Публикувано законодателство на ес в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, гмо и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната веригаДата23.10.2018
Размер78.09 Kb.

Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”
публикувано законодателство на ЕС в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, ГМО и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната верига

за периода 16-29 февруари 2012 г. 1


І. Публикувано законодателство

Безопасност на фуражи

 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2012 на Комисията от 15 февруари 2012 година относно разрешаването на препарат от масло от ким, лимонено масло и някои сушени билки и подправки като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешителното Delacon Biotechnik GmbH) (OJ L 43/15, 16.2.2012 г.);
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 136/2012 на Комисията от 16 февруари 2012 година относно разрешаването на натриев бисулфат като фуражна добавка за домашни любимци и други животни, които не се използват за производство на храни (OJ L 46/33, 17.2.2012 г.);
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 140/2012 на Комисията от 17 февруари 2012 година относно разрешаването на употребата на монензин натрий като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешителното Huvepharma NV Белгия) (OJ L 47/18, 18.2.2012 г.);
Здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях

 • Решение на Надзорния Орган на ЕАСТ № 367/11/COL от 30 ноември 2011 година за изменение на списъка от глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, в който се изброяват граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 111/11/COL (OJ L 43/43, 16.2.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/110/ЕС от 10 февруари 2012 година относно превантивна ваксинация срещу нископатогенна инфлуенца по птиците при зеленоглавите патици в Португалия и някои мерки, ограничаващи движението на такива домашни птици и техни продукти (нотифицирано под номер C(2012) 676)(OJ L 50/46, 23.2.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/111/ЕС от 10 февруари 2012 година за изменение на Решение 2007/453/ЕО относно статуса по отношение на СЕГ на Дания и Панама (нотифицирано под номер C(2012) 678)(OJ L 50/49, 23.2.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/112/ЕС от 17 февруари 2012 година за изменение на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за животни, сперма, яйцеклетки и ембриони с произход от одобрени органи, институти или центрове (нотифицирано под номер C(2012) 860) (OJ L 50/51, 23.2.2012 г.);Здраве на растенията

 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/102/ЕС от 17 февруари 2012 година за изменение на Решение 2005/51/ЕО по отношение на периода, през който в Съюза може да бъде внасяна почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване (нотифицирано под номер C(2012) 869)(OJ L 48/15, 21.2.2012 г.);
 • Поправка на Решение за изпълнение 2011/252/ЕС на Комисията от 26 април 2011 година за даване право на държавите-членки да удължат временните разрешения, издадени за новите активни вещества аскорбинова киселина, ипконазол, спиромесифен, топрамезон и Pseudomonas sp. щам DSMZ 13134 (OJ L 50/58, 23.2.2012 г.);


ІІ. Новини
През месец февруари бяха проведени шест заседания на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните (ПКХВЗЖ).

На заседанията бяха предложени за гласуване и приети следните документи: • Проект за прилагане на Решение на Комисията относно финансиране на спешното проучване за Бяс в северна Гърция. (Правно основание: чл. 8(2) от Решение на Съвета 2009/470/EC);

 • Проект за прилагане на Решение на Комисията относно одобряване на изменени програми за ерадикация и надзор на болестите по животните и зоонозите за 2012 и изменение на Решение 2011/807/EU относно мерките приемливи за финансирани от Съюза за програмите за ерадикация на болестта Скрепи и предварително финансиране от Общността по програмите за болестта Бяс за 2012г. (Правно основание: чл. 27 (5) и (6) от Решение на Съвета 2009/470/EC).

 • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1730/2006 относно условията за употреба на бензоената киселина (притежател на разрешителното Emerald Kalama Chemical BV). С регламента се променят условията на вече разрешената за употреба бензоена киселина във фуражите, предназначени за отбити прасенца до 25 кг. Разрешава се храненето с допълващи фуражи на целевите животни само след смесването им с други фуражни суровини, така че да се достигне дневната им дажба. Фуражната добавка може да се влага в комбинираните фуражи без да е необходимо същата да се влага само под формата на премикси.

 • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията относно разрешаването на Lactococcus lactis (NCIMB 30117) като силажна добавка за всички видове животни. Добавката е класифицирана в категорията „технологични добавки”, функционална група „силажни добавки”. Употребата на добавката може да подобри производството на силаж от всички видове фуражи като намалява нивото на pH и повишава степента на съхранение на сухото вещество.

 • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията относно разрешаването на алфа-галактозидаза (EC 3.2.1.22) произведена от Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) и ендо-1,4-бета-глюканаза (EC 3.2.1.4) произведена от Aspergillus niger (CBS 120604) като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kerry Ingredients and Flavors). Добавката е класифицирана в категорията „зоотехнически добавки”, функционална група „подобрители смилаемостта на фуража”.

 • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията относно разрешаването на меден ди-хлорид три-оксид като фуражни добавка за всички видове животни. Добавката е класифицирана в категорията „хранителни добавки”, функционална група „съединения на микроелементи”, като източник на неорганичен мед в комбинираните фуражи;

 • Проект на Комисията за изменение на Решение на Съвета за финансово подпомагане на програмите за контрол на вредните организми по растенията и растителните продукти във Френските отвъдморски територии за 2012;

 • Проект на Регламент за прилагане на Регламент (ЕС) 999/2001 относно изменение на националната контролна програма за скрейпи на Дания.ІІІ. Актуално
Препоръки на Европейската комисия по отношение паспортите на домашни любимци

Генерална Дирекция „Здравеопазване и потребители” насочи вниманието на Главните ветеринарни инспектори на всички държави-членки и държавите от ЕИП към нарастващата употреба в държавите-членки на залепващи стикери при вграждането на номера на микрочипа в паспорта на домашните любимци (1-ви ред на стр. 3 на образеца на паспорт на домашен любимец, посочен в Приложение I на Решение на Комисията 2003/803/ЕО от 26 ноември 2003 г. относно определянето на образец на паспорт за движението на кучета, котки и порове в рамките на Общността). Тъй като употребата на стикери не е точно определена в Решение 2003/803/ЕО, някои от тях могат да бъдат лесно отстранени и повторно използвани, без да бъде повредена съответната страница. Това може да доведе до улесняването на измама с цел подмяна идентичността на животните в паспортите на домашните любимци. Като начин за решение на проблема Генерална Дирекция „Здравеопазване и потребители” препоръчва да се използват допълнителни способи, като покриването на страниците, съдържащи стикери с прозрачен залепващ лист (ламиниране) или върху стикерите да се поставя печата на лицензирания ветеринарен лекар, за да се гарантира, че не може да бъде подправен.


Европейската комисия прие Стратегия за хуманно отношение към животните 2012-2015

Европейската комисия прие нова четиригодишна стратегия за подобряване на хуманното отношение към животните в Европейския съюз, предаде пресслужбата на институцията. Стратегията включва двустранен подход - предложение за всеобхватен законодателен акт в областта на хуманното отношение към животните и засилване на съществуващите действия.

Стратегията включва списък от дейности, които ще бъдат постепенно приложени от 2012 г. до 2015 г. Например, през 2012 г. Комисията ще изготви план за изпълнение по отношение на груповото отглеждане на прасета. През 2013 г. ще бъде публикувано ръководство за защита на прасетата. В следващите две години ще бъде завършено проучването за хуманно отношение при транспорт и по време на убиване на отглеждани във ферми риби. През 2014 г. Комисията ще обмисли и вероятно ще изготви предложение за обща европейска рамка по хуманно отношение към животните.

Какви са основните цели на новата Стратегия?

- Цел 1: подобрено прилагане на законодателството на ЕС

- Цел 2: създаване на условия за открита и лоялна конкуренция между

стопанските субекти от ЕС

-Цел 3: подобряване на разбирането и съзнанието на стопанските субектиот ЕС за хуманното отношение към животните

-Цел 4: постигане на по-голяма последователност в хуманното отношение към различните животински видове

Пълният текст на Стратегията и Оценката на въздействието на Стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 - 2015 г. може да намерите на електронната страница на министерство на земеделието и храните.


Агенция Европа информира, че контролът при внос след инцидента във Фукушима е удължен, и същевременно улеснен.

Наложеният от ЕС през март 2010 г. драстичен контрол върху храните и фуражите, внасяни от Япония следва да бъде удължен до 30 ноември 2012 г., въпреки че ще бъде улеснен, тъй като рискът от радиоактивност сега се счита за минимален. Тези мерки ще подлежат също на повторна оценка на всеки шест месеца. Решението беше взето от експертите на 27-те държави-членки на ЕС на заседанието на ПКХВЗЖ, секция „Токсикологична безопасност на хранителната верига”, проведено на 27 февруари 2012 г.

Рискът от радиоактивност в храните и фуражите, внасяни от Япония е намалял значително и експертите одобриха да се намали честотата на прилагания контрол в ЕС. Това се отнася за храни с произход от или натоварени от 11 области в Япония (Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Shizuoka, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Kanagawa и Chiba), след като са били напълно проверени от японските органи преди да напуснат Япония (проверки за откриване на наличие на цезий-134 и цезий-137). В тази връзка е целесъобразно да се намали честотата на проверките (включително на лабораторните анализи), извършвани за тези пратки от 10% на 5%.

За храните и фуражите за животни от останалите 36 области в Япония, които трябваше да бъдат съпроводени от декларация, в която се уточнява областта на произход и също така, че са проверени при доставянето им в ЕС, проверките сега следва да се извършват с честота 10%, а не 20%, както беше преди това.Намаляването на риска от радиоактивност свидетелства за качеството на извършвания контрол от японските органи и от органите на държавите-членки на ЕС. Подновяването на засилените мерки за контрол в по-ниска степен показва, че все още трябва да бъдем предпазливи, независимо от факта, че рискът за безопасността на храните в ЕС е минимален, се уточнява от Европейската Комисия.1 Бюлетинът е изготвен от Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, Министерство на земеделието и храните

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница