Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспортастраница1/6
Дата12.02.2017
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000 mail@mtitc.government.bg

тел.: (+359 2) 940 9771 www.mtitc.government.bg

факс:(+359 2) 988 5094
СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА

ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБМЕНА И КОМУНИКАЦИОННИЯ КЛИЕНТ"Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги"

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


СПЕЦИФИКАЦИЯ 1

НА 1

ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА 1

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБМЕНА И КОМУНИКАЦИОННИЯ КЛИЕНТ 1

Речник на съкращенията 3

Въведение 4

Дефиниция на интерфейса за комуникация с ЕСОЕД 7

Входна точка от ЕСОЕД към АИС 22

Комуникационен клиент 28

Възможни сценарии на комуникация между АИС и КК 35

Речник на съкращенията

Съкращение

Описание

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

АИС

Административна информационна система

КК

Комуникационен клиент

РР

Регистър на регистрите

РИО

Регистър на информационните обекти

СОЕВ

Система за отчитане на единно време

БД

Бази от данни

УРИ

Уникален регистров идентификатор

XML

Extensible Markup Language

SOAP

Simple Object Access Protocol

IP

Internet Protocol

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

ID

Identifier

TSA

Time Stamp Authority

TSP

Time Stamp Protocol

WSDL

Web Service Definition Language

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

SSL

Secure Socket Layer

IPSEC

Internet Protocol Security


Въведение

1.1Цел и структура на документа


Целта на този документ е да специфицира интерфейса между информационните системи на участниците в обмена чрез ЕСОЕД и комуникационния клиент (съгласно Наредба за изискванията към Единната среда за обмен на електронни документи ).

1.2Обща информация


Дефинираният в този документ интерфейс се основава на няколко отворени стандарта (съгл. Чл.10 от Наредбата за изискванията към ЕСОЕД):

  • XML Signature (xmldsig - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#)

  • XML Encryption (xmlenc - http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#)

  • SOAP - http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/

  • Timestamp protocol (TSP, RC 3161) - http://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt

При дефиницията на протокола са използвани XSD схеми, визуални диаграми, примери и текст. Всеки от тези подходи допълва останалите и дефинира допълнителни детайли.

При наличието на противоречие приоритетът е следният:XSD схемите се отличават от останалия текст в документа чрез своето форматиране, например:


1.3Законова основа


В разработката на тази спецификация са залегнали няколко нормативни документа, които очертават основните подходи и ограничения в интерфейса между информационните системи участници в обмена и комуникационния клиент:

  • Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (Приета с ПМС № 158 от 02.07.2008 г.; Обн. ДВ. бр.62 от 11 Юли 2008г.)

  • Наредба регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (Приета с ПМС № 98 от 16.05.2008 г.; Обн. ДВ. бр.48 от 23 май 2008г.)

  • Наредба за електронните административни услуги (Приета с ПМС № 107 от 19.05.2008 г.; Обн. ДВ. бр.48 от 23 май 2008г.)

  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите (Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г.; Обн. ДВ. бр.48 от 23 май 2008г.)

  • Наредба за общите изисквания за оперативна съвмеситмост и информационна сигурност (Приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г., обн., ДВ, бр. 101 от 25.11.2008 г., в сила от 25.11.2008 г.)
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница