Публична покана за провеждането на процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка, при следните условия: Предмет на процедурата – „Дата13.10.2018
Размер78.54 Kb.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:


1. Предмет на процедурата – „Доставка на 5 бр. рециклирани апарати за хемодиализа” .

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката и срок на доставка:

- Място на доставка – отделение по хемодиализа при „МБАЛ – Бургас” АД, с адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, терапевтичен корпус, ет.3.- Максимален срок за изпълнение на съответната поръчка – 30 дни.

4. Техническа спецификация:

1.

Да позволява профилиране на натрии, бикарбоната и ултрафилтрацията.

2.

Да притежава артериална клампа. Да може да провежда унипунктурна диализа клик-клак с две клампи - артериална и венозна.

3.

Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.

4.

Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция - отворена система за сух бикарбонат.

5.

Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).

6.

Да е от отворен тип - да позволява използването на кръвни линии, диализатори, диализни концентрати и сух бикарбонат от други производители.

7.

Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.

8.

Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 33 до 40 °С.

9.

Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс.5 мл/болус.

10.

Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти, като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин., а тези за студена на 600 мл/мин.

11.

Автоматично да изпълнява програма за дрениране след всяка дезинфекция.

12.

Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура над 93°С) и да гарантира унищожаване на ендотоксините.

13.

Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация и да показва постоянно параметрите UF цел, UF време, UF скорост и UF обем.

14.

Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност и замърсяване на хидравличната система.

15.

Да притежава ултразвуков детектор.

16.

Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.

17.

Да има възможност за промяна на диализния поток със стъпка 20 мл./мин.

18.

Да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия5. Изисквания за качество - Предлаганите диалзни апарати следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ДВ, бр. 46/2007 г.), като за целта следва притежава сертификат СЕ-mark (Директива 93/42/ЕЕС).

6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане –– с офертата си всеки от поканените участници следва да представи единична цена за доставка на апарат и обща стойност за изпълнение на поръчката.. Плащането се извършва по банкова сметка на спечелилия участник в срок до 60 дни от приемане на доставката, съгласно приемно – предавателен протокол и издаване на фактура.

7. Прогнозната стойност на поръчката – до 66 000 лв. без вкл. ДДС.

8. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

9. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1. К1Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска цена от кандидат в процедурата за доставка на диализните апарати, към предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент 80т..

К1 = Цена мин. /най – ниска предложена цена/ х 80

Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/
2. К2 Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най – кратък срок от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент 5т..

К2 = Мин срок. /най – краткия предложен срок/ х 5

Срок на предл. /срок, предложен от съответния кандидат/
3. К3 Срок на гаранционно обслужване - изразява се с цифра представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към предложения най – дълъг срок от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент 15т..
К3 = Срок на съответното предложение х 15

Най – дълъг срок предложен от участник.
Ккомпл.= К1 + К2 + К3
Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.10. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението, кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, включващ пликове „А” и „Б”, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 03.09.2015г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:

- Списък на документите, съдържащи се в предложението

- Административния сведения;

- ЕИК ако участникът е регистриран по ЗТР или пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията или заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация на кандидата (първоначално решение, както и последващи съдебни решения за вписване на промени по фирмено дело), в случай, че участникът не е пререгистриран по ЗТР;

- Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника заверено с гриф „Вярно с оригинала”;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

- Копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;

- Техническо предложение за доставка на предлаганите от съответния участник диализни апарати, включващо сравнителна таблица между изискванията посочени в спецификацията по т.4 и техническите характеристики на предлаганите апарати, срок на доставка, гаранционен срок на апаратите, както и срок на валидност на предложението.

- Оторизация от производителя, издадена на името на участника;

- Заверено от участника копие на ЕС сертификат или еквивалент за нанесена СЕ маркировка върху изделието, придружено с превод на български език;

- Каталог – оригинал от производителя, придружен с превод на български език.
ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:

• Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена за доставка на апарат и обща стойност за изпълнение на поръчката.11. Провеждане на процедурата:

Офертите ще се разгледат на 04.09.2015г. от 11:00 ч. от комисия назначена от Изп. директор на “МБАЛ – Бургас” АД. Комисията следва да организира получаването, разглеждането и оценката на офертите.

Комисията следва да приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се предава на възложителя за утвърждаване.

До оценка на представените ценови предложения се допускат само тези оферти, с които се предлагат съответстващи на техническата спецификация медицински инструменти.

Комисията следва да приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се предава на възложителя за утвърждаване.
Участниците в процедурата ще бъдат уведомени за реда на класиране на предложенията чрез изпращане на препис на протокола на комисията на посочените от тях електронни адреси, както и чрез публикуване на съобщение в сайта на Възложителя, на адрес:

http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/
ИЗП. ДИРЕКТОР НА

ип “МБАЛ – БУРГАС” АД:

/д-р Г. Матев/
Каталог: uploads -> post


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница