Публично представяне на пламена цветанова апостоловаДата14.01.2018
Размер100.94 Kb.


ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА АПОСТОЛОВА

Кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


1. Име:
Пламена Цветанова Апостолова


2. Номинаращи:
Йордан Кирилов Цонев и Парламентарна група „Движение за права и свободи


3. Подкрепа: Към 05 септември 2017 г. на интернет


4. Дата и място на раждане: Родена на 15.05.1969 г. в с. Владимировци, община Самуил.

Източник: www.comdos.bg


5. Семейно положение
: Омъжена. Съпруг Георги Димитров Апостолов.
Източници: Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС и декларация по ЗПИЛЗВДДД на Георги Апостолов в качеството му на директор на ТД на КОНПИ – гр. София за 2016 г.


6. Владеене на чужди езици:
Владее английски език.

Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

7. Образование: През 1993 г. завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Общ успех през курса на следване „Мн. добър 5,04“ и успех от държавния изпит „Мн. добър 5,00“.

Източник: Подробна автобиография и диплома, представени съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

Участие в обучителни семинари на тема:

2013 г. Семинар „Разследване изпирането на пари“

2010 г. Семинар „Превенция и противодействие на престъпността срещу културните ценности“

2009 г. Обучение „Укрепване на административния капацитет на прокуратурата в борбата с организираната престъпност в областта на културните ценности и свързаните приложими достижения на правото на ЕС“

2007 г. Обучение „Превенция на корупцията“

2006 г. Семинар „Разследване на финансовата престъпност, финансовото разузнаване и връзката им с банковата и финансовата система“

Семинар „Практическо приложение на новия НПК“

Семинар „Аспекти на досъдебното производство по смисъла на чл. 194, ал. 1, т. 1-3 НПК“

2005 г. Семинар „Основни принципи на наказателното производство“

Семинар „Процесуални и практически аспекти при разследване на предварителни производства“, лектор

Семинар „Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата“

Конференция „Отнемане на материалните облаги от престъплението трафик на хора“2004 г. „Работна група за борба с финансовите престъпления“ – обучение в САЩ, организирано от Американската агенция за международно развитие, сертификат от USAID

Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

9. Стаж:

В органите на съдебна власт: 

28.01.2014 – към настоящия момент Завеждащ специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба.

От юли 2016 г. – командирована в Софийска градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“

15.07.2002 – 28.01.2014 Следовател в Национална следствена служба

01.01.1995 – 15.07.2002 Следовател в ТСО на Столична следствена служба

01.06.1994 – 31.12.1994 Следовател в РСС към бившата Столична следствена службаИзточник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Текуща длъжност: Завеждащ специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба. От юли 2016 г. – командирована в Софийска градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“

2. Кариерно израстване: Пламена Апостолова завършва юридическото си образование през 1993 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Започва кариерата си като следовател в РСС на Столична следствена служба през 1994 г. В периода 1995 – 2002 г. е следовател в ТСО на Столична следствена служба. От 2002 г. е следовател в Национална следствена служба, а от 2014 г. е завеждащ на нейния специализиран отдел 01 „Стопански“. От юли 2016 г. Пламена Апостолова е командирована в Софийска градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“.

Пламена Апостолова е отличавана три пъти по време на своята професионална дейнсот. През юни 2005 г. получава от ВСС благодарност и грамота (Протокол №18/08.06.2005 г. ВСС) и е поощрена с предсрочно повишаване в ранг „Ръководител на отдел в НСлС“ (Протокол №20/22.06.2005 г. ВСС). През 2016 г. следовател Апостолова е наградена със служебна благодарност и грамота от Главния прокурор. (Заповед № РД-08-601/20.09.2016 г. на Главния прокурор).

През 2008 г. следовател Пламена Апостолова участва в конкурса чрез атестиране за длъжността „Прокурор“ във Върховна Касационна прокуратура. Комплексната ѝ оценка от атестацията е „добра“ (Протокол №28/10.07.2008 г. ВСС). Обжалва решението на ВСС пред ВКС, но жалбата ѝ е отхвърлена (Решение № 10557 от 16.10.2008 г. на ВАС по адм. д. № 10279/2008 г. VII о., докладчик съдия Ваня Анчева).

Източници: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание; Протоколи от заседания на ВСС и Решени на ВАС - www.аpis.bg


2. Данни от атестационния формуляр: Непублични.

3. Дисциплинарни наказания и поощрения: Пламена Апостолова е наградена със следните отличия:

- Служебна благодарност и грамота (Протокол №18/08.06.2005 г. ВСС)

- Предсрочно повишаване в ранг „Ръководител на отдел в НСлС“ (Протокол №20/22.06.2005 г. ВСС)

- Служебна благодарност и грамота (Заповед № РД-08-601/20.09.2016 г. на Главния прокурор)Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): В декларацията си по ЗПУКИ от 20.01.2009 г. в качеството си на следовател в Национална следствена служба Пламена Цветанова Апостолова е декларирала договор за кредит с банка ДСК за 15 000 лв. (остатък към момента на подаване на декларацията – 4 564,95 лв.)

Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на издигане на кандидатурата –16.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 01.08.2017 г.

Името на Пламена Цветанова Апостолова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2006 г.

 • 2007 г. – Уведомление

 • 2008 г.

 • 2009 г.

 • 2010 г.

 • 2011 г.

 • 2012 г.

 • 2013 г.

 • 2014 г.

 • 2015 г.

 • 2016 г. – вече декларация по чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ, подадена пред Инспектората към ВСС.

Други данни за имущественото състояние на Пламена Цветанова Апостолова се съдържат в Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

3. Имотен регистър

3.1 Служба по вписванията – Исперих за периода от 01.01.1992 г. до 31.07.2017

Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Констативен н.а. по обстоятелствена проверка 

Година

2013 

Страни

Собственик (Частна собственост), идеални части:4/4 ид.ч. – физическо лице

Собственик (Частна собственост), идеални части:1/6 ид.ч. – физическо лице Собственик (Частна собственост), идеални части:1/6 ИД.Ч. – ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА АПОСТОЛОВАИмот

Поземлен имот, парцел - УПИ, площ по док. - 878.000 кв. м., гр.Исперих, дворно място, ведно с построените в него сгради: 1. Самост.обект - жилищна сграда със застроена площ от 24 кв.м.; 2. самост.обект - второст.постройка със застроена площ от 16 кв.м. и подобрения., обл. РАЗГРАД, общ. ИСПЕРИХ, гр.Исперих

Пореден № по справката

2

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за наем 

Година

2012 

Страни

Наемодател - физическо лице
Наемодател - ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА АПОСТОЛОВА
Наемодател - физическо лице  

Наемател/Пренаемател (Право на ползване) - ЕИК / БУЛСТАТ 116583309 ЕЛ ЗЕМ-ИСПЕРИХ  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 23002.000 кв. м., с.Владимировци, обл. РАЗГРАД, общ. САМУИЛ, с.Владимировци 

Пореден № по справката

3

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за доброволна делба 

Година

2011 

Страни

Съделители - физическо лице
Изключителен собственик (Частна собственост) - физическо лице
Изключителен собственик (Частна собственост) - физическо лице

Изключителен собственик (Частна собственост) - физическо лице

Съделители - ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА АПОСТОЛОВА
Изключителен собственик (Частна собственост) - ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА АПОСТОЛОВА
Съделители - физическо лице

Съделители - физическо лице   Имот

Поземлен имот, площ по док. - 23002.000 кв. м., с.Владимировци, обл. РАЗГРАД, общ. САМУИЛ, с.Владимировци 

4. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

5. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия: На Пламена Цветанова Апостолова е извършена една проверка на 28.10.2009 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на проверката е неустановена принадлежност.

Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Публикация (заглавие и връзка)

Източник (издание, дата, автор)

За ползата от скандалите във ВСС

Iconomist.bg, 23.06.2017, Иглика Горанова

Как депутатите мотивират предложенията си за членове на ВСС

Capital.bg, 23.06.2017, БИПИ

Парламентът създава клонинг на сегашния Висш съдебен съвет

Mediapool.bg, 16.06.2017

Пламена Апостолова е новият шеф на Столичното следствие

Defacto.bg, 23.07.2016

Следователи печелят луди пари от хазарт и продажба на имоти

Frognews.bg, 23.03.2016


3. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Пламена Апостолова за преглед и коментар на 31 август 2017 г. Към 05 септември 2017 г. няма получен отговор.
Каталог: cdir -> bili-bg.org -> files
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
cdir -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
cdir -> Вид и наименование на обекта Местонахождение
files -> Публично представяне на калина чапкънова-кючукова
files -> На марина михайлова дойчинова
files -> На маринела панкова тотева
files -> I. лична информация име: Йордан Андреев Стоев Номиниран от
files -> Публично представяне на ангелинка николова николова
files -> На мирослав александров джеров


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница