Публичен мениджмънт и политикиДата02.01.2018
Размер82.89 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

А

5

8

0

2

1

2ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПОЛИТИКИ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

И

3

0

2

Дисциплина:

(код и наименование)

ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
преподавател: ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ


Асистент:

Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

15

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

45

Извънаудиторна заетост

Реферат

-

Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

45

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

105

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

1,5

Кредити извънаудиторна заетост

3,5

ОБЩО ЕКСТ

5


Формиране на оценката по дисциплината

% от оценкататест

25 %Анализ на случай

25 %курсов проект

50%

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът представя основните подходи и методи за анализ, оценка и оптимизиране на административния капацитет на ниво национална администрация и отделна административна структура, като предпоставка за ефективни административни дейности.

Подходите за оценка, анализ и оптимизиране се разглеждат като взаимодопълващи се, а методите се анализират във връзка с възможностите и ограниченията за приложението им.

Занятията са практически ориентирани. В дискусиите се търси приложимостта на методите за оценка към актуални ситуации от административните практики и вероятността чрез тях да се повишава административната ефективност.

Представя се практическият опит на администрациите от предпоследната вълна на присъединяване към Европейския съюз (2005 г.) с оглед на установените дефицити в областта на административния капацитет и възможните подходи за тяхното преодоляване.Предварителни изисквания:

Студентите да имат познания по устройството и дейностите на публичната администрация и държавната служба.Очаквани резултати:

Да изгради компетенции за анализ и оптимизиране на административния капацитет като предпоставка за ефективни административни дейности1.1 Студентите ще познават:

 • основните подходи за дефиниране и оценка на административния капацитет и основните му компоненти;

 • най-разпротранените методи за оптимизиране на административния капацитет.

  1. Студентите ще умеят:

 • да разработват инструменти за оценка на административния капацитет на ниво национална администрация и отделна административна структура;

 • да прилагат такива инструменти за оценка, да анализират данните от тях и да ги използват за изготвяне на предложения за мерки с оглед оптимизирането на административния капацитет.
Учебно съдържаниеТема:


Хорариум

1

Въведение: методология и практическо значение на оценката на админ. капацитет


2 часа

2

Дефиниране на админ. капацитет и компонентите му


4 часа

3

Капацитет за управление на изцпълнението в администрацията

4 часа

4

Капацитет за разработване и прилагане на политики в администрацията

2 часа

5

Капацитет за управление на човешките ресурси в администрацията

4 часа

6

Диагностика и оптимизиране на организационните структури в администрацията


2 часа

7

Капацитет за координация в администрацията

4 часа

8.

Капацитет за иновации в администрацията

2 часа

9.

Разработване на инструменти за диагностика на администр. капацитет


4 часа

10.

Пример за формулиране и изпълнение на задание за цялостен анализ на админ. дейност и съответния админ. капацитет

2 часаПлан на семинарните занятия
Следват лекционния курс
Конспект за изпит
Примерни въпроси:
Въпрос

1

Предназначение на оценката на админ. дейности. Видове оценки. Оценка на процеса на осъществяване на дейността, оценка на резултатите (продукти и ефекти).

2.

Методи за оценка на админ. дейности. Количествени и качествени показатели и метрики.

3.

Планиране и оценка на резултатите от административните дейности на равнище правителство

4.

Планиране и оценка на резултатите от административните дейности на равнище администрация

5.

Планиране и оценка на резултатите от административните дейности на равнище административно звено

6.

Планиране и оценка на резултатите от административните дейности на индивидуално равнище

7.

Итеративен процес на планиране, изпълнение, оценка на административните дейности и административния капацитет. Методът «каскада на целите»

8.

Определение и структура на административния капацитет като предпоставка за ефективни административни дейности

9.

Капацитет за управление на изцпълнението в администрацията

10.

Капацитет за политики в администрацията – разработване и прилагане

11.

Капацитет за управление на човешките ресурси в администрацията

12.

Капацитет за иновации в администрацията


Библиография

Основна:


 1. Маринов, Александър. Административният елит на XXI век. С., 2010, Сиби

 2. Маринов, Александър. Теория и практика на административните реформи. С., 2016, Иврай (под печат)

 3. Маринов, Александър. Проблеми при дефинирането на понятието „административен капацитет”. Публични полиики.bg, 2011, година 2, бр. 1

 4. Маринов, Александър. Капацитет за политики в администрацията. Публични полиики.bg, 2011, година 2, бр. 2

Допълнителна
 1. Davies Ph., Policy Evaluation in the United Kingdom, Paper, presented at the KDI International Policy Evaluation Forum, Seoul, Korea May 19-21, 2004

 2. Ellstrom, E. The many meanings of occupational competence and qualification. Journal of European Industrial Training, vol. 21, n. 6, 1997

 3. Scott, I. Assessing Government Capacity: Problems of Administrative Culture and Co-ordination. 2005

 4. World Bank. Administrative Capacity in the New Member States: The Limits of Innovation? 2006

 5. www.policy-evaluation.org

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Закон за администрацията

 2. Закон за държавния служител

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РЕФОРМИТЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ
 1. Стратегия за развитие на държавната администрация ,(2014-2020 г.)

 2. Доклади за състоянието на държавната администрация (2010-2015 г.)

Забележка. Правителствените документи могат да бъдат намерени в електронния сайт на Министерския съвет www.government.bg, раздел Държавна администрация
март 2016 г. Съставил: доц. д-р Александър Маринов


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница