физическо развитие;

 2. Зачитане на достойнството, правата и свободите им;

1.3. Приобщаване към местните и национални традиции, към моралните и
културни ценности.

(2)Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и възпитание, играят важна роля за постигане целите и задачите на учебно-възпитателния процес. 1. Съгласно чл. 7, ал.1. от ЗНП обучението до 16- годишна възраст е задължително.

 2. Ученикът е субект в учебния процес, който има права и задължения, регламентирани в нормативните документи от МОН, ползва се с правата и задълженията, регламентирани от Конституцията на РБ, Декларацията на ООН за защита правата на детето;

 3. Ученикът представя в регламентиран срок от класния ръководител личните си документи: ученическа книжка, лична карта за подпис и заверка от училищното ръководство.

 4. Ученикът получава ученическата си книжка и личната карта от класния ръководител срещу подпис както следва:
 • Лична карта - в началото на учебната година

 • Ученическа книжка - в началото на учебната година, в края на 1-ия учебен срок и в края на учебната година

(7) Ученикът има право:

 1. Да избира училището, предметите и дейностите, предвидени в училищния учебен план като избираеми;

 2. Да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности /с изключение на общозадължителните/

 3. Да получава от учителите и училищното ръководство информация, свързана с неговото обучение

 4. Да получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие

 5. Да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

 6. Да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности;

 7. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

 8. Да бъде защитаван от училището, РИО на МОМН и от МОМН при накърняване на личното му достойнство и когато са нарушени или застрашени човешките му права;

 9. Да дава мнения и предложения пред учителите, класния ръководител и училищното ръководство по отношение организацията и провеждането на учебно-възпитателната работа;

 10. Да ползва безплатно материално-техническата база на училището в учебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора;

 11. Да избира и бъде избиран в ученическия съвет на класа и ученическия съвет на училището;

 12. Да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;

 13. Да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.

 14. Има право на социална помощ и на безплатно здравно обслужване в
  училище.

(8)Ученикът е длъжен:

 1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитието на училищните традиции;

 2. да не отсъства от учебни часове без уважителна причина;

 3. да се явява в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и добрите нрави:

  1. момичетата да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото, дълбоки деколтета),с тежък грим и екстравагантни прически ;

б. момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически;

в. да не се явяват с опасни обувки ( маратонки с колелца , бутонки с шипове и други ).Г. да нямат пиърсинг по части от лицето –устни, нос, вежди и др.

 1. да не консумира храна и да не дъвче дъвка в час;

 2. да не стои в учебните часове с шапка;

 3. да опазва и поддържа материално-техническата база на училището в добро състояние при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

 4. да се явява в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;

 5. да показва личната си ученическа карта или бележник на охраната на училището при влизане в училищната сграда;

 6. да спазва указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на училището и да поддържа със служителите от охраната строго официални служебни отношения;

 7. да заема мястото си в кабинета и да се подготви за работа след биенето на първия звънец; да напуска сградата на училището по време на учебен час само след разрешение на представител на Административното ръководство (при отсъствие на учител);

 8. да носи винаги и предоставя при поискване от учителите ученическата си книжка (бележник); при евентуален отказ учителят го вписва в съответната графа на дневника на класа;

 9. да спазва установения ред в класните стаи по време на учебните часове;

 10. да не унижава достойнството на другите ученици и да не прилага физическо и психическо насилие върху тях;

 11. да спазва нормите за ползване на физкултурния салон; да влиза с подходящ екип в часовете по ФВС (при 3/три/ явявания без такъв екип се регистрира 1/едно/ неизвинено отсъствие);

 12. да пази училищното имущество:

 13. Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в тридневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от счетоводител, домакин ).Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание.

 14. да изпълнява полагащото му се дежурство в клас.

 15. да изпълнява нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия.

 16. да изключва в час всички лични електронни средства.

 1. Ученикът няма право:

 1. да отсъства от учебни занятия без уважителни причини (чл. 134, ал. 2 и чл. 137 от ППЗНП);

 2. да въвежда външни лица в двора и сградата на училището;

 3. да участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие.

 4. да организира и осъществява политическа и религиозна пропаганда в училище;

 5. да употребява алкохол, цигари и наркотични вещества в сградата, района на училището и прилежащите райони;

 6. да възпрепятства учителите и служителите на 102 ОУ при изпълнение на служебните им задължения;

 7. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите и учениците;

 8. да внася в района на училището оръжие , взривни вещества и други опасни предмети и вещества;

 9. да използва мобилен телефон по време на учебен час;

 10. да използва нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия.

 11. да демонстрира прояви на интимна близост в сградата и района на училището и по време на час.

 12. да посещава избирателно часовете, когато има медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини

 13. да консумира храна, напитки и дъвче дъвка по време на учебен час.
  Забранява се на учениците от начален курс да изхвърлят, получените безплатни закуски.

 14. Да закъснява за учебен час по неуважителни причини

 15. Излиза по неуважителни причини от класната стая по време на час

 16. Преминава през административния коридор, влиза в учителската стая, тича по коридорите на училището, вика и говори на висок глас

 17. Да хвърля вещи и предмети през прозорците на училищната сграда. Да
  хвърля кестени и снежни топки по съучениците си и по превозните средства около училището.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница