Р а й о н е н с ъ д т е р в е л утвърдил: Адм ръководителДата07.08.2018
Размер64.41 Kb.
Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - Т Е Р В Е Л

Утвърдил:

Адм.ръководител-

Председател- /п/

/Г.Драганов/

13.09.2010г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
НА РАЙОНЕН СЪД ГР.ТЕРВЕЛ
В Районен съд –гр.Тервел е създадена и се поддържа интернет страница на съда на адрес http://rs-tervel.org/ в изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и решение на Висшия съдебен съвет по протокол №28/12.09.2007г. В страницата се публикуват постановените от магистратите съдебни актове, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и е съобразяване със Становището на Комисията за защита на личните данни.

Постановените от магистратите в РС –гр.Тервел съдебни актове се публикуват и в Централен Уеб базиран интерфейс, одобрен за ползване от съдилищата с решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 42/29.10.2009г.

Районен съд – гр.Тервел се грижи за публикуването само на собствените си актове.


  1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, освен ако не са от категорията актове, за които публикуване не се допуска.

2. Публикуват се пълните съдебни актове - мотиви и диспозитив, освен в случаите, посочени в т. 6 от настоящите правила.


3. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, съдията-докладчик, респ. Председателя дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.
4. Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им:

4.1. имената, адресите и ЕГН на физическите лица - участници в производството: главните и подпомагащите страни, свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни да не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

4.2. всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова и религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им.В тази група данни се включват данни:


  • за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

  • за професия или за заемана длъжност;

  • за членство в определена организация;

  • за етническа, расова, религиозна принадлежност /напр. българин, циганин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр./

Преценката за данните по т.4.2 се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува.

3. номерата на всички банкови сметки и осигурителните номера.

4. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

5. други данни, по преценка на съдията-докладчик /напр. неприлични думи или изрази, както и такива, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел, според Становището на Комисията за защита на личните данни/.

4.3. Актовете се публикуват незабавно след обезличаването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите – незабавно, след изготвянето им.

5. Не подлежат на обезличаване :

5.1 Имената на съдията - докладчик, постановил съдебния акт;

5.2 Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

5.3 Данните на юридическите лица.

6. Съдебни актове, на които следва да се публикуват само диспозитивите, след съответно обезличаване са:

6.1. Извън хипотезата на чл.64 ал.2 от ЗСВ:

- присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати чл.263 ал.1 и 2 от ЗСВ;

- присъдите, постановени по реда на Раздел 8 от Глава 2 от «Особена част» на НК, ;

- съдебни актове, постановени по производства при изключване на публичността - чл.136 ал.1 от ГПК;


6.2 Актове, попадащи в хипотезата на чл.64 ал.2 от ЗСВ:
- по дела за установяване или оспорване на произход;
- по дела за издръжка или изменение на издръжка;
- по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод;
- по дела за допускане и прекратяване на осиновяване;
-  по дела за лишаване от родителски права;
- по дела за установяване на факта на раждане или смърт;
- по дела за поставяне под запрещение или отменянето му;
- по дела по Закона за гражданската регистрация;
- по дела по Закона за закрила на детето;
- по дела по Закона за домашното насилие;

7.  Съдебните актове, които не подлежат на публикуване са както

следва:

7.1. Актовете, постановени в охранителни производства.


7.2. Всички актове, произнасяни по частни наказателни дела, в това число актове по съдебни поръчки, по разрешаване и/или одобряване на обиск, за претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна. Изключение правят актовете, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

7.3. Всички актове, произнасяне по частни граждански, в това число разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актове по съдебни поръчки и обезпечения. Актове, свързани с произнасяне по чл.530 и чл.542 от ГПК и такива по чл.130 от СК.

7.4. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искове и могат да бъдат:

- за налагане на глоби;

- за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;
- за насрочване,   отсрочване или отлагане на дела;

- за даване указания на страните;

- актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни или инцидентни установителни искове;

- за допускане или недопускане на доказателства;

- за издаване на изпълнителен лист;

7.5. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.


7.6. Актове, на които е поставен гриф за сигурност (класифицирани съдебни актове).
8. Организиране на публикуването на съдебните актове:

В Районен съд – гр.Тервел се използват възможностите на САС „Съдебно деловодство” за обезличаване на данните в съдебните актове и изготвяне на справка за публикуване в Интернет.

8.1 Постановените съдебни актове се предоставят от съдията-докладчик за публикуване на секретар-протоколистите и деловодителите.

8.2 Публикуването на съдебните актове се извършва от съдебните секретар-протоколисти, съдебните деловодители или административния секретар.

8.3. Съдебните секретари/деловодители вписват съответния съдебен акт в деловодната програма и присъединяват файла в електронната папка на делото в деня, в който е предоставен от съдията-докладчик.

8.4. При присъединяването служителите проверяват дали съдебните актове подлежат на публикуване в съответствие с настоящите правила. На този етап от работата си в деловодната система, те имат права да редактират възможността за публикуване на съответния акт в интернет, чрез поставяне или премахване на отметката пред командата „Подлежи на публикуване в интернет”.

8.5. След потвърждение при присъединяването, се отваря автоматично обезличеното копие на съдебния акт. Съдебните секретари преглеждат документа и в случай, че той съдържа данни, които не следва да се публикуват, ги премахват чрез изтриване и запазват на файла.

8.6. За актовете, попадащи в т. 6 от настоящите правила, съдебните секретари редактират обезличения документ, като оставят само диспозитива на съдебния акт, и запазват промените.

8.7.По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите - незабавно след като бъдат изготвени.

8.8. В технически смисъл „незабавно” означава в деня, след присъединяване на файловете със съдебните актове в деловодната програма.

8.9 Административният секретар прави ежедневно справка за WEB страница от деловодната програма. Генерираната под формата на таблица справка и присъединените към нея файлове със съдебните актове, се публикуват в интернет-страницата на съда. Не се публикува диспозитив на акта, а само линк към обезличения документ.

8.10 Административният секретар инсталира цифровия сертификат за достъп през криптирания канал и софтуера за публикуване на актовете на съда в Централния уеб базиран интерфейс, в съответствие с указанията от разработчика.

8.11 Административният секретар поддържа системата за публикуване в Централния уеб базиран интерфейс и периодично проверява логовете за грешки. При установяването на такива, се свързва с разработчика на САС „Съдебно деловодство” за съдействие и отстраняване на нередностите.
9. На интернет-страницата на Районен съд-гр.Тервел се съхраняват постановените съдебни актове за срок от 2 (две) години.

10. При липсата на достатъчно дисково пространство се изтрива най- старата информация, пропорционално на необходимото за публикуване пространство.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница