Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазванетоДата07.08.2018
Размер42.5 Kb.Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. ”Св. Неделя“ № 5, София 1000

тел.: (+359 2) 9301 101 www.mh.government.bg

факс: (+359 2) 981 1833

Рег. №………………/………………2013 г.
Проект

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука


Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа министри,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, като основа за водене на преговори.

От 2000 г. между здравните министерства на България и Кувейт се водят преговори за подписване на междуправителствено споразумение в областта на здравеопазването. В процеса на преговорите кувейтската страна поддържаше искането в бъдещия договорен документ да бъде включена клауза за наемане на работа в Кувейт на български медицински специалисти. Тъй като съгласно българското законодателство тези функции се изпълняват от Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването отстояваше позицията бъдещият договорен документ да не съдържа текстове, касаещи наемането на работа на медицински специалисти. Поради разминаване в становищата на двете страни по въпроса, преговорите се забавиха.

През 2011 г. кувейтската страна представи нов проект на Меморандум за разбирателство между правителствата на България и Кувейт за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука. Въз основа на представения проект Министерство на здравеопазването изготви контрапроект на Меморандум, съобразен с изискванията на действащото национално законодателство в областта на здравеопазването, който бе изпратен на кувейтските партньори за становище. През 2012 г. чрез Министерството на външните работи се получи информация, че кувейтската страна приема предложения от българска страна текст.

Предложеният за съгласуване проект на Меморандум предвижда двете страни да си сътрудничат в следните области: първична и спешна медицинска помощ, превантивна медицина и промоция на здравето, рехабилитация и физикална медицина. Страните ще насърчават изпълнението на дейности, насочени към обмен на информация и опит в областта на медицинската наука и разработването на високотехнологично медицинското оборудване. Ще бъде поощрявано директното сътрудничество между медицински университети, национални здравни центрове и лечебни заведения от двете страни в области от взаимен интерес. Страните ще разменят експерти и медицински специалисти за осъществяване на съвместни мероприятия с приоритетно значение за страните.

Меморандумът е валиден за срок от три години, като се подновява автоматично за нови тригодишни периоди, освен ако някоя от страните не уведоми другата в писмен вид шест месеца преди изтичането на съответния договорен период за намерението си да го прекрати.

Предвижда се Меморандумът за разбирателство да бъде подписан в рамките на 6-тата сесия на българо-кувейтската междуправителствена Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество, която предстои да бъде проведена в Кувейт след допълнително уточняване от двете страни на датите на сесията.

Дейностите, залегнали в предложения договорен документ, ще се изпълняват в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за съответните години и няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не се налага изготвяне на финансова обосновка.

С предложения проект на Решение на Министерския съвет не се транспонират европейски норми в българското законодателство, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с европейското право.

Проектът на решение и докладът са съгласувани с компетентните министерства и ведомства в съответствие с чл. 32, ал.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и бележките им са отразени в приложената справка.
Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа министри,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8 от Закона за международните договори на Република България предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.


Приложение:

1. Проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - на български и английски език

2. Проект на Решение на Министерския съвет

3. Проект на съобщение за средствата за масова информация

4. Съгласувателни писма

5. Справка за отразяване на становищата


Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

Министър на здравеопазването
Съгласували:

Проф. д-р Чавдар Славов, дмн

Заместник-министър
Веселин Делчев ……………………(подпис)

И.Д. Директор дирекция „ЕКМДП“ 25.10.2013 г. …….(дата)


Изготвил:

Мариета Гоцова ……………………(подпис)Държавен експерт отдел „МОЕВ“ 25.10.2013 г. …….(дата)


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница