Първоначално определяне на води предназначени за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организмиДата29.11.2017
Размер235.95 Kb.

Доклад за състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми в Черноморски басейнов район

СЪДЪРЖАНИЕУвод ………………………………………………………………………………………….……… 5
Първоначално определяне на води предназначени за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организми ………………………………………………………………….. 6

Ревизиране на определените води за естествено обитаване от риби и развъждане на черупкови организми ....................................................................................................................... 8

Включване на нови параметри за качеството на водите за обитаване от рибни видове...11

Прилагане на изискващите се стойности в Приложения 1 и 2 от Наредба 4 ...................... 12

Временно изключване на водни обекти / показатели от режима на Наредбата ................. 13


Информация относно дейностите по прилагане на Наредбата ............................................. 13

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ включва:
 1. Водосборите на реките, вливащи се в Черно море в това число:

 • Подбасейн Добруджански Черноморски реки, включващ р. Батова, Дуранкулашко и Шабленско езеро;

 • Подбасейн река Провадийска, включващ река Провадийска, Белославско и Варнеско езеро;

 • Подбасейн река Камчия, включващ река Камчия и притоците й;

 • Подбасейн Северно Бургаски реки, включващ р. Двойница, р. Хаджийска,

р. Ахелой, р. Айтоска и Чукарска, Бургаско езеро;

 • Подбасейн Мандренски комплекс, включващ р. Русокастренска, р. Средецка,

р. Факийска и р. Изворска, езеро “Мандра”, язовир “Мандра”;

 • Подбасейн Южно Бургаски реки, включващ р. Ахелой, р. Ропотамо и р. Карагаач

 • Подбасейн река Велека, включващ р. Велека и притоците й;

 • Подбасейн река Резовска, включващ р. Резовска;

 1. Крайбрежни морски води и териториално море

 2. Подземни води


УВОД
Настоящият доклад за състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми в Черноморски басейнов район се изготвя на основание чл. 21, ал.1 от Наредба 4 от 2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.
Събрани, обработени и анализирани са резултатите от проведения мониторинг в периода 2007-2010 г. на:


  • реки – 63 пункта за физико-химичен мониторинг по Заповед на Министъра на ОСВ № 867/29.11.2007г., 64 пункта по Заповед на Министъра на ОСВ № 715/02.08.2010г., и 378 пункта за хидробиологичен мониторинг; данни от проведен мониторинг по проект „Разработване на ПУРБ”, дейности № 1 „Определяне на референтни условия и МЕП за типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България” и № 2 „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и ЕП на типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България на база типологията по система „Б””

  • язовири – 4 пункта за физико-химичен мониторинг по Заповеди на Министъра на ОСВ № № 867/29.11.2007г. и 715/02.08.2010г.

  • езера – 4 пункта за физико-химичен мониторинг по Заповед на Министъра на ОСВ 867/29.11.2007г. и 715/02.08.2010г. данни от проведен мониторинг по проект „Разработване на ПУРБ”, дейности № 1 „Определяне на референтни условия и МЕП за типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България” и № 2 „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и ЕП на типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България на база типологията по система „Б””

  • крайбрежни морски води – 23 пункта за собствен мониторинг на мидени ферми

Мониторингът по реда на Наредба 4 е част от мониторинга, провеждан с цел оценка на количествените и качествените характеристики на водите. Той трябва да осигурява информация за:  • определяне на зоните предназначени за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организми;

  • извършване на съгласуван и изчерпателен прeглед на съответствието на качеството на водите с изискванията на наредбата;

  • изготвяне на програми за намаляване на замърсяването.

Структурата на изготвения доклад е в съответствие с изискванията на чл. 21 ал. 1 от Наредба 4.Идентифицирането на водите и оценката на качеството е направена съгласно изискванията на “Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми, по реда на Наредба 4 /20. 10. 2000 г.” /Приложение 5/, на база сравнение на резултатите от мониторинга с нормите за качество, регламентирани в Приложения 1 и 2 от Наредба 4 и въз основа на Заповед РД № 272 /03. 05. 2001 г. на Министъра на ОСВ за проектната категория на повърхностните води.

Мониторингът на водите през обледвания период е извършван на основание Заповеди № РД – 867/29.11.2007г и № РД - 715/02.08.2010г на Министъра на ОСВ.

Честота на пробонабиране се определя в зависимост от показателите за анализ и е 4 пъти за физико-химичните и специфичните параметри и 12 пъти годишно – за приоритетните вещества.

  1. Първоначално определяне на води предназначени за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организми:
 1. Първоначалното определяне на водите за естествено обитаване на рибни видове и черупкови организми беше извършено през 2004г. Бяха анализирани данни за периода 2001 – 2004г, в съответствие с изискванията на Наредба 4/20.10.2000 г. и “Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми, по реда на Наредба 4/20.10.2000 г.”


1.1. Зони за естествено обитаване от рибни видове - повърхностни течащи води:


   1. Подход на работа:

1.1.1.1. Идентификацията бе извършена с използването на следните критерии: • Данни от физико-химичен и хидробиологичен мониторинг за периода м. юни 2001 г. - м. юни 2004 г.

 • Проектна категория на водите

 • Информация от анализ на антропогенното въздействие и натиск

 • Информация за пресъхващи реки и притоци


1.1.2. Резултати:

В резултат от първоначалното идентифициране бяха определени 377 участъка за естествено обитаване от рибни видове, от които 202 бяха идентифицирани като пъстървови води, а 173 – като шаранови води.

Първоначално определените зони за рибни видове са утвърдени със Заповед на Директора на БДЧР № 136/15.11.2004 г.
1.2. Зони за естествено обитаване от рибни видове - повърхностни стоящи води (езера и язовири):


   1. Подход на работа:

1.2.1.1. Идентификацията бе извършена в съответствие със следните критерии:

 • Данни от физико-химичен мониторинг за периода м. юни 2002 г. - м. юни 2004 г.

 • Надморска височина на водния обект

 • Информация от анализ на антропогенното въздействие и натиск


1.2.2. Резултати:

В резултат от проведеното първоначално идентифициране бяха определени 14 езера и 560 язовира за естествено обитаване от рибни видове. Всички бяха определени като шаранови води.

Първоначално определените зони за рибни видове са утвърдени със Заповед на Директора на БДЧР № 136/15.11.2004 г.
1.3. Крайбрежни морски води в акваторията на Черноморски басейнов район, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за живот и възпроизводство на черупкови организми.
Крайбрежните морски води за развъждане на черупкови организми бяха идентифицирани в едномилната зона, в границите на районите на съществуващо и перспективно ползване или поясите на санитарна охрана по смисъла на Наредба №8, съгласно изискванията на Наредба № 4 и “Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми, по реда на Наредба 4 /20.10.2000 г.”
1.3.1. Подход на работа

Не са идентифицирани крайбрежните морски води, които са определени като: • райони на активна морска навигация (фарватери);

 • райони на учебни и други морски полигони на БА;

 • райони на защитени морски акватории;

 • райони на пристанищни съоръжения и терминали, 1000 м в радиус от съоръженията;

 • райони на индустриални и градски колектори, в радиус 1000 м от последните;

 • райони на свързващи канали между вътрешни езера и морето

 • райони на вливане на по-големи реки - в радиус 1000 м от устието (Велека, Ропотамо, Караач и Двойница), за по-малки реки - радиус 500 м от устието;

 • най-вероятните места, където може да се проявят периодични водораслови цъфтежи и зони на придънна хипоксия/аноксия (заливи със силно затворен характер и ограничен обмен на водите).

 • регистрирани от БДЧР инцидентни замори на дънни организми и рибни видове.


1.3.2. Резултати

На база на горните критерии първоначално бяха определени 12 зони в крайбрежните морски води в акваторията на Черноморски басейнов район, както следва:
 • BG2SFW03 – района от Маслен нос до Царево

 • BG2SFW31 – района от Созопол до Маслен нос

 • BG2SFW05 - района в близост до Несебър

 • BG2SFW51 – района от Бяла до Емине

 • BG2SFW09 – района в близост до Златни пясъци

 • BG2SFW91 - района в близост до Балчик

 • BG2SFW92 - района в близост до Каварна

 • BG2SFW01 - района в близост до гр. Ахтопол

 • BG2SFW06 - района на вливането на р. Камчия,

 • BG2SFW07 - района в близост до н. Галата

 • BG2SFW93 - района в близост до гр. Шабла,

 • BG2SFW94 - района в близост до с. Крапец.

Първоначално определените зони за развъждане на черупкови организми са утвърдени със Заповед на Директора на БДЧР № 136/15.11.2004 г.


  1. Ревизиране на определените води за естествено обитаване от риби и развъждане на черупкови организми:

Към настоящия момент са проведени 2 ревизии на зоните за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организми: • през 2007 г.: анализирани са данни за периода 2004 г. – 2007 г.

 • през 2011г.: анализирани са данни за периода 2007 г. – 2010 г.

Ревизиите са направени въз основа на промяна на някои от въздействащите фактори, и в съответствие с чл. 9 ал. 5 на Наредба 4.


2.1 Резултатите от ревизията на зоните през 2007 г. са следните:

2.1.1. Реки:

    1. Списъкът и картата със зоните за обитаване от рибни видове се актуализират, както следва:

    2. Зони за пъстървови видове в Черноморски басейнов район са определени в горните течения на реките:

 • Тича и Луда Камчия - въз основа на експертна оценка и стойност на биотичен индекс;

 • горното течение на р. Велека и по-големите нейни притоци - въз основа на експертна информация за улавяни пъстървови видове и стойностите на биотичен индекс.

    1. Останалите непресъхващи реки и притоци, за които има мониторингова информация са определени като шаранови води.

Актуализираните зони за обитаване от рибни видове са утвърдени със Заповед на Директора на БДЧР № 168/19.12.2007г.

В резултат на проведената ревизия общия брой речни участъци е редуциран от 377 до 104, от които 6 са определени като пъстървови, а 98 - като шаранови води.

Значителната редукция на определените участъци се дължи на натрупване на актуална информация за пресъхването на речните участъци.

2.1.2. Повърхностни стоящи води (пресноводни езера и язовири):
1. От „Списък на повърхностни стоящи води - езера, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове” са изключени солените езера, които са извън обхвата на инструкцията. Така броят на езерата е редуциран от 14 на 7.

2. От „Списък на повърхностни стоящи води - язовири, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове”са:

- изключени язовирите, със срязана язовирната стена и възстановено речно течение;

- добавени нови язовири, установени при проверки на експертите от БДЧР през 2007 г.

Актуализираните зони за обитаване от рибни видове са утвърдени със Заповед на Директора на БДЧР № 168/19.12.2007г.

Броят на идентифицираните язовири се намалява от 560 на 487. Те са определени като подходящи за обитаване от рибни видове на експертна оценка.

Редукцията на общия брой стоящи водоеми се дължи на изключването на солените езера и на язовирите със срязана стена.
2.1.3. Зони за развъждане на черупкови организми в крайбрежните морски води:
При определяне на зоните, на база на проведения мониторинг в крайбрежните морски води през периода 2004 – 2007 г., не беше установено 100 % съответствие с нормите от Приложение № 2 за някои органохлорни вещества и метали (изискване на Наредба № 4).

Първоначално определените през 2004 г. 12 зони в крайбрежните морски води в акваторията на Черноморски басейнов район, бяха диференцирани, както следва:


Осигуряващи условия за живот и възпроизводство на черупкови организми – 6 бр. зони:

 • BG2SFW03 – района от Маслен нос до Царево

 • BG2SFW31 – района от Созопол до Маслен нос

 • BG2SFW05 - района в близост до Несебър

 • BG2SFW51 – района от Бяла до Емине

 • BG2SFW09 – района в близост до Златни пясъци

 • BG2SFW91 - района в близост до Балчик

 • BG2SFW92 - района в близост до Каварна

Поради констатирано несъответствие с изискванията на Чл. 11. (1) т.1 на Наредба 4 и наличие на елементи от Приложение 2, както и някои приоритетни вещества във води, и седименти, следните райони се определенят като води, имащи възможност да осигурят условия за живот и възпроизводство на черупкови организми - 6 бр. зони:
 • BG2SFW01 - района в близост до гр. Ахтопол

 • BG2SFW06 - района на вливането на р. Камчия,

 • BG2SFW07 - района в близост до н. Галата

 • BG2SFW93 - района в близост до гр. Шабла,

 • BG2SFW94 - района в близост до с. Крапец.

В тези зони резултатите показват несъответствие с нормите за кадмий и на други тежки метали (живак, олово и никел) и ДДТ във водна фаза и седимент в пунктовете Крапец, Варненски залив, Камчия, Бургаски залив и Велека.

По този начин броя на зоните за обитаване от черупкови организми намалява от 12 на 6.

Актуализираните зони за обитаване на черупкови организми са утвърдени със Заповеди на Директора на БДЧР № 168/19.12.2007г. и № 100/17.11.2009г.


2.2. Резултатите от ревизията на зоните през 2010 г. са следните:

2.2.1. Реки:

2.2.1.1. Подход на работа:

Прегледът е направен въз основа на:

2.2.1.1.1 Обработени и оценени данни от физико-химичен и хидробиологичен мониторинг за периода юни, 2007г. – ноември, 2010г., както следва:

- данни от физико-химичен мониторинг - в 21 речни участъка

- данни от хидробиологичен мониторинг - в 104 речни участъка

- данни от физико-химичен мониторинг – в 11 езера и язовири.2.2.1.1.2 Анализ на данни в резултат от изпълнението на дейности № 1 „Определяне на референтни условия и МЕП за типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България” и № 2 „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и ЕП на типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България на база типологията по система „Б””. В резултат от допълнителната информация зоните за пъстървови риби бяха прецезирани.

     1. Не се идентифицират като зони за обитаване от риби тези речни участъци, в които стойностите на биотичния индекс не отговарят на изискванията на Наредба № 4.

     2. Много от определените при ревизията през 2007 г. речни участъци впоследствие се оказаха пресъхващи или за тях липсва актуална информация за разглеждания период. Те се изключват от списъка.

     3. При анализа на данни не са взети придвид следните показатели:

  • разтворен кислород (непредставителни данни - честотата и времето на пробонабиране не отговарят на изискванията)

  • феноли (непредставителни данни - методът за анализ не отговаря на изискванията).

  • колиформи – общо (няма данни)

     1. Следните показатели се наблюдават и са оценени само в 21 бр. речни участъка:

  • хексхлорциклохексан

  • въглероден тетрахлорид

  • ДДТ

  • пентахлорфенол

  • хексахлорбензол

  • хексахлорбутадиен

  • хлороформ

  • 1-2 дихлоретан

  • трихлоретилен

  • перхлоретилен

  • трихлорбензол

  • живак

  • олово

  • кадмий

2.2.1.1.7 Следните показатели, не отговарят на изискванията на Наредба № 4 по честота:

 • pH

 • нефтопродукти

 • нейонизиран амоняк

 • цинк

 • мед

Въпреки това, данните са обработени и оценени, с оглед идентифициране на възможни несъответствия и последващо набелязване на мерки, съгласно чл. 10 от Наредба № 4.

     1. Списъкът и картата със зоните за обитаване от рибни видове се актуализират, както следва:

 • Зони за пъстървови видове в Черноморски басейнов район са определени само в горните течения на реките:

 • р. Тича и притоците й до вливането й в яз. Тича, притоци на яз. Тича;

 • р. Л. Камчия – от извори до яз. Камчия, р. Садовска

 • р. Велека – до с. Евренозово, р. Айдере; р. Резовска от границата до с. Сливарово.

В резултат на проведената ревизия общия брой речни участъци е редуциран от 104 до 84, от които 14 са определени като пъстървови, а 69 - като шаранови.

Редукция на определените участъци се дължи на натрупване на актуална информация за пресъхването на речните участъци.


2.2.2. Повърхностни стоящи води (пресноводни езера и язовири):

2.2.2.1 Подход на работа:

Прегледът е направен въз основа на:

2.2.2.1.1 Обработени и оценени данни от физико-химичен мониторинг за периода юни, 2007г. – ноември, 2010г в 12 езера и язовири.

2.2.2.1.2 Анализ на данни в резултат от изпълнението на дейности № 1 „Определяне на референтни условия и МЕП за типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България” и № 2 „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и ЕП на типовете повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р. България на база типологията по система „Б””.

2.2.2.1.3 При анализа на данни не са взети придвид следните показатели:


  • разтворен кислород (непредставителни данни - честотата и времето на пробонабиране не отговарят на изискванията)

  • феноли (непредставителни данни - методът за анализ не отговаря на изискванията).

  • колиформи – общо (няма данни)

2.2.2.1.4 Следните показатели не се наблюдават в езера и язовири попадащи в обхвата на Наредба 4:

  • хексхлорциклохексан

  • въглероден тетрахлорид

  • ДДТ

  • пентахлорфенол

  • хексахлорбутадиен

  • хлороформ

  • 1-2 дихлоретан

  • трихлоретилен

  • перхлоретилен

  • трихлорбензол

2.2.2.1.5 Следните показатели се наблюдават и са оценени само в 12 бр. езера и язовири:  • олово

  • кадмий

  • живак

  • хексахлорбензол

2.2.2.1.6 Списъкът и картата за зоните се актуализират както следва:

- всички езера и язовири се идентифицират като шаранови води, с изключение на яз. Камчия, в който са определени пъстървови води.

В резултат на проведената ревизия общия брой стоящи водоеми се намалява от 487 до 431 бр.
2.2.3. Зони за черупкови организми: Разгледани и оценени са данни от собствен мониторинг на мидени ферми:


  • арсен

  • кадмий

  • живак

  • мед

  • цинк

  • хром-общ

  • ДДТ общо

  • HCB

  • хексхлорциклохексан

  • соленост

Данните са използвани само като подкрепящи при оценката на състоянието на водите.

За всички метали и металоиди с изключение на живак и кадмий няма норми в Наредба 4.

За оценка на съответствието на данните от собствения мониторинг са използвани проекто – норми изведени по проект „Разработване на ПУРБ”, тема №3 „Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на повърхностните води”. Установени са единични случаи на завишено съдържание на мед. Данните не могат да се използват за изключване на акваторията от определените зони, тъй като пробонабирането не е извършено от акредитирана лаборатория, което е изискване на разрешителното. В повечето случаи границите на откриване са твърде високи и не позволяват оценка на съответствието с нормите.

Контролът на качеството на мидените ядки се извършва от органите на Министерството на земеделието и храните съгласно разпоредбите на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Наредба № 35 за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход.

Поради липса на представителни данни списъкът и картата със зоните за развъждане на черупкови организми не се променят.

Промяната в общия брой определени зони за естествено обитаване от рибни видове и черупкови организми през годините е като следва:
Основната причина за редуцирането на броя е натрупване на актуална информация относно пресъхването на реките, пресъхване на язовирите и срязване стените на язовирите.

Поради липса на представителни данни за периода 2007-2010г., зоните за развъждане на черупкови организми не се променят, в сравнение с периода на предходната ревизия.


  1. Включване на нови параметри за качеството на водите за обитаване от рибни видове.

През разглеждания период не са включени нови показатели за наблюдение в зоните предназначени за обитаване от рибни видове и черупкови организми.

За част от органохлорните съеднинения липсват данни (в.ж. т. 2). Те не са включени за наблюдение в програмите за мониторинг, тъй като при анализа на антропогенното въздействие и натиск не са установени потенциални източници на тези вещества във водите.

В програмите за наблюдение не е включен показателя «колиформи – общо» тъй като в РЛ на територията на Черноморски басейнов район той не се анализира.

Не е определно и съдръжанието на показателя «феноли», което оказва негативно въздействие върху вкуса на рибите. Поради това същия не се използва при идентификацията на водите.


  1. Прилагане на изискващите се стойности в Приложения 1 и 2 от Наредба 4.


4.1. Зони за естествено обитаване от рибни видове - повърхностни течащи води:

В 15 от общо 84 речни участъка не се постигат изискванията за качество на Наредбата. Наблюдават се отклонения основно по отношение биогенните елементи и БПК5 /Приложение 1/.

Отклоненията от нормите са свързани основно с въздействие от:


 • населени места под 2 000 е. ж. без ПСОВ

 • населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. без ПСОВ

 • населени места над 10 000 е. ж. без ПСОВ

 • замърсяване от земеделски практики и животновъдство.4.2. Зони за естествено обитаване от рибни видове - повърхностни стоящи води (пресноводни езера и язовири):
За 6 водни обекта /яз. Мандра, яз. Камчия, яз. Ясна поляна, яз. Цонево, яз. Тича и ез. Вая/ от общо 424 е констатирано несъответствие на качеството на водите с изискванията на Наредба № 4. Наблюдават се отклонения основно по отношение на биогенните елементи (нейонизиран амоняк, нитрити и фосфор) и БПК5. /Приложения 2 и 3/.

Отклоненията от нормите са свързани основно с въздействие от: • населени места под 2 000 е. ж. без ПСОВ

 • населено място над 150 000 е. ж. с ПСОВ

 • заустване на непречистени води от градска канализация

 • дифузно замърсяване с органичен характер от птицевъдство (лагуни)

 • наличие на ерозионни участъци във водосбора

Анализът на данните през трите периода на оценка показва, че се регистрират отклонения в едни и същи речните участъци/езера и язовири и по едни и същи показатели. Няма промяна и във факторите на въздействие.

Язовирите Камчия, Я. Поляна, Цонево, Елешница и Тича в „ПУРБ за Черноморски басейнов район” са определени в много добър или добър потенциал. При настоящата ревизия в тези водни обекти се регистрира несъответсвие по биогенни елементи (основно нейонизиран амоняк, нитрити, фосфор). Причината за различието в оценките е, че се използват различни показатели и, че нормите по реда на Наредба 4 са по-строги.4.3. Зони за развъждане на черупкови организми в крайбрежните морски води:
През разглеждания период не се реализира мониторинг на физико-химични и химични показатели на крайбрежните морски води от представителни пунктове с изискваната честота.

При ревизиране на зоните са анализирани данни от проведен собствен мониторинг от водоползватели – собственици на ферми за аквакултури. Ползването на тези данни се регламентира от ЗВ чл. 175 ал. 2. В разрешителните за мидени ферми издавани досега, няма изрично изискване пробонабирането да бъде извършено от акредитирана лаборатория, поради което пробите за анализ се доставят в лабораториите от заявителя (ползвателя) – тоест нямаме контрол върху мястото и начина на вземане на пробата и доставянето й в лабораторията. Това налага тези данни да се използват само като подкрепящи при оценката на състоянието на водите.

Негативното антропогенно въздействие в идентифицираните речни участъци, езера, язовири и крайбрежни водни тела ще се редуцира с изпълнение на програмата от мерки към ПУРБ.

Към настоящия момент не е възможно да се оцени ефектът от програмата от мерки тъй като изпълнението й частично стартира едва в края на разглеждания период (2010г.).

За оценка на ефекта е необходим продължителен период от време, натрупване на достатъчно данни за периода след прилагане на мерките и методика за статистическа оценка на промените в състоянието.


  1. Временно изключване на водни обекти / показатели от режима на Наредбата:

През обследвания период не са регистрирани случаи на изключителни географски или метеорологични условия или на природно насищане на води с вещества, които да налагат временно изключване на водни обекти или показатели от обхвата на Наредбата.

  1. Информация относно дейностите по прилагане на Наредбата:

За целите на идентифицирането на водите по реда на Наредба № 4 и на основание чл. 8 от същата беше издадена “Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни морски води за развъждане на черупкови организми”.

Първоначалното идентифициране на зоните по реда на Наредбата беше извършено през 2004 г. с използване на наличната мониторингова информация.

Със Заповед на Министъра на ОСВ № РД – 470 / 12. 07. 2006 г. в програмите за мониторинг в Черноморски басейнов район беше включен за анализ показателя твърдост на водата, необходим за оценка на данните за мед и цинк.

Със Заповед на Директора на БДУВЧР № 100/17.11.2009г. беше включена допълнителна зона за развъждане на черупкови организми.

Последващото определяне се извърши на основание чл. 9 ал. 5 от Наредбата във връзка с постъпила нова информация за състоянието на водите в обхвата на басейновия район за 2 периода: 1. юни, 2004 г. – юни, 2007 г.

 2. юни, 2007 г. – ноември, 2010г.

При прегледа на водите за двата периода могат да се направят следните ИЗВОДИ:


1. Последователно беше редуциран броят на речните участъци предназначени за естествено обитаване от рибни видове, във връзка с натрупване на информация за периодичното пресъхване на част от тях.

2. Актуализирани са речните участъци с пъстървови води, въз основа на данни събрани по проект „Разработване на ПУРБ”, както и въз основа на експертна информация за улавяни пъстървови видове.

3. И през двата периода наблюдаваните водни тела (части от водни тела) показват несъответствие по едни и същи показатели – характеризиращи предимно органичното и биогенното натоварване на водите.

4. И през двата периода липсва представителна информация за съдържанието на замърсители в крайбрежните морски води.

5. През настоящия период на разглеждане не са възникнали обстоятелства и не са получени нови данни, които да позволят допълнително включване на нови водни тела или части от тях.

6. Необходимо е да бъде разработена нова инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми, по реда на Наредба 4/20.10.2000 г.
Настоящата инструкция има редица недостатъци, които затрудняват прилагането й на практика и трябва да бъдат отстранени:
- не е прецизиран подходът за идентифициране на пресъхващи речни участъци

- необходимо е подходът за първоначално идентифциране на речните участъци да се основава на реални данни за наличие на рибни видове, а не на косвени данни за физико-химични, химични и хидробиологични данни

- необходимо е инструкцията да отразява реалното речно зониране по състав на рибната фауна. По информация от експерти-ихтиолози голяма част от речните учасъци в Черноморски район се отнасят към преходната «мряново-кефалова» зона, а не към типичните «пъстървова» или «шаранова» зони.

- косвените данни могат да бъдат използвани при периодични оценки на състоянието на зоните, в случай на доказана връзка между стойностите им и състоянието на ихтиофауната

- трябва да се провеждат периодични оценки по статус на ихтиофауната след първоначалното идентифициране, с цел да се проследи промяната в тези зони

- изискванията за мониторинг към показателя разтворен кислород (да се измерва най-ниското кислородно съдържание през денонощието) не са приложими на практика при настоящата оганизация на мониторинга (периодично пробонабиране)

- определянето на зоните не трябва да се основава на критерия «проектна категория», а на реални данни от мониторинг и/или анализ на въздействието и натиска

- липсват критерии за разработване на програми за мониторинг, в т.ч. избор на пунктове, схеми за анализ.

- липсват критерии за анализ на видовете антропогенното въздействие, които могат да доведат до промяна в състоянието на зоните

- трябва да се прецизира списъкът с нормирани химични замърсители към Приложенията в Наредба 4

- трябва да се прецизират нормите за химични замърсители към Приложенията в Наредба 4.

- трябва да се дефинират норми за съдържанието във водата или мидените ядки на част от химичните замърсители, за които това не е направено

- трябва да се дефинират норми за съдържанието на феноли

- да отпадне или да се конкретизира и нормира показателя «вещества влиящи върху вкуса на мидите»

Разработването на нова инструкция е предвидено съгласно «Пътна карта за необходимите действия за отговорностите и сроковете, които трябва да бъдат изпълнени от Дирекция «УВ» в МОСВ при изготвяне на подзаконови нормативни актове, произтичащи от ЗВ.»

Приложение: Заповед № 52/17.05.2011 за водни обекти или части от тях, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове, и за крайбрежни морски води, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за живот и възпроизводство на черупкови организми с приложения, както следва:

1. Списък на повърхностни течащи води в Черноморски басейнов район, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове.

1а. Повърхностни течащи води, осигуряващи условия за естевено обитаване от рибни видове в Черноморски басейнов район (карта).

2. Списък на повърхностни стоящи води - езера, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове

2а. Повърхностни стоящи води - езера, осигуряващи условия за естевено обитаване от рибни видове в Черноморски басейнов район (карта).

3. Списък на повърхностни стоящи води - язовири, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове

3а. Повърхностни стоящи води - езера, осигуряващи условия за естевено обитаване от рибни видове в Черноморски басейнов район (карта).

4. Списък на крайбрежните морски води в акваторията на Черноморския басейнов район, идентифицирани като води за развъждане на черупкови организми

4а. Крайбрежните морски води, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за живот и възпрозиводство на черупкови организми (карта).5. Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми, по реда на Наредба 4/20.10.2000 г.


стр. от 14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница