Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспортастраница1/4
Дата10.02.2018
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”


ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000 bma@marad.bg

тел: (+359 2) 930 09 10 www.bma.bg

факс: (+359 2) 930 09 20

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 68
София, 31 март 2009 г.
На основание чл. 362, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и с цел опазване на човешкия живот на море, безопасността на плавателните съдове и предотвратяване замърсяването на морето от корабоплаване, плавателните съдове, които не попадат в обхвата на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море - 74/78 (СОЛАС-74/78), Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (ЛЛ-66), Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби - 1973/78 г. (МАРПОЛ-73/78), и за които тези конвенции предвиждат Морската администрация на държавата на знамето да създаде съответните правила и норми.


Р А З П О Р Е Ж Д А М:

1. Определям районите за плаване на плавателни съдове, които не попадат в обхвата на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море - 74/78 (СОЛАС-74/78), Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (ЛЛ-66), Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби - 1973/78 г. (МАРПОЛ-73/78) както следва:

- район І – плаване във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, и се подразделя на:

I-А – отдалечаване от брега до 500 метра;

I-Б - отдалечаване от брега до 2 мили;

I-В- отдалечаване от брега до 5 мили;

- район II – плаване във вътрешните морски води, териториалното море на Република България и в морета и океани с отдалеченост от убежище 20 морски мили;

- район III - плаване вътрешните морски води, териториалното море на Република България и в морета и океани с отдалеченост от убежище 60 морски мили;

- район IV – плаване в морета и океани с отдалеченост от убежище 200 морски мили;

- район V – неограничен район за плаване.

2. Съдове, плаващи в подразделенията на район І, и в райони ІІ и ІІІ, могат да бъдат ограничавани и по:

- зони на плаване, въведени от Морската администрация съобразно особеностите в определени райони

- време от денонощието и/или период от годината.

3. Всеки плавателен съд трябва да притежава изискваните документи съгласно Наредба № 5 за корабните документи (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г..)

3.1. Всеки плавателен съд трябва да има екипаж, комплектован съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Р.България (Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 4.12.2007 г.).

3.2. Екипажът на кораби, превозващи пътници трябва да бъде здравословно освидетелстван в транспортно медицинско заведение.

3.3. Корабособственикът или операторът на плавателен съд, превозващ пътници е длъжен да направи застраховка “Злополука” на местата за пътниците (съгласно чл. 84, точка 4 от Закона за застраховането).


4. Използваните по-долу индекси към определено изискване имат следното значение:

"1" – задължително за плавателни съдове, извършващи стопанска дейност;

"2" – задължително за ветроходни яхти;

"3" - задължително за плавателни съдове, превозващи повече от 12 пътника и неизвършващи задграничен рейс;

"4" - задължително за плавателни съдове, извършващи сезонен превоз на хора до 12 души, включително екипажа;

"5" - задължително за плавателни съдове до 10 БТ включително;

"6" - задължително за ветроходни яхти с дължина над 12 м;

"7" - задължително за кораби от 10 до 40 БТ;

"8" - задължително за кораби над 40 БТ.

“9” – задължително за плавателни съдове и кораби извършваши международно плаване


5. Допустимост за плаване в даден район според типа на конструкцията и вида на двигателя на плавателния съд:

I. КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛАВАТЕЛНИЯ СЪДII

III

IV

V

1.

Безпалубни плавателни съдове – с дължина до 3 м.

да

не

не

не

не

не

не

1.1

Безпалубни плавателни съдове – с дължина над 3 м. и минимален надводен борд 0,5 м.

да

да

не

не

не

не

не

2

Безпалубни плавателни съдове, с въздушни отсеци, компенсиращи теглото на плавателния съд и двигателя

да

да

да


да

не

не

не

3

Плаветелен съд с дължина до 10 м. с цяла непрекъсната водонепроницаема палуба и ветроходни яхти с L ≤ 7 м.

да

да

да

да

да

не

не

4

Плаветелен съд с L ≥ 10 м., с водонепроницаема палуба и ветроходни яхти с L > 7 м.

да

да

да

да

да

да

да


Забележка:

Плавателните съдове, извършващи стопанска дейност (превоз на пътници) трябва да имат основни размери L ≥ 7 м.; B ≥ 2,5 м.
II. ВИД НА ДВИГАТЕЛЯ*II

III

IV

V

1.

Без двигател (изключват се ветроходните яхти)

да

не

не

не

не

не

не

2.

Бензинов двигател с мощност до 20 к.с.**

да

да

не

не

не

не

не

3.

Бензинов двигател с мощност от 20 к.с. до 60 к.с.**

да

да

да

не

не

не

не

4.

Бензинов двигател с мощност над 60 к.с.**

да

да

да

да

да

не

не

5.

Дизелов двигател, стационарен в пръскозащитен кожух с мощнос до 30 к.с.

да

да

да

да

да

не

не

6.

Дизелов двигател, стационарен с мощност над 30 к.с.

да

да

да

да

да

да

да

Забележка:

* - районирането не се отнася за ветроходни яхти. Яхти с L > 7 м. трябва да са снабдени със спомагателен двигател, осигуряващ надеждно маневриране на яхтата.

** - допуска се само в отворени пространства или в затворени с принудителна вентилация и осигурено дистанционно обемно гасене на възникнал пожар.

6. Изисквания към конструкцията, корпуса, съоръженията, снабдяването и оборудването на плавателните съдове, когато плават в разрешените им райони и извършват дейността, за която са предназначени:


III. КОРПУС И КОНСТРУКЦИЯII

III

IV

V

1.

Корпусът и палубата, надстройките или рубките (ако има такива) са монолитни и всеки отвор в тях може незабавно да бъде безопасно и сигурно затворен.

+

+

+

x

x

x

x

2.

Корпусът, палубата, надстройките или рубките са монолитни водонепроницаеми и всеки отвор в тях може незабавно да бъде водонепроницаемо затворен.

-

-

-

+

+

+

+

3.

Отворите по палубата и надстройките са снабдени с водонепроницаеми устройства за затваряне – люкове/врати.

-

-

-

+

+

+

+

4.

На кораби по-големи от 20 БТ вратите и люковете да са снабдени с комингси с височина не по-малка от 230 мм. (без ветроходни яхти).

-

-

-

+

+

+

+

5.

При наличие на бордови илюминатори, същите да са снабдени със закалени стъкла с дебелина най-малко 10 мм. или друг материал със същата здравина, и с постоянно закрепени щормови капаци.

-

-

-

-

+

+

+

6.

Люковете са устроени така, че при наклоняване на корпуса на 600 остават над водата. Приспособени са за незабавно затваряне и остават надеждно затворени и при обръщане на 1800 (за ветроходни яхти).

-

+

+

+

+

+

+

7.

Плавателният съд има най-малко две напречни водонепроницаеми прегради или въздушни отсеци или други алтернативни средства, компенсиращи теглото на плавателния съд и двигателя (за яхти стандартно производство – една преграда в носовата част).

-

-

1,3,4,5,6,7,8,9

+

+

х

х

8.

Плавателният съд има най-малко три напречни водонепроницаеми прегради

-

-

-

-

-

+

+

9.

Отворите в корпуса и главна палуба (дънна и бордова арматура, вентилационни отвори и др.) са водонепроницаема конструкция.

-

-

+

+

+

+

+

10.

Кокпитът е достатъчно здрав и самоотливен, изграден като неразделна част от корпуса. Максималният обем на кокпита е такъв, че при запълването му с вода, плавателния съд не губи плавателността си (само за ветроходни яхти).

-

+

+

+

+

+

+

11.

Долният край на самоотливния отвор на кокпита, отворен към водата не трябва да е разположен по-ниско от най-високата действаща водолиния (само за ветроходни яхти).

+

+

+

+

+

+

+

12.

Плавателният съд е снабден с достатъчно здрава сигнална мачта осигуряваща поставяне на светлини съгласно МППСМ-72.

-

+

+

+

+

+

+

13.

Плавателният съд е съоръжен с подходящ фалшборд или леерно ограждение с височина не по-малка от 1 метър или с ръкохватки по надстройката.

3,4

+

+

+

+

+

+

14.

Плавателният съд е съоръжен с безопасни и удобни за качване и слизане стълби, степенки, трапове за всяко помещение, проходи за преминаване (ако има помещения).

+

+

+

+

+

+

+

15.

На плавателни съдове с L ≥ 7.50 м. когато е с оборудван салон трябва да има и авариен изход с чист размер на отвора не по-малко от 400 х 400 мм. към открита палуба.

-

-

+

+

+

+

+

16.

Всякакво вътрешно оборудване (машини, механизми, котви, вериги, акумулатори, кухненски печки, обзавеждане, съдове за вода, бутилки под налягане и друго оборудване на борда) да е надежно закрепено в случай на крен или преобръщане.

+

+

+

+

+

+

+

17.

Кухненските печки и други топлонагревателни уреди да са обезопасени за работа при морски условия.

+

+

+

+

+

+

+

18.

Неподвижно закрепени койки за всяко лице на борда при плаване с продължителност над 24 часа.


-

-

-

+

+

+

+

19.

Изградена тоалетна и прилежаща сточна система (за кораби с L > 12 м. и продължителност на плаване повече от 6 часа).

-

-

+

+

+

+

+

20.

Устройство за ръчно и аварийно управление на руля (при наличие на рулеви привод).

-

+

+

+

+

+

+

21

Плавателният съд да има информация за устойчивостта

3

3

3

+

+

+

+

22

Протокол за оценка на техническото състояние на корпуса и арматурата на плавателнния съд (на плавателните съдове с метален корпус придружен от замери на остатъчните дебелини). Протоколът се изготвя от фирмата извършваща ремонта или квалифицирани технически лица и има срок на валидност не по дълъг от пет години.

-

1,3,4,8

1,3,4,8

+

+

+

+


IV. МЕХАНИЗМИII

III

IV

V

1.

Двигателят е най-малко двуцилиндров.

3,4

3,4

+

+

+

+

+

2.

Двигателят е с възможност за реверсиране на винта.

3,4

3,4

+

+

+

+

+

3.

Двигателят обезпечава зареждане на акумулаторна батерия.

3,4

3,4

+

+

+

+

+

4.

Стационарно или преносимо аварийно осветление с възможност за работа не по-малко от 1 час.

-

3,4

3,4

+

+

+

+

5.

Комплект стационарна осушителна система с въэможност за осушаване на всеки отсек (за кораби над 10 БТ).

+

+

+

+

+

+

+

6.

Най-малко два броя съдове за гориво, надеждно закрепени, обезпечаващи най-малко 24 часа работа на двигателя.

-

-

-

+

+

+

+

7

Осушителни средства (за кораби до 10 БТ):

- стационарна осушителна помпа - 1 бр.;

- преносна ръчна помпа - 1 бр.;

- кофа и черпалка - 1 бр.-

3,4


5

-

+

53,4

+

5+

+

-+

+

-+

+

-+

+

-8.

Съд с вместимост най-малко 20 л., надеждно закрепен за събиране на води, замърсени с нефтопродукти - 1 бр. (ако плавателния съд има двигател).

+

+

+

+

+

+

+

9.

Надеждно закрепен съд с вместимост най-малко 20 л (или цистерна вградена в корпуса) за събиране на фаново-сточни води за плавателни съдове до 20 БТ.

-

-

+

+

+

+

+

10.

Авариен източник на електрическа енергия (задължително за пътнически кораби над 40 БТ, независимо от района на плаване), разположен над нивото на главна палуба, за захранване на:

- сигнално отличителни светлини;

- звуково-сигнално средство;

- пост за управление;

- местата на колективните спасителни средства;

- машинно отделение;

- алармена сигнализация;

- стационарно радиосвързочно средство.+

+

--

-

--

+

+

--

-

-+

+

+

3,43,4

3,4


3,4

+


+

+

++

+

++

+

+

++

+

++

+

+

++

+

++

+

+

++

+

++

11.

При плаване повече от 2 часа, плавателните съдове, по-големи от 20 БТ и превозващи 10 и повече души, трябва да са снабдени със събирателен танк с обем, осигуряващ събирането на фаново-сточни води не по-мълък от 5 литра на човек.

-

3, 4

+

+

+

+

+


V. НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ***II

III

IV

V

1.

Магнитен компас с диаметър на картушката най-малко 75 мм.

3,4

+

+

+

+

+

+

2.

Резервен магнитен компас - 1 бр.

-

-

-

+

+

+

+

3.

Пеленгатор за магнитен компас - 1 бр. (ако е комплект към основния компас).

-

-

+

+

+

+

+

4.

Осветление на магнитния компас - основно и/или аварийно.

3,4

+

+

+

+

+

+

5.

Таблица за девиация на магнитния компас.

-

-

-

+

+

+

+

6.

Фарови книги, справочници, навигационни пособия за района на плаване.

-

-

-

9

+

+

+

7.

Морски карти за района на плаване – 1 комплект.

-

3,7,8

+

+

+

+

+

8.

Навигационни пособия за прокладка - 1 комплект.

-

3,7,8

+

+

+

+

+

9.

Бинокъл - 1 бр.

3,4

3,4

+

+

+

+

+

10.

Часовник - 1 бр. (стационарен).

-

-

-

+

+

+

+

11.

Секундомер - 1 бр.

-

-

-

+

+

+

+

12.

Термометър - въздушен - 1 бр.

-

-

-

-

+

+

+

13.

Барометър анероид - 1 бр.

-

-

-

-

+

+

+

14.

Лот - ръчен или ехолот - 1 бр.

-

1

+

+

+

+

+

15.

Лаг - 1 бр.

-

-

-

-

-

+

+

16.

Секстан - 1 бр.

-

-

-

-

-

-

+

17.

Хронометър - 1 бр.

-

-

-

-

-

+

+

18.

Стъклочистачка - 1 бр. (без ветроходни яхти).

-

-

-

9

9

+

+

19.

Радар (за яхти е препоръчителен в райони ІІ и ІІІ и задължителен за райони ІV и V при L ≥ 12 м.)

-

3,8

3,8

+

+

+

+

20.

GPS приемник.

-

-

3,4

+

+

+

+


VI. СИГНАЛНИ СРЕДСТВА***II

III

IV

V

1.

Сигнални светлини и фигури - съгласно МППСМ-72, според назначението и дейността.

+

+

+

+

+

+

+

2.

За кораби над 40БТ табло на сигнално-отличителните светлини със сигнализация за неработещи светлини.

-

1

1

+

+

+

+

3.

Резервен преносим водоустойчив електрически фенер - 1 бр. (с резервни батерии и крушка).

+

+

+

+

+

+

+

4.

Прожектор и/или клотик с възможност за сигнализация по Морз.

3,4

1,3,4

1,3,4

+

+

+

+

5.

Средства за подаване на звуков сигнал съгласно МППСМ-72.

+

+

+

+

+

+

+

6.

Прожектор, въртящ се на 3600 с възможност да променя положението си спрямо хоризонта - 1 бр.

-

1,3,4

1,3,4

+

+

+

+

7.

Флагове по МСС: - малък комплект;

- голям комплект-

-


-

-


-

-


9

-


+

-


+

-


х

+


8.

Мегафон - 1 бр. (препоръчителен).

3,4

3,4

3,4

-

-

-

-

9.

Пиротехника *

+

+

+

+

+

+

+

10.

Алармена сигнализация - за кораби с помещения без визуален и звуков контакт с мястото за управление.

-

3

3,4

+

+

+

+

*Легенда:

- корабите по големи от 100 БТ се снабдяват с пиротехника съгласно Разпореждане №2 от 09 юли 2003 г- плавателните съдове и корабите по-малки от 100 БТ в зависимост от района на плаване се снабдяват с пиротехника съгласно таблицата по-долу:Район на плаване

Парашутна червена ракета

бр.


Ръчен червен факел

бр.


Ръчен оранжев димен сигнал бр.

Плаващ оранжев димен сигнал бр.

Отдалечаване до 2 мили от брега

-

2

2

-

Отдалечаване до 5 мили от брега

2

2

2

-

Отдалечаване до 20 мили от брега

4

-

-

2

Неограничен район

4

4
2VII. СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА***II

III

IV

V

1.

Спасителни ризи, одобрен тип за 100 % от хората на борда плюс 1 бр. резервна (плюс 50 % детски за плавателните съдове извъръшващи сезонен превоз на хора и пътнически кораби)

+

+

+

+

+

+

+

2.

Спасителни кръгове (за кораби с L > 5 м):


2.1

- спасителен кръг, одобрен тип, със светещ буй – 1 бр;

-

-

+

+

+

+

+

2.2

- спасителен кръг, одобрен тип със спасително въже 30 м. - 1 бр.

+

+

+

+

+

+

+

3.

Колективни спасителни средства:


3.1.

- надувен спасителен плот-одобрен тип за 100 % от броя на хората на борда на плавателния съд

-

+*

+

+

+

+

+

3.1.1

- спасителни плотове отговарящи на изискванията

на СОЛАС - тип А****(за плавателните съдове за спорт туризъм и развлечение спасителния плот СОЛАС - тип А може да бъде заменен с плот , неотговарящ на изискванията на СОЛАС – тип TRANSOCEAN )


-

-

-

-

+

+

3.1.2

- спасителни плотове отговарящи на изискванията

на СОЛАС - тип В****; (за плавателните съдове за спорт туризъм и развлечение спасителния плот СОЛАС - тип B може да бъде заменен с плот , неотговарящ на изискванията на СОЛАС – тип OFFSHORЕ )-

3,4

3,4

+

+

x

x

3.1.3

- спасителни плотове неотговарящи на изискванията на СОЛАС тип - COАSTAL ****;

-

+

+

x

x

x

x

3.2

надувният спасителен плот може да бъде заменен с твърд спасителен плот одобрен тип с еквивалентна вместимост - за 100 % от броя на хората на борда на плавателния съд за периода 30 май - 30 септември.

+

+

х

х

х

х

х

4.

Хвъргало с дължина 30 м.

+

+

+

+

+

+

+

5.

Осигурителен колан с презрамки - по 1 бр. за всеки вахтен, но не по-малко от 2 бр. (за ветроходни яхти).

-

-

-

+

+

+

+

6.

Линометни апарати -2 комплекта (за кораби над 100 БТ)**

-

-

-

-

+

+

+

7.

Термокостюми за всяко лице на борда за периода 15 октомври – 15 май

-

+

-

-

-

-

-

8.

Хидрокостюми - за всяко лице на борда за периода 15 октомври – 15 май за северното полукълбо и 15 април – 15 ноември за южното

-

-

+

+

+

+

+

Легенда: * за кораби с големина до 10 БТ не извършващи стопанска дейност снабдяването със спасителен плот е препоръчително.За кораби извършващи сезонен превоз на хора наличието на спасителен плот е задължително.

** влекачи и спасителни кораби, независимо от района на плаване трябва да бъдат снабдени с 4 комплекта линометни апарати.

*** монтираното след 01.01.2007 г. оборудване и снабдяване на плавателния съд трябва да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 54 (издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 76 от 31.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)

**** Спасителните плотове трябва да бъдат периодично освидетелствани в срок указан от производителя и международните конвенции от упълномощени от производителите на плотове и одобрени от ИАМА изпитателни станции.

Забележки:

а) за плавателни съдове над 20 БТ броят на спасителните кръгове се удвоява.

б) за кораби над 40 БТ количеството спаситителни кръгове е 6 бр.

в) за превоз на пътници над 12 души се изискват спасителни кръгове, както следва:

- от 12 до 36 пътника - 4 спасителни кръга;

- от 36 до 60 пътника - 6 спасителни кръга;

- над 60 пътника 8 спасителни кръга.

г) 50 % от спасителните кръгове трябва да са снабдени със светещи буйове.

д) изискването за снабдяване с плотове по раздел VII, точки 3.1.3 и 3.1.4 се прилага за плавателни съдове използвани за нестопанска дейност с тонаж над 10 БТ.

е) изискването на раздел VII, точка 8 е задължително за пътнически кораби над 40 БТ, независимо от района на плаване.

ж) снабдяването на спасителните плотове неотговарящи на изискванията на СОЛАС в зависимост от техния тип е следното:


Вид на снабдяването

Тип на спасителния плот

COАSTAL

OFSHORE

TRANSOCEAN

1

ръчна въздушна помпа (бр)

1

1

1

2

попивателна гъба за вода (бр)

1

2

2

3

черпалка за вода (бр)

1

1

1

4

комплект гребла

1

1

1

5

плаващо хвъргало – 3 0 м ( бр).

1

1

1

6

плаваща котва – 0.60 m2/4 0 m въже(бр)

1

1

1

7

ръководство за оцеляване

-

-

1

8

инструкция за оцеляване (бр)

1

1

1

9

таблица със сигналите за бедствие (бр)

1

1

1

10

нож (бр)

1

1

1

11

водонепроницаемо сигнално фенерче с резервна крушка и батерии – компл.

1

1

1

12

сигнално огледало(бр)

1

1

1

13

свирка (бр)

1

1

1

14

червена парашутна ракета(SOLAS) (бр)

2

2

2

15

червен фалшвеер(SOLAS) (бр)

3

3

6

16

аптечка за първа помощ (бр)

-

1

1

17

концентрирана храна (количество за 1 човек)

-

125 гр.

500 гр.

18

вода за пиене (количество за 1 човек)

-

0.5 л

1.5 л

19

разграфен съд за вода (бр)

-

-

1

20

риболовни принадлежности к-т
1

1

21

термо защитно одеало– (количество)

-

-

1бр за 2 човека

22

таблетки против морска болест (количество за 1 човек)

-

6

6
з) снабдяването на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение със спасителни плотове по точки 3.1.2 и 3.1.3 става задължително след 01.01.2010 г.  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница