Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите с т а н о в и щ е относно: ОтчетДата14.08.2018
Размер42.78 Kb.
ТипОтчетР Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕКОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ


С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за                        периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г., № 130-00-28, внесен от                        Съвета за електронни медии на 03.11.2011 г.На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 23.11.2011 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г., № 130-00-28, внесен от Съвета за електронни медии на 03.11.2011 г. В заседанието взеха участие от Съвета: Георги Лозанов - председател, Георги Стоименов и София Владимирова – членове на СЕМ и Диляна Кирковска – главен експерт в дирекция „Мониторинг”.

Отчетът бе представен от г-н Георги Лозанов.

През първото полугодие са приети промени в два основни закона, касаещи дейността на Съвета за електронни медии (СЕМ). Промените в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) засягат правомощията на регулатора относно защитата на децата от неблагоприятно и опасно медийно съдържание, измененията и допълненията в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), свързани с дейността на дружествата за колективно управление на права.

През отчетния период СЕМ е обявил първата процедурата за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с регионален обхват – за област Търговище, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. Съветът за електронни медии е взел решение в списъка на доставчиците и програмите, за които ЗРТ предвижда задължително разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване да бъдат включени още две програми: на Дарик Радио АД за програма „Дарик Радио и Телевизия” и на Балкан Българска Телевизия ЕАД – за програма „ББТ”.

В областта на аналоговото лицензиране за първите 6 месеца на 2011 г. СЕМ е издал 17 лицензии за радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпространение с регионален обхват. Постановени са 24 решения за изменение на индивидуални лицензии.

В регистрационния процес СЕМ е издал общо 9 решения за регистрация за осъществяване на радио- или телевизионна дейност, от които 8 – за телевизионна дейност и 1 – за радиодейност. Постановени са 14 решения за изменения на регистрации.

Отбелязано бе, че предстои да бъде финализиран и процесът по служебното привеждане на всички действащи лицензии в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно нормата на § 93 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗРТ.

Според отчета от началото на годината наблюдението върху радиопрограмите с регионален и местен обхват на разпространение за територията на София и София-област, осъществявано досега от отдел „Национален мониторинг”, е прехвърлено по функционалност към Регионален център – София. Като е освободен експертен капацитет за по-задълбочено наблюдение върху програми на обществени доставчици, за разширяване на обхвата на ненаблюдавани до момента програми на търговски доставчици.Общият обем на извършеното наблюдение е 12 444 часа, наблюдавани са 140 програми, от тях 64 са радиопрограми и 76 телевизионни.

За първите шест месеца на настоящата година са издадени 102 акта за установяване на административни нарушения като най-много са нарушенията по чл. 125в., т. 1 от ЗРТ на предприятия, които разпространяват радио- и телевизионни програми – 35 на брой.

През отчетния период са влезли в сила 22 решения по висящи съдебни производства по наказателни постановления, издадени от председателя на СЕМ през 2008 г., 2009 г. и 2010 г., като 17 са потвърдени, а 5 – отменени.

Срещу решения на СЕМ и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени от регулатора през първото полугодие на 2011 г. пред ВАС има образувани 26 първоинстанционни и 12 касационни производства.

По отношение на дейността на СЕМ по защита на авторските и сродните права в отчета са посочени следните основни направления:

- финализирането на преговорите между СЕМ и Министерството на културата по подписването на Меморандума за сътрудничество между Министерство на културата и Съвета за електронни медии относно закрилата на авторското право и сродните му права и прилагането на принципите на европейското медийно законодателство в областта на аудио-визуалната политика;

- медиаторската роля на Съвета в преговорния процес между Организацията за колективно управление на правата на артистите-изпълнители и музикални продуценти – ПРОФОН и Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО);

- посредническата роля на СЕМ между Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО), Музикаутор и ПРОФОН, за подписване на меморандуми;

- поддържането на раздел Пети от публичния регистър.

За първото полугодие на 2011 г. Съветът е провел 33 заседания. Приходите са в размер на 883 048 лв., от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност; от имуществени санкции по наказателни постановления и конкурсни книжа. Разходите са в размер на 595 647 лв. В края на отчетния период наличността е в размер на 387 129 лв.

По време на дискусията народните представители проявиха интерес и зададоха въпроси по отношение на:  • финализиране на структурната реформа в СЕМ;

  • интегрираната система за мониторинг;

  • медиаторската роля на СЕМ за разрешаване на различни спорове между дружествата за колективно управление на права и медиите;

  • необходима ли е регламентация в ЗРТ във връзка с т.нар. „интерактивни игри”, които предстоят на бъдат уредени с проект на нов закон за хазарта;

  • взаимодействието на СЕМ с Националния съвет за саморегулация и подписаният между тях меморандум за сътрудничество;

  • критериите във връзка с наскоро откритите процедури за провеждане на конкурси за радиочестоти.

След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” приеха за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Даниела Петрова

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница